سوره المائدة (5) آیه 20

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 20

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 21
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 19

عربی

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت اللّه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين

خوانش

Wa-ith qala moosa liqawmihi ya qawmi othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum ith jaAAala feekum anbiyaa wajaAAalakum mulookan waatakum ma lam yu/ti ahadan mina alAAalameena

آیتی

و موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ، نعمتي را که خدا بر شما ارزاني داشته است ياد کنيد ، که از ميان شما پيامبران و پادشاهاني پديد آورد و به شما چيزهايي عنايت کرد که به هيچ يک از مردم جهان عنايت نکرده است

خرمشاهی

و چنين بود كه موسى به قومش گفت اى قوم من، نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه در ميان شما پيامبرانى برانگيخت و [بعضى از] شما را فرمانروا ساخت، و به شما چيزهايى بخشيد كه به هيچ كس از جهانيان نداده است.

کاویانپور

هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: اى جماعت، نعمت خداى را كه بشما ارزانى داشته، بياد آوريد كه در ميان شما پيامبرانى مبعوث ساخت و شما را صاحب اختيار خودتان قرار داد و بشما چيزهايى بخشيد كه بهيچ يك از جهانيان نبخشيده است.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد، و شما را حاکمان و فرمانروایان ساخت، و به شما نعمت های ویژه ای داد که به هیچ یک از جهانیان نداد.

سراج

(اى پيامبر بخاطر بياور) زمانى را كه گفت موسى به قوم خود اى گروه من ياد كنيد نعمت خدا كه بر شما ارزانى داشته آندم كه قرار داد در ميان شما پيامبران را و و گردانيد شما را پادشاهان (مستقل و مالك نفس خود) و بداد به شما چيزهائى كه نداده بود به هيچ كس از جهانيان

فولادوند

و [ياد كن‏] زمانى را كه موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد، و شما را پادشاهانى ساخت، و آنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود، به شما داد.»

پورجوادی

موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، نعمت خدا را به ياد آوريد، آن گاه كه پيامبرانى به ميان شما فرستاد و شما را فرمانروا كرد و چيزهايى به شما بخشيد كه به هيچ يك از جهانيان نداده بود.

حلبی

و [ياد كن‏] آن گاه كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، نعمت خدا را بر خودتان بياد آوريد، آن گاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد و شما را فرمانروا گردانيد و به شما چيزهايى داد كه [هرگز] به كسى از جهانيان نداده است،

اشرفی

و هنگامى كه گفت موسى مرقومش را اى قوم من ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون گردانيد در شما پيغمبرانى و گردانيد شما را سروران و داد شما را آنچه را كه نداد هيچيك از جهانيان

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد، چون در ميان شما پيامبران قرار داد و شما را فرمانروا ساخت. و چيزى به شما داد كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود

مکارم

(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکّر شوید هنگامی که در میان شما، پیامبرانی قرار داد؛ (و زنجیر بندگی و اسارت فرعونی را شکست) و شما را حاکم و صاحب اختیار خود قرار داد؛ و به شما چیزهایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه موسى به قوم خويش گفت: اى قوم من، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد هنگامى كه در ميان شما پيامبرانى پديد كرد و شما را پادشاهان گردانيد و به شما چيزها داد كه به هيچ يك از مردم جهان نداد.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفت موسى مر قومش را اى قوم من ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون گردانيد در شما پيغمبرانى و گردانيد شما را سروران و داد شما را آنچه را كه نداد هيچيك از جهانيان

معزی

و هنگامى كه گفت موسى به قوم خود اى قوم من ياد آريد نعمت خدا را بر شما هنگامى كه قرار داد در شما پيمبرانى و گردانيد شما را پادشاهانى و ارزانى داشت به شما آنچه را نداد به كسى از جهانيان

قمشه ای

و (یاد کن) هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، نعمت خدا را به خاطر آرید آن گاه که در میان شما پیغمبران فرستاد و شما را پادشاهی داد و به شما آنچه را که به هیچ یک از اهل عالم نداد عطا کرد.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که موسي به قوم خود گفت: اي قوم من، نعمات خدا را بر خود به ياد آوريد: او از ميان شما پيامبراني برگزيد، شما را به پادشاهي رساند و به شما چيزهايي عطا کرد که هرگز به هيچيک از مردم عطا نکرد.

Literal

And when Moses said to his nation: «You my nation mention/remember God’s blessing/goodness on you when He put/created between you prophets, and He made you kings, and he gave you what he did not give anyone from the creations altogether/(universes).

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: «O my people! Remember the Favour of Allah to you, when He made Prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the Alameen (mankind and jinns, in the past).»

Arthur John Arberry

And when Moses said to his people, ‹O my people, remember God’s blessing upon you, when He appointed among you Prophets, and appointed you kings, and gave you such as He had not given to any being.

Asad

AND, LO, Moses said unto his people:» «O my people! Remember the blessings which God bestowed upon you when he raised up prophets among you, and made you your own masters, and granted unto you [favours] such as He had not granted to anyone else in the world.

Dr. Salomo Keyzer

Toen Mozes tot zijn volk zeide: O, mijn volk! gedenk Gods gunst omtrent u, sedert hij profeten onder u heeft aangewezen en u koningen heeft gegeven, en u heeft geschonken, wat hij geene natie ter wereld heeft gegeven.

Free Minds

And Moses said to his people: "My people, remember God’s favour upon you that he made amongst you prophets, and made you kings, and he gave you what He had not given any from the worlds."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Mosè disse al suo popolo: «O popol mio! Ricordate la grazia di Allah su di voi quando ha scelto tra voi i Profeti! E fece di voi dei re e vi diede quello che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo.

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: "O my people! Remember the Favour of Allah to you, when He made Prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the Alameen (mankind and jinns, in the past)."

Kuliev E.

Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «О мой народ! Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как Муса сказал своему народу: «О народ мой! Помните милость, оказанную вам Аллахом, когда Он назначил среди вас пророков, сделал вас господами и даровал вам то, чего не даровал никому из обитателей миров.

Mohammad Habib Shakir

And when Musa said to his people: O my people! remember the favor of Allah upon you when He raised prophets among you and made you kings and gave you what He had not given to any other among the nations.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when Moses said unto his people: O my people! Remember Allah’s favour unto you, how He placed among you prophets, and He made you kings, and gave you that (which) He gave not to any (other) of (His) creatures.

Palmer

When Moses said to his people, ‹O my people! remember the favour of God towards you when He made amongst you prophets, and made for you kings, and brought you what never was brought to anybody in the worlds.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa, kavmine şöyle demişti: «Ey toplumum! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptı, âlemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi.»

Qaribullah

(Remember) when Moses said to his people. ‹Remember, my people, the favors which Allah has bestowed upon you. He has raised up Prophets among you, made you kings, and given you that which He has not given to any one of the worlds.

QXP

Moses told his people, «Remember Allah’s Blessings that He raised Prophets among you and made you your own masters. And He gave you what He had not given to any other peoples.»

Reshad Khalifa

Recall that Moses said to his people, «O my people, remember GOD’s blessings upon you: He appointed prophets from among you, made you kings, and granted you what He never granted any other people.

Rodwell

And remember when Moses said to his people, «O my people! call to mind the goodness of God towards you when he appointed Prophets among you, and appointed you kings, and gave you what never had been given before to any human beings:

Sale

Call to mind when Moses said unto his people, O my people, remember the favour of God towards you, since he hath appointed prophets among you, and constituted you kings, and bestowed on you what he hath given to no other nation in the world.

Sher Ali

And remember when Moses said to his people, `O my people, call to mind ALLAH’s favour upon you when HE raised Prophets among you and made you kings, and gave you what HE gave not to any other among the peoples;

Unknown German

Und wie Moses zu seinem Volke sprach: «O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, als Er aus eurer Mitte Propheten erweckte und euch zu Königen machte und euch gab, was Er keinem anderen (Volke) auf der Welt gegeben.

V. Porokhova

(И вспомните, как) Муса народу своему сказал: ■ «О мой народ! ■ Вы вспомните Аллаха милость вам: ■ Из вас самих поставил Он пророков, ■ Царями сделал вас ■ И вам доставил то, ■ Чего не доставлял ни одному из всех народов.

Yakub Ibn Nugman

Мусаның кауменә әйткән сүзләреннән гыйбрәт алыгыз! Әйтте: «Ий каумем, Аллаһ сезгә биргән нигъмәтләрне хәтерләгез! Аллаһ арагызга күп пәйгамбәрләр күндерде, үзегездән сезгә патшалар кылды һәм галәмдә һичбер кавемгә бирмәгән нигъмәтләрне сезгә бирде хәтта күктән әзерләнгән ризыкларны иңдереп торды», – дип.

جالندہری

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یاد کریں) جب موسٰی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم اپنے اوپر (کیا گیا) اﷲ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ (کچھ) عطا فرمایا جو (تمہارے زمانے میں) تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.