سوره النساء (4) آیه 84

قرآن، سوره النساء (4) آیه 84

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 85
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 83

عربی

فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً

بدون حرکات عربی

فقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلاّ نفسك و حرّض المؤمنين عسى اللّه أن يكفّ بأس الّذين كفروا و اللّه أشدّ بأسا و أشدّ تنكيلا

خوانش

Faqatil fee sabeeli Allahi la tukallafu illa nafsaka waharridi almu/mineena AAasa Allahu an yakuffa ba/sa allatheena kafaroo waAllahu ashaddu ba/san waashaddu tankeelan

آیتی

پس در راه خدا نبرد کن که جز بر نفس خويش مکلف نيستي ، و مؤمنان رابه ، جنگ برانگيز شايد خدا آسيب کافران را از شما بازدارد و خشم و عذاب خدا از هر خشم و عذاب ديگري سخت تر است

خرمشاهی

پس در راه خدا كارزار كن، تو عهده دار كسى جز خود نيستى و مؤمنان را نيز [به كارزار] تشويق كن، چه بسا خداوند بلاى كافران را [از شم] بگرداند و خداوند سخت ستيزتر و سختگيرتر است.

کاویانپور

(يا پيامبر) در راه خدا پيكار كن. شخص تو مكلف بر اجراى اين حكم هستى. مؤمنين را بر جهاد تشويق كن، باشد كه خدا از نيروهاى كافران بكاهد. خدا قدرتش بيشتر و مجازاتش شديدتر است.

انصاریان

پس در راه خدا به جنگ برخیز. تو فقط به [وظایف و اعمال] خودت مکلّف می باشی، و مؤمنان را [هم به جنگ با دشمن برانگیز و] تشویق کن؛ امید است خدا آسیب و گزند کافران را [از تو و مؤمنان] بازدارد؛ و خداست که صولت وقدرتش شدیدتر، وعذاب وکیفرش سخت تر است.

سراج

پس (اى پيامبر) كارزار كن در راه خدا و مكلف نيستى مگر بر خويشتن (نه بر ديگران) و ترغيب كن مؤمنان را (بر جهاد) البته خداوند بازدارد (از مسلمانان) شدت (كارزار) آنان را كه كافر شدند و خدا سختتر است از نظر صولت (از قريش) و سختتر است از نظر عقوبت

فولادوند

پس در راه خدا پيكار كن؛ جز عهده‏دار شخص خود نيستى. و[لى‏] مؤمنان را [به مبارزه‏] برانگيز. باشد كه خداوند آسيب كسانى را كه كفر ورزيده‏اند [از آنان‏] باز دارد، و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت‏تر است.

پورجوادی

در راه خدا پيكار كن كه جز بر خودت مكلف نيستى و مؤمنان را تشويق و تشجيع كن، اميد است خداوند مانع قدرت كافران شود كه قدرت او بيشتر است و عقوبتش شديدتر.

حلبی

پس در راه خدا جهاد كن. تكليف غير تو را از تو نخواهند، و مؤمنان را [نيز به جهاد] برانگيز. باشد كه خدا آسيب كسانى را كه كفر ورزيدند از شما باز دارد و خداوند به عذاب، سخت‏تر و به عقوبت شديدتر است.

اشرفی

پس كارزار كن در راه خدا تكليف كرده نمى‏شود مگر نفست و ترغيب كن مؤمنان را شايد خدا كه بازدارد آسيب زنان را كه كافر شدند و خدا سخت تر است در آسيب و سخت تر است در عقوبت كرده

خوشابر مسعود انصاري

پس در راه خدا كار زار كن و جز از [مسئوليت‏] خودت باز خواست نمى‏شوى و مؤمنان را [به جهاد] ترغيب كن. نزديك است كه خداوند بلاى كافران را [از شما] باز دارد و توان خداوند بيشتر و كيفرش سخت‏تر است

مکارم

در راه خدا پیکار کن! تنها مسؤول وظیفه خود هستی! و مؤمنان را (بر این کار،) تشویق نما! امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند (حتی اگر تنها خودت به میدان بروی)! و خداوند قدرتش بیشتر، و مجازاتش دردناکتر است.

مجتبوی

پس در راه خدا كارزار كن، جز بر خودت مكلّف نيستى، و مؤمنان را [به پيكار] برانگيز، باشد كه خدا زور و گزند آنان را كه كافر شدند باز دارد، و خدا زورآورتر- نيرومندتر- و به كيفر سخت‏تر است.

مصباح زاده

پس كارزار كن در راه خدا تكليف كرده نمى‏شود مگر نفست و ترغيب كن مؤمنان را شايد خدا كه باز دارد آسيب آنان را كه كافر شدند و خدا سخت‏تر است در آسيب و سخت‏تر است در عقوبت كردن

معزی

پس نبرد كن در راه خدا تكليف نشود جز خودت و برانگيز مؤمنان را اميد است خدا بازدارد نيروى آنان را كه كفر ورزيدند و خدا است سخت نيروتر و سخت تر به شكنجه

قمشه ای

پس (ای پیغمبر) تو خود تنها در راه خدا به کارزار برخیز، که جز بر خودت مکلف نیستی و مؤمنان را نیز ترغیب کن، باشد که خدا آسیب کافران را از شما بازدارد، که قدرت خدا بیشتر و عذابش سخت‌تر است.

رشاد خليفه

در راه خدا جنگ كن؛ تو فقط مسئول نفس خود هستي و مؤمنان را به همين كار تشويق نما. خدا نيروي كافران را خنثي خواهد كرد. خدا به مراتب قدرتمند‌تر و بسيار مؤثر‌تر است.

Literal

So fight/kill in God’s sake, you are not burdened/imposed upon except (with) your self, and instigate/urge/encourage the believers, maybe that God prevents/stops those who disbelieved’s might/power, and God (is) stronger power/might, and stronger severe exemplary punishment.

Al-Hilali Khan

Then fight (O Muhammad SAW) in the Cause of Allah, you are not tasked (held responsible) except for yourself, and incite the believers (to fight along with you), it may be that Allah will restrain the evil might of the disbelievers. And Allah is Stronger in Might and Stronger in punishing.

Arthur John Arberry

So do thou fight in the way of God; thou art charged only with thyself. And urge on the believers; haply God will restrain the unbelievers› might; God is stronger in might, more terrible in punishing.

Asad

Fight thou, then, in God’s cause – since thou art but responsible for thine own self – and inspire the believers to overcome all fear of death. God may well curb the might of those who are bent on denying the truth: for God is stronger in might, and stronger in ability to deter.

Dr. Salomo Keyzer

Strijdt daarom voor Gods zaak, en legt niemand iets moeielijks op, behalve u zelven; spoort echter de godvruchtigen tot den strijd aan, misschien wil God den moed der ongeloovigen verkleinen; want God is sterker dan zij, en meer in staat te straffen.

Free Minds

So fight in the cause of God; you are not responsible except for yourself. And enjoin the believers: "Perhaps God will put a stop to the might of those who disbelieved." And God is far Mightier and far more Punishing.

Hamza Roberto Piccardo

Combatti dunque per la causa di Allah – sei responsabile solo di te stesso e incoraggia i credenti. Forse Allah fermerà l’acrimonia dei miscredenti. Allah è più temibile nella Sua acrimonia, è più temibile nel Suo castigo.

Hilali Khan

Then fight (O Muhammad SAW) in the Cause of Allah, you are not tasked (held responsible) except for yourself, and incite the believers (to fight along with you), it may be that Allah will restrain the evil might of the disbelievers. And Allah is Stronger in Might and Stronger in punishing.

Kuliev E.

Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого, и побуждай верующих. Быть может, Аллах удержит мощь неверующих. Аллах могущественнее всех и суровее в наказании.

M.-N.O. Osmanov

Сражайся во имя Аллаха. Ты ответственен не только за себя, поэтому побуждай к этому других верующих. Быть может, Аллах отвратит от вас ярость неверующих. Ведь Аллах сильнее всех в ярости и в наказании.

Mohammad Habib Shakir

Fight then in Allah’s way; this is not imposed on you except In relation to yourself, and rouse the believers to ardor maybe Allah will restrain the fighting of those who disbelieve and Allah is strongest in prowess and strongest to give an exemplary punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So fight (O Muhammad) in the way of Allah Thou art not taxed (with the responsibility for anyone) except thyself – and urge on the believers. Peradventure Allah will restrain the might of those who disbelieve. Allah is stronger in might and stronger in inflicting punishment.

Palmer

Fight, then, in the way of God; impose not aught on any but thyself, and urge on the believers; it may be that God will restrain the violence of those who misbelieve, for God is more violent and more severe to punish.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah yolunda savaş. Kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah, küfre sapanların gücünü kırar. Allah, kuvvetçe daha üstün, cezalandırmada daha güçlüdür.

Qaribullah

Therefore, fight in the way of Allah. You are only responsible for yourself. Urge the believers on, in order that Allah may restrain the might of those who disbelieve. Allah is stronger in might, and stronger in punishment.

QXP

O Messenger! Fight in the Cause of Allah. You are responsible only for your own actions. While conveying the Revelation is your prime duty, you also teach the believers wisdom, knowledge and self-development by serving humanity (2:151). Therefore, inspire the believers to overcome all fear of death. Allah may well restrain the fury of the unbelievers who are bent upon destroying the System. Allah is Strongest in Might, Strict in Restraining.

Reshad Khalifa

You shall fight for the cause of GOD; you are responsible only for your own soul, and exhort the believers to do the same. GOD will neutralize the power of those who disbelieve. GOD is much more powerful, and much more effective.

Rodwell

Fight, therefore, on God’s path: lay not burdens on any but thyself; and stir up the faithful. The might of the infidels haply will god restrain, for God is the stronger in prowess, and the stronger to punish.

Sale

Fight therefore for the religion of God, and oblige not any to what is difficult, except thy self; however excite the faithful to war, perhaps God will restrain the courage of the unbelievers; for God is stronger than they, and more able to punish.

Sher Ali

Fight, therefore, in the way of ALLAH – thou art not made responsible except for thyself – and urge on the believers to fight. It may be that ALLAH will restrain the might of those that disbelieve; And ALLAH is stronger in might and stronger in inflicting punishment.

Unknown German

Kämpfe darum für Allahs Sache – du wirst für keinen verantwortlich gemacht als für dich selbst – und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah den Krieg der Ungläubigen aufhalten; und Allah ist stärker im Krieg und strenger im Strafen.

V. Porokhova

Сражайся на пути Господнем – ■ Ты сам себе вменяешь это – ■ И побуждай благочестивых. ■ Быть может, Бог умерит злость неверных, – ■ Ведь Он – сильнейший в Своей мощи, ■ Сильнейший в наказании Своем!

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, Аллаһ юлында сугыш кыл! Пәйгамбәрлек эшеннән башка эш белән бурычлы ителмәссең. Сугыш лязем булганда мөселманнарны сугышка кызыктыр. Шаять Аллаһ кәферләрнең мөселманнарга булган каты зарарын тыяр, Аллаһ зарар бирүдә катырак һәм ґәзаб кылуда да катырактыр.

جالندہری

تو (اے محمدﷺ) تم خدا کی راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں اور مومنوں کو بھی ترغیب دو قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کردے اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے

طاہرالقادری

پس (اے محبوب!) آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا (کسی اور کے لئے) ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو (جہاد کے لئے) اُبھاریں، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں (بھی) بہت سخت ہے اور سزا دینے میں (بھی) بہت سخت،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.