سوره النساء (4) آیه 104

قرآن، سوره النساء (4) آیه 104

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 105
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 103

عربی

وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

بدون حرکات عربی

و لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون و ترجون من اللّه ما لا يرجون و كان اللّه عليما حكيما

خوانش

Wala tahinoo fee ibtigha-i alqawmi in takoonoo ta/lamoona fa-innahum ya/lamoona kama ta/lamoona watarjoona mina Allahi ma la yarjoona wakana Allahu AAaleeman hakeeman

آیتی

و در دست يافتن به آن قوم سستي مکنيد اگر شما آزار مي بينيد ، آنان نيز چون شما آزار مي بينند ، ولي شما از خدا چيزي را اميد داريد که آنان اميد ندارند و خدا دانا و حکيم است

خرمشاهی

و در پيگرد قوم مشرك، سستى نورزيد [زير] اگر شما درد و رنجى كشيده باشيد، آنان نيز همانند رنجى كه شما مى بريد، رنج برده اند; وانگهى شما اميدى به خداوند داريد كه آنان ندارند، و خداوند داناى فرزانه است.

کاویانپور

از تعقيب و جستجوى افراد دشمن خسته و سست نشويد. اگر شما (در راه خدا) متحمل رنج و زحمت ميشويد، آنها نيز همانند شما رنج و سختى مى‏كشند. ولى شما اميد رحمتى از خدا داريد كه آنها ندارند و خدا داناى با حكمت است.

انصاریان

و در تعقیب و جستجوی دشمن سستی نکنید. اگر شما [در رویارویی با دشمن] درد و رنج می بینید، آنان نیز چون شما درد و رنج می بینند، و شما چیزی را [چون پیروزی و پاداش] از خدا امید دارید که آنان امید ندارند؛ و خدا همواره دانا و حکیم است.

سراج

و سستى نكنيد در جستجوى مشركان اگر هستيد شما (اى مؤمنان كه از آن جراحتها) رنج مى‏كشيد البته كافران نيز (از آن زخمها) رنج مى‏بريد همانگونه كه رنج مى‏بريد و شما اميد داريد از خدا چيزى (پيروزى و آمرزش) را كه ايشان اميد ندارند و پيوسته خدا دانا و درست كردار است

فولادوند

و در تعقيب گروه [دشمنان‏] سستى نورزيد. اگر شما درد مى‏كشيد، آنان [نيز] همان گونه كه شما درد مى‏كشيد، درد مى‏كشند، و حال آنكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كه آنها اميد ندارند، و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است.

پورجوادی

در تعقيب آن گروه اهمال نكنيد، اگر شما رنج مى‏بريد آنها نيز مانند شما رنج مى‏كشند با اين تفاوت كه شما به لطف خدا اميد داريد و آنها ندارند، خداوند داناى فرزانه است.

حلبی

و در دنبال كردن قوم [دشمن‏] سستى مكنيد. اگر شما [از جراحتها] دردمند مى‏شويد، بى‏گمان آنها نيز هم چنان كه شما دردمند شده‏ايد، دردمند شده‏اند و شما از خدا اميدى داريد كه آنها ندارند و خدا داناى حكيم است.

اشرفی

و سستى نكنيد در طلب آن جماعتى اگر هستيد كه آزار مى‏كشيد پس بدرستيكه ايشان آزار مى‏كشند همچنانكه آزار مى‏كشيد و اميد داريد از خدا آنچه اميد ندارند و باشد خدا داناى درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

در جستجوى اين گروه [كافران‏] سستى نورزيد، اگر رنجور مى‏شويد آنان [نيز] هم چنان كه شما رنج به خود مى‏بينيد، رنجور مى‏شوند. حال آنكه شما از خداوند چيزى را اميد داريد كه [آنان‏] اميد ندارند. و خداوند داناى فرزانه است

مکارم

و در راه تعقیب دشمن، (هرگز) سست نشوید! (زیرا) اگر شما درد و رنج می‌بینید، آنها نیز همانند شما درد و رنج می‌بینند؛ ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند؛ و خداوند، دانا و حکیم است.

مجتبوی

و در جستن آن گروه [كافر] سستى مكنيد، اگر شما [از زخم و جراحت‏] دردمنديد آنها نيز چنانكه شما دردمند مى‏شويد دردمند مى‏شوند و شما چيزى- يارى و بهشت- را از خدا اميد داريد كه آنان اميد ندارند. و خدا دانا و با حكمت است.

مصباح زاده

و سستى نكنيد در طلب آن جماعتى اگر هستيد كه آزار مى‏كشيد پس بدرستى كه ايشان آزار ميكشند همچنانكه آزار ميكشيد و اميد داريد از خدا آنچه اميد ندارند و باشد خدا داناى درستكردار

معزی

سستى مورزيد در جستجوى دشمن اگر رنج مى كشيد همانا رنج مى برند ايشان چنانكه رنج مى بريد شما و اميد داريد از خدا آنچه را اميد ندارند و خدا است داناى حكيم

قمشه ای

و نباید در کار دشمن سستی و کاهلی کنید؛ که اگر شما به رنج و زحمت می‌افتید آنها نیز (از دست شما) رنج می‌کشند با این فرق که شما به لطف خدا امیدوارید و آنها امیدی ندارند. و خدا دانا و حکیم است (و امیدواران را محروم نمی‌سازد).

رشاد خليفه

در تعقيب دشمن سستي نكنيد. اگر شما رنج مي ‌بريد، آنها هم رنج مي ‌برند. هر چند كه شما از جانب خدا چيزي را انتظار داريد كه آنها هرگز انتظار ندارند. خدا‌ست داناي مطلق، حكيم‌ترين.

Literal

And do not weaken in asking/desiring the nation, if you are feeling pain, so then they are feeling pain, as/like you feel pain/ache, and you hope/expect from God what they do not hope/expect, and God was/is knowledgeable, wise/judicious.

Al-Hilali Khan

And dont be weak in the pursuit of the enemy; if you are suffering (hardships) then surely, they (too) are suffering (hardships) as you are suffering, but you have a hope from Allah (for the reward, i.e. Paradise) that for which they hope not, and Allah is Ever AllKnowing, AllWise.

Arthur John Arberry

Faint not in seeking the heathen; if you are suffering, they are also suffering as you are suffering, and you are hoping from God for that for which they cannot hope; God is All-knowing, All-wise.

Asad

And be not faint of heart when you seek out the [enemy] host. If you happen to suffer pain, behold, they suffer pain even as you suffer it: but you are hoping [to receive] from God what they cannot hope for. And God is indeed all-knowing, wise.

Dr. Salomo Keyzer

Wees niet zorgeloos bij de vervolging van den vijand, indien gij ook lijdt; want zij zullen lijden zooals gij lijdt, en gij hoopt van God, wat zij niet kunnen hopen; en God is alwetend en wijs.

Free Minds

And do not falter in the pursuit of the remaining group. If you are feeling pain, then they are also feeling pain as you are; and you seek from God what they do not seek. God is Knowledgeable, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Non scoraggiatevi nell’inseguimento di questa gente; se voi soffrite, anche loro soffrono come voi, ma voi sperate da Allah ciò che essi non sperano. Allah è saggio, sapiente.

Hilali Khan

And dont be weak in the pursuit of the enemy; if you are suffering (hardships) then surely, they (too) are suffering (hardships) as you are suffering, but you have a hope from Allah (for the reward, i.e. Paradise) that for which they hope not, and Allah is Ever AllKnowing, AllWise.

Kuliev E.

Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах – Знающий, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Не испытывайте страха перед встречей с неприятельским войском. Если вы страдаете, то они страдают так же. Однако же вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются. Ведь Аллах – знающий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

And be not weak hearted in pursuit of the enemy; if you suffer pain, then surely they (too) suffer pain as you suffer pain, and you hope from Allah what they do not hope; and Allah is Knowing, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Relent not in pursuit of the enemy. If ye are suffering, lo! they suffer even as ye suffer and ye hope from Allah that for which they cannot hope. Allah is ever Knower, Wise.

Palmer

And do not give way in pursuit of the people; if ye suffer they shall surely suffer too, even as ye suffer; and ye hope from God, but they hope not! and God is knowing, wise.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Düşman topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sıkıntıya düşüyorsanız, hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da sıkıntıya düşüyorlar; ama siz, Allah’tan onların umamayacağı şeyleri umuyorsunuz. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Qaribullah

And do not be weak in seeking out the people. If you are suffering, they are also suffering as you are suffering, but you are hoping from Allah that which they do not hope. Allah is the Knower, the Wise.

QXP

Do not show weakness in pursuing the enemy. If you suffer hardship they too suffer hardship, but you have hope to receive Allah’s reward that they cannot rightfully hope. Allah is the Knower, the Wise.

Reshad Khalifa

Do not waver in pursuing the enemy. If you suffer, they also suffer. However, you expect from GOD what they never expect. GOD is Omniscient, Most Wise.

Rodwell

Slacken not in pursuit of the foe. If ye suffer, assuredly they suffer also as ye suffer; but ye hope from God for what they cannot hope! And God is Knowing, Wise!

Sale

Be not negligent in seeking out the unbelieving people, though ye suffer some inconvenience; for they also shall suffer, as ye suffer, and ye hope for a reward from God which they cannot hope for; and God is knowing and wise.

Sher Ali

And slacken not in seeking these people. If you suffer, they too suffer even as you suffer. But you hope from ALLAH what they hope not. And ALLAH is All-Knowing, Wise.

Unknown German

Und höret nicht auf, solches Volk zu suchen. Leidet ihr, so leiden sie gerade so, wie ihr leidet. Doch ihr erhoffet von Allah, was sie nicht hoffen. Und Allah ist allwissend, allweise.

V. Porokhova

Без устали преследуйте людей, которые враги вам. ■ И если терпите лишения при этом, ■ Так и они такие же лишенья терпят, ■ Хотя у вас надежда от Аллаха есть на то, ■ На что они надеяться не смеют. ■ Аллах, поистине, всеведущ, мудр!

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр белән сугышканда зәгыйфьлек һәм куркаклык күрсәтмәгез! Бәлки батырлык һәм гайрәтлекне күрсәтегез! Әгәр сугышта җәрәхәтләнгән булсагыз, сезнең кеби кәферләр дә җәрәхәтләнделәр. Сез кәферләр өмет итмәгән нәрсәне Аллаһудан өмет итәсез, ягъни аның ярдәмен, ризалыгын һәм җәннәтен өмет итәсез һәм өмет итегез! Аллаһ белүче, хөкемче булды.

جالندہری

اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا اگر تم بےآرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بےآرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بےآرام ہوتے ہیں اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے اور خدا سب کچھ جانتا اور (بڑی) حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور تم (دشمن) قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں (پیچھا کرنے میں) تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی (تو ایسی ہی) تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے حالانکہ تم اللہ سے (اجر و ثواب کی) وہ امیدیں رکھتے ہو جو اُمیدیں وہ نہیں رکھتے۔ اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.