سوره النساء (4) آیه 172

قرآن، سوره النساء (4) آیه 172

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 173
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 171

عربی

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً

بدون حرکات عربی

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا للّه و لا الملائكة المقرّبون و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا

خوانش

Lan yastankifa almaseehu an yakoona AAabdan lillahi wala almala-ikatu almuqarraboona waman yastankif AAan AAibadatihi wayastakbir fasayahshuruhum ilayhi jameeAAan

آیتی

مسيح ابايي نداشت که يکي از بندگان خدا باشد و ملائکه مقرب نيز ابايي ندارند هر که از پرستش خداوند سر باز زند و سرکشي کند ، بداند که خدا همه را در نزد خود محشور خواهد ساخت

خرمشاهی

مسيح و فرشتگان مقرب هرگز ابا ندارند از اينكه بنده خدا باشند; و آنان كه از پرستش او ابا دارند و كبر مىورزند، به زودى همگى آنان را [براى حسابرسى ] نزد خويش گرد مى آورد.

کاویانپور

مسيح هرگز از اين ننگ نداشت كه بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او. خدا همه كسانى را كه از عبادت و پرستش او خوددارى ميكنند و تكبر ميورزند. بسوى خود محشور خواهد كرد.

انصاریان

مسیح از اینکه بنده خدا باشد، هرگز امتناع ندارد، و فرشتگان مقرّب هم امتناع ندارند؛ و کسانی که از بندگی او امتناع کنند و تکبّر ورزند، به زودی همه آنان را [برای حسابرسی] به سوی خود گردآوری خواهد کرد.

سراج

هرگز سر نپيچد (ننگ ندارد) مسيح از اينكه باشد بنده خداى و نه فرشتگان مقرب (درگاه حضرت احديت) و و هر كه سرپيچد (ننگ دارد) از پرستش خدا و سركشى كند بزودى جمع خواهد كرد خدا ايشان را بسوى خويش همه ايشان را

فولادوند

مسيح از اينكه بنده خدا باشد هرگز ابا نمى‏ورزد، و فرشتگان مقرّب [نيز ابا ندارند]؛ و هر كس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد، به زودى همه آنان را به سوى خود گرد مى‏آورد.

پورجوادی

مسيح هرگز ابا نداشت كه بنده خدا باشد و فرشتگان مقرب نيز ابايى ندارند. خدا كسانى را كه از بندگى او سرباز زنند و سركشى كنند در پيشگاه خويش محشور خواهد كرد.

حلبی

هرگز مسيح ننگ ندارد از اينكه براى خدا بنده‏اى باشد و فرشتگان مقرب نيز [ننگ ندارند] و هر كس كه او از بندگى ننگ دارد و خود را بزرگ شمارد، بزودى [خدا] همه را به سوى خود گرد خواهد آورد.

اشرفی

هرگز ننگ ندارد مسيح از آنكه بوده باشد بنده مر خدا را و نه فرشتگان نزديك كردگان و آن كه ننگ دارد از پرستش او و گردنكشى كند پس زود حشر كندشان بسوى او همه را

خوشابر مسعود انصاري

مسيح ابا ندارد كه بنده [اى از بندگان‏] خدا باشد و فرشتگان مقرّب [نيز ابايى ندارند]. و هر كس كه از بندگى‏اش ابا داشته باشد و كبر ورزد، آنان را، همگى، به سوى خود بر خواهد انگيخت

مکارم

هرگز مسیح از این ابا نداشت که بنده خدا باشد؛ و نه فرشتگان مقرّب او (از این ابا دارند). و آنها که از عبودیّت و بندگی او، روی برتابند و تکبّر کنند، بزودی همه آنها را (در قیامت) نزد خود جمع خواهد کرد.

مجتبوی

مسيح هرگز ننگ ندارد و سرنپيچد از اينكه بنده خدا باشد و فرشتگان مقرّب نيز و هر كه از پرستش او ننگ دارد و سرپيچد و گردنكشى و بزرگ‏منشى نمايد پس همه آنها را به سوى خويش برانگيخته و گرد خواهد آورد.

مصباح زاده

هرگز ننگ ندارد مسيح از آنكه بوده باشد بنده مر خدا را و نه فرشتگان نزديك كردگان و آن كه ننگ دارد از پرستش او و گردنكشى كند پس زود حشر كندشان بسوى او همه را

معزی

هرگز سرنپيچد مسيح از آنكه بنده اى از براى خدا باشد و نه فرشتگان مقرّب و آن كس كه سرپيچد از پرستش او و گردن فرازد بزودى گردآورد آنان را بسوى خود همگى

قمشه ای

هرگز مسیح از بنده خدا بودن اِبا و استنکاف ندارد و فرشتگان مقرّب نیز (به بندگی او معترفند) . و هر کس از بندگی خدا سر پیچد و دعوی برتری کند، زود باشد که خدا همه را به سوی خود محشور سازد.

رشاد خليفه

نه مسيح هرگز از بندگي خدا ننگ مى داشت و نه نزديك‌ ترين فرشتگان. كساني كه از پرستش او ننگ دارند و از شدت تكبر تسليم نمى شوند، او همگي آنها را نزد خود احضار خواهد كرد.

Literal

The Messiah will never/not refuse/reject that to be a slave/worshipper to God, and nor the angels the neared/close, and who refuses/rejects from worshipping Him, and becomes arrogant, so He will gather them to Him all together.

Al-Hilali Khan

The Messiah will never be proud to reject to be a slave to Allah, nor the angels who are near (to Allah). And whosoever rejects His worship and is proud, then He will gather them all together unto Himself.

Arthur John Arberry

The Messiah will not disdain to be a servant of God, neither the angels who are near stationed to Him. Whosoever disdains to serve Him, and waxes proud, He will assuredly muster them to Him, all of them.

Asad

Never did the Christ feel too proud to be God’s servant, nor do the angels who are near unto Him. And those who feel too proud to serve Him and glory in their arrogance [should know that on Judgment Day] He will gather them all unto Himself:

Dr. Salomo Keyzer

Christus versmaadt niet trotsch, Gods dienaar te zijn, noch de engelen, die hem naderen. En hij, die zijnen dienst versmaadt en die door hoovaardij is vervuld, God zal hen allen voor zich verzamelen.

Free Minds

The Messiah is not too proud to be a servant to God, nor are the Angels who are close to Him. Whoever is too proud from His service, and is arrogant, then He will gather them all towards Him together.

Hamza Roberto Piccardo

Il Messia e gli Angeli più ravvicinati non disdegneranno mai di essere gli schiavi di Allah. E coloro che disdegnano di adorarLo e si gonfiano d’orgoglio, ben presto saranno adunati davanti a Lui.

Hilali Khan

The Messiah will never be proud to reject to be a slave to Allah, nor the angels who are near (to Allah). And whosoever rejects His worship and is proud, then He will gather them all together unto Himself.

Kuliev E.

Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберет к Себе вместе.

M.-N.O. Osmanov

Ни Мессия, ни ангелы приближенное не считают для себя зазорным быть рабами Аллаха. А всех, кто считает для себя зазорным поклоняться Ему, кто возгордился, Он призовет к Себе [в Судный день].

Mohammad Habib Shakir

The Messiah does by no means disdain that he should be a servant of Allah, nor do the angels who are near to Him, and whoever disdains His service and is proud, He will gather them all together to Himself.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The Messiah will never scorn to be a slave unto Allah, nor will the favoured angels. Whoso scorneth His service and is proud, all such will He assemble unto Him;

Palmer

The Messiah doth surely not disdain to be a servant of God, nor do the angels who are nigh to Him; and whosoever disdains His service and is too proud, He will gather them altogether to Himself.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ne Mesih Allah’ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah’a yakınlaştırılmış melekler. Allah’a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir.

Qaribullah

The Messiah would not despise being a worshiper of Allah, nor would the angels who are near. Whosoever despises worshipping Him, and becomes proud, He will surely assemble them all to Him.

QXP

Never was the Messiah too proud to serve Allah, nor the angels nearest to Him shy from obeying Him. Whoever shuns His service and is proud, He will assemble all unto Him.

Reshad Khalifa

The Messiah would never disdain from being a servant of GOD, nor would the closest angels. Those who disdain from worshipping Him, and are too arrogant to submit, He will summon them all before Him.

Rodwell

The Messiah disdaineth not to be a servant of God, nor do the angels who are nigh unto Him. And whoso disdaineth His service, and is filled with pride, God will gather them all to Himself.

Sale

Christ doth not proudly disdain to be a servant unto God; neither the angles who approach near to his presence: And whoso disdaineth his service, and is puffed up with pride, God will gather them all to Himself, on the last day.

Sher Ali

Surely, the Messiah disdains not to be a servant of ALLAH, nor do the angels who are near to Him, and whoso disdains to worship HIM and is proud, HE will gather them all to Himself.

Unknown German

Weder der Messias noch die gottnahen Engel werden es je verschmähen, Diener Allahs zu sein; und wer es verschmäht, Ihn anzubeten, und sich zu stolz fühlt – Er wird sie alle zu Sich versammeln.

V. Porokhova

И никогда Мессия не презреет ■ Служением и поклонением Аллаху, ■ Как то и ангелы, кто близ Него. ■ А кто презреет поклонением Ему и возгордится, ■ Тех соберет Он всех к Себе ■ (Держать ответ пред Ним).

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә, Гыйсә Аллаһуга кол булудан, аңа гына гыйбадәт кылудан баш тартмас шулай ук итагать итү белән Аллаһуга якын булган фәрештәләр дә Аллаһуга кол булудан баш тартмаслар. Берәү Аллаһуга гыйбадәт кылудан һәм итагать итүдән баш тартса һәм дә тәкәбберләнсә, Аллаһ аларны тиздән кубарыр һәм үз хозурына җыяр хөкем вә җәза өчен.

جالندہری

مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کرلے گا

طاہرالقادری

مسیح (علیہ السلام) اس (بات) سے ہرگز عار نہیں رکھتا کہ وہ اﷲ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرّب فرشتوں کو (اس سے کوئی عار ہے)، اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.