سوره النساء (4) آیه 32

قرآن، سوره النساء (4) آیه 32

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 33
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 31

عربی

وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيماً

بدون حرکات عربی

و لا تتمنّوا ما فضّل اللّه به بعضكم على بعض للرّجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنّساء نصيب ممّا اكتسبن و سئلوا اللّه من فضله إنّ اللّه كان بكلّ شي‏ء عليما

خوانش

Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi baAAdakum AAala baAAdin lilrrijali naseebun mimma iktasaboo walilnnisa-i naseebun mimma iktasabna wais-aloo Allaha min fadlihi inna Allaha kana bikulli shay-in AAaleeman

آیتی

آرزو مکنيد آن چيزهايي را که بدانها خدا بعضي از شما را بر بعضي ديگر، برتري داده است مردان را از آنچه کنند نصيبي است و زنان را از آنچه کنند نصيبي و روزي از خدا خواهيد که خدا بر هر چيزي آگاه است

خرمشاهی

و چيزى را كه خداوند بدان بعضى از شما را بر ديگران برترى بخشيده است، آرزو مكنيد; مردان را از كار و كردار خويش بهره اى و زنان را [نيز] از كار و كردار خويش بهره اى معين است و [هر چه خواهيد] از فضل الهى بخواهيد، و خداوند از همه چيز آگاه است.

کاویانپور

هرگز برتريهايى را كه خدا به بعضى از شما نسبت به بعض ديگر قرار داده آرزو نكنيد. مردان بهره و نصيبى از آنچه كسب كرده و بدست آورده‏اند، دارند و زنان نيز بهره و نصيبى از آنچه بدست مى‏آورند، دارند. از فضل و بخشش خدا طلب كنيد كه خدا بر همه چيز و بر همه كار دانا و آگاه است.

انصاریان

و نعمت ها و مال و ثروتی که خدا به سبب آن برخی از شما را بر برخی برتری داده آرزو مکنید [که آرزویش مایه حسد و فساد است. این تفاوت ها و برتری ها لازمه زندگی دنیا و بر اساس محاسبات حکیمانه است، اما در عین حال] برای مردان از آنچه کسب کرده اند بهره ای است، و برای زنان هم از آنچه کسب کرده اند بهره ای است. و [با کمک تقوا و عمل صالح] از بخشش خدا بخواهید، یقیناً خدا همواره به همه چیز داناست.

سراج

و آرزو نكنيد آن چيزى را كه افزونى داده است خدا بدان چيز برخى از شما را (كه مردانند) بر برخى ديگر (كه آنانند) براى مردان بهره‏اى است از آنچه بدست آورده‏اند و براى آنان نيز بهره‏اى از آنچه فراهم كرده‏اند و بخواهيد از خدا از فزونيهايش (تا مراد شما را برآرد) زيرا خدا همواره به همه چيزى داناست

فولادوند

و زنهار، آنچه را خداوند به [سبب‏] آن، بعضى از شما را بر بعضى [ديگر] برترى داده آرزو مكنيد. براى مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است، و براى زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است. و از فضل خدا درخواست كنيد، كه خدا به هر چيزى داناست.

پورجوادی

آرزومند برتريها نباشيد كه خدا به بعضى از شما بر بعضى ديگر داده است، براى مردان بهره‏اى است از آنچه به دست آورده‏اند و براى زنان نيز نصيبى، و از فضل خدا مسألت كنيد كه او به همه چيز داناست.

حلبی

و آرزو مكنيد چيزى را كه خداوند بدان، بعضى از شما را به بعضى ديگر برترى داده است، مردان را از آنچه بدست آورده‏اند نصيبى است و زنان را [نيز] از آنچه بدست آورده‏اند نصيبى است و [آنچه را مى‏خواهيد] از فضل خدا بخواهيد. براستى خدا بر همه چيز داناست.

اشرفی

و آرزو نكنيد آنچه را افزونى داد خدا بآن برخى از شما را بر برخى از براى مردانست بهره از آنچه كسب كردند و از براى زنانست بهره از آنچه كسب كردند و درخواست كنيد خدا را از فضلش بدرستيكه خدا باشد بهمه چيز دانا

خوشابر مسعود انصاري

آنچه را كه خداوند برخى از شما را بر برخى [ديگر] با آن برترى داده است، آرزو مكنيد، مردان از آنچه به دست آورده‏اند، بهره‏اى دارند. و زنان [نيز] از آنچه به دست آورده‏اند بهره‏اى دارند. و از خداوند از بخشايش او بخواهيد. خداوند به همه چيز داناست

مکارم

برتریهایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید! (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما، و بر طبق عدالت است. ولی با این حال،) مردان نصیبی از آنچه به دست می‌آورند دارند، و زنان نیز نصیبی؛ (و نباید حقوق هیچ‌یک پایمال گردد). و از فضل (و رحمت و برکت) خدا، برای رفع تنگناها طلب کنید! و خداوند به هر چیز داناست.

مجتبوی

و آنچه را كه خدا بدان چيز برخى از شما را بر برخى فزونى و برترى داده است آرزو مكنيد. مردان را از آنچه به دست آورده‏اند بهره‏اى است و زنان را نيز از آنچه به دست آورده‏اند بهره‏اى است و از خداوند از فزونى و بخشش او بخواهيد همانا خدا بر هر چيزى داناست.

مصباح زاده

و آرزو نكنيد آنچه را افزونى داد خدا بان برخى از شما را بر برخى از براى مردانست بهره از آنچه كسب كردند و از براى زنانست بهره از آنچه كسب كردند و درخواست كنيد خدا را از فضلش بدرستى كه خدا باشد بهمه چيز دانا

معزی

و آرزو نكنيد آنچه را خداوند فزونى داد (برترى داده است) بدان بعضى از شما را بر بعضى مردان را است بهره اى از آنچه كسب كردند و زنان را است بهره اى از آنچه كسب كردند و بخواهيد خدا را از فضلش همانا خدا است به همه چيز دانا

قمشه ای

آرزو (و توقّع بیجا) در فضیلت و مزیّتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید؛ که هر یک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‌مند شوند. و هر چه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید (نه از خلق) که خدا به همه چیز داناست.

رشاد خليفه

به خصوصياتي كه خدا به هر يك از شما عطا كرده است، حسرت نخوريد؛ مردان از خصوصياتي ويژه بهره مند هستند و زنان از خصوصياتي ويژه. شما مي ‌توانيد از خدا در‌خواست كنيد تا موهبت خويش را بر شما بباراند. خدا كاملاً از همه چيز آگاه است.

Literal

And do not wish/desire what God favoured with it, some of you on (over) some, to the men a share from what they earned , and to the women a share from what they (F) earned , and ask/beg God from His grace , that God was/is with every thing knowledgeable.

Al-Hilali Khan

And wish not for the things in which Allah has made some of you to excel others. For men there is reward for what they have earned, (and likewise) for women there is reward for what they have earned, and ask Allah of His Bounty. Surely, Allah is Ever AllKnower of everything.

Arthur John Arberry

Do not covet that whereby God in bounty has preferred one of you above another. To the men a share from what they have earned, and to the women a share from what they have earned. And ask God of His bounty; God knows everything.

Asad

Hence, do not covet the bounties which God has bestowed more abundantly on some of you than on others. Men shall have a benefit from what they earn, and women shall have a benefit from what they earn. Ask, therefore, God [to give you] out of His bounty: behold, God has indeed full knowledge of everything.

Dr. Salomo Keyzer

Begeer niet wat God den een boven den ander uwer heeft geschonken. De mannen zullen ieder een deel hebben van hetgeen zij gewonnen hebben, en de vrouwen zullen het deel hebben van hetgeen zij zullen hebben gewonnen; daarom zult gij God om zijne goedheid vragen. Hij is alwetend.

Free Minds

And do not envy what God has favoured some of you over others. For the men is a portion of what they gained, and for the women is a portion of what they gained. And ask God from His favour, God is knowledgeable over all things.

Hamza Roberto Piccardo

Non invidiate l’eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi: gli uomini avranno ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate. Chiedete ad Allah, alla grazia Sua. Allah in verità conosce ogni cosa.

Hilali Khan

And wish not for the things in which Allah has made some of you to excel others. For men there is reward for what they have earned, (and likewise) for women there is reward for what they have earned, and ask Allah of His Bounty. Surely, Allah is Ever AllKnower of everything.

Kuliev E.

Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно обо всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Не желайте того, чем Аллах оказал предпочтение одним из вас перед другими. Мужчинам дарована доля из того, что они приобрели [своими деяниями], женщинам также дарована доля из того, что они приобрели. Просите Аллаха [даровать вам долю] от щедрости Его, ибо Аллах знает все сущее.

Mohammad Habib Shakir

And do not covet that by which Allah has made some of you excel others; men shall have the benefit of what they earn and women shall have the benefit of what they earn; and ask Allah of His grace; surely Allah knows all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And covet not the thing in which Allah hath made some of you excel others. Unto men a fortune from that which they have earned, and unto women a fortune from that which they have earned. (Envy not one another) but ask Allah of His bounty. Lo! Allah is ever Knower of all things.

Palmer

And do not covet that by which God has preferred one of you over another. The men shall have a portion of what they earn, and the women a portion of what they earn; ask God for His grace, verily, God knows all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın, bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var; kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin! Allah, her şeyi iyice bilmektedir.

Qaribullah

Do not wish for the bounty which Allah has preferred one of you above another. For men is a share of what they earn, and for women is a share of what they earn. Ask Allah of His Bounty. Allah has knowledge of all things.

QXP

Covet not the qualities bestowed upon others by Allah. Men shall earn what they do and women shall earn what they do. Men excel in some areas and women excel in some areas. Envy not one another but seek Allah’s bounty to the best of your abilities. Allah is ever Knower of all things.

Reshad Khalifa

You shall not covet the qualities bestowed upon each other by GOD; the men enjoy certain qualities, and the women enjoy certain qualities. You may implore GOD to shower you with His grace. GOD is fully aware of all things.

Rodwell

Covet not the gifts by which God hath raised some of you above others. The men shall have a portion according to their deserts, and the women a portion according to their deserts. Of God, therefore, ask his gifts. Verily, God hath knowledge of all things.

Sale

Covet not that which God hath bestowed on some of you preferably to others. Unto the men shall be given a portion, of what they shall have gained, and unto the women shall be given a portion, of what they shall have gained: Therefore ask God of his bounty; for God is omniscient.

Sher Ali

And covet not that whereby ALLAH has made some of you excel others. Men shall have a share of that which they have earned, and women a share of that which they have earned. And ask ALLAH of HIS bounty. Surely, ALLAH has perfect knowledge of all things.

Unknown German

Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor den andern ausgezeichnet hat. Die Männer sollen ihren Anteil erhalten nach ihrem Verdienst, und die Frauen sollen ihren Anteil erhalten nach ihrem Verdienst. Und bittet Allah um Seine Huld. Wahrlich, Allah hat vollkommene Kenntnis von allen Dingen.

V. Porokhova

И не желайте вы тех благ, ■ Которыми Аллах (так щедро) ■ Одних из вас перед другими наделил. ■ Мужчине надлежит все то, что он заслужит, ■ И женщина получит то, что должно ей. ■ Себе ж щедрот вы испросите у Аллаха, – ■ Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ кайберләрегезне кайберләрегездән артык кылган нәрсәгә өметләнмәгез, ягъни Аллаһ берегезгә дәрәҗә бирсә, аңа хөсөдлек кылмагыз. (Аллаһ ирләргә дәрәҗәне ике өлеш бирде, хатыннар: сез ирләр дәрәҗәсенә үрелмәгез һәм ирләр киемен кимәгез!) Ирләргә үзләре кылган гамәлләренең әҗере насыйп булыр. Хатыннарга да үзләре кылган гамәлләренең әҗере насыйп булыр. Хаклыктан уңышка ирешүне Аллаһуның фазыйләтеннән сорагыз! Дөреслектә Аллаһ һәр нәрсәне белүче булды.

جالندہری

اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور خدا سے اس کا فضل (وکرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے

طاہرالقادری

اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.