سوره النساء (4) آیه 76

قرآن، سوره النساء (4) آیه 76

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 77
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 75

عربی

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً

بدون حرکات عربی

الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه و الّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أولياء الشّيطان إنّ كيد الشّيطان كان ضعيفا

خوانش

Allatheena amanoo yuqatiloona fee sabeeli Allahi waallatheena kafaroo yuqatiloona fee sabeeli alttaghooti faqatiloo awliyaa alshshaytani inna kayda alshshaytani kana daAAeefan

آیتی

آنان که ايمان آورده اند ، در راه خدا مي جنگند ، و آنان که کافر شده ، اند در راه شيطان پس با هواداران شيطان قتال کنيد که مکر شيطان ناچيز است

خرمشاهی

مؤمنان در راه خدا كارزار مى كنند و كافران در راه طاغوت; آرى با دوستداران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهايت] ضعيف است.

کاویانپور

كسانى كه ايمان آورده‏اند، در راه خدا پيكار ميكنند و كسانى كه كافر شدند در راه طاغوت (پيشواى گمراه) مبارزه ميكنند. پس شما با ياران شيطان پيكار كنيد (و از آنها هيچ نترسيد) زيرا مكر و حيله شيطان بسيار سست و ضعيف است.

انصاریان

آنان که ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند؛ و کسانی که کافر شده اند، در راه طاغوت می جنگند. پس شما با یاران شیطان بجنگید، که یقیناً نیرنگ و توطئه شیطان [در برابر اراده خدا و پایداری شما] سست و بی پایه است.

سراج

آنانكه ايمان آورده‏اند كارزار مى‏كنند در راه خدا و آن كسانى كه كافر شده‏اند پيكار مى‏كنند در راه شيطان (كه طغيانگر است) پس پيكار كنيد با دوستان شيطان (و از حيله ايشان مترسيد) زيرا نيرنگ شيطان پيوسته سست است

فولادوند

كسانى كه ايمان آورده‏اند، در راه خدا كارزار مى‏كنند. و كسانى كه كافر شده‏اند، در راه طاغوت مى‏جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهايت‏] ضعيف است.

پورجوادی

مؤمنان در راه خدا پيكار مى‏كنند و كافران در راه شيطان. پس شما با ياران شيطان پيكار كنيد كه مكر و حيله شيطان ضعيف است.

حلبی

كسانى كه ايمان آورده‏اند در راه خدا جهاد مى‏كنند و آنان كه كافر شدند در راه طاغوت پيكار مى‏كنند، پس با ياوران شيطان پيكار كنيد. به راستى نيرنگ شيطان سست است.

اشرفی

آنان كه ايمان آوردند كارزار مى‏كنند در راه خدا و آنان كه كافر شدند كارزار مى‏كنند در راه طاغوت پس كارزار كنيد با دوستان ديو رجيم بدرستيكه مگر شيطان باشد سست

خوشابر مسعود انصاري

مؤمنان در راه خدا پيكار مى‏كنند و كافران در راه طاغوت مى‏جنگند، پس با دوستان شيطان بجنگيد، قطعا نيرنگ شيطان ضعيف است

مکارم

کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می‌کنند؛ و آنها که کافرند، در راه طاغوت [= بت و افراد طغیانگر]. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! (و از آنها نهراسید!) زیرا که نقشه شیطان، (همانند قدرتش) ضعیف است.

مجتبوی

كسانى كه ايمان آورده‏اند در راه خدا كارزار مى‏كنند و كسانى كه كافر شده‏اند در راه طاغوت- بت يا طغيانگر- پيكار مى‏كنند، پس با دوستان شيطان بجنگيد، كه نيرنگ شيطان هماره سست است.

مصباح زاده

آنان كه ايمان آوردند كارزار مى‏كنند در راه خدا و آنان كه كافر شدند كارزار مى‏كنند در راه طاغوت پس كارزار كنيد با دوستان ديو رجيم بدرستى كه مكر شيطان باشد سست

معزی

آنان كه ايمان آورده پيكار كنند در راه خدا و آنان كه كفر ورزيده اند پيكار كنند در راه ستمگر پس پيكار كنيد با ياران شيطان همانا نيرنگ شيطان است ناتوان

قمشه ای

اهل ایمان در راه خدا، و کافران در راه طاغوت (شیطان) جهاد می‌کنند، پس (شما مؤمنان) با دوستان شیطان بجنگید (و از آنها بیم و اندیشه مکنید) که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است.

رشاد خليفه

کساني که ايمان دارند در راه خدا مي جنگند، در حالي که آنان که کافرند در راه ظلم و استبداد مي جنگند. پس، با ياران شيطان بجنگيد؛ قدرت شيطان هيچ است.

Literal

Those who believed, fight/kill in God’s sake, and those who disbelieved fight/kill in the devil/idol’s sake, so fight/kill the devil’s supporters/allies/followers, that the devil’s conspiracy/deceit was weak.

Al-Hilali Khan

Those who believe, fight in the Cause of Allah, and those who disbelieve, fight in the cause of Taghoot (Satan, etc.). So fight you against the friends of Shaitan (Satan); Ever feeble indeed is the plot of Shaitan (Satan).

Arthur John Arberry

The believers fight in the way of God, and the unbelievers fight in the idols› way. Fight you therefore against the friends of Satan; surely the guile of Satan is ever feeble.

Asad

Those who have attained to faith fight in the cause of God, whereas those who are bent on denying the truth fight in the cause of the powers of evil. Fight, then, against those friends of Satan: verily, Satan’s guile is weak indeed!

Dr. Salomo Keyzer

Zij die gelooven strijden voor Gods zaak, maar zij die niet gelooven strijden voor de zaak van Thagut. Strijdt daarom tegen de vrienden van satan: en waarlijk de listen van satan zullen onmachtig zijn.

Free Minds

Those who believe fight in the cause of God, while those who reject fight in the cause of evil; so fight the supporters of the devil, for the planning of the devil is weak.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che credono combattono per la causa di Allah, mentre i miscredenti combattono per la causa degli idoli. Combattete gli alleati di Satana. Deboli sono le astuzie di Satana.

Hilali Khan

Those who believe, fight in the Cause of Allah, and those who disbelieve, fight in the cause of Taghoot (Satan, etc.). So fight you against the friends of Shaitan (Satan); Ever feeble indeed is the plot of Shaitan (Satan).

Kuliev E.

Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые уверовали, сражаются во имя Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются во имя Тагута. Так сражайтесь с приверженцами шайтана. Ведь козни шайтана жалки.

Mohammad Habib Shakir

Those who believe fight in the way of Allah, and those who disbelieve fight in the way of the Shaitan. Fight therefore against the friends of the Shaitan; surely the strategy of the Shaitan is weak.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! the devil’s strategy is ever weak.

Palmer

Those who believe fight in the way of God; and those who disbelieve fight in the way of Taghut; fight ye then against the friends of Satan, verily, Satan’s tricks are weak.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.

Qaribullah

And those who believe fight in the way of Allah, but those who disbelieve fight in the way of the idol. Therefore, fight against those guided by satan. Indeed, satan’s guile is always weak.

QXP

Believers fight in the Cause of Allah, that is, for the removal of tyranny and in self-defense (benign aggression). And the rejecters of the Truth fight in tyranny and for their selfish desire to oppress people (malignant aggression). So fight against those friends of Satan. Verily, Satan’s plan is feeble because the selfish desire fails before the Divine Law of Requital.

Reshad Khalifa

Those who believe are fighting for the cause of GOD, while those who disbelieve are fighting for the cause of tyranny. Therefore, you shall fight the devil’s allies; the devil’s power is nil.

Rodwell

They who believe, fight on the path of God; and they who believe not, fight on the path of Thagout: Fight therefore against the friends of Satan. Verily craft of Satan shall be powerless!

Sale

They who believe fight for the religion of God; but they who believe not fight for the religion of Taghut. Fight therefore against the friends of Satan, for the stratagem of Satan is weak.

Sher Ali

Those who believe fight in the cause of ALLAH, and those who disbelieve fight in the cause of the Evil One. Fight ye therefore, against the friends of Satan; surely Satan’s strategy is weak.

Unknown German

Die da glauben, kämpfen für Allahs Sache, und die nicht glauben, kämpfen für die Sache des Bösen.Kämpft darum wider die Freunde Satans! Denn gewiß, Satans Feldherrnkunst ist schwach.

V. Porokhova

Те, кто уверовал, воюют на пути Господнем; ■ Кто не уверовал, воюют на пути Тагута. ■ Воюйте же с друзьями Сатаны, – ■ Слабы его коварные потуги!

Yakub Ibn Nugman

Иманлы кешеләр Аллаһ юлында сугышырлар. Әмма имансызлар шайтан юлында сугышырлар. Шайтан дуслары – имансызлар белән сугышыгыз! Дөреслектә шайтанның хәйләсе зәгыйфь булды, шуның өчен иманлы кешеләрне куркыта алмас.

جالندہری

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو۔ (اور ڈرو مت) کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے

طاہرالقادری

جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں (نیک مقاصد کے لئے) جنگ کرتے ہیں اورجنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں (طاغوتی مقاصد کے لئے) جنگ کرتے ہیں، پس (اے مؤمنو!) تم شیطان کے دوستوں (یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں) سے لڑو، بیشک شیطان کا داؤ کمزور ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.