سوره النساء (4) آیه 155

قرآن، سوره النساء (4) آیه 155

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 156
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 154

عربی

فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ الأَْنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات اللّه و قتلهم الأنبياء بغير حقّ و قولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلاّ قليلا

خوانش

Fabima naqdihim meethaqahum wakufrihim bi-ayati Allahi waqatlihimu al-anbiyaa bighayri haqqin waqawlihim quloobuna ghulfun bal tabaAAa Allahu AAalayha bikufrihim fala yu/minoona illa qaleelan

آیتی

پس به سبب پيمان شکستنشان و کافر شدنشان به آيات خدا و به ناحق ، کشتن پيامبران و اينکه گفتند : دلهاي ما فروبسته است ، خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و جز اندکي ايمان نمي آورند

خرمشاهی

آنگاه به سبب پيمان شكنى شان و كفرورزيدنشان به آيات الهى و كشتنشان پيامبران را به ناحق و ادعايشان كه دلهاى ما در پوشش است [لعنتشان كرديم]، بلكه خداوند به سبب كفرشان بر دلهايشان مهر نهاد، كه جز اندكى ايمان نمى آورند.

کاویانپور

آنان پيمان خود را شكستند و بر آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبران را بناحق كشتند و گفتند: دلهاى ما داراى پوششى است. لذا خدا بر اثر كفرشان بر دل آنان مهر زد و جز عده كمى از آنان ايمان نمى‏آورند

انصاریان

پس به کیفر پیمان شکنی آنان و کفرشان به آیات خدا، و به ناحق کشتن پیامبران، و گفتار [بی پایه و باطل] شان که دل های ما در پوشش و حجاب است [از این رو سخن حق را درک نمی کنیم، لعنتشان کردیم؛] بلکه به سبب کفرشان بر دل هایشان مُهرِ [محرومیت از فهم معارف] زدیم؛ به همین سبب جز اندکی ایمان نمی آورند.

سراج

(پس مجازاتشان كرديم) بواسطه شكستن ايشان پيمانشان را و بسزاى كفرشان به آيت‏هاى خدا و كشتن ايشان پيامبران را بناحق و گفتارشان كه دلهاى ما در پرده است (آنچه مى‏گوئى نمى‏فهميم) بلكه مهر نهاده است خدا بر آن دلها بسزاى كفرشان پس ايمان نمى‏آورند مگر اندكى و (مجازاتشان كرديم)

فولادوند

پس به [سزاى‏] پيمان‏شكنى‏شان، و انكارشان نسبت به آيات خدا، و كشتار ناحق آنان [از] انبيا، و گفتارشان كه: «دلهاى ما در غلاف است» [لعنتشان كرديم‏] بلكه خدا به خاطر كفرشان بر دلهايشان مُهر زده و در نتيجه جز شمارى اندك [از ايشان‏] ايمان نمى‏آورند.

پورجوادی

بعد به سبب پيمان شكنى و انكار آيات الهى و به ناحق كشتن پيامبران و نيز گفتن اين كه دلهاى ما در پرده غفلت است، خدا بر دلهاى آنان مهر زده است و جز عده كمى ايمان نمى‏آورند.

حلبی

پس [آنها را لعن كرديم‏] به سبب شكستن آنها پيمانشان را، و ناباورى آنها به آيات خدا، و كشتن آنها پيامبران را به ناحق، و گفتن ايشان كه دلهاى ما بسته و پوشيده است، [نه‏] بلكه خدا به سبب كفرشان بر آنها مهر زد و جز اندكى ايمان نمى‏آورند،

اشرفی

پس بجهت شكستن ايشان پيمانشان را و كفرشان به آيت‏هاى خدا و كشتن ايشان پيغمبران را بناحق و گفتارشان كه دلهاى ما در غلافست بلكه مهر زد خدا بر آنها بسبب كفرشان پس نميگروند مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

پس به [سزاى‏] پيمان شكنى‏شان و انكارشان [نسبت‏] به آيات خدا و به ناحق كشتن پيامبران از سوى آنان و [اين‏] گفته‏شان كه دلهايمان در پرده است. [آنان را از نظر انداختيم‏] بلكه خداوند به سبب كفرشان بر [دلهاى‏] آنان مهر نهاد، پس جز اندكى ايمان نمى‏آورند

مکارم

(ولی) بخاطر پیمان‌شکنی آنها، و انکار آیات خدا، و کشتن پیامبران بناحق، و بخاطر اینکه (از روی استهزا) می‌گفتند: «بر دلهای ما، پرده افکنده (شده و سخنان پیامبر را درک نمی‌کنیم!» رانده درگاه خدا شدند.) آری، خداوند بعلّت کفرشان، بر دلهای آنها مهر زده؛ که جز عده کمی (که راه حق می‌پویند و لجاج ندارند،) ایمان نمی‌آورند.

مجتبوی

پس به سبب پيمان شكنى‏شان و كفرشان به نشانه‏هاى خدا و كشتارشان پيامبران را به ناحق و گفتارشان كه دلهاى ما بسته و در پوشش است- سخن پيامبران را نمى‏فهميم- [و حال آنكه چنين نيست كه مى‏گويند] بلكه خداوند به سزاى كفرشان بر دلهاشان مُهر نهاده و از اينرو جز اندكى ايمان نمى‏آورند،

مصباح زاده

پس بجهت شكستن ايشان پيمانشان را و كفرشان به آيت‏هاى خدا و كشتن ايشان پيغمبران را بناحق و گفتارشان كه دلهاى ما در غلافست بلكه مهر زد خدا بر آنها بسبب كفرشان پس نمى‏گروند مگر اندكى

معزی

پس بشكستن ايشان پيمان خويش را و كفر ورزيدن ايشان به آيتهاى خدا و كشتنِ ايشان پيمبران را به ناحقّ و گفتنِ ايشان كه دلهاى ما است نهان در پرده بلكه مُهر نهاده است خدا بر آنها به كفرشان پس ايمان نيارند مگر اندكى

قمشه ای

پس چون پیمان شکستند و به آیات خدا کافر شدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و (همه این قبایح به جای آوردند) بدین عذر که گفتند: دلهای ما در پرده است (و دروغ گفتند) بلکه خدا به سبب کفر، آنها را مهر بر دل نهاد، که به جز اندکی ایمان نیاورند؛

رشاد خليفه

پس به دليل پيمان شکني شان، انکار آيات خدا، کشتار به ناحق پيامبران و اين گفتار که: تصميم خود را گرفته ايم! (به لعنت دچار شدند.) درواقع، خداست که به خاطر کفرشان، بر افکارشان مهر زد و به همين دليل است که آنها ايمان نمي آورند، مگر به ندرت.

Literal

So with what their breaking/breaching (of) their promise/covenant, and their disbelief with God’s signs/verses/evidences, and their killing (of) the prophets, without right , and their saying: «Our hearts/minds (are) covered/uncomprehending.» But God stamped/covered/closed/sealed on it, with their disbelief, so they do not believe except a few.

Al-Hilali Khan

Because of their breaking the covenant, and of their rejecting the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, and of their killing the Prophets unjustly, and of their saying: «Our hearts are wrapped (with coverings, i.e. we do not understand what the Messengers say)» – nay, Allah has set a seal upon their hearts because of their disbelief, so they believe not but a little.

Arthur John Arberry

So, for their breaking the compact, and disbelieving in the signs of God, and slaying the Prophets without right, and for their saying, ‹Our hearts are uncircumcised› — nay, but God sealed them for their unbelief, so they believe not, except a few —

Asad

And so, [We punished them ] for the breaking of their pledge, and their refusal to acknowledge God’s messages, and their slaying of prophets against all right, and their boast, «Our hearts are already full of knowledge»- nay, but God has sealed their hearts in result of their denial of the truth, and [now] they believe in but few things – ;

Dr. Salomo Keyzer

Maar omdat zij hun verbond hebben geschonden, en niet in Gods teekenen geloofd, de profeten onrechtvaardig gedood, en gezegd hebben: Onze harten zijn onbesneden, heeft God die dichtgezegeld, wegens hun ongeloof, daarom zullen zij niet gelooven, behalve eenigen van hen.

Free Minds

So, for the breaking of their covenant, and their rejection of God’s signs, and their killing of the prophets without justice, and their saying: "Our hearts are layered over." Indeed, God has stamped upon their hearts because of their rejection; they do not believe, except for a few.

Hamza Roberto Piccardo

In seguito [li abbiamo maledetti perché] ruppero il patto, negarono i segni di Allah, uccisero ingiustamente i Profeti e dissero: » I nostri cuori sono incirconcisi «. E› Allah invece che ha sigillato i loro cuori per la loro miscredenza e, a parte pochi, essi non credono,

Hilali Khan

Because of their breaking the covenant, and of their rejecting the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, and of their killing the Prophets unjustly, and of their saying: "Our hearts are wrapped (with coverings, i.e. we do not understand what the Messengers say)" – nay, Allah has set a seal upon their hearts because of their disbelief, so they believe not but a little.

Kuliev E.

За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: «Наши сердца покрыты завесой (или переполнены знаниями)». О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна (или лишь немногие из них являются верующими).

M.-N.O. Osmanov

За то, что они нарушили свой завет; за их неверие в знамения Аллаха; за то, что они убивали пророков без права на то; за их слова: «Сердца наши недоступны для веры», – а это вовсе не так, это Аллах покарал их за неверие, ведь вера их ничтожна,

Mohammad Habib Shakir

Therefore, for their breaking their covenant and their disbelief in the communications of Allah and their killing the prophets wrongfully and their saying: Our hearts are covered; nay! Allah set a seal upon them owing to their unbelief, so they shall not believe except a few.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then because of their breaking of their covenant, and their disbelieving in the revelations of Allah, and their slaying of the prophets wrongfully, and their saying: Our hearts are hardened – Nay, but Allah set a seal upon them for their disbelief, so that they believe not save a few –

Palmer

But for that they broke their compact, and for their misbelief in God’s signs, and for their killing the prophets undeservedly, and for their saying, ‹Our hearts are uncircumcised,› – nay, God hath stamped on them their misbelief, so that they cannot believe except a few,-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve «Kalplerimiz kılıflıdır» demeleri,daha doğrusu,küfürleri yüzünden Allah, kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler.

Qaribullah

So, for their breaking of the covenant, and disbelieving the verses of Allah, and killing their Prophets without right and for saying, ‹Our hearts are covered› no, but Allah has sealed them for their disbelief, so, except for a few, they do not believe.

QXP

They incurred condemnation for breaking their Covenant, rejecting Allah’s Revelations, and killing the Prophets wrongfully. And for saying, «Our hearts are wrapped up; we have made up our minds.» Nay, Allah’s Law sets the seal on their hearts because of their persistent denial. They lost their faculties of reasoning. So they do not see the Truth, except a few.

Reshad Khalifa

(They incurred condemnation) for violating their covenant, rejecting GOD’s revelations, killing the prophets unjustly, and for saying, «Our minds are made up!» In fact, GOD is the One who sealed their minds, due to their disbelief, and this is why they fail to believe, except rarely.

Rodwell

So, for that they have broken their covenant, and have rejected the signs of God, and have put the prophets to death unjustly, saying the while, «Our hearts are uncircumcised,» – Nay, but God hath sealed them up for their unbelief, so that but few believe.

Sale

Therefore for that they have made void their covenant, and have not believed in the signs of God, and have slain the prophets unjustly, and have said, our hearts are uncircumcised; — but God hath sealed them up, because of their unbelief; therefore they shall not believe, except a few of them: –

Sher Ali

So, for their breaking the covenant, and their denial of the Signs of ALLAH, and their seeking to slay the Prophets unjustly, and their saying:`Our hearts are wrapped up in covers,› – nay, but ALLAH has sealed them because of their disbelief, so they believe not but little –

Unknown German

Weil sie dann ihren Bund brachen und die Zeichen Allahs verleugneten und die Propheten widerrechtlich zu töten suchten und sagten: «Unsere Herzen sind in Hüllen gewickelt» – nein, aber Allah hat sie versiegelt ihres Unglaubens willen, so daß sie nur wenig glauben -,

V. Porokhova

[И навлекли они гнев Божий на себя] ■ Тем, что нарушили завет свой, ■ Что не поверили в знамения Господни, ■ Его посланников бесправно убивали ■ И говорили: ■ «Укрыто плотно наше сердце, ■ (Храня в нем то, что послано лишь нам)». ■ Да, Бог наложил печать на их сердца ■ За их неверие и богохульство – ■ И как же мало веруют они! –

Yakub Ibn Nugman

Ґәһедләрен бозулары, Аллаһуның аятьләрен инкяр итүләре, хаксыз пәйгамбәрләрне үтерүләре һәм күңелләребез пәрдәләнгән дип әйтүләре сәбәпле аларга төрле ґәзаблар бирдек. Көферлек кылулары сәбәпле бәлки Аллаһ аларның күңеленә мөһер баскандыр, инде ул яһүдләр иман китермәсләр, мәгәр бик азлары иман китерер.

جالندہری

(لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا) تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں۔ (خدا نے ان کو مردود کردیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کردی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں

طاہرالقادری

پس (انہیں جو سزائیں ملیں وہ) ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیاتِ الٰہی سے انکار (کے سبب) اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے (کے باعث)، نیز ان کی اس بات (کے سبب) سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف (چڑھے ہوئے) ہیں، (حقیقت میں ایسا نہ تھا) بلکہ اﷲ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مُہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.