سوره النساء (4) آیه 88

قرآن، سوره النساء (4) آیه 88

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 89
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 87

عربی

فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

فما لكم في المنافقين فئتين و اللّه أركسهم بما كسبوا أ تريدون أن تهدوا من أضلّ اللّه و من يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا

خوانش

Fama lakum fee almunafiqeena fi-atayni waAllahu arkasahum bima kasaboo atureedoona an tahdoo man adalla Allahu waman yudlili Allahu falan tajida lahu sabeelan

آیتی

چيست شما را که در باره منافقان دو گروه شده ايد ، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مردود ساخته است ؟ آيا مي خواهيد کسي را که خدا گمراه کرده است هدايت کنيد ؟ و تو راهي پيش پاي کسي که خداوند گمراهش کرده است نتواني نهاد

خرمشاهی

شما را چه شده است كه درباره منافقان دو گروه شده ايد حال آنكه خداوند آنان را به خاطر كار و كردارشان سرنگون ساخته است; آيا مى خواهيد كسى را كه خداوند در بيراهى گذارده است، رهنمايى كنيد؟ و هرگز براى كسى كه خداوند در بيراهى گذارده باشده، بيرون شدى نخواهى يافت

کاویانپور

پس چرا درباره منافقان دو دسته شديد؟ در حالى كه خدا آنها را بكيفر اعمالشان از حق روگردان ساخت. آيا شما ميخواهيد كسى را كه خدا او را در گمراهى رها ساخته، هدايتش كنيد؟ هر كه را خدا در گمراهى رها سازد، راهى براى او نخواهى يافت.

انصاریان

شما را چه شده که درباره منافقین دو گروه شده اید؟ [گروهی شفیع و طرفدار، و گروهی مخالف و دشمن آنان] در صورتی که خدا آنان را به کیفر اعمال ناپسندی که مرتکب شده اند [در چاه کفر و گمراهی] نگونسار کرده است. آیا می خواهید کسانی را که خدا [به خاطر اعمال ناپسندشان] گمراه کرده هدایت کنید؟ [ای پیامبر !] در حالی که خدا هر که را گمراه کند هرگز برای او راهی [به سوی هدایت] نخواهی یافت.

سراج

پس چيست شما را كه در باره منافقان دو دسته شده‏ايد و حال آنكه خدا برگردانيد ايشان را (بحكم كفر) بواسطه آن كارهائى كه بدست آوردند آيا مى‏خواهيد هدايت كنيد كسى را كه گمراه كرده خدا (بعنوان مجازات) و كسى را كه گمراه گرداند خداى پس نيابى براى او راهى (بحق)

فولادوند

شما را چه شده است كه در باره منافقان، دو دسته شده‏ايد؟ با اينكه خدا آنان را به [سزاى‏] آنچه انجام داده‏اند سرنگون كرده است. آيا مى‏خواهيد كسى را كه خدا در گمراهى‏اش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهى‏اش وانهد هرگز راهى براى [هدايت‏] او نخواهى يافت.

پورجوادی

چرا درباره منافقان كه خداوند آنها را به كيفر اعمالشان باز گردانيد دو گروه شده‏ايد، آيا مى‏خواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده است هدايت كنيد؟ هرگز راهى براى كسى كه خدا او را گمراه كرده است نخواهى يافت.

حلبی

شما را چه شده كه درباره منافقان دو دسته شديد؟ [و حال آنكه‏] خدا، آنها را بدانچه انجام دادند زبون كرد. آيا مى‏خواهيد كسى را كه خدا در گمراهى رها كرد هدايت كنيد؟ و آن كس را كه خدا گمراه كند هرگز برايش راهى نيابى.

اشرفی

پس چيست مر شما را در منافقان دو گروهى و خدا برگردانيد ايشان را بآنچه كسب كردند آيا ميخواهيد كه هدايت كنيد آنرا كه اضلال ميكند خدا و آن را كه واميگذارد خدا پس هرگز نيابى از براى او راه هدايتى

خوشابر مسعود انصاري

شما را چه شده است كه در [باره‏] منافقان دو دسته شده‏ايد حال آنكه خداوند آنان را به [سزاى‏] آنچه مرتكب شدند سرنگون ساخت. آيا مى‏خواهيد كسى را كه خداوند [او را] بيراه گذارد، به راه آوريد؟ و هر كس را خداوند بيراه گذارد براى او هيچ راهى نمى‏يابى

مکارم

چرا درباره منافقین دو دسته شده‌اید؟! (بعضی جنگ با آنها را ممنوع، و بعضی مجاز می‌دانید.) در حالی که خداوند بخاطر اعمالشان، (افکار) آنها را کاملاً وارونه کرده است! آیا شما می‌خواهید کسانی را که خداوند (بر اثر اعمال زشتشان) گمراه کرده، هدایت کنید؟! در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند، راهی برای او نخواهی یافت.

مجتبوی

شما را چه شده است كه در باره منافقان دو گروه شده‏ايد- بر كفر و نفاق آنان اتفاق نداريد، گروهى آنها را طرد مى‏كنيد و گروهى ظاهربين و ساده‏لوح در باره آنها شفاعت مى‏كنيد- و حال آنكه خدا آنها را به سبب آنچه كردند نگونسار كرده است- به كفرشان باز گردانده-؟! آيا مى‏خواهيد آن را كه خدا گمراه كرده است راه نماييد؟ و هر كه را خدا گمراه كند هرگز راهى براى او نيابى.

مصباح زاده

پس چيست مر شما را در منافقان دو گروهى و خدا برگردانيد ايشان را بانچه كسب كردند آيا ميخواهيد كه هدايت كنيد آنرا كه اضلال ميكند خدا و آن را كه واميگذارد خدا پس هرگز نيابى از براى او راه هدايتى

معزی

چيست شما را كه درباره منافقين بر دو گروهيد حالى كه برگردانيدستشان بدانچه دست آوردند آيا خواهيد هدايت كنيد آن را كه گمراه كرده است خدا و آن كس كه گمراهش كند خدا نيابى براى او راهى

قمشه ای

چرا شما درباره منافقین دو فرقه شدید؟با آنکه خدا آنها را به کیفر اعمال زشتشان (به حکم کفار) بازگرداند، آیا شما می‌خواهید کسی را که خدا گمراه کرده هدایت کنید؟در حالی که هر که را خدا گمراه کرد (یعنی هدایت خدا را نپذیرفت) هرگز تو بر هدایت او راهی نخواهی یافت.

رشاد خليفه

چرا بايد خود را به خاطر منافقان (در ميانتان) به دو گروه تقسيم کنيد؟ خداست که آنان را به خاطر رفتارشان محکوم کرده است. آيا شما مى ‌خواهيد كساني را كه خدا به گمراهى فرستاده است، هدايت كنيد؟ هر كه را خدا به گمراهى فرستد، شما هرگز نمى ‌توانيد براي هدايتش راهى بيابيد.

Literal

So what for you (so why are you being divided) two groups in (regarding) the hypocrites? And God set them back because (of) what they gathered, do you want that to guide who God misguided? And who God misguides, so you will not find for him a path/means.

Al-Hilali Khan

Then what is the matter with you that you are divided into two parties about the hypocrites? Allah has cast them back (to disbelief) because of what they have earned. Do you want to guide him whom Allah has made to go astray? And he whom Allah has made to go astray, you will never find for him any way (of guidance).

Arthur John Arberry

How is it with you, that you are two parties touching the hypocrites, and God has overthrown them for what they earned? What, do you desire to guide him whom God has led astray? Whom God leads astray, thou wilt not find for him a way.

Asad

How, then, could you be of two minds about the hypocrites, seeing that God [Himself] has disowned them because of their guilt? Do you, perchance, seek to guide those whom God has let go astray – when for him whom God lets go astray thou canst never find any way?

Dr. Salomo Keyzer

Weshalve zijt gij omtrent de goddeloozen in twee deelen gesplitst? Dewijl God hen heeft verstooten om hetgeen zij hebben bedreven? Wilt gij hen geleiden, dien God heeft doen verdwalen? Gij zult geen weg vinden voor hem, dien God doet dwalen.

Free Minds

What is the matter with you that you are divided into two groups over the hypocrites, while God has regressed them for what they have earned? Do you want to guide those whom God misguides? Whoever God causes to be misguided, you will never find for him a way.

Hamza Roberto Piccardo

Perché vi siete divisi in due fazioni a proposito degli ipocriti? Allah li ha respinti per quello che si sono meritati. Volete forse guidare coloro che Allah ha allontanato? A chi viene allontanato da Allah, non potrai trovare una via.

Hilali Khan

Then what is the matter with you that you are divided into two parties about the hypocrites? Allah has cast them back (to disbelief) because of what they have earned. Do you want to guide him whom Allah has made to go astray? And he whom Allah has made to go astray, you will never find for him any way (of guidance).

Kuliev E.

Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах ввел в заблуждение, ты никогда не найдешь дороги.

M.-N.O. Osmanov

Почему вы разошлись во мнениях насчет мунафиков? Ведь Аллах низверг их за их деяния! Или вы хотите наставить на прямой путь тех, кого свел [с пути] Аллах? Но нет прямого пути тому, кого свел [с пути] Аллах.

Mohammad Habib Shakir

What is the matter with you, then, that you have become two parties about the hypocrites, while Allah has made them return (to unbelief) for what they have earned? Do you wish to guide him whom Allah has caused to err? And whomsoever Allah causes to err, you shall by no means find a way for him.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

What aileth you that ye are become two parties regarding the hypocrites, when Allah cast them back (to disbelief) because of what they earned? Seek ye to guide him whom Allah hath sent astray? He whom Allah sendeth astray, for him thou (O MUhammad) canst not find a road.

Palmer

Why are ye two parties about the hypocrites, when God hath overturned them for what they earned? Do ye wish to guide those whom God hath led astray? Whoso God hath led astray ye shall not surely find for him a path.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları yüzünden baş aşağı etmişken, Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah’ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.

Qaribullah

What is the matter with you that you are two parties concerning the hypocrites when Allah has overthrown them for what they earned? Would you desire to guide those whom Allah has caused to be led astray? Whosoever Allah leads astray, you will not find for him a way.

QXP

How could you be of two minds about the hypocrites, seeing that Allah has disowned them because of their own guilt? Can you guide anyone against Allah’s Law of Guidance? You can never find a way of enlightenment for those who violate the Divine Laws of Guidance: (Open mind, freedom from prejudice, arrogance, and blind following; use of the faculties of perception and reasoning (7:173), (7:179), (17:36), (27:80-81), (30:22), (37:113), (40:35), (56:79.)

Reshad Khalifa

Why should you divide yourselves into two groups regarding hypocrites (among you)? GOD is the one who condemned them because of their own behavior. Do you want to guide those who are sent astray by GOD? Whomever GOD sends astray, you can never find a way to guide them.

Rodwell

Why are ye two parties on the subject of the hypocrites, when God hath cast them off for their doings? Desire ye to guide those whom god hath led astray? But for him whom God leadeth astray, thou shalt by no means find a pathway.

Sale

Why are ye divided concerning the ungodly into two parties; since God hath overturned them for what they have committed? Will ye direct him whom God hath led astray; since for him whom God shall lead astray, thou shalt find no true path?

Sher Ali

What is the matter with you that you are divided into two parties regarding the Hypocrites ? And ALLAH has overthrown them because of what they earned. Desire ye to guide him whom ALLAH has caused to perish ? And for him whom ALLAH causes to perish thou shalt not find a way.

Unknown German

Was ist denn euch widerfahren, daß ihr in zwei Parteien gespalten seid gegenüber den Heuchlern? Und Allah hat sie verstoßen um dessentwillen, was sie begangen. Wolltet ihr einem den Weg weisen, den Allah ins Verderben hat gehen lassen? Und wen Allah ins Verderben gehen läßt, für den findest du keinen Weg.

V. Porokhova

Зачем же из-за лицемеров ■ Вы разделились на две группы, ■ Коль их Аллах увлек с пути за (нечестивые) стяжанья? ■ Так неужели вы хотите ■ На путь прямой наставить тех, ■ Кого Аллах с него увлек? ■ Ведь не найти пути прямого ■ Тому, кого Аллах увлек с пути!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Ни булды сезгә, монафикълар турында икегә бүленәсез? Аллаһ аларны мөселман булганнарыннан соң монафикълык кылганнары сәбәпле әүвәлге көферлекләренә кайтарды. Ий мөэминнәр! Аллаһ адаштырган кәферләрне, яки монафикъларны туры юлга күндермәкче буласызмы? Юк, күндерә алмассыз! Аллаһ бер кешене адаштырса, ул кешегә туры юлны тапмассың!

جالندہری

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کردیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کردیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ اور جس شخص کو خدا گمراہ کردے تو اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے

طاہرالقادری

پس تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان (کی عقل اور سوچ) کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہِ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور (اے مخاطب!) جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لئے ہرگز کوئی راہِ (ہدایت) نہیں پاسکتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.