سوره النساء (4) آیه 78

قرآن، سوره النساء (4) آیه 78

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 79
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 77

عربی

أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً

بدون حرکات عربی

أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيّدة و إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللّه و إن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك قل كلّ من عند اللّه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا

خوانش

Aynama takoonoo yudrikkumu almawtu walaw kuntum fee buroojin mushayyadatin wa-in tusibhum hasanatun yaqooloo hathihi min AAindi Allahi wa-in tusibhum sayyi-atun yaqooloo hathihi min AAindika qul kullun min AAindi Allahi famali haola-i alqawmi la yakadoona yafqahoona hadeethan

آیتی

هر جا که باشيد ولو در حصارهاي سخت استوار ، مرگ شما را در مي يابد، واگر خيري به آنها رسد مي گويند که از جانب خدا بود و اگر شري به آنها رسد مي گويند که از جانب تو بود بگو : همه از جانب خداست چه بر سر اين قوم آمده است که هيچ سخني را نمي فهمند ؟

خرمشاهی

هر جا كه باشيد -و لو در دژهاى استوار سر به فلك كشيده- مرگ شما را فراخواهد گرفت; و چون به ايشان خيرى برسد مى گويند اين از سوى خداوند است، و اگر شرى به ايشان برسد مى گويند اين از سوى توست، بگو همه از سوى خداوند است، اين گروه را چه مى شود كه به نظر نمى رسد س

کاویانپور

هر كجا باشيد، مگر شما را خواهد يافت، اگر چه در دژهاى بسيار مستحكم قرار گيريد و اگر نيكى به آنان برسد، مى‏گويند: از جانب خداست و اگر بدى بر آنها برسد، مى‏گويند: از طرف تو است. بگو، تماما از جانب خداست. پس چرا اين جماعت نمى‏خواهند حقايق را بفهمند؟.

انصاریان

هر کجا باشید هر چند در قلعه های مرتفع و استوار، مرگ شما را درمی یابد. و اگر خیری [چون پیروزی و غنیمت] به آنان [که سست ایمان و منافق اند] برسد، می گویند: این از سوی خداست. و اگر سختی وحادثه ای [چون بیماری، تنگدستی، شکست وناکامی ] به آنان رسد [به پیامبر اسلام] می گویند: از ناحیه توست. بگو: همه اینها از سوی خداست. این گروه را چه شده که نمی خواهند [معارف الهیّه وحقایق را] بفهمند؟!

سراج

هر كجا باشيد دريابد شما را مرگ و اگر چه باشيد در قلعه‏هاى استوار و اگر برسد بديشان نيكوئى (ارزانى و گشايش و باران نافع) مى‏گويند اين از نزد خدا است و اگر برسد بديشان بدى (قحطى و گرانى) مى‏گويند (اى محمد) اين سختى از نزد تو است تو نيز بگو بهمه (اينها از ارزانى و گرانى) از نزد خداست پس چيست اين گروه را كه نزديك نيست بفهمند سخنى را (كه مشتمل بر پند است)

فولادوند

هر كجا باشيد، شما را مرگ درمى‏يابد؛ هر چند در بُرجهاى استوار باشيد. و اگر [پيشامد] خوبى به آنان برسد، مى‏گويند: «اين از جانب خداست»؛ و چون صدمه‏اى به ايشان برسد، مى‏گويند: «اين از طرف توست.» بگو: «همه از جانب خداست.» [آخر ]اين قوم را چه شده است كه نمى‏خواهند سخنى را [درست‏] دريابند؟

پورجوادی

هر كجا باشيد مرگ گريبانگيرتان خواهد شد. اگر چه در باروهاى مستحكم باشيد.» اگر خيرى به آنها برسد مى‏گويند: «از جانب خداست،» و اگر شرى برسد مى‏گويند: «از ناحيه توست.» بگو: «همه از ناحيه خداست.» چرا اين قوم حاضر نيستند حقايق را درك كنند.

حلبی

هر كجا باشيد مرگ شما را در مى‏يابد، و اگر چه در دژهاى استوار [بركشيده‏] باشيد، و اگر بر ايشان نيكى برسد مى‏گويند: اين از نزد خداست و اگر بدى به ايشان برسد مى‏گويند: اين از سوى توست. بگو: همه از جانب خداست! پس اين قوم را چه شده است كه اميد فهم هيچ سخنى در آنان نيست.

اشرفی

هر جا باشيد در مى‏يابد شما را مرگ و اگر چه باشيد در برجهاى سخت استوار و اگر برسد ايشان را خوبى ميگويند اين از نزد خدا است و اگر برسد ايشانرا بدى مى‏گويند اين از نزدتست بگو همه از نزد خدا است پس چيست مر اين گروه را كه نزديك نيست كه بفهمند سخنى را

خوشابر مسعود انصاري

هر جا كه باشيد مرگ شما را در مى‏يابد و اگر چه در برجهايى استوار باشيد. و اگر نعمتى به آنان برسد، گويند: اين از نزد خداوند است. و اگر گزندى به آنان رسد، گويند: اين از جانب توست. بگو همگى از نزد خداست. پس اين قوم را چه شده است كه بر آن نيستند كه سخنى دريابند؟

مکارم

هر جا باشید، مرگ شما را درمی‌یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و اگر به آنها [= منافقان‌] حسنه (و پیروزی) برسد، می‌گویند: «این، از ناحیه خداست.»و اگر سیّئه (و شکستی) برسد، می‌گویند: «این، از ناحیه توست.» بگو: «همه اینها از ناحیه خداست.» پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟!

مجتبوی

هر كجا باشيد مرگ شما را درخواهد يافت گر چه در كوشكها و دژهاى سخت استوار باشيد. و اگر خوبيى- پيروزى- به آنان رسد گويند: اين از نزد خداست، و اگر بديى- شكست- به آنان رسد گويند: اين از نزد توست، بگو: همه از نزد خداست. پس اين گروه را چيست كه بر آن نيستند- نمى‏خواهند- كه سخنى را دريابند.

مصباح زاده

هر جا باشيد در مى‏يابد شما را مرگ و اگر چه باشيد در برجهاى سخت استوار و اگر برسد ايشان را خوبى ميگويند اين از نزد خدا است و اگر برسد ايشان را بدى مى‏گويند اين از نزد تست بگو همه از نزد خدا است پس چيست مر اين گروه را كه نزديك نيست كه بفهمند سخنى را

معزی

هرجا باشيد دريابد شما را مرگ و اگرچه در دژهاى استوار باشيد و اگر بديشان رسد خوشى گويند اين از نزد خدا است و اگر بدى بديشان رسد گويند اين از نزد تو است بگو همه از نزد خدا است پس چه شود اين گروه را نزديك نيستند دريابند سخنى را

قمشه ای

هر کجا باشید اگر چه در کاخهای بسیار محکم، شما را مرگ فرا رسد. و آنان را اگر خوشی و نعمتی فرا رسد گویند: این از جانب خداست، و اگر زحمتی پیش آید گویند: این از جانب توست!بگو: همه از جانب خدا است. چرا این قوم (جاهل) از فهم هر سخن دورند؟!

رشاد خليفه

هر جا كه باشيد، مرگ شما را در بر خواهد گرفت، حتي اگر در قصرهاي مستحكم زندگي كنيد. هرگاه اتفاق خوبي برايشان رخ دهد، مى گويند: اين از جانب خدا‌ست، و چون اتفاق بدي برايشان پيش آيد، تو را مقصر مى دانند. بگو: همه چيز از جانب خدا مى آيد. چرا مردم تقريباً همه چيز را غلط استنباط مي کنند؟

Literal

Wherever you are, the death catches up/reaches you , and (even) if you were in towers/castles/constellations built/erected , and if a goodness strikes them, they say: «This (is) from at God.» And if a sin/crime (harm) strikes them, they say: «This (is) from at you.» Say: «All/each (are) from at God, so how those the nation, they almost do not understand an information/speech?»

Al-Hilali Khan

«Wheresoever you may be, death will overtake you even if you are in fortresses built up strong and high!» And if some good reaches them, they say, «This is from Allah,» but if some evil befalls them, they say, «This is from you (O Muhammad SAW).» Say: «All things are from Allah,» so what is wrong with these people that they fail to understand any word?

Arthur John Arberry

Wherever you may be, death will overtake you, though you should be in raised-up towers. And if a good thing visits them, they say, ‹This is from God›; but if an evil thing visits them, they say, ‹This is from thee.› Say: ‹Everything is from God.› How is it with this people? They scarcely understand any tiding.

Asad

Wherever you may be, death will overtake you – even though you be in towers raised high. «Yet, when a good thing happens to them, some [people] say, «This is from God,» whereas when evil befalls them, they say, «This is from thee [O fellowman]!» Say: «All is from God.» What, then, is amiss with these people that they are in no wise near to grasping the truth of what they are told?

Dr. Salomo Keyzer

Waar gij ook mocht wezen zal de dood u bereiken; al waart ge in hooge torens. Indien God hen begunstigt, zeggen zij: Dit is van God, maar indien hun kwaad overkomt, zeggen zij: Dit is van u, o Mahomet! Zeg hun: Alles komt van God; en wat ontbreekt dit volk, dat zij zoo ver verwijderd zijn van hetgeen hun werd gezegd?

Free Minds

Wherever you may be, death will find you, even if you are in fortified towers. If any good befalls them, they Say: "This is from God," and if any bad befalls them, they Say: "This is from you!" Say: "All is from God;" what is wrong with these people, they barely understand anything said!

Hamza Roberto Piccardo

La morte vi coglierà ovunque sarete, foss’anche in torri fortificate». Se giunge loro un bene, dicono: «Viene da Allah». Se giunge un male, dicono: «Viene da te». Di›: » Tutto viene da Allah.» Ma cos’hanno queste genti che non comprendono nemmeno un singolo evento?

Hilali Khan

"Wheresoever you may be, death will overtake you even if you are in fortresses built up strong and high!" And if some good reaches them, they say, "This is from Allah," but if some evil befalls them, they say, "This is from you (O Muhammad SAW)." Say: "All things are from Allah," so what is wrong with these people that they fail to understand any word?

Kuliev E.

Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят: «Это – от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Это – от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят?

M.-N.O. Osmanov

Где бы вы ни были, смерть настигнет вас, даже если бы вы находились в высоко вознесенных башнях. Если мунафикам выпадает на долю что-либо прекрасное, они говорят: «Это – от Аллаха». Если же их постигает беда, то они говорят: «Это – из-за тебя [, Мухаммад]». Отвечай им: «Эта [беда] – от Аллаха». Что случилось с этими людьми, ведь они не в состоянии постичь того, что им говорят?

Mohammad Habib Shakir

Wherever you are, death will overtake you, though you are in lofty towers, and if a benefit comes to them, they say: This is from Allah; and if a misfortune befalls them, they say: This is from you. Say: All is from Allah, but what is the matter with these people that they do not make approach to understanding what is told (them)?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Wheresoever ye may be, death will overtake you, even though ye were in lofty towers. Yet if a happy thing befalleth them they say: This is from Allah; and if an evil thing befalleth them they say: This is of thy doing (O Muhammad). Say (unto them): All is from Allah. What is amiss with these people that they come not nigh to understand a happening?

Palmer

Wheresoe’er ye be death will overtake you, though ye were in lofty towers. And if a good thing befall them, they say, ‹This is from God,› but if a bad thing, they say, ‹This is from thee.› Say, ‹It is all from God.› What ails these people? they can hardly understand a tale.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik isabet ettiğinde, «Bu, Allah katındandır!» derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda, «Bu senin yüzündendir.» derler. De ki: «Hepsi, Allah katındandır.» Şu topluluğa ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!

Qaribullah

Wherever you are, death will overtake you, even if you shall be in the fortified, high towers. ‹ If bounty reaches them, they say: ‹This is from Allah, ‹ but when evil hits them, they say: ‹This is from you. ‹ Say to them: ‹All is from Allah! ‹ What is the matter with this people that they scarcely understand any statement.

QXP

Wherever you may be, death will find you, even if you live in fortified castles. When something good happens to them, they say, «It is from Allah.» And when affliction befalls them they say to each other, «This is from you O fellow-man!» Tell them, «All things happen according to Allah’s Laws.» What is amiss with these people, they understand not a thing?

Reshad Khalifa

Wherever you are, death will catch up with you, even if you live in formidable castles. When something good happens to them, they say, «This is from GOD,» and when something bad afflicts them, they blame you. Say, «Everything comes from GOD.» Why do these people misunderstand almost everything?

Rodwell

Wherever ye be, death will overtake you – although ye be in lofty towers! If good fortune betide them, they say, «This is from God;» and if evil betide them, they say, «This is from thee.» SAY: All is from God: But what hath come to these people that they are not near to understanding what is told them?

Sale

Wheresoever ye be, death will overtake you, although ye be in lofty towers. If good befall them, they say, this is from God; but if evil befall them, they say, this is from thee, O Mohammed: Say, all is from God; and what aileth these people, that they are so far from understanding what is said unto them?

Sher Ali

Wheresoever you may be, death will overtake you, even if you be in strongly built towers. And if some good befalls them, they say, `This is from ALLAH;› and if evil befalls them, they say, `This is from thee.› Say, `All is from ALLAH.› What has happened to these people that they would not try to understand anything ?

Unknown German

Wo ihr auch sein mögt, der Tod ereilt euch doch, und wäret ihr in hohen Burgen. Und wenn ihnen Gutes begegnet, sagen sie: «Das ist von Allah»; und wenn ihnen Schlimmes begegnet, sagen sie: «Das ist von dir.» Sprich: «Alles ist von Allah.» Was ist diesem Volk widerfahren, daß sie so weit davon sind, etwas zu begreifen?

V. Porokhova

И где бы вы ни находились, ■ Вам предстоит познать (вкус) смерти, ■ (Когда ее черед настанет), ■ Если б вы даже схоронились ■ В высоких башнях, (что взметнулись к небесам). ■ Когда случается благое с ними, ■ То говорят они: ■ «Сие – нам от Аллаха!» ■ Когда же постигает их дурное, говорят: ■ «А это – от тебя, (о Мухаммад!)» ■ Скажи: «Все истекает от Аллаха!» ■ Но почему же эти люди ■ Никак не могут осознать ■ Ни одного (привЕденного) сказа?

Yakub Ibn Nugman

Кай урында булсагыз да, сезгә үлем ирешер, әгәр күккә терәлгән, бик таза төзелгән кыл эчендә булсагыз да. Әгәр монафикъларга ґәнимәт малы кеби нигъмәт ирешсә, бу нигъмәт Аллаһудан диләр, әгәр аларга каза, кайгы ирешсә: «Ий Мухәммәд г-м, бу кайгы безгә синең шомлыгыңнан иреште», – диләр. Син әйт: «Кемгә нәрсә ирешсә дә, һәммәсе дә Аллаһудан», – дип. Ни булды бу кавемгә Аллаһуның ачык аңлаешлы хак сүзләрен аңларга һәм кабул итәргә якын да килмиләр?

جالندہری

(اے جہاد سے ڈرنے والو) تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو (اے محمدﷺ تم سے) کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچا) ہے کہہ دو کہ (رنج وراحت) سب الله ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے

طاہرالقادری

(اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو!) تم جہاں کہیں (بھی) ہوگے موت تمہیں (وہیں) آپکڑے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں (ہی) ہو، اور (ان کی ذہنیت یہ ہے کہ) اگر انہیں کوئی بھلائی (فائدہ) پہنچے توکہتے ہیں کہ یہ (تو) اللہ کی طرف سے ہے (اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں)، اور اگر انہیں کوئی برائی (نقصان) پہنچے تو کہتے ہیں: (اے رسول!) یہ آپ کی طرف سے (یعنی آپ کی وجہ سے) ہے۔ آپ فرما دیں: (حقیقۃً) سب کچھ اللہ کی طرف سے (ہوتا) ہے۔ پس اس قوم کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.