سوره النساء (4) آیه 115

قرآن، سوره النساء (4) آیه 115

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 116
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 114

عربی

وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً

بدون حرکات عربی

و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا

خوانش

Waman yushaqiqi alrrasoola min baAAdi ma tabayyana lahu alhuda wayattabiAA ghayra sabeeli almu/mineena nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaat maseeran

آیتی

هر که پس از آشکار شدن راه هدايت با پيامبر مخالفت ورزد و از شيوه ، اي جز شيوه مؤمنان پيروي کند ، بدان سوي که پسند اوست بگردانيمش و به جهنمش افکنيم ، و جهنم سرانجام بدي است

خرمشاهی

و هر كس پس از آنكه [حق و] هدايت برايش آشكار شد با پيامبر مخالفت كند و راهى جز راه مسلمانان در پيش گيرد، او را با مراد خويش وا مى گذاريم و به دوزخش درمى آوريم و چه بد سرانجامى است.

کاویانپور

و هر كس پس از روشن شدن حقايق، با پيامبر خدا مخالفت ورزد و از راهى جز راه و روش مؤمنين پيروى كند، ما او را بهمان راهى كه مى‏رود، مى‏بريم و داخل دوزخ مى‏كنيم و سرانجام بسيار بدى خواهد داشت.

انصاریان

و هر کس بعد از آنکه [راه] هدایت برایش روشن و آشکار شد، با پیامبر مخالفت و دشمنی کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، او را به همان سو که رو کرده واگذاریم، و به دوزخ درآوریم؛ و آن بد بازگشت گاهی است.

سراج

و هر كه مخالفت كند (و زحمت اندازد) رسول خدا را از پس آنكه آشكار شده برايش هدايت (حق و اسلام) و پيروى كند غير راه مؤمنان را (از اعتقاد و عمل) بگردانيم او را بسوى آنچه دوست مى‏دارد و در آريم او را بدوزخ و بد بازگشتگاهى است دوزخ

فولادوند

و هر كس، پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد، و [راهى‏] غير راه مؤمنان در پيش گيرد، وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم، و چه بازگشتگاه بدى است.

پورجوادی

كسى كه بعد از روشن شدن راه حق با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى غير از راه مؤمنان برگزيند، به همان راه به خود رهايش كنيم و به دوزخ درافكنيم كه بد جايگاهى است.

حلبی

و هر كس با فرستاده [خدا] خلاف كند- پس از آنكه راه راست برايش روشن شد، و راهى جز راه مؤمنان در پيش گيرد- ما او را به كسى كه ولى خود قرار داده واگذاريم و او را به دوزخ در آوريم كه بد بازگشتگاهى است.

اشرفی

و كسى كه زحمت دهد رسول را از بعد آنچه ظاهر شد از براى او هدايت و پيروى كند غير راه گروندگان بازميداريمش بآنچه دوست ميدارد و مياندازيمش بدوزخ و بد است آنجاى بازگشت

خوشابر مسعود انصاري

و هر كس پس از آنكه هدايت براى او روشن شد با رسول [خدا] مخالفت ورزد و جز از راه و رسم مؤمنان پيروى كند او را به آنچه روى كرده واگذاريم و او را به جهنّم در آوريم. و بد جايگاهى است

مکارم

کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می‌رود می‌بریم؛ و به دوزخ داخل می‌کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.

مجتبوی

و هر كه پس از آنكه راه راست براى او پديدار شد با پيامبر مخالفت كند و راهى جز راه مؤمنان در پيش گيرد وى را بدان سو كه روى كرده بگردانيم- به همان چيزى كه براى خود برگزيده وا گذاريم- و او را به دوزخ درآريم و بد بازگشتگاهى است.

مصباح زاده

و كسى كه زحمت دهد رسول را از بعد آنچه ظاهر شد از براى او هدايت و پيروى كند غير راه گروندگان باز ميداريمش بانچه دوست ميدارد و مى‏اندازيمش بدوزخ و بد است آنجاى بازگشت

معزی

و آن كس كه مخالفت كند با پيمبر پس از آنكه پديدار شد برايش هدايت و پيروى كند غير از راه مؤمنان را رسانيمش بدانچه دوست دارد و افكنيمش در دوزخ و چه بد بازگشتگاهى است

قمشه ای

و هر کس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول او به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان (طریق باطل و راه ضلالت) که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم درافکنیم، که آن مکان بسیار بد منزلگاهی است.

رشاد خليفه

و اما هر کس پس از آنکه راه هدايت به او نشان داده شد، با رسول مخالفت كند و از راهي جز راه مؤمنان پيروي نمايد، او را در همان مسيري که انتخاب کرده است، روانه خواهيم کرد و او را به دوزخ محکوم مي کنيم. چه سرنوشت فلاکت باري!

Literal

And who defies/makes animosity with the messenger from after the guidance was clarified to him and he follows other than the believers› way/path, We enable him what he followed , and We roast/make him suffer Hell, and it was a bad end/destination.

Al-Hilali Khan

And whoever contradicts and opposes the Messenger (Muhammad SAW) after the right path has been shown clearly to him, and follows other than the believers way. We shall keep him in the path he has chosen, and burn him in Hell – what an evil destination.

Arthur John Arberry

But whoso makes a breach with the Messenger after the guidance has become clear to him and follows a way other than the believers›, him We shall turn over to what he has turned to and We shall roast him in Gehenna – an evil homecoming!

Asad

But as for him who, after guidance has been vouchsafed to him, cuts himself off from the Apostle and follows a path other than that of the believers – him shall We leave unto that which he himself has chosen, and shall cause him to endure hell: and how evil a journey’s end!

Dr. Salomo Keyzer

Maar hem, die zich van den gezant scheidt, nadat hem de ware richting is geopenbaard, en een anderen weg dan dien der ware geloovigen volgt, zullen wij datgene doen bereiken, waarheen hij zich wendt, en zullen hen veroordeelen om in het vuur der hel te worden verbrand: en dat zal hem een ongelukkig verblijf zijn.

Free Minds

And whoever is hostile to the messenger after the guidance has been made clear to him, and he follows other than the path of the believers; We will grant him what he has sought and deliver him to Hell; what a miserable destination.

Hamza Roberto Piccardo

Chi si separa dal Messaggero dopo che gli si è manifestata la guida, e segue un sentiero diverso da quello dei credenti, quello lo allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nell’Inferno. Qual triste destino.

Hilali Khan

And whoever contradicts and opposes the Messenger (Muhammad SAW) after the right path has been shown clearly to him, and follows other than the believers way. We shall keep him in the path he has chosen, and burn him in Hell – what an evil destination.

Kuliev E.

А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!

M.-N.O. Osmanov

А если кто-нибудь выступает против Посланника и не следует путем верующих, после того как ему стал ясен прямой путь, то такого Мы направим туда, куда он обратился, и ввергнем в ад. А это скверное пристанище!

Mohammad Habib Shakir

And whoever acts hostilely to the Messenger after that guidance has become manifest to him, and follows other than the way of the believers, We will turn him to that to which he has (himself) turned and make him enter hell; and it is an evil resort.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And whoso opposeth the messenger after the guidance (of Allah) hath been manifested unto him, and followeth other than the believer’s way, We appoint for him that unto which he himself hath turned, and expose him unto hell – a hapless journey’s end!

Palmer

But he who severs himself from the prophet after that we have made manifest to him the guidance, and follows other than the way of the believers, we will turn our backs on him as he hath turned his back; and we will make him reach hell, and a bad journey shall it be.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni; biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o!

Qaribullah

But whosoever opposes the Messenger after guidance has been made clear to him and follows a path other than that of the believers, We shall let him follow what he has turned to and We shall roast him in Gehenna (Hell) an evil arrival.

QXP

One who opposes the Messenger, dissents and treads contrary to the way of the believers, after the Guidance has been made plain to him, We shall let him continue in his chosen direction, and expose him to Hell, a miserable destination.

Reshad Khalifa

As for him who opposes the messenger, after the guidance has been pointed out to him, and follows other than the believers› way, we will direct him in the direction he has chosen, and commit him to Hell; what a miserable destiny!

Rodwell

But whoso shall sever himself from the prophet after that «the guidance» hath been manifested to him, and shall follow any other path than that of the faithful, we will turn our back on him as he hath turned his back on us, and we will cast him into Hell; – an evil journey thither!

Sale

But whoso separateth himself from the Apostle, after true direction hath been manifested unto him, and followeth any other way, than that of the true believers, we will cause him to obtain that to which he is inclined, and will cast him to be burned in hell; and an unhappy journey shall it be thither.

Sher Ali

And whoso opposes the Messenger after guidance has become manifest to him, and follows a way other than that of the believers, WE shall let him pursue the way he is pursuing and shall cast him into Hell, and an evil destination it is.

Unknown German

Jener aber, der sich dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm der rechte Weg klar geworden, und einen andern Weg befolgt als den der Gläubigen, den werden Wir verfolgen lassen, was er verfolgt, und werden ihn in die Hölle stürzen; und schlimm ist die Bestimmung.

V. Porokhova

Кто от посланника отступит, ■ Когда ему был ясно путь прямой указан, ■ И не последует путем благочестивых, ■ Того оставим Мы идти путем, что сам он выбрал, ■ И (через этот путь) введем его в Огонь – ■ Такое скверное пристанище (для грешных)!

Yakub Ibn Nugman

Берәү яңа Коръән дәлилләре белән туры юл күрсәтелеп шәригать хөкемнәре өйрәтелгәннән соң расүлгә хилафлык эшләгән эшләрне эшләсә (мөселман булмаган кешеләр кирәк яһүд, насара булсын, кирәк дәһриләр булсын, диндә аларга итагать итү, аларның юлына керү һәм аларның ґәдәтләрен үзләштерү – мөселманнарга хәрамдыр), бу эшләрне берәү ихтыяр итсә, риза булып шул юлга керсә, әлбәттә, аның күңелен шул юлга беркетербез, аннары шул юл белән җәһәннәмгә барып керер. Ул җәһәннәм кайтачак урынның нинди яманыдыр.

جالندہری

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالف کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے

طاہرالقادری

اور جو شخص رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ (خود) پھر گیا ہے اور (بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.