سوره النساء (4) آیه 146

قرآن، سوره النساء (4) آیه 146

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 147
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 145

عربی

إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

إلاّ الّذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا باللّه و أخلصوا دينهم للّه فأولئك مع المؤمنين و سوف يؤت اللّه المؤمنين أجرا عظيما

خوانش

Illa allatheena taboo waaslahoo waiAAtasamoo biAllahi waakhlasoo deenahum lillahi faola-ika maAAa almu/mineena wasawfa yu/ti Allahu almu/mineena ajran AAatheeman

آیتی

مگر آنان که توبه کرده اند و از تباهي باز آمده اند و به خدا توسل جسته اند و براي خدا از روي اخلاص به دين گرويده اند اينان در زمره مؤمنانندو خدا به مؤمنان اجري عظيم خواهد داد

خرمشاهی

مگر كسانى كه توبه و درستكارى كنند و به خداوند پناه برند و دين خويش را براى خدا خالص سازند; اينان در زمره مؤمنانند و خداوند به زودى به مؤمنان پاداشى عظيم مى بخشد.

کاویانپور

غير از كسانى كه توبه كنند و (اعمال خود را) اصلاح نمايند و بكتاب آسمانى خدا چنگ بزنند و دين و ايمان خود را براى خدا پاك و خالص نمايند. آنها با مؤمنين خواهند بود و خدا براى مؤمنين اجر و ثوابى بزرگ خواهد داد.

انصاریان

مگر کسانی که [از گناه بزرگ نفاق] توبه کردند، و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند، و به خدا تمسّک جستند، وعبادتشان را برای خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان اند، وخدا به مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد.

سراج

مگر آنانكه (از نفاق) توبه كنند و اصلاح كنند (آنچه فاسد شده) و چنگ آنند به (دين) خدا و خالص نمايند دينشان را براى خدا پس آن گروه (كه چنين كنند) با مؤمنانند و بزودى خواهد داد خدا به مؤمنان پاداشى بزرگ

فولادوند

مگر كسانى كه توبه كردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمسّك جُستند و دين خود را براى خدا خالص گردانيدند كه [در نتيجه‏] آنان با مؤمنان خواهند بود، و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد.

پورجوادی

مگر آنان كه توبه كنند و كارهاى شايسته انجام دهند و به خدا توسل جويند و دين خود را براى خدا خالص گردانند كه از جمله مؤمنان خواهند بود و خداوند به زودى مؤمنان را پاداش بزرگى خواهد داد.

حلبی

مگر آنها كه توبه كردند و نيكوكار شدند و به خدا توسل جستند و دين خود را [از شرك و ريا] پاك ساختند، پس آنها با مؤمنان‏اند و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد.

اشرفی

مگر آنان كه توبه كردند و باصلاح آوردند و توسل جستند بخدا و خالص گردانيدند دينشان را از براى خدا پس آنها باشند با مؤمنان و زود باشد كه بدهد خدا مؤمنان را مزدى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

مگر آنان كه توبه و درستكارى كرده‏اند و به خداوند متمسّك شده‏اند و دينشان را براى خداوند خالص ساخته‏اند، كه اينان با مؤمنانند. و زودا كه خداوند به مؤمنان پاداشى بزرگ بدهد

مکارم

مگر آنها که توبه کنند، و جبران و اصلاح نمایند، به (دامن لطف) خدا، چنگ زنند، و دین خود را برای خدا خالص کنند؛ آنها با مؤمنان خواهند بود؛ و خداوند به افراد باایمان، پاداش عظیمی خواهد داد.

مجتبوی

مگر كسانى كه توبه كنند و راه اصلاح- نيكوكارى و درستكارى- پيش گيرند و به [كتاب‏] خدا چنگ زنند و دين- اعتقاد و عبادت- خويش را براى خدا پاك و ويژه گردانند پس اينان با مؤمنانند و خداوند مؤمنان را مزدى بزرگ خواهد داد.

مصباح زاده

مگر آنان كه توبه كردند و باصلاح آوردند و توسل جستند بخدا و خالص گردانيدند دينشان را از براى خدا پس آنها باشند با مؤمنان و زود باشد كه بدهد خدا مؤمنان را مزدى بزرگ

معزی

مگر آنان كه توبه كردند و اصلاح نمودند و به خدا چنگ زدند (نگهدارى از خدا خواستند) و پاك كردند دين خود را براى خدا پس آنانند با مؤمنان و بزودى مى دهد خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ

قمشه ای

مگر آنها که توبه نموده و تباهکاری خود را اصلاح کردند و به (دین) خدا در آویختند (و به کتاب حق متوسل شدند) و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند، پس این گروه در صف مؤمنان باشند و به زودی خدا به مؤمنان اجر بزرگ عطا خواهد فرمود.

رشاد خليفه

فقط کساني که توبه کنند، خود را اصلاح نمايند، به خدا متوسل شوند و دين خود را تماماً به خدا اختصاص دهند، از مؤمنان محسوب خواهند شد. خدا مؤمنان را با پاداشي بزرگ مورد رحمت قرار خواهد داد.

Literal

Except those who repented, and corrected/repaired, and they held fast with God, and they became faithful (to) their religion to God, so those (are) with the believers, and God will give the believers a great reward .

Al-Hilali Khan

Except those who repent (from hypocrisy), do righteous good deeds, hold fast to Allah, and purify their religion for Allah (by worshipping none but Allah, and do good for Allahs sake only, not to show-off), then they will be with the believers. And Allah will grant to the believers a great reward.

Arthur John Arberry

save such as repent, and make amends, and hold fast to God, and make their religion sincerely God’s; those are with the believers, and God will certainly give the believers a mighty wage.

Asad

But excepted shall be they who repent, and live righteously, and hold fast unto God, and grow sincere in their faith in God alone: for these shall be one with the believers – and in time God will grant to all believers a mighty reward.

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij, die berouw gevoelen en zich bekeeren, en zich vast aan God gehecht hebben, en de oprechtheid van hun geloof aan God zullen bewijzen, zullen onder de geloovigen geteld worden, en God zal den geloovigen zekerlijk eene groote belooning toekennen.

Free Minds

Except those who repent, and amend, and hold fast to God, and purify their system to God; then these will be with the believers. And God will grant the believers a great reward.

Hamza Roberto Piccardo

coloro che invece si pentono, si correggono, si aggrappano ad Allah e purificano il loro culto nei Suoi confronti, questi saranno insieme coi credenti e Allah darà loro ricompensa immensa.

Hilali Khan

Except those who repent (from hypocrisy), do righteous good deeds, hold fast to Allah, and purify their religion for Allah (by worshipping none but Allah, and do good for Allahs sake only, not to show-off), then they will be with the believers. And Allah will grant to the believers a great reward.

Kuliev E.

если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой.

M.-N.O. Osmanov

[Избегнут кары] лишь те, которые раскаялись, стали праведными, уповают на Аллаха и искренни в своей вере в Аллаха. Они-то и будут в числе верующих, а верующим Аллах дарует великое вознаграждение.

Mohammad Habib Shakir

Except those who repent and amend and hold fast to Allah and are sincere in their religion to Allah, these are with the believers, and Allah will grant the believers a mighty reward.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Save those who repent and amend and hold fast to Allah and make their religion pure for Allah (only). Those are with the believers. And Allah will bestow on the believers an immense reward.

Palmer

Save those who turn again, and do right, and take tight hold on God, and are sincere in religion to God; these are with the believers, and God will give to the believers mighty hire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah’a yapışan ve dinlerini samimiyetle Allah’a özgüleyenler müstesnadır. İşte böyleleri, müminlerle beraber olacaktır. Ve Allah, müminlere yakında çok büyük bir ödül verecektir.

Qaribullah

But those who repent and mend (their ways), who hold fast to Allah, and make their religion sincerely for Allah they are with the believers, and Allah will certainly give the believers a great wage.

QXP

Except those who repent by returning to the Right Path and make amends and hold fast to Allah’s Guidance in all sincerity. Those are with the believers. Allah will soon grant the believers a reward of immense value.

Reshad Khalifa

Only those who repent, reform, hold fast to GOD, and devote their religion absolutely to GOD alone, will be counted with the believers. GOD will bless the believers with a great recompense.

Rodwell

Save for those who turn and amend, and lay fast hold on God, and approve the sincerity of their religion to God; these shall be numbered with the faithful, and God will at last bestow on the faithful a great reward.

Sale

But they who repent and amend, and adhere firmly unto God, and approve the sincerity of their religion to God, they shall be numbered with the faithful; and God will surely give the faithful a great reward.

Sher Ali

Except those who repent and amend and hold fast to ALLAH and are sincere in their obedience to ALLAH – these are among the believers. And ALLAH will soon bestow a great reward upon the believers.

Unknown German

Außer jenen, die bereuen und sich bessern und festhalten an Allah und in ihrem Gehorsam gegen Allah aufrichtig sind. Also gehören sie zu den Gläubigen. Und Allah wird bald den Gläubigen einen großen Lohn gewähren.

V. Porokhova

Помимо тех, которые покаются и обратятся ■ И твердо вступят на Господень путь, ■ Благочестивы в своей вере пред Аллахом. ■ Такие вместе с верными пребудут, ■ Потом пожалует Господь ■ Великую награду верным.

Yakub Ibn Nugman

Мәгәр җәһәннәм астында калмаслар монафикълыктан ныклап тәүбә итсәләр, күңелләрен вә гамәлләрен төзәтсәләр, Аллаһуның Коръәндәге хөкемнәренә ябышсалар һәм диннәрен ихлас күңелдән Аллаһ ризасы өчен генә тотсалар, ул чагында алар мөэминнәр белән бергә булырлар. Аллаһ тиздән мөэминнәргә олы әҗер – җәннәт нигъмәтләрен бирер.

جالندہری

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا (کی رسی) کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے فرمانبردار ہوگئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا

طاہرالقادری

مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے اورانہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر لیا تو یہ مؤمنوں کی سنگت میں ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.