سوره النساء (4) آیه 15

قرآن، سوره النساء (4) آیه 15

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 16
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 14

عربی

وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

و اللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا

خوانش

Waallatee ya/teena alfahishata min nisa-ikum faistashhidoo AAalayhinna arbaAAatan minkum fa-in shahidoo faamsikoohunna fee albuyooti hatta yatawaffahunna almawtu aw yajAAala Allahu lahunna sabeelan

آیتی

و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا مي شوند ، از چهار تن از خودتان بر، ضد آنها شهادت بخواهيد اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريدتا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پيش پايشان نهد

خرمشاهی

و از زنان شما كسانى كه مرتكب ناشايستى [زن] مى شوند، بايد بر آنان چهار شاهد از خود [مردان مسلمان] بگيريد، آنگاه اگر شهادت دادند، آنان را در خانه ها محبوس نگه داريد، تا مرگ فرا گيردشان، يا خداوند راهى برايشان مقرر كند.

کاویانپور

از زنان شما آنها كه مرتكب زنا ميشوند چهار نفر شاهد از مسلمانان بگيريد، اگر آنها شهادت دادند، آنان زنان را در خانه‏هاى خود محبوس كنيد تا مرگشان فرا رسد يا اينكه خدا راهى براى آنان قرار دهد (اين حكم بموجب حكم ديگرى در سوره نور منسوخ شده است).

انصاریان

و از زنان شما [امتِ اسلام] کسانی که مرتکب زنا می شوند، چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان به گواهی بخواهید؛ پس اگر [به ارتکاب آن] گواهی دادند، آن زشت کاران را در خانه ها [به عنوان حبس ابد] نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا خدا [برای نجات] آنان راهی قرار دهد.

سراج

و آن زنانى كه بيايند بكارهاى ناشايست (مرتكب زنا شوند) از همسرانتان پس گواه بخواهيد بر (كار زشت) ايشان چهار تن (مرد عاقل) را از خودتان و اگر اين چهار تن گواهى دادند پس نگاهشان داريد در خانه‏ها تا آنكه دريابد ايشان را مرگ يا قرار دهد خدا براى (نجات) ايشان (از حبس ابدى) راهى

فولادوند

و از زنان شما، كسانى كه مرتكب زنا مى‏شوند، چهار تن از ميان خود [مسلمانان‏] بر آنان گواه گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان [=زنان‏] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد.

پورجوادی

زنانى را كه مرتكب زنا شده‏اند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بطلبيد، اگر گواهى دادند آنها را در خانه محبوس كنيد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى بر آنها بگشايد.

حلبی

و كسانى از زنان شما كه به فحشاء گرايند از چهار تن [مسلمان‏] چون خودتان [مسلمان‏] بر آنها گواهى خواهيد، و چنان كه گواهى بدهند ايشان را در خانه‏ها نگاهداريد. تا هنگامى كه مرگ آنها فرا رسد يا خدا بر ايشان راهى [جهت رهايى‏] قرار دهد.

اشرفی

و آنان كه كنند كار بدى از زنانتان پس گواه طلبيد بر ايشان چهارتا از شما پس اگر شهادت دادند پس نگاه داريدشان در خانه‏ها تا برداردشان مرگ يا قرار دهد خدا از براى ايشان راهى

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى از زنانتان كه مرتكب زنا مى‏شوند، چهار كس از خودتان را بر آنها گواه بگيريد. آن گاه اگر گواهى دادند، آنان را در خانه‏ها نگه داريد، تا آنكه مرگ عمرشان را پايان دهد يا خداوند راهى براى آنان قرار دهد

مکارم

و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان [= زنان‌] را در خانه ها(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد؛ یا اینکه خداوند، راهی برای آنها قرار دهد.

مجتبوی

و از زنانتان آنان كه كارى زشت- زنا- كنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهيد، پس اگر گواهى دادند آنها را در خانه‏ها بازداريدشان تا مرگشان فرا رسد يا خداوند راهى براى آنها پديد آورد.

مصباح زاده

و آنان كه كنند كار بدى از زنانتان پس گواه طلبيد بر ايشان چهار تا از شما پس اگر شهادت دادند پس نگاه داريدشان در خانه‏ها تا برداردشان مرگ يا قرار دهد خدا از براى ايشان راهى

معزی

و آنان كه فحشائى آرند از زنان شما پس گواه گيريد بر آنان چهار تن از خود شما پس اگر گواهى دادند نگهداريد ايشان را (بازداشت كنيدشان) در خانه ها تا برسدشان مرگ يا بگذارد خدا براى ايشان راهى

قمشه ای

زنانی از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند.

رشاد خليفه

در ميان زنان شما كساني كه مرتكب زنا مي ‌شوند، بايد از ميان خودتان چهار شاهد عليه آنها داشته باشيد. اگر شهادت دهند، پس چنين زناني را در خانه‌هايشان نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا اينكه خدا راه خروجي برايشان پديد آورد.

Literal

And those who came/do/commit (F) with the enormous deed/atrocious deed/ugly deed/saying/adultery/fornication/homosexuality from your women, so call a witness on them (F), four from you, so if they witnessed , so hold them (F) in the houses/homes until the death makes them (F) die, or God makes/manipulates for them (F) a way/means.

Al-Hilali Khan

And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them (i.e. women) to houses until death comes to them or Allah ordains for them some (other) way.

Arthur John Arberry

Such of your women as commit indecency, call four of you to witness against them; and if they witness, then detain them in their houses until death takes them or God appoints for them a way.

Asad

AND AS FOR those of your women who become guilty of immoral conduct, call upon four from among you who have witnessed their guilt; and if these bear witness thereto, confine the guilty women to their houses until death takes them away or God opens for them a way [through repentance].

Dr. Salomo Keyzer

Indien uwe vrouwen aan eene afschuwelijke daad schuldig zijn, roep dan vier getuigen van u tegen haar, en indien deze tegen haar getuigen, sluit haar op in afzonderlijke vertrekken, tot de dood haar bevrijdt, of dat God haar een weg tot redding schenkt.

Free Minds

And the two women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from amongst you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death takes them, or God makes for them a way out.

Hamza Roberto Piccardo

Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d’uscita.

Hilali Khan

And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them (i.e. women) to houses until death comes to them or Allah ordains for them some (other) way.

Kuliev E.

Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), призовите в свидетели четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит для них иной путь.

M.-N.O. Osmanov

А против тех из ваших жен, которые совершают прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Если они подтвердят [прелюбодеяние] свидетельством, то заприте [жен] в домах, пока их не упокоит смерть или Аллах не предназначит им иной путь.

Mohammad Habib Shakir

And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness four of you against them. And if they testify (to the truth of the allegation) then confine them to the houses until death take them or (until) Allah appoint for them a way (through new legislation).

Palmer

Against those of your women who commit adultery, call witnesses four in number from among yourselves; and if these bear witness, then keep the women in houses until death release them, or God shall make for them a way.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

Qaribullah

If any of your women commit indecency, call in four witnesses from among yourselves against them, if they testify, confine them to their houses till death overtakes them or till Allah makes for them a way.

QXP

Protection of honor and chastity for men and women, both, is the cornerstone of a virtuous society (17:32), (4:24). If any woman or a group of women spread sexual immorality or lewdness in the society, it is required that the appropriate court takes four honorable and reliable witnesses. If their testimony corroborates with other evidence (12:26), confine them to their houses, since immorality is as contagious as good conduct. This confinement would be for an indefinite period, unless such women seek the Way of Allah, such as repentance and amendment, or the singles among them get honorably married.

Reshad Khalifa

Those who commit adultery among your women, you must have four witnesses against them, from among you. If they do bear witness, then you shall keep such women in their homes until they die, or until GOD creates an exit for them.

Rodwell

If any of your women be guilty of whoredom, then bring four witnesses against them from among yourselves; and if they bear witness to the fact, shut them up within their houses till death release them, or God make some way for them.

Sale

If any of your women be guilty of whoredom, produce four witnesses from among you against them, and if they bear witness against them, imprison them in separate apartments until death release them, or God affordeth them a way to escape.

Sher Ali

And such of your women who are guilty of any flagrant impropriety – call to witness four of you against them; and if they bear witness, then confine them to the houses until death overtakes them or ALLAH opens for them some other way.

Unknown German

Und wenn welche von euren Frauen Unziemliches begehen, dann ruft vier von euch als Zeugen gegen sie auf; bezeugen sie es, dann schließet sie in die Häuser ein, bis der Tod sie ereilt oder Allah ihnen einen Ausweg eröffnet.

V. Porokhova

А если кто из ваших женщин ■ Поступок мерзкий совершит, ■ То призовите четырех свидетелей из вас. ■ И если (грех сей) будет ими подтвержден, ■ Держите ваших жен в домах, ■ Пока их не постигнет смерть ■ Или пока Господь другим путем распорядится ими.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Хатыннарыгыздан бер хатынның зина кылганлыгы беленсә, үзенә белдермичә күзәтегез вә үзегездән дүрт гадел ирне шаһит итеп билгеләгез, ул хатынның эшен ачыклар өчен. Әгәр зина кылулары дөресләнсә, аларны үлгәннәренә чаклы, яки Аллаһудан берәр хөкем килгәнче, төрмәгә бикләгез!

جالندہری

مسلمانو تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ (ان کی بدکاری کی)گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کردے یا خدا ان کے لئے کوئی اور سبیل (پیدا) کرے

طاہرالقادری

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے چار مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصۂ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ (یعنی نیا حکم) مقرر فرما دے،

1 نظر برای “سوره النساء (4) آیه 15

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.