سوره النساء (4) آیه 100

قرآن، سوره النساء (4) آیه 100

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 101
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 99

عربی

وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَْرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

بدون حرکات عربی

و من يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغما كثيرا و سعة و من يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه و رسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه و كان اللّه غفورا رحيما

خوانش

Waman yuhajir fee sabeeli Allahi yajid fee al-ardi muraghaman katheeran wasaAAatan waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi warasoolihi thumma yudrik-hu almawtu faqad waqaAAa ajruhu AAala Allahi wakana Allahu ghafooran raheeman

آیتی

آن کس که در راه خدا مهاجرت کند در روي زمين برخورداريهاي بسيار و، گشايشها خواهد يافت و هر کس که از خانه خويش بيرون آيد تا به سوي خدا ورسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دريابد ، مزدش بر عهده خداست ،و خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

و هر كس كه در راه خدا هجرت كند، در روى زمين سرپناه بسيار و گشايش [در كار] مى يابد و هر كس كه از خانه و كاشانه خويش به عزم هجرت در راه خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس مرگش فرا گيرد، حقا كه پاداش او بر خداوند است و خداوند آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

هر كس در راه خدا مهاجرت كند نقاط امن فراوان و وسيعى در روى زمين خواهد يافت و هر كه از سرزمين و ديار خويش بعنوان مهاجر بسوى خدا و پيامبر او خارج شود و بعد مرگش فرا رسيد، اجر و ثواب او بر (عهده) خداست و خدا همواره آمرزنده مهربان است.

انصاریان

و هر کس در راه خدا هجرت کند، اقامت گاه های فراوان و فراخیِ معیشت خواهد یافت. و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون رود، سپس مرگ او را دریابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و هر كس (از بلاد كفر) مهاجرت كند در راه (دين) خدا بيابد در زمين جايگاه‏هاى فراوان و فراخى (در روزى) و هر كس برون آيد از خانه خويش در حاليكه هجرت كننده است بسوى خدا و فرستاده وى سپس دريابد او را مرگ (پيش از آنكه به هجرتگاه برسد) بطور مسلم ثابت است پاداش او (و جزاى هجرتش) بر خدا و پيوسته خداوند آمرزنده و مهربان است

فولادوند

و هر كه در راه خدا هجرت كند، در زمين اقامتگاه‏هاى فراوان و گشايشها خواهد يافت؛ و هر كس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پيامبر او، از خانه‏اش به درآيد، سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست، و خدا آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

كسى كه در راه خدا مهاجرت كند مفر و گشايشى در زمين بيابد و هر كس براى خدا و پيامبرش از خانه و كاشانه‏اش بيرون رود و در آن احوال مرگش فرا رسد پاداش او بر خداست و خداوند آمرزنده مهربان است.

حلبی

و آنكه در راه خدا مهاجرت كند، در زمين اقامتگاه بسيار و فراخى [در معيشت‏] بيابد و آنكه هجرت‏كنان از خانه خويش به سوى خدا و پيامبرش بيرون آيد سپس مرگ او را دريابد بى‏گمان پاداش او بر خدا است و خدا آمرزگار مهربان است.

اشرفی

و آنكه هجرت گزيند در راه خدا مييابد در زمين موضعهاى بسيار و فراخى و آنكه بيرون رود از خانه‏اش مسافر بسوى خدا و رسولش پس دريابد او را مرگ پس بتحقيق لازم شد اجرش بر خدا و باشد خدا آمرزنده مهربان

خوشابر مسعود انصاري

و هر كس در راه خدا هجرت كند، در زمين جايگاه بسيار و گشايشى [در زندگى‏] يابد و كسى كه هجرت‏كنان به سوى خداوند و رسول او از خانه‏اش بيرون رود، آن گاه مرگ او را دريابد، پاداشش بر خداوند است و خداوند آمرزنده مهربان است

مکارم

کسی که در راه خدا هجرت کند، جاهای امنِ فراوان و گسترده‌ای در زمین می‌یابد. و هر کس بعنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانه خود بیرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست؛ و خداوند، آمرزنده و مهربان است.

مجتبوی

و هر كه در راه خدا هجرت كند، در زمين هجرتگاه بسيار و فراخى و گشايشى يابد، و هر كه از خانه خويش هجرت كنان به سوى خدا و پيامبرش بيرون آيد سپس مرگ او را دريابد، همانا مزدش بر خدا باشد، و خدا آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

و آنكه هجرت گزيند در راه خدا مييابد در زمين موضعهاى بسيار و فراخى و آنكه بيرون رود از خانه‏اش مسافر بسوى خدا و رسولش پس دريابد او را مرگ پس بتحقيق لازم شد اجرش بر خدا و باشد خدا آمرزنده مهربان

معزی

و كسى كه هجرت كند در راه خدا بيابد در زمين هجرتگاه هائى بسيار و گشايشى و كسى كه برون آيد از خانه خويش حالى كه هجرت كننده است به سوى خدا و پيمبرش پس دريابدش مرگ همانا مزدش بر خدا افتاد و خدا است آمرزنده مهربان

قمشه ای

و هر کس در راه خدا (از وطن خویش) هجرت کند در زمین برای آسایش و گشایش امورش جایگاه بسیار خواهد یافت، و هر گاه کسی از خانه خویش برای هجرت به سوی خدا و رسول بیرون آید و در سفر، مرگ وی فرا رسد اجر و ثواب چنین کسی بر خداست و خدا پیوسته آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

هر که در راه خدا مهاجرت کند، در زمين وفور نعمت و ثروت خواهد يافت. هر کس از خانه اش دست بکشد و به سوي خدا و رسولش مهاجرت کند، سپس مرگش فرا رسد، اجر او نزد خدا محفوظ است. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

Literal

And who emigrates in God’s sake, he finds in the earth an escape , and a wealth/an abundance, and who gets out from his house emigrating to God and His messenger, then the death overtakes him, so his reward had fallen/been placed on God, and God was/is a forgiver, merciful.

Al-Hilali Khan

He who emigrates (from his home) in the Cause of Allah, will find on earth many dwelling places and plenty to live by. And whosoever leaves his home as an emigrant unto Allah and His Messenger, and death overtakes him, his reward is then surely incumbent upon Allah. And Allah is Ever OftForgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

Whoso emigrates in the way of God will find in the earth many refuges and plenty; whoso goes forth from his house an emigrant to God and His Messenger, and then death overtakes him, his wage shall have fallen on God; surely God is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

And he who forsakes the domain of evil for the sake of God shall find on earth many a lonely road, as well as life abundant. And if anyone leaves his home, fleeing from evil unto God and His Apostle, and then death overtakes him – his reward is ready with God: for God iss indeed much-forgiving, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Hij, die zijn land verlaat voor de zaak van het ware geloof Gods, zal op aarde een aantal personen vinden, die gedwongen zullen zijn hetzelfde te doen en overvloedige hulpbronnen bezitten. En hij, die zijn huis verlaat en tot God en zijn gezant toevlucht neemt, zal, indien hem den dood op dien weg overvalt, God verplicht zijn, te beloonen; want God is genadig en barmhartig.

Free Minds

Whoever emigrates in the cause of God will find in the land many spoils and a bounty. And whoever leaves his home emigrating to God and His messenger, then is overcome by death; his reward has fallen to God, and God is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Chi emigra per la causa di Allah troverà sulla terra molti rifugi ampi e spaziosi. Chi abbandona la sua casa come emigrante verso Allah e il Suo Messaggero, ed è colto dalla morte, avrà presso Allah la ricompensa sua. Allah è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

He who emigrates (from his home) in the Cause of Allah, will find on earth many dwelling places and plenty to live by. And whosoever leaves his home as an emigrant unto Allah and His Messenger, and death overtakes him, his reward is then surely incumbent upon Allah. And Allah is Ever OftForgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха. Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Тот, кто оставляет свой дом [в Мекке, чтобы бороться] во имя Аллаха, найдет на земле сколько угодно убежищ и изобилие. Если кто покидает свой дом, направляясь к Аллаху и Его посланнику, и если его [в пути] постигнет смерть, то вознаграждение его – за Аллахом. Аллах – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

And whoever flies in Allah’s way, he will find in the earth many a place of refuge and abundant resources, and whoever goes forth from his house flying to Allah and His Messenger, and then death overtakes him, his reward is indeed with Allah and Allah is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whoso migrateth for the cause of Allah will find much refuge and abundance in the earth, and whoso forsaketh his home, a fugitive unto Allah and His messenger, and death overtaketh him, his reward is then incumbent on Allah. Allah is ever Forgiving, Merciful.

Palmer

Whosoever flees in the way of God shall find in the earth many a spacious refuge; and he who goes forth from his house, fleeing unto God and His prophet, and then death catches him up,- his hire devolves on God, and God is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkân da bulur. Ve her kim, evinden Allan’a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah’a düşer. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Qaribullah

Whosoever emigrates in the way of Allah shall find in the land numerous refuges and abundance. Whosoever leaves his house an immigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him, his wage shall have fallen upon Allah. Allah is the Forgiver, the Most Merciful.

QXP

Anyone who emigrates in the Cause of Allah, will find that Allah has placed refuge and abundance in the earth. Whoever forsakes his home, as ‹An immigrant to Allah and His Messenger›, and death overtakes him, his reward is then incumbent upon Allah. Allah is ever Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

Anyone who emigrates in the cause of GOD will find on earth great bounties and richness. Anyone who gives up his home, emigrating to GOD and His messenger, then death catches up with him, his recompense is reserved with GOD. GOD is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

Whoever flieth his country for the cause of God, will find in the earth many under like compulsion, and abundant resources; and if any one shall quit his home and fly to God and his apostle, and then death overtake him, – his reward from God is sure: for God is Gracious, Merciful!

Sale

Whosoever flieth from his country for the sake of God’s true religion, shall find in the earth many forced to do the same, and plenty of provisions. And whoever departeth from his house, and flieth unto God and his Apostle, if death overtake him in the way, God will be obliged to reward him, for God is gracious and merciful.

Sher Ali

And whoso emigrates from his country in the way of ALLAH will find in the earth an abundant place of refuge and plentifulness. And whoso goes forth from his home, emigrating in the cause of ALLAH and HIS Messenger, and death overtakes him, his reward lies on ALLAH, and ALLAH is Most Forgiving, Merciful,

Unknown German

Wer für die Sache Allahs auswandert, der wird auf Erden genug Stätten der Zuflucht und der Fülle finden. Und wer sein Haus verläßt und auswandert auf Allahs und Seines Gesandten Weg und dabei vom Tode ereilt wird, dessen Lohn obliegt sodann Allah, und Allah ist allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

И те, которые на промысле Аллаха ■ (Покинут дом родной) и переселятся (в края чужие), ■ Найдут на той земле обилие убежищ и простора. ■ А кто покинет дом родной ■ (По повелению) Аллаха и посланника Его ■ И (в тех краях) его постигнет смерть, ■ Тому награда – в веденье Аллаха, – ■ Поистине, прощающ Он и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Бер мөэмин Аллаһ юлында, дин өчен һиҗерәт итсә, барган җаенда диндә вә тормышта киңлекне һәм яхшы мөселманнарны табар. (Һиҗерәт турында аятьләр иңгәч, Мәккәдә сырхау булып калган бер сахәбә күп акча биреп Мәдинәгә хәтле күтәреп баручыларны яллады, ләкин Мәдинәгә барып җитә алмыйча, юлда вафат булды. Бу аять аның хакында инде). Бер мөэмин Аллаһ юлына, рәсүле янына китмәк өчен өеннән юлга чыкса, соңра юлда аңа үлем ирешсә, дөреслектә аның әҗере Аллаһ хозурында сабит булды. Аллаһ мөһаҗир хәлендә үлгән мөэминнәрнең әүвәлдә булган гөнаһларын ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы булды.

جالندہری

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا اور جو شخص خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرکے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہوچکا اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے

طاہرالقادری

اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کرنکلے وہ زمین میں (ہجرت کے لئے) بہت سی جگہیں اور (معاش کے لئے) کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے (راستے میں ہی) موت آپکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.