سوره النساء (4) آیه 162

قرآن، سوره النساء (4) آیه 162

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 163
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 161

عربی

لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

لكن الرّاسخون في العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و المقيمين الصّلاة و المؤتون الزّكاة و المؤمنون باللّه و اليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما

خوانش

Lakini alrrasikhoona fee alAAilmi minhum waalmu/minoona yu/minoona bima onzila ilayka wama onzila min qablika waalmuqeemeena alssalata waalmu/toona alzzakata waalmu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri ola-ika sanu/teehim ajran AAatheeman

آیتی

ولي دانشمندان و آن مؤمناني را که به آنچه بر تو و به آنچه پيش از تو نازل کرده ايم ايمان دارند ، و نمازگزاران و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قيامت را اجر بزرگي خواهيم داد

خرمشاهی

ولى از ميان آنان راسخان در علم و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده است، ايمان دارند، به ويژه نمازگزاران; و زكات دهنده گان و مؤمنان به خداوند و روز بازپسين; به اينان به زودى پاداشى عظيم خواهيم داد.

کاویانپور

ولى آن دسته كه راسخان در علم و دانشند و آنها كه به تمامى آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده است، ايمان مى‏آورند و آنها كه نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به خدا و روز آخرت ايمان دارند، اجر و ثوابى بزرگ براى آنها خواهيم داد.

انصاریان

ولی از میان آنان، ثابت قدمان در دانش، مؤمنانِ [به موسی و تورات] برپادارندگان نماز، پرداخت کنندگان زکات، مؤمنان به خدا و روز قیامت، به آنچه بر تو و [بر پیامبران] پیش از تو نازل شده ایمان واقعی می آورند آنان هستند که یقیناً پاداش بزرگی به ایشان عطا خواهیم کرد.

سراج

ليكن ثابت قدمها در علم تورات از بنى اسرائيل و مؤمنان (از غير اهل كتاب) ايمان مى‏آورند به آنچه فرود آمده است بتو و به آنچه نازل شده پيش از تو و بپا دارندگان نماز (يعنى به پيامبران) و دهندگان زكات و ايمان آورندگان بخدا و روز بازپسين اين گروه (كه ذكرشان برفت) بزودى خواهيم داد بديشان پاداشى بزرگ

فولادوند

ليكن راسخانِ آنان در دانش، و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان دارند و خوشا بر نمازگزاران، و زكات‏دهندگان و ايمان‏آورندگان به خدا و روز بازپسين كه به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهيم داد.

پورجوادی

ولى استواران در دانش و مؤمنانى را كه به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده است ايمان آورده‏اند و نماز گزاران و زكات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قيامت را پاداش عظيمى خواهيم داد.

حلبی

ليكن استواران در علم از [ميان‏] آنها و مؤمنان- كه بدانچه بر تو فرود آمده و بدانچه پيش از تو فرود آمده است ايمان مى‏آورند- و بر پاى دارندگان نماز، و دهندگان زكات، و ايمان آورندگان به خدا و روز باز پسين‏اند، آنهايند كه بديشان پاداش بزرگى خواهيم داد.

اشرفی

ليكن استواران در دانش از ايشان و گروندگان مى‏گروند بآنچه فرو فرستاده شد بتو و آنچه فرو فرستاده شد پيش از تو و بر پا دارندگان نماز و دهندگان زكاة و گروندگان بخدا و روز بازپسين آنها زود باشد كه دهيمشان مزد بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

ولى از ميان آنان راسخان در علم و مؤمنانى كه به آنچه به تو فرو فرستاده شده و آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده است ايمان دارند و بويژه برپا دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات و مؤمنان به خدا و روز قيامت، زودا كه به اينان پاداشى بزرگ بدهيم

مکارم

ولی راسخانِ در علم از آنها، و مؤمنان (از امّت اسلام،) به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می‌آورند. (همچنین) نمازگزاران و زکات‌دهندگان و ایمان‌آورندگان به خدا و روز قیامت، بزودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد.

مجتبوی

ليكن استواران در دانش از آنان و مؤمنان [آنها] ايمان مى‏آورند به آنچه به تو فرو آمده و آنچه پيش از تو فرو آمده، و همچنين برپادارندگان نماز- بخصوص- و دهندگان زكات و كسانى كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند اينان را پاداشى بزرگ خواهيم داد.

مصباح زاده

ليكن استواران در دانش از ايشان و گروندگان مى‏گروند بانچه فرو فرستاده شد بتو و آنچه فرو فرستاده شد پيش از تو و بر پا دارندگان نماز و دهندگان زكاة و گروندگان بخدا و روز بازپسين آنها زود باشد كه دهيمشان مزد بزرگ

معزی

ليكن به دانش فرورفتگان از ايشان و مؤمنان ايمان آورند بدانچه فرستاده شد به سوى تو و بدانچه فرستاده شده است پيش از تو و بپاى دارندگان نماز و دهندگان زكوة و ايمان آرندگان به خدا و روز بازپسين آنان را بزودى دهيمشان پاداشى بزرگ

قمشه ای

لیکن کسانی از آنها که در علم قدمی ثابت دارند و به آنچه بر تو و پیغمبران پیش از تو نازل شده می‌گروند و به ویژه مؤمنانِ دیگر آنان که نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به خدا و روز قیامت ایمان می‌آورند، به زودی خدا آنان را اجر و ثواب عظیم عطا خواهد کرد.

رشاد خليفه

و اما در ميان آنها کساني که عميقاً شناخت دارند و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شد و به آنچه پيش از تو نازل شد، ايمان دارند. آنها از نمازگزاران و زکات دهندگانند. آنها به خدا و روز آخر ايمان دارند. ما به اينان پاداشي بزرگ عطا مي کنيم.

Literal

But the affirmed in the knowledge from them, and the believers, they believe with what was descended to you, and what was descended from before you, and the keeping up (of) the prayers, and the giving the charity , and the believing with God, and the Day the Last/Resurrection Day, those, We will give/bring them a great reward .

Al-Hilali Khan

But those among them who are well-grounded in knowledge, and the believers, believe in what has been sent down to you (Muhammad SAW) and what was sent down before you, and those who perform AsSalat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat and believe in Allah and in the Last Day, it is they to whom We shall give a great reward.

Arthur John Arberry

But those of them that are firmly rooted in knowledge, and the believers believing in what has been sent down to thee, and what was sent down before thee, that perform the prayer and pay the alms, and those who believe in God and the Last Day – them We shall surely give a mighty wage.

Asad

But as for those from among them who are deeply rooted in knowledge, and the believers who believe in that which has been bestowed upon thee from on high as well as that which was bestowed from on high before thee, and those who are [especially] constant in prayer, and spend in charity, and all who believe in God and the Last Day – these it is unto whom We shall grant a mighty reward.

Dr. Salomo Keyzer

Maar degene onder hen, die met grondige kennis zijn uitgerust, en de geloovigen, die gelooven in hetgeen hun door u werd nedergezonden, en dus wat hun vr u werd nedergezonden, en die de bepaalde tijden in acht nemen en aalmoezen geven, en in God en den oordeelsdag gelooven, dezen zullen wij eene groote belooning geven.

Free Minds

But those of them who are firm in knowledge, as well as the believers, they believe in what was sent down to you and what was sent down before you; and those who hold the contact-method, and those who contribute towards betterment, and those who believe in God and the Last Day; to these We will give them their reward greatly.

Hamza Roberto Piccardo

Ma quelli di loro che sono radicati nella scienza, e i credenti, credono in quello che è stato fatto scendere su di te e in quello che è stato fatto scendere prima di te, eseguono l’orazione, pagano la decima e credono in Allah e nell’Ultimo Giorno: daremo loro mercede immensa.

Hilali Khan

But those among them who are well-grounded in knowledge, and the believers, believe in what has been sent down to you (Muhammad SAW) and what was sent down before you, and those who perform AsSalat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat and believe in Allah and in the Last Day, it is they to whom We shall give a great reward.

Kuliev E.

Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, которые совершают намаз, выплачивают закят и веруют в Аллаха и Последний день, Мы одарим великим вознаграждением.

M.-N.O. Osmanov

Однако Мы дадим великое вознаграждение тем из них, которые стойки в знании и веруют, которые уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, которые совершают салат и вносят закат, веруют в Аллаха и в Судный день.

Mohammad Habib Shakir

But the firm in knowledge among them and the believers believe in what has been revealed to. you and what was revealed before you, and those who keep up prayers and those who give the poor-rate and the believers in Allah and the last day, these it is whom We will give a mighty reward.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But those of them who are firm in knowledge and the believers believe in that which is revealed unto thee, and that which was revealed before thee, especially the diligent in prayer and those who pay the poor-due, the believers in Allah and the Last Day. Upon these We shall bestow immense reward.

Palmer

But those amongst them who are firm in knowledge, and the believers who believe in what is revealed to thee, let what is revealed before thee, and the steadfast in prayer, and the givers of alms, and the believers in God and the last day,- unto these we will give a mighty hire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ama onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirelene de senden önce indirilene de inanırlar. Namazı/duayı yerine getirirler,zekâtı vericidirler, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz.

Qaribullah

But those of them that are firmly rooted in knowledge, and the believers believing in what has been sent down to you (Prophet Muhammad), and what was sent down before you, and those who establish the prayer and pay the obligatory charity, and those who believe in Allah and the Last Day to those, We surely give a great wage.

QXP

Among them (the Jews) are those who are well founded in knowledge. And have attained conviction in what has been revealed to you, and in what was revealed before you. They are supporters of the Divine System and of the Just Economic Order, believers in Allah and in the Last Day. We shall soon give them an immense reward. (Islam is for all humanity. Any prior affiliations are irrelevant (2:62), (3:19), (4:125)).

Reshad Khalifa

As for those among them who are well founded in knowledge, and the believers, they believe in what was revealed to you, and in what was revealed before you. They are observers of the Contact Prayers (Salat), and givers of the obligatory charity (Zakat); they are believers in GOD and the Last Day. We grant these a great recompense.

Rodwell

But their men of solid knowledge, and the believers who believe in that which hath been sent down to thee, and in what hath been sent down before thee, and who observe prayer, and pay the alms of obligation, and believe in God and the latter day, – these! we will give them a great reward.

Sale

But those among them who are well grounded in knowledge, and the faithful, who believe in that which hath been sent down unto thee, and that which hath been sent down unto the prophets before thee, and who observe the stated times of prayer, and give alms, and believe in God and the last day; unto these will we give a great reward.

Sher Ali

But those among them who are firmly grounded in knowledge, and the believers, believe in what has been sent down to thee and what was sent down before thee, and especially those that observe Prayer and those who pay the Zakل´ and those who believe in ALLAH and the Last Day. To these WE will surely give a mighty reward.

Unknown German

Die unter ihnen aber, die fest gegründet im Wissen sind, und die Gläubigen, die da an das glauben, was zu dir hinabgesandt ward und was vor dir hinabgesandt worden, und (vor allem) die, die das Gebet verrichten und die Zakat zahlen und an Allah glauben und an den Jüngsten Tag – ihnen allen werden Wir gewiß einen großen Lohn gewähren.

V. Porokhova

Но тем из них, которые глубокие познания имеют, ■ Кто (в Бога) верует, и в то, что послано тебе, ■ И в то, что до тебя ниспослано (другим), ■ Молитву совершает (по часам) ■ И правит очистительную подать, ■ Кто верует в Аллаха и Последний День, – ■ Таким даруем Мы великую награду.

Yakub Ibn Nugman

Ләкин хакыйкый белемгә ирешкән ислам галимнәре һәм сиңа иңдерелгән вә синнән әүвәл иңдерелгән китапларга ышанучы мөэминнәр – алар намазларын үтәрләр, зәкят сәдакасын бирерләр һәм Аллаһуга вә ахирәт көненә нык ышанырлар. Әнә шуларга тиздән олы әҗерне – җәннәтне бирербез.

جالندہری

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰة دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں۔ ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے

طاہرالقادری

لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس (وحی) پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس (وحی) پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی (برابر) ایمان لاتے ہیں، اور وہ (کتنے اچھے ہیں کہ) نماز قائم کرنے والے (ہیں) اور زکوٰۃ دینے والے (ہیں) اور اﷲ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے (ہیں)۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.