سوره النساء (4) آیه 58

قرآن، سوره النساء (4) آیه 58

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 59
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 57

عربی

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً

بدون حرکات عربی

إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ اللّه نعمّا يعظكم به إنّ اللّه كان سميعا بصيرا

خوانش

Inna Allaha ya/murukum an tu-addoo al-amanati ila ahliha wa-itha hakamtum bayna alnnasi an tahkumoo bialAAadli inna Allaha niAAimma yaAAithukum bihi inna Allaha kana sameeAAan baseeran

آیتی

خدا به شما فرمان مي دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد و، چون در ميان مردم به داوري نشينيد به عدل داوري کنيد خدا شما را چه نيکوپند مي دهد هر آينه او شنوا و بيناست

خرمشاهی

خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبان آنها باز گردانيد، و به اينكه چون بين مردم داورى مى كنيد دادگرانه داورى كنيد، خداوند به امرى نيك پندتان مى دهد، كه خداوند شنواى بيناست.

کاویانپور

خدا به شما تأكيدا امر مى‏كند كه امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى ميكنيد، از روى عدالت داورى كنيد. خدا پند و اندرزهاى خوبى براى شما ميدهد. در حقيقت خدا شنواى بيناست.

انصاریان

خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید. یقیناً [فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داوری] نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه می کند؛ بی تردید خدا همواره شنوا و بیناست.

سراج

خدا دستور مى‏دهد به شما آنكه برگردانيد سپرده‏ها را بصاحبانش (خواه امانت خدا باشد يا امانت بندگانش) و هنگامى كه داورى مى‏كنيد ميان مردم داورى كنيد به عدل (و انصاف) البته چه خوب است آن چيزى كه خدا پند مى‏دهد شما را به آن زيرا خدا همواره شنوا و بيناست (علم بديدنيها دارد)

فولادوند

خدا به شما فرمان مى‏دهد كه سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد؛ و چون ميان مردم داورى مى‏كنيد، به عدالت داورى كنيد. در حقيقت، نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏دهد. خدا شنواى بيناست.

پورجوادی

خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به صاحبانشان باز پس دهيد و به گاه داورى ميان مردم با رعايت عدالت داورى كنيد، خداوند اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد و او شنواى بيناست.

حلبی

براستى خداوند شما را فرمان مى‏دهد كه امانتها را به صاحبان آنها باز دهيد. و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‏كنيد به عدالت حكم كنيد. بى‏گمان خدا شما را به نيكو چيزى پند مى‏دهد. براستى خدا شنواى بيناست.

اشرفی

بدرستيكه خدا امر ميكند شما را كه برسانيد امانت‏ها را باهلش و چون حكم كنيد ميان مردمان آنكه حكم كنيد بعدالت بدرستيكه خدا خوب چيزيست پند ميدهد شما را بآن بدرستيكه خدا باشد شنواى بينا

خوشابر مسعود انصاري

خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به اهلش بسپاريد و چون در ميان مردم حكم كنيد به عدل [و انصاف‏] حكم كنيد. نيكو چيزى است [آنچه‏] كه خداوند شما را به آن اندرز مى‏دهد. خداوند شنواى بيناست

مکارم

خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست.

مجتبوی

همانا خداى به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به خداوندانش باز دهيد و چون ميان مردم داورى كنيد به داد داورى كنيد. خدا شما را به نيكوچيزى پند مى‏دهد. همانا خداوند شنوا و بيناست.

مصباح زاده

بدرستى كه خدا امر مى‏كند شما را كه برسانيد امانت‏ها را باهلش و چون حكم كنيد ميان مردمان آنكه حكم كنيد بعدالت بدرستى كه خدا خوب چيزيست پند ميدهد شما را بان بدرستى كه خدا باشد شنواى بينا

معزی

همانا خدا فرمانتان دهد كه بازگردانيد سپرده ها را به اهل آنها و اگر داورى كنيد ميان مردم آنكه داورى كنيد به داد چه خوب است آنچه خدا اندرز دهد شما را بدان همانا خداوند است شنونده اى بينا

قمشه ای

همانا خدا به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد، که خدا شنوا و بیناست.

رشاد خليفه

خدا به شما فرمان مي دهد که آنچه را مردم به امانت به شما سپرده اند، به آنها بازگردانيد. اگر ميان مردم قضاوت مي کنيد، به انصاف قضاوت کنيد. درحقيقت، بهترين پند روشنگر همان است که خدا به شما توصيه مي کند. خداست شنوا، بينا.

Literal

That God, orders/commands you that you discharge/fulfill the deposits/securities to its people (owners), and if you judged/ruled between the people, that you judge/rule with the justice/equality, that God (is) blessed/praised, He preaches/advises/warns you with (about) Him, that God was/is hearing/listening, seeing/knowing/understanding.

Al-Hilali Khan

Verily! Allah commands that you should render back the trusts to those, to whom they are due; and that when you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He (Allah) gives you! Truly, Allah is Ever AllHearer, AllSeer.

Arthur John Arberry

God commands you to deliver trusts back to their owners; and when you judge between the people, that you judge with justice. Good is the admonition God gives you; God is All-hearing, All-seeing.

Asad

BEHOLD, God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto, and whenever you judge between people, to judge with justice. Verily, most excellent is what God exhorts you to do: verily, God is all-hearing, all-seeing!

Dr. Salomo Keyzer

God beveelt u, den eigenaars terug te geven wat gij van hen onder uwe bewaring hebt, en als gij tusschen menschen richt, dat gij eerlijk zult richten. En waarlijk, het is eene schoone deugd die God u aanbeveelt; want God hoort en ziet alles.

Free Minds

God orders you to deliver anything you have been entrusted with to its owners. And if you judge between the people, then you shall judge with justice. It is always the best that God prescribes for you. God is Hearer, Seer.

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare con equità quando giudicate tra gli uomini. Allah vi esorta al meglio. Allah è Colui che ascolta e osserva.

Hilali Khan

Verily! Allah commands that you should render back the trusts to those, to whom they are due; and that when you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He (Allah) gives you! Truly, Allah is Ever AllHearer, AllSeer.

Kuliev E.

Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – слышащий, видящий.

Mohammad Habib Shakir

Surely Allah commands you to make over trusts to their owners and that when you judge between people you judge with justice; surely Allah admonishes you with what is excellent; surely Allah is Seeing, Hearing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Allah commandeth you that ye restore deposits to their owners, and, if ye judge between mankind, that ye judge justly. Lo! comely is this which Allah admonisheth you. Lo! Allah is ever Hearer, Seer.

Palmer

Verily, God bids you pay your trusts to their owners, and when ye judge between men to judge with justice. Verily, God, excellent is what He admonishes you with; verily, God both hears and sees.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî’dir, çok iyi duyar; Basîr’dir, çok iyi görür.

Qaribullah

Allah orders you all to hand back trusts to their owners, and when you judge between people you judge with justice. Indeed, the best is the exhortation with which Allah exhorts you. Allah is the Hearer, the Seer.

QXP

Allah Commands you to entrust your offices to those who are capable, competent and sincere. They shall rule and judge equitably. Give your trusts to whom they belong. The Enlightenment from Allah is a blessing for you. He is Hearer, Seer of all that transpires in the Universe and in your society.

Reshad Khalifa

GOD commands you to give back anything the people have entrusted to you. If you judge among the people, you shall judge equitably. The best enlightenment indeed is what GOD recommends for you. GOD is Hearer, Seer.

Rodwell

Verily, God enjoineth you to give back your trusts to their owners, and when ye judge between men, to judge with fairness. Excellent is the practice to which God exhorteth you. God Heareth, Beholdeth!

Sale

Moreover God commandeth you to restore what ye are trusted with, to the owners; and when ye judge between men, that ye judge according to equity: And surely an excellent virtue it is to which God exhorteth you; for God both heareth and seeth.

Sher Ali

Verily ALLAH commands you to give over the trusts to those entitled to them, and that, when you judge between men, you judge with justice. And surely, excellent is that with which ALLAH admonishes you. ALLAH is All-Hearing, All-Seeing.

Unknown German

Allah gebietet euch, daß ihr die Treuhandschaft jenen übergebt, die ihrer würdig sind; und wenn ihr zwischen Menschen richtet, daß ihr richtet nach Gerechtigkeit. Fürwahr, herrlich ist, wozu Allah euch ermahnt. Allah ist allhörend, allsehend.

V. Porokhova

Поистине, Аллах заповедАет ■ Доверенную кладь владельцам возвращать. ■ Когда ж придется вам судить между людьми, ■ По справедливости судите. ■ И как, поистине, прекрасно то, ■ Чему Аллах вас поучает! ■ Ведь Он все слышит и все видит.

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә Аллаһ әманәтләрен әһелләренә тапшырырга сезгә әмер итәдер һәм кешеләр арасында хөкем итсәгез, гаделлек белән хөкем итегез, диядер. Аллаһуның сезне Коръән белән вәгазь кылуы ни хуш нигъмәттер. Әлбәттә, Аллаһ сүзләрегезне ишетүче, эшләрегезне күрүче булды.

جالندہری

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کردیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بےشک خدا سنتا اور دیکھتا ہے

طاہرالقادری

بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بیشک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.