سوره النساء (4) آیه 108

قرآن، سوره النساء (4) آیه 108

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 109
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 107

عربی

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً

بدون حرکات عربی

يستخفون من النّاس و لا يستخفون من اللّه و هو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول و كان اللّه بما يعملون محيطا

خوانش

Yastakhfoona mina alnnasi wala yastakhfoona mina Allahi wahuwa maAAahum ith yubayyitoona ma la yarda mina alqawli wakana Allahu bima yaAAmaloona muheetan

آیتی

از مردم پنهان مي دارند و از خدا پنهان نمي دارند ، زيرا آنگاه که سخناني ناپسند در دل مي انديشند خدا با آنهاست و او به هر چه مي کنند احاطه دارد

خرمشاهی

اينان با مردم پنهانكارى مى كنند، ولى نمى توانند چيزى را از خداوند پنهان بدارند، چرا كه او در زمانى كه شبانه سخنان [خد]ناپسند مى گويند، همراه آنان است و خداوند به آنچه مى كنند چيره است.

کاویانپور

آنان اعمال زشت و ناپسند خود را از مردم پنهان مى‏دارند ولى از خدا پنهان نميكنند و در جلسات شبانه هنگامى كه سخنانى را كه مورد رضاى خدا نبود بر زبان مى‏آوردند، خدا با آنان بود (و گفتگوى آنان را ميشنيد) خدا به آنچه انجام مى‏دهند، احاطه كامل دارد.

انصاریان

[خیانت پیشگانْ خیانت خود را] از مردم پنهان می دارند، و [نمی توانند] از خدا پنهان نمایند، و خدا با آنان بود آن گاه که در جلسه مخفی شبانه، درباره طرح و نقشه و سخنی که خدا به آن رضایت نداشت، چاره اندیشی می کردند و خدا همواره به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

سراج

پنهان مى‏كنند (خيانت و دزدى را) از مردم و پنهان نمى‏دارند از خداى و حال آن كه خدا با ايشان است آن هنگام كه شب بسر مى‏برند به چيزى كه خدا نمى‏پسندد از گفتن (دروغ و افتراء) و پيوسته خدا به آنچه مى‏كنند احاطه (علمى) دارد

فولادوند

[كارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مى‏دارند، و[لى نمى‏توانند] از خدا پنهان دارند، و چون شبانگاه به چاره‏انديشى مى‏پردازند و سخنانى مى‏گويند كه وى [بدان‏] خشنود نيست، او با آنان است. و خدا به آنچه انجام مى‏دهند همواره احاطه دارد.

پورجوادی

آنان زشتكاريهاى خود را از مردم پنهان مى‏دارند اما از خدا پنهان نمى‏دارند، شبانگاه كه در انديشه سخنانى ناپسند هستند، خدا با آنهاست و به اعمالشان واقف است.

حلبی

آنها [خيانت خويش‏] از مردم پنهان مى‏كنند و از خداى پنهان نمى‏كنند و حال آنكه خدا با آنهاست هنگامى كه [به شب‏] سخنانى مى‏پردازند كه [خدا] بدان رضايت ندارد، و خدا بدانچه مى‏كنند احاطه دارد.

اشرفی

پنهان ميدارند از مردمان و پنهان نمى‏دارند از خدا و او با ايشانست وقتى كه در شب تدبير مى‏كنند آنچه را نمى‏پسندد از گفتار و باشد خدا بآنچه مى‏كنيد فرارسنده

خوشابر مسعود انصاري

[گناهانشان را] از مردم نهان مى‏دارند، حال آنكه [نمى‏توانند] از خداوند نهان دارند و او هنگامى كه شبانه سخنى را تدبير مى‏كنند كه خداوند نمى‏پسندد، با آنان است و خداوند به آنچه مى‏كنند، احاطه دارد

مکارم

آنها زشتکاریِ خود را از مردم پنهان می‌دارند؛ اما از خدا پنهان نمی‌دارند، و هنگامی که در مجالس شبانه، سخنانی که خدا راضی نبود می‌گفتند، خدا با آنها بود، خدا به آنچه انجام می‌دهند، احاطه دارد.

مجتبوی

[آنان خيانت خود را] از مردم پنهان مى‏دارند- شرم مى‏كنند- و از خدا پنهان نمى‏دارند- شرم نمى‏كنند- و حال آنكه او با آنهاست هنگامى كه به شب گفتارى را كه او نمى‏پسندد در سر مى‏پرورند، و خدا بدانچه مى‏كنند [دانايى‏] فراگير است.

مصباح زاده

پنهان ميدارند از مردمان و پنهان نميدارند از خدا و او با ايشانست وقتى كه در شب تدبير مى‏كنند آنچه را نمى‏پسندد از گفتار و باشد خدا بانچه مى‏كنيد فرا رسنده

معزی

نهفتگى جويند از مردم و نهفتگى نمى جويند از خدا حال آنكه او با ايشان است هنگامى كه درون مى پرورانند آنچه را خوش ندارد از گفتار و خدا است بدانچه مى كنند فراگيرنده

قمشه ای

(مردم خیانتکار در کار خیانت) از مردم شرم می‌کنند ولی از خدا شرم نمی‌کنند و حال آنکه او با آنهاست هنگامی که شبانگاه سخنانی ناپسند در دل می‌اندیشند، و خدا (در آن حال هم) به هر چه کنند آگاه است.

رشاد خليفه

آنها از مردم پنهان مي دارند و پروايي ندارند که از خدا پنهان کنند، اگرچه او با آنهاست وقتي كه عقايدي در سر مي پرورانند كه او دوست ندارد. خدا از تمام اعمالشان کاملاً آگاه است.

Literal

They hide from the people and they do not hide from God, and He is with them when they scheme at night what He does not accept/approve from the saying, and God was/is with what they do surrounding/enveloping .

Al-Hilali Khan

They may hide (their crimes) from men, but they cannot hide (them) from Allah, for He is with them (by His Knowledge), when they plot by night in words that He does not approve, And Allah ever encompasses what they do.

Arthur John Arberry

They hide themselves from men, but hide not themselves from God; for He is with them while they meditate at night discourse unpleasing to Him; God encompasses the things they do.

Asad

They would conceal their doings from men; but from God they cannot conceal them – for He is with them whenever they devise, in the dark of night, all manner of beliefs which He does not approve. And God indeed encompasses [with His knowledge] whatever they do.

Dr. Salomo Keyzer

Zij kunnen zich aan de menschen onttrekken, maar aan God kunnen zij zich niet onttrekken; want hij is hun nabij, als zij des nachts iets spreken wat hem mishaagt, en God begrijpt wat zij doen.

Free Minds

They may conceal this from the people, but they do not conceal it from God, and He was with them when they schemed what He does not approve of to be said. God is Encompassing what they do.

Hamza Roberto Piccardo

Cercano di nascondersi agli uomini, ma non si nascondono ad Allah. Egli è al loro fianco quando di notte pronunciano parole che Lui non gradisce. Allah abbraccia [nella Sua scienza tutto] quello che fanno.

Hilali Khan

They may hide (their crimes) from men, but they cannot hide (them) from Allah, for He is with them (by His Knowledge), when they plot by night in words that He does not approve, And Allah ever encompasses what they do.

Kuliev E.

Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают.

M.-N.O. Osmanov

Они могут скрыть свои [греховные дела] от людей, но не скроют их от Аллаха, так как Он находится среди них, когда они втайне замышляют неугодное Ему. Но Аллаху известно то, что они вершат.

Mohammad Habib Shakir

They hide themselves from men and do not hide themselves from Allah, and He is with them when they meditate by night words which please Him not, and Allah encompasses what they do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They seek to hide from men and seek not to hide from Allah. He is with them when by night they hold discourse displeasing unto Him. Allah ever surroundeth what they do.

Palmer

They hide themselves from men; but they cannot hide themselves from God, for He is with them while they brood at night over speeches that please Him not;- but God doth compass what they do!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah’tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O’nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarfederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Qaribullah

They seek to hide themselves from the people, but they do not hide themselves from Allah for He is with them when they hide the saying that does not please Him. Allah encompasses what they do.

QXP

They seek to hide from people and do not seek to hide from Allah! He is with them when they discuss and plot by night that which He dislikes. And Allah encompasses with His Knowledge all they do.

Reshad Khalifa

They hide from the people, and do not care to hide from GOD, though He is with them as they harbor ideas He dislikes. GOD is fully aware of everything they do.

Rodwell

From men they hide themselves; but they cannot hide themselves from God: and when they hold nightly discourses which please Him not, He is with them. God is round about their doings!

Sale

Such conceal themselves from men, but they conceal not themselves from God; for He is with them when they imagine by night a saying which pleaseth Him not, and God comprehendeth what they do.

Sher Ali

They seek to hide their designs from men, but they cannot hide them from ALLAH; and HE is present with them when they plot at night about matters which HE does not approve. And ALLAH encompasses what they do.

Unknown German

Sie möchten sich vor den Menschen verbergen, doch vor Allah können sie sich nicht verborgen halten; und Er ist bei ihnen, wenn sie nächtens Ränke schmieden für Dinge, die Er nicht billigt. Und Allah wird ihr Tun vereiteln.

V. Porokhova

Им можно скрыться от людей, ■ Но им не скрыться от Аллаха. ■ Аллах находится при них, ■ Когда в ночи они ведут те речи, ■ Которые Ему претят, – ■ Аллах объемлет все, что делают они!

Yakub Ibn Nugman

Хыянәтче кешеләр урлаган әйберләрен яки башка яман эшләрен кешеләрдән яшерәләр, ләкин Аллаһудан яшерә алмаслар, хәлбуки аларның хыянәтләрен карап торыр өчен Аллаһ алар белән бергәдер, кич белән Аллаһ риза булмый торган сүзләрне сөйләгән вакытларыңда. Әлбәттә, Аллаһ хыянәтчеләрнең эшләрен чорнап алучы.

جالندہری

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا ان کے (تمام) کاموں پر احاطہ کئے ہوئے ہے

طاہرالقادری

وہ لوگوں سے (شرماتے ہوئے اپنی دغابازی کو) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے درآنحالیکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو (کسی) ایسی بات سے متعلق (چھپ کر) مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں (اسے) احاطہ کئے ہوئے ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.