سوره المائدة (5) آیه 32

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 32

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 33
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 31

عربی

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الأَْرْضِ لَمُسْرِفُونَ

بدون حرکات عربی

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا و من أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثمّ إنّ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

خوانش

Min ajli thalika katabna AAala banee isra-eela annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fee al-ardi fakaannama qatala alnnasa jameeAAan waman ahyaha fakaannama ahya alnnasa jameeAAan walaqad jaat-hum rusuluna bialbayyinati thumma inna katheeran minhum baAAda thalika fee al-ardi lamusrifoona

آیتی

از اين رو بر بني اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس کس ديگر را نه به قصاص ، قتل کسي يا ارتکاب فسادي بر روي زمين بکشد ، چنان است که همه مردم راکشته باشد و هر کس که به او حيات بخشد چون کسي است که همه مردم راحيات بخشيده باشد و به تحقيق پيامبران ما همراه با دلايل روشن بر آنهامبعوث شدند ، باز هم بسياري از آنها همچنان بر روي زمين از حد خويش تجاوز مي کردند

خرمشاهی

به اين جهت بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل، يا به جزاى فساد در روى زمين، بكشد مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد ، و هر كس كسى را زنده بدارد مانند اين است كه همه مردم را زنده داشته باشد ; و پيامبران ما معجزاتى براى آنان آورده

کاویانپور

از اينرو بر بنى اسرائيل مقرر گرديد كه هر كس انسانى را بدون اينكه مرتكب قتل يا فساد در روى زمين شود، بكشد، چنانست كه همه انسانها را كشته است و هر كه زندگى كسى را نجات دهد، چنانست كه همه مردم را نجات داده است. و رسولان ما با دلايل روشن بسوى بنى اسرائيل آمدند. اما بسيارى از آنها بعد از آمدن رسولان ما، در روى زمين تعدى و تجاوز نمودند.

انصاریان

به این سبب بر بنی اسرائیل لازم و مقرّر کردیم که هر کس انسانی را جز برای حق، [قصاص] یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، چنان است که همه انسان ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان ها را زنده داشته است. و یقیناً پیامبران دلایل روشنی برای بنی اسرائیل آوردند، سپس بسیاری از آنان بعد از آن در روی زمین به [تجاوز از حدود حقّ و فساد و] زیاده روی برخاستند.

سراج

بخاطر اين قتل نوشتيم (حكم كرديم) بر بنى اسرائيل آنكه هر كسى بكشد كسى را بى‏آنكه او كسى را كشته باشد و بى‏آنكه فسادى كرده باشد در زمين گويا كه كشته است همه مردم را و هر كه سبب حيات كسى شود گويا كه سبب زندگى همه مردم شده و بعزتم سوگند آمدند بسوى بنى اسرائيل فرستادگان ما با معجزه‏هاى روشن و البته بسيارى از ايشان بعد از آن معجزات در زمين اسراف كنندگان بودند

فولادوند

از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را -جز به قصاص قتل، يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد. و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان آوردند، [با اين همه‏] پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده‏روى مى‏كنند.

پورجوادی

به همين جهت بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انسانى را- جز به قصاص و يا فسادى كه در زمين كرده است- بكشد چنان است كه همه مردم را كشته باشد و هر كس انسانى را از مرگ نجات دهد گويى مردمان را حيات بخشيده است و رسولان ما با دلايل روشن براى آنها آمدند، اما بسيارى از آنها در روى زمين از حد خويش تجاوز كردند.

حلبی

از اين روى، بر بنى اسرائيل واجب كرديم كه هر كس ديگرى را بكشد بى‏آنكه [مقتول‏] كسى را كشته يا در زمين فتنه انگيخته باشد چنان است كه همه مردم را كشته، و آنكه يك تن را زنده گذارد [از مرگ نجات دهد] گويى همه مردم را زنده كرده باشد. و بى‏شك فرستادگان ما با نشانه‏هاى روشن براى آنها آمدند [ولى‏] بعد از آن [هم‏] بسيارى از ايشان در زمين گز افكارانند.

اشرفی

از براى آن نوشتيم بر بنى اسرائيل كه كسى كه كشت تنى را بدون آنكه كشته باشد تنى را يا فسادى در زمين پس گويا كشته است مردمان را همه و كسيكه زنده گردانيدش پس گويا كه زنده گردانيده مردمان را همه و بتحقيق آمد ايشانرا رسولان ما با معجزات پس بدرستيكه بسيارى از ايشان پس از آن در زمين اسراف كنندگانند

خوشابر مسعود انصاري

به همين سبب بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس كسى را جز [در مقام قصاص‏] كسى يا [جز به سبب‏] فسادى [كه‏] در زمين [مرتكب شده باشد] بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته است و هر آن كس كه [سبب‏] زنده ماندن كسى شود، چنان است كه گويى همه مردم را زنده داشته است و بى گمان فرستادگان ما نشانه‏هاى روشن براى آنها آوردند. آن گاه، پس از آن بسيارى از آنها در زمين زياده روى مى‏كنند

مکارم

به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما، دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها، پس از آن در روی زمین، تعدّی و اسراف کردند.

مجتبوی

از اين رو بر فرزندان اسرائيل نوشتيم كه هر كه كسى را بكشد بى‏آنكه كسى را كشته يا تباهى در زمين كرده باشد چنان است كه همه مردم را كشته باشد. و هر كه كسى را زنده كند- از مرگ برهاند يا به حق راه نمايد- چنان است كه همه مردم را زنده كرده است. و هر آينه فرستادگان ما با نشانه‏هاى روشن سوى آنان آمدند، سپس بسيارى از آنان پس از آن در زمين گزافكار و زياده‏رو شدند.

مصباح زاده

از براى آن نوشتيم بر بنى اسرائيل كه كسى كه كشت تنى را بدون آنكه كشته باشد تنى را يا فسادى در زمين پس گويا كشته است مردمان را همه و كسى كه زنده گردانيدش پس گويا كه زنده گردانيده مردمان را همه و بتحقيق آمد ايشان را رسولان ما با معجزات پس بدرستى كه بسيارى از ايشان پس از آن در زمين اسراف كنندگانند

معزی

براى اين نوشتيم بر بنى اسرائيل كه هر كس بكشد تنى را نه در برابر تنى يا تبهكاريى در زمين مانند آن است كه بكُشد مردم را همگى و آن كس كه زنده سازدش گوئيا زنده ساخته است مردم را همگى و همانا بيامدشان فرستادگان ما به نشانيها سپس بسيارى از ايشانند پس از اين در زمين اسراف كنندگان

قمشه ای

بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند.

رشاد خليفه

از اين رو، ما بر بني اسراييل مقرر كرديم كه هر كس شخصي را كه مرتكب قتل يا جنايات هولناك نشده باشد، به قتل برساند، مانند آن است كه تمام مردم را به قتل رسانده است. و هر كس از كشتن شخصي بگذرد، مانند آن است كه جان تمام مردم را نجات داده است. رسولان ما با آيات و مدرك هاي روشن نزد آنها رفتند، ولي اكثرشان، پس از همه اينها، هنوز از حد خود تجاوز مي كنند.

Literal

Because of that, We wrote/decreed on Israel’s sons and daughters, that who killed a self without a self, or corruption in the earth/Planet Earth, so (it is) as if he killed the people all/all together , and who revived (saved) it, so as if he revived (saved) the people all/all together, and Our messengers had come to them with the evidences, then that many from them, after that (are) in the earth/Planet Earth spoilers/wasters (E) .

Al-Hilali Khan

Because of that We ordained for the Children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with clear proofs, evidences, and signs, even then after that many of them continued to exceed the limits (e.g. by doing oppression unjustly and exceeding beyond the limits se

Arthur John Arberry

Therefore We prescribed for the Children of Israel that whoso slays a soul not to retaliate for a soul slain, nor for corruption done in the land, shall be as if he had slain mankind altogether; and whoso gives life to a soul, shall be as if he has given life to mankind altogether. Our Messengers have already come to them with the clear signs; then many of them thereafter commit excesses in the earth.

Asad

Because of this did We ordain unto the children of Israel that if anyone slays a human beingunless it be [in punishment] for murder or for spreading corruption on earth-it shall be as though he had slain all mankind; whereas, if anyone saves a life, it shall be as though he had saved the lives of all mankind.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom bevolen wij de kinderen Israls, dat hij, die eene ziel doodt, zonder dat die eene ziel hebbe gedood, of eene misdaad op aarde hebbe bedreven, zal zijn alsof hij alle menschen had gedood, doch hij die iemand het leven redt, zal zijn alsof hij het leven van alle menschen had gered. Onze apostels kwamen later tot hen, met duidelijke wonderen, maar zelfs daarna waren velen hunner zondaren op aarde.

Free Minds

It is because of this that We have decreed for the Children of Israel: "Anyone who kills a person who has not committed murder, or who has not committed corruption in the land; then it is as if he has killed all the people! And whoever spares a life, then it is as if he has given life to all the people." Our messengers had come to them with clarification, but many of them are, after this, still corrupting on the Earth.

Hamza Roberto Piccardo

Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità. I Nostri messaggeri sono venuti a loro con le prove! Eppure molti di loro commisero eccessi sulla terra.

Hilali Khan

Because of that We ordained for the Children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with clear proofs, evidences, and signs, even then after that many of them continued to exceed the limits (e.g. by doing oppression unjustly and exceeding beyond the limits set by Allah by committing the major sins) in the land!.

Kuliev E.

По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого преступили границы дозволенного на земле.

M.-N.O. Osmanov

И вот потому-то Мы предписали сынам Исраила : «Если кто-либо убьет человека не в отместку за [убийство] другого человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо оживил покойника, то это приравнивается к тому, что он оживил всех людей.» И, несомненно, к ним приходили Наши посланники с ясными знамениями. Однако и после этого многие из них [по неведению] излишествовали [в грехах].

Mohammad Habib Shakir

For this reason did We prescribe to the children of Israel that whoever slays a soul, unless it be for manslaughter or for mischief in the land, it is as though he slew all men; and whoever keeps it alive, it is as though he kept alive all men; and certainly Our messengers came to them with clear arguments, but even after that many of them certainly act extravagantly in the land.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

For that cause We decreed for the Children of Israel that whosoever killeth a human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall be as if he had killed all mankind, and whoso saveth the life of one, it shall be as if he had saved the life of all mankind. Our messengers came unto them of old with clear proofs (of Allah’s Sovereignty), but afterwards lo! many of them became prodigals in the earth.

Palmer

For this cause have we prescribed to the children of Israel that whoso kills a soul, unless it be for another soul or for violence in the land, it is as though he had killed men altogether; but whoso saves one, it is as though he saved men altogether. Our apostles came to them with manifest signs; then, verily, many of them did after that commit excesses in the earth.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bu yüzden biz, İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, resullerimiz onlara açık-seçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır.

Qaribullah

That was why We wrote for the Children of Israel that who ever killed a soul, except for a soul slain, or for sedition in the earth, it should be considered as though he had killed all mankind; and that who ever saved it should be regarded as though he had saved all mankind. Our Messengers brought them proofs; then many of them thereafter commit excesses in the earth.

QXP

On that account, We decreed to the Children of Israel the Eternal Moral Ordinance for all humanity (2:178) that whoever kills a human being, unless it is in the course of justice for murder or bloody crimes on the earth, it shall be as if he killed all mankind. And whoever saves one life it would be as if he saved the life of all mankind. Our Messengers came to people with clear Truth, yet many of them continued to transgress in the earth.

Reshad Khalifa

Because of this, we decreed for the Children of Israel that anyone who murders any person who had not committed murder or horrendous crimes, it shall be as if he murdered all the people. And anyone who spares a life, it shall be as if he spared the lives of all the people. Our messengers went to them with clear proofs and revelations, but most of them, after all this, are still transgressing.

Rodwell

For this cause have we ordained to the children of Israel that he who slayeth any one, unless it be a person guilty of manslaughter, or of spreading disorders in the land, shall be as though he had slain all mankind; but that he who saveth a life, shall be as though he had saved all mankind alive. Of old our Apostles came to them with the proofs of their mission; then verily after this most of them committed excesses in the land.

Sale

Wherefore we commanded the children of Israel, that he who slayeth a soul, without adding thereto the murder of another soul, or without committing wickedness in the earth, shall be as if he had slain all mankind: But he who saveth a soul alive, shall be as if he had saved the lives of all mankind. Our Apostles formerly came unto them, with evident miracles; then were many of them, after this, transgressors on the earth.

Sher Ali

On account of this, WE prescribed for the Children of Israel that whosoever killed a person – unless it be for killing a person or for creating disorder in the land – it shall be as if he killed all mankind; and whoso saved a life, it shall be as if he had saved the life of all mankind. And our Messengers came to them with clear Signs, Yet even after that, many of them commit excesses in the land.

Unknown German

Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Israels verordnet, daß wenn jemand einen Menschen tötet – es sei denn für (Mord) an einem andern oder für Gewalttat im Land -, so soll es sein, als hatte er die ganze Menschheit getötet; und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und Unsere Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen; dennoch, selbst nach diesem, begehen viele von ihnen Ausschreitungen im Land.

V. Porokhova

И потому Мы предписали детям Исраиля: ■ Тот, кто убьет живую душу не за душу ■ И не за нечесть на земле, – ■ Тот как бы всех людей погубит. ■ А тот, кто эту душу сохранит, – ■ Он как бы всех людей убережет от смерти. ■ К ним с ясными знаменьями от Нас ■ Наши посланники являлись. ■ Но даже вслед за этим многие из них ■ К земным (утехам) невоздержанны остались.

Yakub Ibn Nugman

Кешеләр бер-берсен үтергәннәре өчен бәни Исраилгә хөкем иттек: «Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кеби булыр, бер кешене үлемнән коткарса – бөтен кешеләрне үлемнән коткарган кеби булыр», – дип. Аларга ислам динен ачык бәян итүче расулләребез килде. Ачык аңлатма килгәннән соң да, әлбәттә, аларның күбрәге сүздә һәм гамәлдә чиктән үтүчеләр.

جالندہری

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا (یعنی) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اُس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حدِ اعتدال سے نکل جاتے ہیں

طاہرالقادری

اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر (نازل کی گئی تورات میں یہ حکم) لکھ دیا (تھا) کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد (پھیلانے یعنی خونریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا) کے (بغیر ناحق) قتل کر دیا تو گویا اس نے (معاشرے کے) تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے اسے (ناحق مرنے سے بچا کر) زندہ رکھا تو گویا اس نے (معاشرے کے) تمام لوگوں کو زندہ رکھا (یعنی اس نے حیاتِ انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا)، اور بیشک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر (بھی) اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.