سوره النساء (4) آیه 7

قرآن، سوره النساء (4) آیه 7

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 8
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 6

عربی

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

بدون حرکات عربی

للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الأقربون و للنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان و الأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا

خوانش

Lilrrijali naseebun mimma taraka alwalidani waal-aqraboona walilnnisa-i naseebun mimma taraka alwalidani waal-aqraboona mimma qalla minhu aw kathura naseeban mafroodan

آیتی

از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند ، مردان را نصيبي ، است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي گذارند چه اندک و چه بسيار زنان را نيز نصيبي است ، نصيبي معين

خرمشاهی

مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان، كم يا بيش باقى مى گذارند، بهره اى است; همچنين زنان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان كم يا بيش باقى مى گذارند، بهره اى است، چه كم باشد چه بسيار، چنين بهره اى معين [و از جانب خداوند ]مقرر است.

کاویانپور

براى فرزندان ذكور از آنچه پدر و مادر و خويشان از خود باقى مى‏گذارند، سهم معينى است و براى فرزندان اناث نيز از آنچه پدر و مادر و خويشان از خود باقى مى‏گذارند، سهمى است، خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين حقى است معين و واجب الاجراء.

انصاریان

برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان [پس از مرگ خود] به جای می گذارند سهمی است؛ و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای می گذارند سهمی است، اندک باشد یا بسیار، سهمی است لازم وواجب.

سراج

مردان را (خواه بزرگ خواه كوچك) بهره‏اى است از مالى كه بگذارند پدر و مادر و خويشاوندان نزديكترشان و آنان را بهره‏اى است از مالى كه بگذارند پدر و مادر و خويشاوندان نزديكترشان آن تركه كم باشد يا بسيار در حاليكه بهره‏اى است تعيين شده

فولادوند

براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى است؛ و براى زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى [خواهد بود] -خواه آن [مال‏] كم باشد يا زياد- نصيب هر كس مفروض شده است.

پورجوادی

مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاى گذاشته‏اند سهمى است و زنان را نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان گذاشته‏اند نصيبى باشد، خواه كم يا زياد، اين سهمى است مقرر.

حلبی

از آنچه پدر و مادر و نزديكان بر جاى مى‏گذارند براى مردان بهره‏اى است و براى زنان [هم‏] نصيبى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان بر جاى مى‏گذارند، خواه آن كم باشد يا بسيار، نصيبى معين است.

اشرفی

مر مردان راست بهره‏اى از آنچه گذاشتند والدين و نزديكان و مر آنان راست بهره از آنچه گذاشتند پدر و مادر و نزديكان از آنچه كم باشد از آن يا بسيار باشد بهره فرض كرده شده

خوشابر مسعود انصاري

مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند. و زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند- از آنچه از آن [مال، خواه‏] اندك يا بسيار باشد.- كه [به عنوان‏] سهمى معين [و مقرر] شده است

مکارم

برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند، سهمی است؛ و برای زنان نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند، سهمی؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد؛ این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.

مجتبوی

مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشان باز گذارند بهره‏اى است و زنان را نيز از آنچه پدر و مادر و خويشان باز گذارند بهره‏اى است، اندك باشد يا بسيار، بهره‏اى مقرّر شده.

مصباح زاده

مر مردان راست بهره‏اى از آنچه گذاشتند والدين و نزديكان و مر آنان راست بهره از آنچه گذاشتند پدر و مادر و نزديكان از آنچه كم باشد از آن يا بسيار باشد بهره فرض كرده شده

معزی

مردان را است بهره اى از آنچه بازگذاردند پدر و مادر و نزديكان و زنان را است بهره اى از آنچه بازگذاردند پدر و مادر و نزديكان از كم يا بيش آن بهره اى بايسته و مشخص

قمشه ای

برای فرزندان پسر، سهمی از تَرَکه ابوین و خویشان است و برای فرزندان دختر نیز سهمی از ترکه ابوین و خویشان است، چه مال اندک باشد یا بسیار، نصیب هر کس از آن معین گردیده.

رشاد خليفه

مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان باقي مي گذارند، سهمي مي برند. زنان نيز بايد از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاي مي گذارند، سهمي دريافت کنند. خواه ارث کم باشد يا زياد، (زنان بايد) سهمي معين دريافت کنند.

Literal

To the men a share from what the parents and the nearest/relations left, and to the women a share from what the parents and the nearest/relations left, from what lessened from it or increased , a share specified/stipulated.

Al-Hilali Khan

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether, the property be small or large – a legal share.

Arthur John Arberry

To the men a share of what parents and kinsmen leave, and to the women a share of what parents and kinsmen leave, whether it be little or much, a share apportioned;

Asad

MEN SHALL have a share in what parents and kinsfolk leave behind, and women shall have a share in what parents and kinsfolk leave behind, whether it be little or much – a share ordained [by God].

Dr. Salomo Keyzer

De mannen komt een deel toe van hetgeen ouders en bloedverwanten nalaten, de vrouwen moeten mede een deel hebben van hetgeen ouders of bloedverwanten nalaten, hetzij weinig of veel; een bepaald deel komt hun toe.

Free Minds

For the men is a portion from what the parents and the relatives left behind, and for the women is a portion from what the parents and relatives left behind, be it little or much; a forced portion.

Hamza Roberto Piccardo

Agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia, una parte determinata.

Hilali Khan

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether, the property be small or large – a legal share.

Kuliev E.

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел.

M.-N.O. Osmanov

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили [в наследство] родители и родственники. И женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и родственники: и из малого, и из многого [оставленного в наследство,] – установленный [законом] удел.

Mohammad Habib Shakir

Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Unto the men (of a family) belongeth a share of that which parents and near kindred leave, and unto the women a share of that which parents and near kindred leave, whether it be little or much – a legal share.

Palmer

Men should have a portion of what their parents and kindred leave, and women should have a portion of what their parents and kindred leave, whether it be little or much, a determined portion.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ana-baba ve akrabanın geriye bıraktığından erkeklere bir pay vardır. Ana-baba ve akrabanın geriye bıraktığından -onun azından da çoğundan da- farz kılınmış bir nasip olarak kadınlara da bir pay vardır.

Qaribullah

Men shall have a share in what their parents and kinsmen leave, and women shall have a share in what their parents and kinsmen leave, whether it is little or abundant, it is an obligated share.

QXP

Men get a share of what the parents and near relatives leave behind. Women get a share of what the parents and near relatives leave behind. Women have the right to own property (4:12). Whether the inheritance is small or large, these shares have been ordained as a duty.

Reshad Khalifa

The men get a share of what the parents and the relatives leave behind. The women too shall get a share of what the parents and relatives leave behind. Whether it is a small or a large inheritance, (the women must get) a definite share.

Rodwell

Men ought to have a part of what their parents and kindred leave; and women a part of what their parents and kindred leave: whether it be little or much, let them have a stated portion.

Sale

Men ought to have a part of what their parents and kindred leave behind them when they die: And women also ought to have a part of what their parents and kindred leave, whether it be little, or whether it be much; a determinate part is due to them.

Sher Ali

For men is a share of that which parents leave and near relations leave; and for women is a share of that which parents and near relations leave, whether it be little or much – a determined share.

Unknown German

Den Männern gebührt ein Anteil von dem, was Eltern und nahe Anverwandte hinterlassen; und den Frauen gebührt ein Anteil von dem, was Eltern und nahe Anverwandte hinterlassen, ob es wenig sei oder viel – ein bestimmter Anteil.

V. Porokhova

Мужчинам – свой надел из (доли), ■ Что им родители и близкие оставили в наследство, ■ И женщинам положен свой надел, ■ Что им родители и близкие оставили в наследство. ■ Будь то имущество мало иль велико, ■ Их доля (строго) сочтена.

Yakub Ibn Nugman

Ата-анасы вә якын кардәшләре калдырган малдан ирләргә өлеш булыр, вә хатыннарга да ата-анасы вә якын кардәшләре калдырган малдан өлеш булыр, мал күп булса да, аз булса да. Калган малны тиешле кешеләргә тапшыру диндә фарыз булды.

جالندہری

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت۔ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے (خدا کے) مقرر کئے ہوئے ہیں

طاہرالقادری

مردوں کے لئے اس (مال) میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے (بھی) ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے۔ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ (اللہ کا) مقرر کردہ حصہ ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.