سوره النساء (4) آیه 18

قرآن، سوره النساء (4) آیه 18

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 19
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 17

عربی

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآْنَ وَ لاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً

بدون حرکات عربی

و ليست التّوبة للّذين يعملون السّيّئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن و لا الّذين يموتون و هم كفّار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما

خوانش

Walaysati alttawbatu lillatheena yaAAmaloona alssayyi-ati hatta itha hadara ahadahumu almawtu qala innee tubtu al-ana wala allatheena yamootoona wahum kuffarun ola-ika aAAtadna lahum AAathaban aleeman

آیتی

توبه کساني که کارهاي زشت مي کنند و چون مرگشان فرا مي رسد مي گويند، که اکنون توبه کرديم ، و نيز آنان که کافر بميرند ، پذيرفته نخواهد شد براي اينان عذابي دردآور مهيا کرده ايم

خرمشاهی

و توبه كسانى كه مرتكب كارهاى ناشايست مى شوند، و سرانجام چون مرگ هر يكشان فرا رسد گويند اينك توبه كردم، پذيرفته نيست، و نيز [توبه] كسانى كه در حال كفر مى ميرند. براى اينان عذابى دردناك آماده ساخته ايم.

کاویانپور

براى كسانى كه مرتكب اعمال زشت و ناپسند ميشوند و هنگامى كه مرگ يكى از آنها فرا ميرسد، مى‏گويد: من اكنون توبه كردم و نيز براى كسانى كه در حال كفر از دنيا مى‏روند. توبه‏اى وجود ندارد (توبه آنان به هيچ وجه پذيرفته نميشود) اينها كسانى هستند كه عذابى دردناك براى آنها آماده كرده‏ايم.

انصاریان

و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند، تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد [و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته] گوید: اکنون توبه کردم. و نیز برای آنان که در حال کفر از دنیا می روند، توبه نیست. اینانند که عذابی دردناک برای آنان آماده کرده ایم.

سراج

و نيست پذيرفتن توبه براى كسانى كه انجام مى‏دهد كارهاى زشت را تا چون در رسد يكى از ايشان را مرگ (و قطع اميد از حيات خود كند) گويد البته من توبه كردم همين اكنون و نيز (قبول توبه نيست) براى كسانى كه مى‏ميرند در آن حال كه ايشان كافر باشند آن گروه آماده ساخته‏ايم براى ايشان شكنجه‏اى دردناك

فولادوند

و توبه كسانى كه گناه مى‏كنند، تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان دررسد، مى‏گويد: «اكنون توبه كردم»، پذيرفته نيست؛ و [نيز توبه‏] كسانى كه در حال كفر مى‏ميرند، پذيرفته نخواهد بود، آنانند كه برايشان عذابى دردناك آماده كرده‏ايم.

پورجوادی

توبه كسانى كه مرتكب كارهاى زشت مى‏شوند و به هنگام مرگ مى‏گويند: «توبه كرديم» و نيز توبه كسانى كه كافر بميرند پذيرفته نخواهد شد و عذاب دردناكى را براى‏شان آماده كرده‏ايم.

حلبی

توبه براى كسانى نيست كه كارهاى ناپسند مى‏كنند تا آن گاه كه مرگ يكى از آنها فرا رسد گويد: من هم اكنون توبه كردم، و نه براى كسانى است كه بميرند در حالى كه كافر باشند آنان كسانى هستند كه براى آنها عذابى دردناك آماده كرديم.

اشرفی

و نيست توبه از براى آنان كه ميكنند گناهان را تا چون حاضر شود يكيشان را مرگ ميگويد بدرستيكه من توبه كردم الآن و نه آنان كه مى‏ميرند و ايشانند كافران آنگروه آماده كرده‏ايم از براى ايشان عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

و توبه آنان كه مرتكب بديها مى‏شوند تا آن گاه كه كسى از آنان را مرگ در رسد، گويد: من اينك توبه كرده‏ام [پذيرفته‏] نمى‏شود. و نه [توبه‏] آنان كه كافر بميرند. براى اينان عذابى دردناك مهيّا ساخته‏ايم.

مکارم

برای کسانی که کارهای بد را انجام می‌دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می‌رسد می‌گوید: «الان توبه کردم!» توبه نیست؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می‌روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده‌ایم.

مجتبوی

و توبه براى كسانى نيست كه كارهاى بد همى‏كنند تا چون مرگ يكيشان فرا رسد گويد اينك توبه كردم، و نه براى كسانى كه با حال كفر بميرند. آنان را عذابى دردناك آماده ساخته‏ايم.

مصباح زاده

و نيست توبه از براى آنان كه ميكنند گناهان را تا چون حاضر شود يكيشان را مرگ ميگويد بدرستى كه من توبه كردم الان و نه آنان كه مى‏ميرند و ايشانند كافران آنگروه آماده كرده‏ايم از براى ايشان عذابى دردناك

معزی

و نيست توبه براى آنان كه كردار زشت كنند تا گاهى كه يكى از ايشان را مرگ فرارسد گويد توبه كردم اكنون و نه آنان كه مى ميرند و ايشانند كافران آنان را آماده كرديم براى ايشان عذابى دردناك

قمشه ای

و کسانی که (تمام عمر) به اعمال زشت اشتغال ورزند تا آن‌گاه که یکیشان مشاهده مرگ کند در آن ساعت پشیمان شود و گوید: اکنون توبه کردم، توبه چنین کسی پذیرفته نخواهد شد، و آنان که به حال کفر بمیرند (توبه آنها نیز قبول نشود) ، بر اینان عذابی دردناک مهیا ساختیم.

رشاد خليفه

از كساني توبه پذيرفته نمي ‌شود كه تا دم مرگ گناه مي ‌كنند، سپس مى گويند: اكنون توبه مى كنم. و نه از كساني پذيرفته مى شود كه كافر بمير‌ند. ما براي اين افراد مجازاتي دردناك آماده كرده‌ايم.

Literal

And the forgiveness is not to those who make/do/commit the sins/crimes until if the death attended one of them, he said: «I repented now.» And nor those who die and they are disbelievers, those We prepared for them a painful torture.

Al-Hilali Khan

And of no effect is the repentance of those who continue to do evil deeds until death faces one of them and he says: «Now I repent;» nor of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful torment.

Arthur John Arberry

But God shall not turn towards those who do evil deeds until, when one of them is visited by death, he says, ‹Indeed now I repent,› neither to those who die disbelieving; for them We have prepared a painful chastisement.

Asad

whereas repentance shall not be accepted from those who do evil deeds until their dying hour and then say, «Behold, I now repent»; nor from those who die as deniers of the truth: it is these for whom We have readied grievous suffering.

Dr. Salomo Keyzer

Maar er is geene verzoening voor hen, die het booze doen tot de dood hen treft, en dan eerst zeggen: Ik heb berouw; ook voor hen niet die als ongeloovigen sterven. Voor dezen hebben wij een strenge straf bepaald.

Free Minds

And there will be no repentance for those who commit sin until death comes upon one of them, then he says: "I repent now!", nor for those who die while they are disbelievers. To those We have prepared a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Ma non c’è perdono per coloro che fanno il male e che, quando si presenta loro la morte, gridano: » Adesso sono pentito!»; e neanche per coloro che muoiono da miscredenti. Per costoro abbiamo preparato doloroso castigo.

Hilali Khan

And of no effect is the repentance of those who continue to do evil deeds until death faces one of them and he says: "Now I repent;" nor of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful torment.

Kuliev E.

Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь», – и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Но нет прощения тем, кто совершает прегрешения [всю жизнь], и лишь тогда, когда к нему приходит смерть, говорит: «Воистину, я раскаиваюсь теперь». [Аллах не прощает] тех, кто умирает, будучи неверным. Им-то Мы уготовали мучительное наказание!

Mohammad Habib Shakir

And repentance is not for those who go on doing evil deeds, until when death comes to one of them, he says: Surely now I repent; nor (for) those who die while they are unbelievers. These are they for whom We have prepared a painful chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The forgiveness is not for those who do ill-deeds until, when death attendeth upon one of them, he saith: Lo! I repent now; nor yet for those who die while they are disbelievers. For such We have prepared a painful doom.

Palmer

His turning again is not for those who do evil, until, when death comes before one of them, he says, ‹Now I turn again;› nor yet forth those who die in misbelief. For such as these have we prepared a grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa, kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde, «işte şimdi tövbe ettim» diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık.

Qaribullah

(Allah will accept) no repentance from those who do evil deeds until death comes to one of them, he says: ‹Now I repent! ‹ Nor those who die unbelieving. For those We have prepared a painful punishment.

QXP

The forgiveness is not for those who commit transgressions until death comes to one of them and he says, » Behold, I repent now.» (They have no time to make mends). Nor is the forgiveness for those who die as deniers of the Truth. We have prepared an awful suffering for them.

Reshad Khalifa

Not acceptable is the repentance of those who commit sins until death comes to them, then say, «Now I repent.» Nor is it acceptable from those who die as disbelievers. For these, we have prepared a painful retribution.

Rodwell

But no place of repentance shall there be for those who do evil, until, when death is close to one of them, he saith, «Now verily am I turned to God;» nor to those who die unbelievers. These! we have made ready for them a grievous torment!

Sale

But no repentance shall be accepted from those who do evil until the time when death presenteth it self unto one of them, and he saith, verily I repent now; nor unto those who die unbelievers: For them have we prepared a grievous punishment.

Sher Ali

There is no acceptance of repentance for those who continue to do evil until, when death faces one of them, he says, I do indeed repent now; nor for those who die disbelievers. It is these for whom WE have prepared a painful punishment.

Unknown German

Doch Vergebung ist nicht für jene, die so lange Böses tun, bis zuletzt, wenn der Tod einem von ihnen naht, er spricht: «Ich bereue nun», noch für die, die als Ungläubige sterben. Ihnen haben Wir schmerzliche Strafe bereitet.

V. Porokhova

Но бесполезно покаяние для тех, ■ Которые вершат дурное, ■ И лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, ■ Он восклицает: ■ «Каюсь я теперь!» ■ А равно (бесполезно) и для тех, ■ Кто умирает, будучи неверным. ■ Мы уготовили для них мучительную кару.

Yakub Ibn Nugman

Үлем галәмәтләре күренә башлагач кына тәүбә итүчеләрнең һәм кәфер хәлдә үлгән кешеләрнең тәүбәләре һич кабул түгел. Ул кешеләргә рәнҗетүче ґәзабны хәзерләп куйдык. (Бездәге хәзерге татарлар Аллаһуга, ахирәткә, Коръәнгә, пәйгамбәргә ышанабыз диючеләренең күбрәге фарыз, ваҗеб, сөннәт гамәлләрне үтәмиләр, һәм фәхеш, хәрам эшләрдән сакланмыйлар. Сүзләрен тыңласаң, болар мөселман диясең әмма эшләренә карасаң, саф динсезләр. Әлбәттә, мондый кешеләрнең гомерләренең ахырында гына тәүбә итүләре һич файда бирмәс).

جالندہری

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو (ساری عمر) برے کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی موت آموجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی (توبہ قبول ہوتی ہے) جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم نے عذاب الیم تیار کر رکھا ہے

طاہرالقادری

اور ایسے لوگوں کے لئے توبہ (کی قبولیت) نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آپہنچے تو (اس وقت) کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لئے ہے جو کفر کی حالت پر مریں، ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.