سوره المائدة (5) آیه 119

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 119

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 120
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 118

عربی

قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بدون حرکات عربی

قال اللّه هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم

خوانش

Qala Allahu hatha yawmu yanfaAAu alssadiqeena sidquhum lahum jannatun tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha abadan radiya Allahu AAanhum waradoo AAanhu thalika alfawzu alAAatheemu

آیتی

خدا گفت : اين روزي است که راستگويان را راستي گفتارشان سود دهد ازآن آنهاست بهشتهايي که در آن نهرها جاري است همواره در آن جاويدان خواهند بود خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند و اين کاميابي بزرگي است

خرمشاهی

خداوند فرمود امروز روزى است كه راستگويان را راستى و درستى شان سود رساند; براى آنان بوستانهايى است كه جويباران از فرودست آن جارى است، و همواره -جاودانه- در آنند. هم خداوند از آنان خشنود است و هم آنان از خداوند خشنودند، و اين رستگارى بزرگ است.

کاویانپور

خدا ميگويد: امروز روزيست كه صداقت راستگويان بآنان سود ميرساند، براى آنان بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست فراهم است و جاودانه در آن خواهند مانند. خدا از آنان راضى و آنها نيز از خدا خشنود خواهند بود. سعادت و رستگارى بزرگ همين است.

انصاریان

خدا فرمود: این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد. برای آنان بهشت هایی است که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، همیشه در آن جاودانه اند، خدا از آنان خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛ این است رستگاری بزرگ.

سراج

گويد خدا اين روز رستاخيز روزيست كه سود مى‏رساند راستگويان را راستگوئيشان براى ايشان بوستانهائى است كه مى‏رود از زير (قصرها و درختان) آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشند در آن هميشه خوشنود باشد خدا از ايشان و خوشنود باشند ايشان از خدا اين رستگارى بزرگ است

فولادوند

خدا فرمود: «اين، روزى است كه راستگويان را راستى‏شان سود بخشد.» براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. هميشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نيز] از او خشنودند. اين است رستگارى بزرگ.

پورجوادی

خداوند فرمود: «امروز روزى است كه راستى راستگويان سودشان مى‏دهد باغهايى از آن آنهاست كه در آن جويباران جارى است و جاودانه در آن خواهند بود.» خداوند از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و اين رستگارى بزرگ است.

حلبی

خدا گفت: اين روزى است كه راستگويان را صدقشان سود رساند، آنان را بوستانهايى است كه از زير آن جويها روان است. در آن براى ابد ماندگارند. خدا از آنان خشنود است و آنها از او خشنودند، اين رستگارى بزرگى است.

اشرفی

گفت خدا اين روزيست سود بخشد راستگويان را راست گفتن ايشان مرايشانراست بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن پيوسته راضى شد خدا از ايشان و خوشنود شدند از او آنست كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

خداوند گويد: اين روزى است كه به راستگويان، راستگويى آنان سود بخشد. آنان باغهايى دارند كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا براى هميشه جاودانه‏اند. خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. اين رستگارى بزرگ است

مکارم

خداوند می‌گوید: «امروز، روزی است که راستی راستگویان، به آنها سود می‌بخشد؛ برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر (درختان) آن می‌گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن می‌مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند؛ این، رستگاری بزرگ است!»

مجتبوی

خداى گفت: اين روزى است كه راستگويان را راستيشان سود دهد، ايشان را بهشت‏هايى است كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است، هميشه در آن جاويدانند. خدا از آنان خشنود است و آنان از خدا خشنودند. اين است كاميابى و رستگارى بزرگ.

مصباح زاده

گفت خدا اين روزيست سود بخشد راستگويان را راست گفتن ايشان مر ايشان راست بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن پيوسته راضى شد خدا از ايشان و خوشنود شدند از او آنست كاميابى بزرگ

معزی

گفت خدا اين است روزى كه سود دهد راستگويان را راستى ايشان آنان را است باغهائى كه جارى است زير آنها جويها جاودانند در آن هميشه خوشنود است خدا از ايشان و خوشنودند از او اين است رستگارى بزرگ

قمشه ای

خدا گوید: این روزی است که صادقان از راستی خود بهره‌مند می‌شوند، برای آنها بهشتهایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است و در آن به نعمت ابدی متنعّمند؛ خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنودند. این است فیروزی و سعادت بزرگ.

رشاد خليفه

خدا اعلام خواهد داشت: اين روزي است که راستگويي راستگويان نجاتشان خواهد داد. آنها سزاوار باغ هايي با نهرهاي روان شده اند. آنها در آن جاودان مي مانند. خدا از آنها خوشنود است و آنان از او خوشنودند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

Literal

God said: «That (is a) day, the truthful their truthfulness benefits (them), for them (are) treed gardens, the rivers flow from beneath it, (they are) immortally/eternally in it, forever, God approved on them, and they approved on Him, that (is) the great winning/salvation .»

Al-Hilali Khan

Allah will say: «This is a Day on which the truthful will profit from their truth: theirs are Gardens under which rivers flow (in Paradise) – they shall abide therein forever. Allah is pleased with them and they with Him. That is the great success (Paradise).

Arthur John Arberry

God said, ‹This is the day the truthful shall be profited by their truthfulness. For them await gardens underneath which rivers flow, therein dwelling forever and ever; God being well-pleased with them and they well-pleased with Him; that is the mighty triumph.›

Asad

[AND on Judgment Day] God will say:` «Today, their truthfulness shall benefit all who have been true to their word: theirs shall be gardens through which running waters flow, therein to abide beyond the count of time; well-pleased is God with them, and well-pleased are they with Him: this is the triumph supreme.»

Dr. Salomo Keyzer

God zal zeggen: Deze dag is een dag waarop de rechtvaardigen hunne rechtvaardigheid zullen vermeerderd zien: zij zullen tuinen bezitten met wateren doorsneden; eeuwig zullen zij daarin verblijven. God heeft behagen in hen geschept, en zij hebben behagen in hem geschept. Dit zal een groot geluk zijn.

Free Minds

God will Say: "This is a Day when the truth will benefit the truthful; they will have gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein; God has become pleased with them and they are pleased with Him. Such is the greatest victory."

Hamza Roberto Piccardo

Dice Allah: «Ecco il Giorno in cui la verità sarà utile ai veridici: avranno i Giardini nei quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Allah sarà soddisfatto di loro ed essi di Lui. Questo è l’immenso successo!».

Hilali Khan

Allah will say: "This is a Day on which the truthful will profit from their truth: theirs are Gardens under which rivers flow (in Paradise) – they shall abide therein forever. Allah is pleased with them and they with Him. That is the great success (Paradise).

Kuliev E.

Аллах сказал: «Это – день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно». Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это – великое преуспеяние!

M.-N.O. Osmanov

И скажет Аллах [в Судный день]: «[Это] день, когда правдивым мужам поможет их правдивость. Уготованы им райские сады, в которых текут ручьи, и они вечно пребудут там». Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Аллахом. Это и есть [для них] великое преуспеяние!

Mohammad Habib Shakir

Allah will say: This is the day when their truth shall benefit the truthful ones; they shall have gardens beneath which rivers flow to abide in them for ever: Allah is well pleased with them and they are well pleased with Allah; this is the mighty achievement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah saith: This is a day in which their truthfulness profiteth the truthful, for theirs are Gardens underneath which rivers flow, wherein they are secure for ever, Allah taking pleasure in them and they in Him. That is the great triumph.

Palmer

God said, ‹This is the day when their confession shall profit the, confessors, for them are gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for ever and for aye.› God is well pleased with them, and they well pleased with Him; that is the mighty happiness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah buyurdu: «Özü-sözü doğru olanlara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gün budur. Altlarından ırmaklar akan cennetler var onlar için. Sürekli kalacaklardır orada.» Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte budur büyük kurtuluş.

Qaribullah

Allah will say: ‹This is the Day the truthful shall benefit by their truthfulness. They shall live for ever in Gardens underneath which rivers flow. Allah is pleased with them, and they are pleased with Him. That is the great winning. ‹

QXP

Allah will say, «This is a Day when the truthful will benefit form their truthfulness. For them are Gardens with rivers flowing beneath, wherein they will be immortal. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. This is the Greatest Triumph.»

Reshad Khalifa

GOD will proclaim, «This is a day when the truthful will be saved by their truthfulness.» They have deserved gardens with flowing streams. They abide therein forever. GOD is pleased with them, and they are pleased with Him. This is the greatest triumph.

Rodwell

God will say – This day shall their truth advantage the truthful. Gardens shall they have ‹neath which the rivers flow, and remain therein for ever: God is well pleased with them and they with Him. This shall be the great bliss.

Sale

God will say, this day shall their veracity be of advantage unto those who speak truth; they shall have gardens wherein rivers flow, they shall remain therin for ever: God hath been well-pleased in them, and they have been well-pleased in him. This shall be great felicity.

Sher Ali

ALLAH will say, `This is a day when only the truthful shall profit by their truthfulness. For them are Gardens beneath which streams flow; therein shall they abide forever. ALLAH is well pleased with them, and they are well pleased with HIM; that indeed is the supreme achievement.›

Unknown German

Allah wird sprechen: «Das ist ein Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit frommen soll. Für sie sind Gärten, durch die Ströme fließen; darin sollen sie weilen ewig und immerdar. Allah hat an ihnen Wohlgefallen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm; das ist die große Glückseligkeit.»

V. Porokhova

Аллах ответил: ■ «Это – День, когда правдивым пользу принесет их правда. ■ Для них – Сады, реками омовенны, ■ Где пребывать навечно им. ■ И там они – к довольствию Аллаха, ■ И к их довольствию – Аллах. ■ И это есть великое свершенье!»

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә әйтер: «Бу көндә чын мөэминнәрнең, Коръәнгә вә сөннәткә муафикъ – дөрес динне тотучы мөселманнарның дөреслеге файда бирер. Аларга җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләр булыр, алар анда мәңге калырлар, Аллаһ алардан разый булды һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Җәннәтләргә кереп, анда мәңге калу – иң зур бәхеткә ирешү.

جالندہری

خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ابدالآباد ان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

اللہ فرمائے گا: یہ ایسا دن ہے (جس میں) سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اﷲ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اس سے راضی ہوگئے، یہی (رضائے الٰہی) سب سے بڑی کامیابی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.