سوره النساء (4) آیه 51

قرآن، سوره النساء (4) آیه 51

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 52
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 50

عربی

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

أ لم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطّاغوت و يقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلا

خوانش

Alam tara ila allatheena ootoo naseeban mina alkitabi yu/minoona bialjibti waalttaghooti wayaqooloona lillatheena kafaroo haola-i ahda mina allatheena amanoo sabeelan

آیتی

آيا آنان را که نصيبي از کتاب برده اند نديده اي که به جبت و طاغوت ايمان مي آورند و در باره کافران مي گويند که راه اينان از راه مؤمنان به هدايت نزديک تر است ؟

خرمشاهی

آيا احوال كسانى را كه بهره اى از كتاب آسمانى دارند، ندانسته اى كه به «جبت» و «طاغوت» ايمان مىورزند و در باره كافران مى گويند كه اينان از مؤمنان راه يافته ترند.

کاویانپور

آيا نديدى كسانى را كه بهره‏اى از كتاب آسمانى بر آنان اعطا شده است، به (بت‏هاى) جبت و طاغوت ايمان مى‏آورند و درباره كسانى كه كافر شدند مى‏گويند: كافران از كسانى كه ايمان آورده‏اند. هدايت يافته‏ترند.

انصاریان

آیا به کسانی که بهره ای اندک از [دانش] کتاب [تورات و انجیل] به آنان داده شده ننگریستی که به هر معبودی غیر خدا، و هر طغیان گری ایمان می آورند؟! و درباره کسانی که کافر شده اند، می گویند: آنان از کسانی که ایمان [به قرآن و پیامبر] آورده اند، راه یافته ترند.

سراج

آيا نمى‏نگرى بسوى آنانكه داده‏اند بديشان بهره‏اى از كتاب (تورات) كه ايمان مى‏آورند به جبت و طاغوت (: نام دو بت است كه كفار قريش معتقد بودند) و مى‏گويند در حق آنانكه كافر شدند كه اين گروه راه يافته ترند از آنانكه ايمان آورده‏اند (چون پيغمبر و پيروانش) از نظر دين

فولادوند

آيا كسانى را كه از كتاب [آسمانى‏] نصيبى يافته‏اند نديده‏اى؟ كه به «جبت» و «طاغوت» ايمان دارند، و در باره كسانى كه كفر ورزيده‏اند مى‏گويند: «اينان از كسانى كه ايمان آورده‏اند راه‏يافته‏ترند.»

پورجوادی

آيا كسانى را كه بهره‏اى از كتاب دارند، نديدى چگونه به جبت و طاغوت گرويدند و مشركان را گفتند راه شما به صواب نزديكتر از طريقه اهل ايمان است.

حلبی

آيا نمى‏بينى آن كسان را كه از كتاب بدانها بهره‏اى داده شده به «جبت» و «طاغوت» [كه دو بت بوده است‏] مى‏گروند، و درباره آنان كه كفر ورزيدند مى‏گويند: اينان هدايت يافته‏تر از كسانى هستند كه به راه [خدا] گرويدند.

اشرفی

آيا نگاه نكردى بآنانكه داده شدند بهره را از كتاب ايمان مى‏آورند بجبت و طاغوت و ميگويند از براى آنان كه كافر شدند كه آنها هادى ترند از آنان كه ايمان آوردند راه را

خوشابر مسعود انصاري

آيا به آنان كه بهره‏اى از كتاب يافته‏اند ننگريسته‏اى كه به بت و طاغوت ايمان مى‏آورند و درباره كافران مى‏گويند: اينان از مؤمنان راه يافته‏ترند

مکارم

آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به «جبت» و «طاغوت» [= بت و بت‌پرستان‌] ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: «آنها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت یافته‌ترند»؟!

مجتبوی

آيا به كسانى كه بهره‏اى از كتاب- تورات- به آنها داده شده ننگريستى كه به بت و طغيانگر مى‏گروند و در باره كسانى كه كافر شدند- مشركان- گويند كه آنها از كسانى كه ايمان آورده‏اند رهيافته‏ترند؟!

مصباح زاده

آيا نگاه نكردى بانانكه داده شدند بهره را از كتاب ايمان مياورند بجبت و طاغوت و ميگويند از براى آنان كه كافر شدند كه آنها هادى‏ترند از آنان كه ايمان آوردند راه را

معزی

آيا نبينى آنان را كه داده شدند بهره اى را از كتاب ايمان آرند به جبت و طاغوت و گويند بدانان كه كفر ورزيدند كه اينان رهبرنده ترند از آنان كه ايمان آوردند راه را

قمشه ای

ندیدی آنان که بهره‌ای از کتاب آسمانی داشتند (یعنی جهودان) چگونه به (بتان) جِبت و طاغوت می‌گروند و درباره کافران مشرک می‌گویند که راه آنان به صواب نزدیکتر از طریقه اهل ایمان است؟!

رشاد خليفه

آيا توجه كرده‌اي به كساني كه بخشي از كتاب آسماني را دريافت كردند و اينكه چگونه به شرك و مکتب غلط ايمان دارند، سپس مى گويند: كافران بهتر از ايمان آورندگان هدايت شده‌اند؟!

Literal

Did you not see to those who were given a share from The Book , they believe with the idol/sorcery/sorcerer and the anything worshipped other than God/the devil , and they say to those who disbelieved: «Those (are) more guided from those who believed (by) a way/path.»

Al-Hilali Khan

Have you not seen those who were given a portion of the Scripture? They believe in Jibt and Taghoot and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers (Muslims).

Arthur John Arberry

Hast thou not regarded those who were given a share of the Book believing in demons and idols, and saying to the unbelievers, ‹These are more rightly guided on the way than the believers›?

Asad

Art thou not aware of those who, having been granted their share of the divine writ, [now] believe in baseless mysteries and in the powers of evil, and maintain that those who are bent on denying the truth are more surely guided than those who have attained to faith?

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij hen niet opgemerkt, die, na een deel van de schrift te hebben ontvangen, aan valsche goden en afgoden gelooven, en die den ongetrouwen zeggen, dat zij een meer waren weg dan de geloovigen volgen.

Free Minds

Did you not see those who were given a portion of the Scripture, they believe in witchcraft and evil, and they say to those who disbelieved: "You are better guided than those who believed the path."

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto coloro ai quali fu data una parte della Scrittura, prestar fede agli spiriti impuri e agli idoli e dire di coloro che sono miscredenti: «Sono meglio guidati sulla via di Allah di coloro che hanno creduto».

Hilali Khan

Have you not seen those who were given a portion of the Scripture? They believe in Jibt and Taghoot and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers (Muslims).

Kuliev E.

Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради неверующих: «Эти следуют более верным путем, чем верующие».

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не думал о тех, которым дана часть Писания? Они веруют в Джибта и Тагута и говорят о неверующих, что они на более верном пути, чем те, которые следуют по истинному пути.

Mohammad Habib Shakir

Have you not seen those to whom a portion of the Book has been given? They believe in idols and false deities and say of those who disbelieve: These are better guided in the path than those who believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen those unto whom a portion of the Scripture hath been given, how they believe in idols and false deities, and how they say of those (idolaters) who disbelieve: «These are more rightly guided than those who believe»?

Palmer

Do ye not see those to whom a portion of the Book has been given? They believe in Gibt and Taghut, and they say of those who misbelieve, ‹These are better guided in the way than those who believe.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi şu kendilerine Kitap’tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tâğuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, «Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!» diyorlar.

Qaribullah

Have you not seen those to whom a portion of the Book was given believing in (the two statutes of Mecca) jibt and taghout and say to those who disbelieve: ‹Those are more guided on the way than those who believe.›

QXP

Are you not aware of those who after receiving their share of the Book (Qur’an) believe in JIBT (baseless mysteries, magic, future-telling, astrology, clairvoyance, evil eye, good and bad omens, amulets, dreams and prophecies, palm-reading, soothsaying, superstitions of all kind, jinn-possession of people, exorcism, blowing verses and senseless words on people or in food and drink, counting names on rosaries) and they believe in TAGHOOT (the evil humans who try to play God with their tyranny or with their religious exploitation as priests and monks, mullahs and sufis of any religion)? And then they claim that they, the deniers (of the Qur’an) are better guided than the believers in the Book!

Reshad Khalifa

Have you noted those who received a portion of the scripture, and how they believe in idolatry and false doctrine, then say, «The disbelievers are better guided than the believers?!»

Rodwell

Hast thou not observed those to whom a part of the Scriptures hath been given? They believe in Djibt and Thagout, and say of the infidels, «These are guided in a batter path than those who hold the faith.»

Sale

Hast thou not considered those to whom part of the scripture hath been given? They believe in false gods and idols, and say of those who believe not, these are more rightly directed in the way of truth, than they who believe on Mohammed.

Sher Ali

Hast thou not seen those who were given a portion of the Book ? They believe in evil objects and follow those who transgress, and they say of the disbelievers, `These are better guided in religion than those who believe.›

Unknown German

Weißt du nicht von denen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Nutzloses und an die Frevler, und sie sprechen von den Ungläubigen: «Sie sind in der Lehre besser geleitet als die Gläubigen.»

V. Porokhova

Ты обратил внимание на тех, ■ Кому была дана часть Книги? ■ Они в Тагута веруют и в Джибта ■ И говорят неверным, ■ Что путь их – более прямой, ■ Чем путь уверовавших (в Бога).

Yakub Ibn Nugman

Тәүраттан өлеш бирелгән яһүдләрне күрәсеңме? Алар ясалма мәгъбүдләргә һәм ялган хөкемнәргә ышаналар һәм кәферләргә әйтәләр: «Мөселманнарга караганда яһүдләр турырак юлдалар», – дип.

جالندہری

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں

طاہرالقادری

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں (آسمانی) کتاب کا حصہ دیا گیا ہے (پھر بھی) وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ (کافر) زیادہ سیدھی راہ پر ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.