سوره المائدة (5) آیه 31

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 31

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 32
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 30

عربی

فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

بدون حرکات عربی

فبعث اللّه غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النّادمين

خوانش

FabaAAatha Allahu ghuraban yabhathu fee al-ardi liyuriyahu kayfa yuwaree saw-ata akheehi qala ya waylata aAAajaztu an akoona mithla hatha alghurabi faowariya saw-ata akhee faasbaha mina alnnadimeena

آیتی

خدا کلاغي را واداشت تا زمين را بکاود و به او بياموزد که چگونه جسد برادر خود پنهان سازد گفت : واي بر من ، در پنهان کردن جسد برادرم از اين کلاغ هم عاجزترم و در زمره پشيمانان در آمد

خرمشاهی

آنگاه خداوند كلاغى برانگيخت كه زمين را [با چنگ و منقار] مى كاويد، تا بدين وسيله به او بنماياند كه چگونه جسد برادرش را [در خاك] پنهان كند; [قابيل كه چنين ديد] گفت واى بر من آيا عاجزم كه مثل اين كلاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم و بدينسان از پشيمانان شد.

کاویانپور

سپس خدا زراعى را مأمور نمود كه در زمين كاوش انجام دهد تا او را متوجه سازد كه چگونه جسد برادرش را زير خاك دفن كند. او گفت: واى واى بر من اگر نتوانم مانند اين زاغ عمل كنم و جسد برادرم را خاك كنم و سرانجام (از كرده خويش) پشيمان گرديد.

انصاریان

پس [در کنار جسد برادرش سرگردان بود که] خدا کلاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا به او نشان دهد که چگونه جسد برادرش را پنهان کند. [با دیدن حرکات کلاغ] فریاد زد: وای بر من! آیا ناتوان و عاجز بودم از اینکه مانند این کلاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟! نهایتاً از پشیمانان شد.

سراج

و برانگيخت خدا زاغى را كه مى‏كاويد در زمين (بمنقار و پاى خود) تا نشان دهد به قابيل كه چگونه بپوشاند جثه برادر خود را قابيل گفت كه اى واى بر من آيا عاجز شدم از آنكه باشم مانند اين زاغ پس بپوشم جسد برادر خود را و گرويد از پشيمان شدگان

فولادوند

پس، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را مى‏كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند. [قابيل‏] گفت: «واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟» پس از [زمره ]پشيمانان گرديد.

پورجوادی

خداوند كلاغى را به كاوش زمين فرستاد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند، او گفت: «واى بر من! آن قدر درمانده‏ام كه به اندازه اين كلاغ هم نيستم كه بتوانم جسد برادرم را مستور كنم.» سرانجام پشيمان شد.

حلبی

پس خداوند زاغى بر انگيخت، كه زمين را مى‏كاويد، تا به وى نشان دهد كه چگونه كشته برادر خويش را پنهان بدارد. [قابيل‏] گفت: اى واى بر من، آيا عاجزم كه بمانند اين زاغ باشم و كشته برادر خويش را پنهان سازم؟ پس پشيمان شد.

اشرفی

پس برانگيزانيد خدا غرابى را كه كاوش ميكرد در زمين تا بنمايد او را كه چگونه بپوشاند جسد برادرش را گفت اى واى بر من آيا عاجز شدم كه باشم مانند اين غراب پس بپوشم جسد برادرم را پس گرديد از پشيمانان

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه خداوند زاغى فرستاد كه در زمين كاوش مى‏كرد تا به او بنماياند كه جسد [مرده‏] برادرش را چگونه پنهان كند. گفت: اى واى بر من، آيا از آنكه همچون اين زاغ باشم، ناتوان مانده‏ام. كه جسد برادرم را پنهان كنم، و [بدينسان‏] از پشيمانان شد

مکارم

سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین، جستجو (و کندوکاو) می‌کرد؛ تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: «وای بر من! آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟!» و سرانجام (از ترس رسوایی، و بر اثر فشار وجدان، از کار خود) پشیمان شد.

مجتبوی

آنگاه خداوند كلاغى را فرستاد كه زمين را مى‏كاويد تا به وى بنماياند كه چگونه جسد برادرش را پنهان كند. [قابيل‏] گفت: اى واى بر من، آيا ناتوانم از اينكه مانند اين كلاغ باشم تا پيكر برادرم را پنهان كنم؟ آنگاه از پشيمانان گشت.

مصباح زاده

پس برانگيزانيد خدا غرابى را كه كاوش ميكرد در زمين تا بنمايد او را كه چگونه بپوشاند جسد برادرش را گفت اى واى بر من آيا عاجز شدم كه باشم مانند اين غراب پس بپوشم جسد برادرم را پس گرديد از پشيمانان

معزی

پس برانگيخت خدا كلاغى كه مى كاويد در زمين تا بنماياندش چگونه نهان سازد پيكر برادر خويش را گفت اى واى بر من آيا عاجز شدم از آنكه مانند اين غراب باشم كه نهان كنم پيكر برادر خويش را پس گشت از پشيمانان

قمشه ای

آن گاه خدا کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال حفر نماید تا به او بنماید چگونه بدن مرده برادر را زیر خاک پنهان کند. (قابیل) گفت: وای (بر من) آیا من از آن عاجزترم که مانند این کلاغ باشم تا جسد برادر را زیر خاک پنهان کنم؟ پس (برادر را به خاک سپرد و) از این کار سخت پشیمان گردید.

رشاد خليفه

سپس خدا كلاغي فرستاد تا خاك را چنگ بزند، تا به او بياموزد كه چگونه جسد برادرش را دفن كند. او گفت: واي بر من؛ من به اندازه اين كلاغ شعور نداشتم، تا جسد برادرم را به خاك بسپارم. او سراپا پشيمان شد.

Literal

So God sent a crow digging/searching in the earht/Planet Earth, to show him how (he) hides/conceals his brother’s shameful genital private part to be covered, he said: «Oh my calamity , have I been unable that I be similar/like that the crow, so I hide/conceal my brother’s shameful genital private part to be covered?» So he became from the regretful/sorrowful/remorseful.

Al-Hilali Khan

Then Allah sent a crow who scratched the ground to show him to hide the dead body of his brother. He (the murderer) said: «Woe to me! Am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother?» Then he became one of those who regretted.

Arthur John Arberry

Then God sent forth a raven, scratching into the earth, to show him how he might conceal the vile body of his brother. He said, ‹Woe is me! Am I unable to be as this raven, and so conceal my brother’s vile body?› And he became one of the remorseful.

Asad

Thereupon God sent forth a raven which scratched the earth, to show him how he might conceal the nakedness of his brother’s body. [And Cain] cried out: «Oh, woe is me! Am I then too weak to do what this raven did,38 and to conceal the nakedness of my brother’s body?» – and was thereupon smitten with remorse.

Dr. Salomo Keyzer

En God zond eene raaf die de aarde krabde, om hen te toonen, hoe hij het lichaam van zijn broeder moest verbergen, en hij zeide: Wee over mij! ben ik niet in staat gelijk deze raaf te zijn, dat ik het lijk van mijn broeder zou kunnen verbergen? en hij behoorde tot hen die berouw hebben.

Free Minds

So God sent forth a raven to scratch the land and show him how to deal with the wickedness inflicted upon his brother. He said: "O my, am I not able to be like this raven and deal with the wickedness inflicted upon my brother!" So he became of those who regretted.

Hamza Roberto Piccardo

Poi Allah gli inviò un corvo che si mise a scavare la terra per mostrargli come nascondere il cadavere di suo fratello. Disse: «Guai a me! Sono incapace di essere come questo corvo, sì da nascondere la spoglia di mio fratello?». E così fu uno di quelli afflitti dai rimorsi.

Hilali Khan

Then Allah sent a crow who scratched the ground to show him to hide the dead body of his brother. He (the murderer) said: "Woe to me! Am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother?" Then he became one of those who regretted.

Kuliev E.

Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?» Так он оказался одним из сожалеющих.

M.-N.O. Osmanov

Тогда Аллах послал ворона и [велел ему] разгребать землю, чтобы показать [Кабилу], как схоронить бренное тело своего брата. Он воскликнул: «Горе мне! Не в силах я, подобно этому ворону, схоронить тело брата моего». И оказался он в числе раскаивающихся.

Mohammad Habib Shakir

Then Allah sent a crow digging up the earth so that he might show him how he should cover the dead body of his brother. He said: Woe me! do I lack the strength that I should be like this crow and cover the dead body of my brother? So he became of those who regret.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then Allah sent a raven scratching up the ground, to show him how to hide his brother’s naked corpse. He said: Woe unto me! Am I not able to be as this raven and so hide my brother’s naked corpse? And he became repentant.

Palmer

And God sent a crow to scratch in the earth and show him how he might hide his brother’s shame, he said, ‹ Alas, for me! Am I too helpless to become like this crow and hide my brother’s shame?› and in the morning he was of those who did repent.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Derken, Allah, kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki: «Vay be! Şu karga kadar bile olamıyor muyum ki, kardeşimin cesedini saklayayım.» Bu arada, pişmanlık duyanlardan olmuştu.

Qaribullah

Then Allah sent down a crow, which dug the earth to show him how to bury the naked corpse of his brother. ‹Alas! ‹ he said, ‹am I unable to be like this crow and so I bury my brother’s naked corpse. ‹ And he became among those who regret.

QXP

Allah then sent a raven scratching up the soil, to allude to him that he might have concealed and ignored the imperfections of his brother. He said, «Oh, I failed even to be like this raven to conceal my brother’s imperfections!» Then he became full of regrets. (‹Sauaat› = Imperfections, faults (7:20-22))

Reshad Khalifa

GOD then sent a raven to scratch the soil, to teach him how to bury his brother’s corpse. He said, «Woe to me; I failed to be as intelligent as this raven, and bury my brother’s corpse.» He became ridden with remorse.

Rodwell

And God sent a raven which scratched upon the ground, to shew him how he might hide his brother’s wrong. He said: «O woe is me! am I too weak to become like this raven, and to hide away my brother’s wrong?» And he became one of the repentant.

Sale

And God sent a raven, which scratched the earth, to shew him how he should hide the shame of his brother, and he said, wo is me! Am I unable to be like this raven, that I may hide my brother’s shame? And he became one of those who repent.

Sher Ali

Then ALLAH sent a raven which scratched in the ground, that HE might show him how to hide the corpse of his brother. He said, `Woe is me ! Am I not able to be even like this raven so that I may hide the corpse of my brother ?› And then he became remorseful.

Unknown German

Da sandte Allah einen Raben, der auf dem Boden scharrte, daß Er ihm zeige, wie er den Leichnam seines Bruders verbergen könne. Er sprach: «Weh mir! Bin ich nicht einmal imstande, wie dieser Rabe zu sein und den Leichnam meines Bruders zu verbergen?» Und da wurde er reuig.

V. Porokhova

И вот послал Бог ворона ему, ■ Который стал рыть землю, ■ Чтоб показать ему, как скрыть ■ Всю неприглядность (трупа) его брата. ■ И он сказал: ■ «О, горе мне! Ужель я так бессилен стал, ■ Что не могу, подобно ворону сему, ■ Скрыть неприглядность тела брата?!» ■ И тут он стал в числе раскаявшихся (перед Богом).

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ Кабил янына бер карга җибәрде, ул карга Кабилгә җирне казып күрсәтә, ягъни Һабилнең гәүдәсен күмәргә өйрәтте. (Чөнки Кабил Һабилне үтергәч кайда куярга белмичә, берничә көн күтәреп йөрде). Карганы күргәч, Кабил әйтте: «Һай миңа үкенеч! Каргадан да көчсезрәк идем мәллә? Карга белгәнне дә белмәдем, әгәр белгән булсам, кардәшемнең гәүдәсен ничә көннәр күтәреп йөрмичә, үтерү белән күмгән булыр идем», – дип. Бу эшеннән соң үкенүчеләрдән булды.

جالندہری

اب خدا نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیونکر چھپائے کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہوا

طاہرالقادری

پھر اﷲ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے، (یہ دیکھ کر) اس نے کہا: ہائے افسوس! کیا میں اس کوّے کی مانند بھی نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہوگیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.