سوره النساء (4) آیه 65

قرآن، سوره النساء (4) آیه 65

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 66
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 64

عربی

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

بدون حرکات عربی

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلّموا تسليما

خوانش

Fala warabbika la yu/minoona hatta yuhakkimooka feema shajara baynahum thumma la yajidoo fee anfusihim harajan mimma qadayta wayusallimoo tasleeman

آیتی

نه ، سوگند به پروردگارت که ايمان نياورند ، مگر آنکه در نزاعي که ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمي که تو مي دهي هيچ ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند

خرمشاهی

چنين نيست و سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در اختلافى كه دارند تو را داور كنند، آنگاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند و به خوبى [به حكم تو] گردن بگذارند.

کاویانپور

به پروردگارت سوگند كه آنها هيچگاه مؤمن نخواهند شد مگر اينكه در اختلافات خود، تو را بقضاوت مى‏طلبند و سپس در دل خود از طرز قضاوت تو احساس ناراحتى نكنند و كاملا مطيع امر و تسليم محض باشند.

انصاریان

به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع واختلاف دارند به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده ای دروجودشان هیچ دل تنگی و ناخشنودی احساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شوند.

سراج

پس نيست (چنانچه مى‏پندارند) بحق پروردگارت ايمان نمى‏آوردند تا وقتى كه برگزينند بداورى ترا در آنچه اختلاف افتد ميانشان سپس نيابند در دلهاى خود ترديدى از آن داورى كه كرده‏اى و گردن نهند (فرمان تو را) گردن نهادنى

فولادوند

ولى چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمى كه كرده‏اى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند، و كاملاً سرِ تسليم فرود آورند.

پورجوادی

چنين نيست، به پروردگارت سوگند كه آنها ايمان نمى‏آورند مگر آن كه در اختلافات خويش تو را به داورى بخوانند و از قضاوت تو دلگير نشوند و كاملا تسليم باشند.

حلبی

نه، و سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورند تا آن گاه كه تو را حكم كنند در آنچه ميانشان اختلاف شده، سپس از آنچه [تو] درباره آنها حكم كنى شكى در دلهاى خود نيابند و تسليم شوند، تسليم شدنى.

اشرفی

پس نه بحق پروردگار تو كه ايمان نخواهند داشت تا اينكه حكم كنند ترا در آنچه خلاف شود ميانشان پس نيابند در خودهاشان ناخوشنوى از آنچه حكم كردى و گردن نهند گردن نهادنى

خوشابر مسعود انصاري

سوگند به پروردگارت، [در حقيقت‏] ايمان نياورند مگر آنكه در اختلافى كه بين آنان در گرفت، تو را داور كنند. آن گاه از آنچه حكم كردى در خود هيچ دلتنگى نيابند و كاملا گردن نهند

مکارم

به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند.

مجتبوی

نه، به پروردگارت سوگند كه ايمان ندارند تا تو را در آنچه ميانشان گفت‏وگو و اختلاف است داور كنند و آنگاه در جانهاى خويش از آنچه داورى كرده‏اى هيچ دلتنگى نيابند و براستى بر آن گردن نهند.

مصباح زاده

پس نه بحق پروردگار تو كه ايمان نخواهند داشت تا اينكه حكم كنند ترا در آنچه خلاف شود ميانشان پس نيابند در خودهاشان ناخوشنودى از آنچه حكم كردى و گردن نهند گردن نهادنى

معزی

نه چنين است به پروردگار تو سوگند ايمان نيارند به تو تا به داورى بگزيندت در آنچه سرزده است بينشان و سپس نيابند در دلهاى خويش چاره اى از آنچه تو قضاوت كرده اى و تسليم شوند تسليم شدنى

قمشه ای

نه چنین است، قسم به خدای تو که اینان (به حقیقت) اهل ایمان نمی‌شوند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَکَم کنند و آن‌گاه به هر حکمی که کنی اعتراض نداشته، کاملاً (از دل و جان) تسلیم (فرمان تو) باشند.

رشاد خليفه

هرگز، به پروردگارت سوگند؛ آنها مؤمن نيستند مگر آنكه نزد تو بيايند تا در مورد اختلافاتشان قضاوت كني، سپس در قبول قضاوت تو هيچ‌گونه ترديدي در دلشان نيابند. آنها بايد تسليم شوند، تسليمي كامل.

Literal

So no, and by your Lord, they do not believe, until they appoint you to judge in what quarreled/disputed between them, then they do not find in themselves a strain/blame from what you judged/ordered ,and they submit/surrender submissively/surrenderingly .

Al-Hilali Khan

But no, by your Lord, they can have no Faith, until they make you (O Muhammad SAW) judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept (them) with full submission.

Arthur John Arberry

But no, by thy Lord! they will not believe till they make thee the judge regarding the disagreement between them, then they shall find in themselves no impediment touching thy verdict, but shall surrender in full submission.

Asad

But nay, by thy Sustainer! They do not [really] believe unless they make thee [O Prophet] a judge of all on which they disagree among themselves, and then find in their hearts no bar to an acceptance of thy decision and give themselves up [to it] in utter self-surrender.

Dr. Salomo Keyzer

Ik zweer bij uwen God, zij zullen niet geloovig zijn, dan nadat zij u rechter over hunne geschillen zullen hebben gemaakt, en niets in te brengen hebbende tegen hetgeen gij hebt beslist, zullen zij zich daaraan geheel onderwerpen.

Free Minds

No, by your Lord, they will not believe until they make you judge in what they dispute with each other, then they will not find in their souls any animosity for what you have decided, and they will yield completely.

Hamza Roberto Piccardo

No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi completamente.

Hilali Khan

But no, by your Lord, they can have no Faith, until they make you (O Muhammad SAW) judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept (them) with full submission.

Kuliev E.

Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью.

M.-N.O. Osmanov

Но нет – клянусь твоим Господом!- они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью.

Mohammad Habib Shakir

But no! by your Lord! they do not believe (in reality) until they make you a judge of that which has become a matter of disagreement among them, and then do not find any straitness in their hearts as to what you have decided and submit with entire submission.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But nay, by thy Lord, they will not believe (in truth) until they make thee judge of what is in dispute between them and find within themselves no dislike of that which thou decidest, and submit with full submission.

Palmer

But no! by thy Lord! they will not believe, until they have made thee judge of what they differ on; then they will not find in themselves aught to hinder what thou hast decreed, and they will submit with submission.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hayır, Rabbine yemin olsun ki iş, onların sandığı gibi değil. Onlar, aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp verdiğin hükümle ilgili olarak, içlerinde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyete ulaşmadıkça iman etmiş olamazlar.

Qaribullah

But no, by your Lord, they will not believe you until they make you the judge regarding the disagreement between them, then, they will not find in themselves any discomfort concerning your verdict, and will surrender to you in full submission.

QXP

By your Lord, They do not really believe unless they make you (O Prophet) a judge in all their disagreements. And then find no hesitation in their hearts in accepting your judgment, and submit with full submission.

Reshad Khalifa

Never indeed, by your Lord; they are not believers unless they come to you to judge in their disputes, then find no hesitation in their hearts whatsoever in accepting your judgment. They must submit a total submission.

Rodwell

And they will not – I swear by thy Lord – they will not believe, until they have set thee up as judge between them on points where they differ. Then shall they not find in their own minds any difficulty in thy decisions, and shall submit with entire submission.

Sale

And by thy Lord they will not perfectly believe, until they make thee judge of their controversies; and shall not afterwards find in their own minds any hardship in what thou shalt determine, but shall acquiesce therein with entire submission.

Sher Ali

But no, by thy Lord, they will not be true believers until they make thee judge in all that is in dispute between them and then find not in their hearts any demur concerning that which thou decidest and submit with full submission.

Unknown German

Aber nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher Gläubige, als bis sie dich zum Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist, und dann in ihren Herzen kein Bedenken finden gegen deinen Entscheid, und sich in Ergebung fügen.

V. Porokhova

Но нет! Клянусь твоим Владыкой, Не уверуют они, ■ Пока тебя ни примут как судью ■ Во всем, что спорно между ними; ■ Тогда в себе они уж не найдут ■ Сопротивления (разумности) твоих решений ■ И подчинятся им покорно.

Yakub Ibn Nugman

Раббың исеме белән ант итеп әйтәм мөселманнар үзара бәхәсләшкән эшләре турысында: «Ий Мухәммәд г-м! Синнән хөкем иттермичә чын иманлы була алмаслар, алар синең хөкемеңә күңелләрендә шик калдырмаслар һәм синең хөкемеңә чын күңелдән риза булып мөсәлләм булырлар, әнә шул эшне эшләгәнгә чаклы камил мөэмин булмаслар.

جالندہری

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کردو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے

طاہرالقادری

پس (اے حبیب!) آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہوسکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنالیں پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور (آپ کے حکم کو) بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.