سوره النساء (4) آیه 74

قرآن، سوره النساء (4) آیه 74

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 75
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 73

عربی

فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالآْخِرَةِ وَ مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

فليقاتل في سبيل اللّه الّذين يشرون الحياة الدّنيا بالآخرة و من يقاتل في سبيل اللّه فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما

خوانش

Falyuqatil fee sabeeli Allahi allatheena yashroona alhayata alddunya bial-akhirati waman yuqatil fee sabeeli Allahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu/teehi ajran AAatheeman

آیتی

پس آنان که زندگي دنيا را داده اند و آخرت را خريده اند بايد که در راه خدا بجنگند و هر که در راه خدا بجنگد ، چه کشته شود چه پيروز گردد ،مزدي بزرگ به او خواهيم داد

خرمشاهی

و كسانى كه زندگانى دنيا را به آخرت مى فروشند، بايد در راه خدا كارزار كنند، و هر كس كه در راه خدا كارزار كند آنگاه كشته يا پيروز شود، به زودى به او پاداشى عظيم مى بخشيم.

کاویانپور

كسانى كه زندگانى دنيا را بر آخرت فروختند، بايد در راه خدا پيكار كنند و هر كه در راه خدا پيكار كند و كشته شود، يا پيروز گردد، اجر و ثوابى بزرگ به او خواهيم داد.

انصاریان

باید کسانی که زندگیِ زودگذرِ دنیا را با سرای جاویدان آخرت مبادله می کنند، در راه خدا بجنگند. و هر که در راه خدا بجنگد و کشته شود، یا بر دشمن پیروز گردد، پس پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

سراج

بايد پيكار كنند در راه خدا آنانكه فروخته‏اند زندگانى دنيا را به زندگانى آخرت (دنيا از دست دادند و سراى جاودانى گرفتند) و هر كه پيكار كند در راه خدا پس كشته گردد يا پيروز شود (بر دشمن خود) بزودى بدهيم او را (در آخرت) پاداشى بزرگ

فولادوند

پس، بايد كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى‏كنند در راه خدا بجنگند؛ و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد.

پورجوادی

آنان كه زندگى دنيا را به آخرت ترجيح دادند بايد در راه خدا پيكار كنند و آن كس كه در راه خدا پيكار كند چه كشته شود چه به پيروزى برسد، به زودى او را پاداش عظيمى خواهيم داد.

حلبی

پس بايد جهاد كنند در راه خدا، كسانى كه زندگانى دنيا را به آخرت مى‏فروشند، و آن كس كه در راه خدا جهاد كند چه كشته شود و چه پيروز گردد، او را پاداش بزرگى خواهيم داد.

اشرفی

پس بايد كارزار كنند در راه خدا آنان كه خريدند زندگانى دنيا را بآخرت و هر كه كارزار كند در راه خدا پس كشته شود يا غالب آيد پس زود باشد كه بدهيمش مزد بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

كسانى بايد در راه خدا جنگ كنند كه زندگانى دنيا را به [بهاى‏] آخرت مى‏فروشند. و هر كس كه در راه خدا جنگ كند و كشته شود يا پيروز گردد، زودا كه پاداشى بزرگ به او ارزانى داريم

مکارم

کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته‌اند، باید در راه خدا پیکار کنند!و آن کس که در راه خدا پیکار کند، و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

مجتبوی

پس كسانى بايد در راه خدا كارزار كنند كه زندگى اين جهان را به آن جهان مى‏فروشند، و هر كه در راه خدا كارزار كند پس كشته شود يا پيروز گردد به او مزدى بزرگ خواهيم داد.

مصباح زاده

پس بايد كارزار كنند در راه خدا آنان كه خريدند زندگانى دنيا را باخرت و هر كه كارزار كند در راه خدا پس كشته شود يا غالب آيد پس زود باشد كه بدهيمش مزد بزرگ

معزی

پس بايد نبرد كند در راه خدا آنان را كه مى فروشند زندگانى دنيا را به آخرت و كسى كه پيكار كند در راه خدا پس كشته شود يا پيروز گردد بزودى دهيمش پاداشى گران

قمشه ای

پس کسانی باید در راه خدا جهاد کنند که (دست از جان شسته‌اند و) زندگی این جهان را به آن جهان می‌فروشند. و هر کس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا فاتح گردد، زود باشد که او را اجری عظیم دهیم.

رشاد خليفه

آنان که بي درنگ در راه خدا مي جنگند، کساني هستند که براي آخرت از اين دنيا چشم مي پوشند. هر کس در راه خدا بجنگد، سپس کشته شود، يا پيروز گردد، ما مطمئناً به او پاداشي بزرگ عطا خواهيم کرد.

Literal

So those who volunteer the present world/worldly life with the end (other life) should fight/kill in God’s sake, and who fights/kills in God’s sake, so he is killed or he defeats/conquers, so We will give him a great reward.

Al-Hilali Khan

Let those (believers) who sell the life of this world for the Hereafter fight in the Cause of Allah, and whoso fights in the Cause of Allah, and is killed or gets victory, We shall bestow on him a great reward.

Arthur John Arberry

So let them fight in the way of God who sell the present life for the world to come; and whosoever fights in the way of God and is slain, or conquers, We shall bring him a mighty wage.

Asad

Hence, let them fight in God’s cause – all who are willing to barter the life of this world for the life to come: for unto him who fights in God’s cause, whether he be slain or be victorious, We shall in time grant a mighty reward.

Dr. Salomo Keyzer

Laten zij daarom voor Gods zaak strijden, die het tegenwoordige leven voor het toekomstige willen verruilen; want hij die voor Gods zaak strijdt, hetzij hij geslagen wordt of overwint waarlijk, wij zullen hem eene groote belooning schenken.

Free Minds

Let those who seek to purchase the Hereafter rather than this world fight in the cause of God. And whoever fights in the cause of God and is killed or attains victory, then We will grant him a great reward.

Hamza Roberto Piccardo

Combattano dunque sul sentiero di Allah, coloro che barattano la vita terrena con l’altra. A chi combatte per la causa di Allah, sia ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa immensa.

Hilali Khan

Let those (believers) who sell the life of this world for the Hereafter fight in the Cause of Allah, and whoso fights in the Cause of Allah, and is killed or gets victory, We shall bestow on him a great reward.

Kuliev E.

Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые покупают (или продают) мирскую жизнь за Последнюю жизнь. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, Мы одарим великой наградой.

M.-N.O. Osmanov

Пусть сражаются во имя Аллаха те, которые покупают будущую жизнь [ценой] жизни в этом мире. Тому, кто будет сражаться во имя Аллаха и будет убит или победит, Мы даруем великое вознаграждение.

Mohammad Habib Shakir

Therefore let those fight in the way of Allah, who sell this world’s life for the hereafter; and whoever fights in the way of Allah, then be he slain or be he victorious, We shall grant him a mighty reward.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.

Palmer

Let those then fight in God’s way who sell this life of the world for the next; and whoso fights in God’s way, then, be he killed or be he victorious, we will give him a mighty hire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İğreti hayatı âhiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Allah yolunda çarpışıp da öldürülen yahut galip gelene biz, yakında, büyük bir ödül vereceğiz.

Qaribullah

So let those who sell the worldly life for the Everlasting Life fight in the way of Allah, whoever fights in the way of Allah, and is killed or conquers, We shall give him a great wage.

QXP

Let them fight in Allah’s Cause, all those who sell the life of this world for the other. Whoever fights in Allah’s Cause, be he slain or be he victorious, We shall soon give him an immense Reward.

Reshad Khalifa

Those who readily fight in the cause of GOD are those who forsake this world in favor of the Hereafter. Whoever fights in the cause of GOD, then gets killed, or attains victory, we will surely grant him a great recompense.

Rodwell

Let those then fight on the path of God, who barter this present life for that which is to come; for whoever fighteth on God’s path, whether he be slain or conquer, we will in the end give him a great reward.

Sale

Let them therefore fight for the religion of God, who part with the present life in exchange for that which is to come; for whosoever fighteth for the religion of God, whether he be slain, or be victorious, we will surely give him a great reward.

Sher Ali

Let those then fight in the cause of ALLAH who would sell the present life for the Hereafter. And whoso fights in the cause of ALLAH, be he slain or be he victorious, WE shall soon give him a great reward.

Unknown German

Laßt also solche für Allahs Sache kämpfen, die das irdische Leben hinzugeben gewillt sind für das zukünftige. Und wer für Allahs Sache ficht, ob er fällt oder siegt, Wir werden ihm bald großen Lohn gewähren.

V. Porokhova

(А потому) пусть на пути Господнем ■ Сражаются лишь те, ■ Кто покупает (за мгновенье) ближней жизни ■ (Вечность) второго бытия. ■ И кто в сраженьях на пути Господнем ■ Погибнет или победит, ■ Тому дадим Мы величайшую награду.

Yakub Ibn Nugman

Мөэминнәр Аллаһ юлында сугыш кылсыннар ахирәтне дөньяга саткан – алыштырган кешеләр белән. Әгәр бер мөэмин Аллаһ юлында сугышып үтерелсә, яки кәферне җиңсә, ул мөэмингә тиздән җәннәт нигъмәтләрен бирербез.

جالندہری

تو جو لوگ آخرت (کو خریدتے اور اس) کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں اُن کو چاہیئے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے اور شہید ہوجائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے

طاہرالقادری

پس ان (مؤمنوں) کو اللہ کی راہ میں (دین کی سربلندی کے لئے) لڑنا چاہئے جو آخرت کے عوض دنیوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ (خود) قتل ہو جائے یا غالب آجائے توہم (دونوں صورتوں میں) عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.