سوره النساء (4) آیه 69

قرآن، سوره النساء (4) آیه 69

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 70
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 68

عربی

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً

بدون حرکات عربی

و من يطع اللّه و الرّسول فأولئك مع الّذين أنعم اللّه عليهم من النّبيّين و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقا

خوانش

Waman yutiAAi Allaha waalrrasoola faola-ika maAAa allatheena anAAama Allahu AAalayhim mina alnnabiyyeena waalssiddeeqeena waalshshuhada-i waalssaliheena wahasuna ola-ika rafeeqan

آیتی

و هر که از خدا و پيامبرش اطاعت کند ، همراه با کساني خواهد بود که خدا، انعامشان داده است ، چون انبيا و صديقان و شهيدان و صالحان اينان چه نيکو رفيقانند

خرمشاهی

و كسانى كه از خداوند و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى اند كه از خداوند آنان را نواخته است، اعم از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان، و اينان نيك رفيقانى هستند.

کاویانپور

كسى كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند، همنشين كسانى خواهد بود كه خدا بر آنان نعمت بخشيده است. (و عبارتند) از: پيامبران و راستان و شهدا و نيكوكاران كه دوستان بسيار خوبى هستند.

انصاریان

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی از پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت [ایمان، اخلاق و عمل صالح] داده؛ و اینان نیکو رفیقانی هستند.

سراج

و كسانى كه فرمان برند خدا و رسول را پس آن گروه (در روز رستاخيز) با آنانند كه انعام كرده است خدا برايشان از پيامبران و راستگويان و كشتگان راه خدا (يا گواهان بر اعمال مردم) و ستودگان (در گفتار و كردار) و خوبند آن گروه از نظر همنشينى آن (بودن با گروه نامبرده شده)

فولادوند

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته [يعنى‏] با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند.

پورجوادی

آنان كه خدا و پيامبرش را اطاعت كنند، همنشين پيامبران، صديقان، شهدا و شايستگانند كه خداوند به آنها نعمت عنايت فرموده و چه نيكو رفيقانى هستند،

حلبی

و هر كه خدا و پيامبر را فرمان برد پس ايشان با كسانى‏اند كه خدا به آنان نعمت داده: از پيامبران و راستگويان و شهيدان و صالحان، و نيكا رفيقان كه ايشانند.

اشرفی

و هر كه فرمان برد خدا و رسول را پس آنها باشند با آنان كه احسان كرد خدا برايشان از پيغمبران و راستگويان و شهداء و نيكمردان و خوبند آنها از حيث رفاقت

خوشابر مسعود انصاري

و هر كس كه از خداوند و رسول [او] فرمان برد، آنان در زمره كسانى خواهند بود كه خداوند بر آنان انعام نموده است، از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. و اينان نيك رفيقانى هستند

مکارم

و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، (در روز رستاخیز،) همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیقهای خوبی هستند!

مجتبوی

و هر كه خدا و پيامبر را فرمان برد، پس اينان با كسانى خواهند بود كه خدا نعمتشان داده: از پيامبران و راستى پيشگان و شهيدان- يا گواهان اعمال- و شايسته كرداران، و ايشان نيكوياران و همنشينانند.

مصباح زاده

و هر كه فرمان برد خدا و رسول را پس آنها باشند با آنان كه احسان كرد خدا بر ايشان از پيغمبران و راستگويان و شهداء و نيكمردان و خوبند آنها از حيث رفاقت

معزی

و آن كس كه اطاعت كند خدا و پيمبر را همانا آنان با كسانيند كه خدا نعمت بديشان داده است از پيمبران و راستگويان و كشتگان راه خدا و شايستگان و چه نيكو رفيقانند

قمشه ای

و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آن‌ها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدّیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد، و اینان نیکو رفیقانی هستند.

رشاد خليفه

کساني که از خدا و رسول اطاعت کنند، در زمره کساني هستند که خدا به ايشان نعمت داده است- پيامبران، پارسايان، شهدا و صالحان. اينان بهترين همراهان هستند.

Literal

And who obeys God and the messenger, so these (are) with those who God blessed on them from the prophets and the always very truthful, and the witnessing/those killed in God’s sake , and the correct/righteous, and those are a good helper/supporter/companion/friend.

Al-Hilali Khan

And whoso obeys Allah and the Messenger (Muhammad SAW), then they will be in the company of those on whom Allah has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqoon (those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them, like Abu Bakr AsSiddiq ??, the martyrs, and the righteous. And how excellent these companions are!

Arthur John Arberry

Whosoever obeys God, and the Messenger — they are with those whom God has blessed, Prophets, just men, martyrs, the righteous; good companions they!

Asad

For, all who pay heed unto God and the Apostle shall be among those upon whom God has bestowed His blessings: the prophets, and those who never deviated from the truth, and those who [with their lives] bore witness to the truth, and the righteous ones: and how goodly a company are these!

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die in God en den profeet gelooven, zullen onder hen zijn, die God genadig was; onder de profeten, de oprechten, de martelaars, de godvruchtigen, en dat is het uitmuntendste gezelschap.

Free Minds

And whoever obeys God and the messenger will be among those whom God has blessed from the prophets and the truthful and the martyrs and the upright. What an excellent companionship!

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che obbediscono ad Allah e al Suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della Sua grazia: Profeti, uomini di verità, martiri, gente del bene; che ottima compagnia!

Hilali Khan

And whoso obeys Allah and the Messenger (Muhammad SAW), then they will be in the company of those on whom Allah has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqoon (those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them, like Abu Bakr AsSiddiq ), the martyrs, and the righteous. And how excellent these companions are!

Kuliev E.

Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!

M.-N.O. Osmanov

А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с пророками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники.

Mohammad Habib Shakir

And whoever obeys Allah and the Messenger, these are with those upon whom Allah has bestowed favors from among the prophets and the truthful and the martyrs and the good, and a goodly company are they!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whoso obeyeth Allah and the messenger, they are with those unto whom Allah hath shown favour, of the prophets and the saints and the martyrs and the righteous. The best of company are they!

Palmer

Whoso obeys God and the Apostle, these are with those God has been pleased with, of prophets and confessors and martyrs and the righteous; – a fair company are they.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a ve resule itaat eden kişilere gelince, bunlar, Allah’ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, hak dostlarıyla, şehitlerle, hayır ve barışı sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!

Qaribullah

Whosoever obeys Allah, and the Messenger, they are with those whom Allah has favored, the Prophets, the sincere, the martyrs and the righteous, and these are the best company.

QXP

Whoever obeys Allah and the Messenger, belongs with those blessed by Allah: the Prophets, the first supporters of the Truth, the martyrs, and those who helped humanity. Ah! How beautiful is their company!

Reshad Khalifa

Those who obey GOD and the messenger belong with those blessed by GOD – the prophets, the saints, the martyrs, and the righteous. These are the best company.

Rodwell

And whoever shall obey God and the Apostle, these shall be with those of the Prophets, and of the Sincere, and of the Martyrs, and of the Just, to whom God hath been gracious. These are a goodly band!

Sale

Whoever obeyeth God and the Apostle, they shall be with those unto whom God hath been gracious, of the prophets, and the sincere, and the martyrs, and the righteous; and these are the most excellent company.

Sher Ali

And whoso obeys ALLAH and this Messenger shall be among those on whom ALLAH has bestowed HIS blessings – the Prophets, the Truthful, the Martyrs, and the Righteous. And an excellent company are they.

Unknown German

Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten; und das sind die besten Gefährten.

V. Porokhova

И кто Аллаху и посланнику Его послушен, ■ Войдет в собрание таких, ■ Кому простерта Его милость: ■ Посланников и праведных служителей Его, ■ Благотворящих (слуг Господних) ■ И мучеников (ближней жизни), – ■ И как прекрасно это братство!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга һәм расүлгә итагать иткән мөэминнәр, Аллаһ нигъмәтләгән пәйгамбәрләр, турылык белән алга чыккан ситдыйкләр, Аллаһ юлында сугышып шәһит булган мөэминнәр белән җәннәттә бергә булырлар. Шушы дүрт төрле затларга юлдаш булу – ни күркәм, ни хуш юлдашлыктыр.

جالندہری

اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے

طاہرالقادری

اور جو کوئی اللہ اور رسول(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرے تو یہی لوگ (روزِ قیامت) ان (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداءاور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.