سوره الأعراف (7) آیه 20

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 20

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 21
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 19

عربی

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ

بدون حرکات عربی

فوسوس لهما الشّيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما و قال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلاّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين

خوانش

Fawaswasa lahuma alshshaytanu liyubdiya lahuma ma wooriya AAanhuma min saw-atihima waqala ma nahakuma rabbukuma AAan hathihi alshshajarati illa an takoona malakayni aw takoona mina alkhalideena

آیتی

پس شيطان آن دو را وسوسه کرد ، تا شرمگاهشان را که از آنها پوشيده ، بوددر نظرشان آشکار کند و گفت : پروردگارتان شما را از اين درخت منع کردتا مباد از فرشتگان يا جاويدانان شويد

خرمشاهی

آنگاه شيطان آنان را وسوسه كرد تا سرانجام عورتشان را كه از ديد آنان پوشيده بود، آشكار كند، و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نكرد مگر از آن روى كه [با خوردن از ميوه آن] دو فرشته شويد يا از جاودانگان گرديد.

کاویانپور

آن گاه شيطان آن دو را وسوسه كرد و فريبشان داد تا قسمتى از اندامشان كه بر آنها پوشيده بود، آشكار گردد و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرده مگر بخاطر اينكه نمى‏خواهد شما از فرشتگان شويد و عمر جاويدان بيابيد.

انصاریان

پس شیطان، آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشیده بود نمایان کند، [وسوسه اش این بود که به هر دو] گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر از این جهت که مبادا دو فرشته گردید، یا از جاودانان شوید.

سراج

پس وسوسه كرد آدم و حوا را ابليس تا سر انجام آشكار گرداند براى ايشان آنچه پوشيده شده بود (بجامه‏هاى بهشت) از عورتشان و گفت ابليس باز نداشت شما را پروردگارتان از (خوردن) اين درخت مگر از اين جهت كه مبادا دو فرشته شويد يا باشيد از جاويد ماندگان (در بهشت)

فولادوند

پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، براى آنان نمايان گرداند؛ و گفت: «پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد، جز [براى‏] آنكه [مبادا] دو فرشته گرديد يا از [زمره‏] جاودانان شويد.»

پورجوادی

شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد و گفت: «پروردگار به اين سبب شما را از آن درخت نهى كرد كه فرشته مى‏شويد و جاودانه خواهيد شد»

حلبی

پس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا آنچه از شرمگاه‏هاى آن دو، بر آنها پوشيده بود، بر ايشان آشكار كند، و گفت: پروردگارتان شما دو تن را از اين درخت باز نداشت، مگر اينكه [نخواست شما] دو فرشته شويد و جاودان بمانيد.

اشرفی

پس وسوسه كرد مر آن دو را شيطان تا ظاهر گرداند مر ايشانرا آنچه پوشيده بود از آن دو از عورت هاشان و گفت نهى نكرد شما را پروردگار شما از اين درخت مگر آنكه بشويد دو فرشته يا بشويد از جاودانيان

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه شيطان آنان را وسوسه كرد تا آنچه را از شرمگاههايشان كه از [نظر] شان پوشيده بود، پيدا سازد و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرده است مگر [براى باز داشتن از] آنكه دو فرشته شويد يا از جاودانگان گرديد

مکارم

سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: «پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه (اگر از آن بخورید،) فرشته خواهید شد، یا جاودانه (در بهشت) خواهید ماند!»

مجتبوی

پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرمگاهشان را كه از آنان پوشيده بود در نظرشان نمايان سازد و گفت: خداوندتان شما را از اين درخت باز نداشت مگر براى آنكه مبادا دو فرشته شويد يا جاويدان باشيد.

مصباح زاده

پس وسوسه كرد مر آن دو را شيطان تا ظاهر گرداند مر ايشان را آنچه پوشيده بود از آن دو از عورت‏هاشان و گفت نهى نكرد شما را پروردگار شما از اين درخت مگر آنكه بشويد دو فرشته يا بشويد از جاودانيان

معزی

پس بفريفتشان شيطان تا بنماياند بديشان آنچه را نهان بود از ايشان از عورتهاى ايشان و گفت همانا نهى نكرده است شما را پروردگارتان از اين درخت مگر تا نباشيد دو فرشته يا باشيد از جاودانان

قمشه ای

آن گاه شیطان، آدم و حوّا هر دو را به وسوسه فریب داد تا زشتیهایشان را که از آنان پوشیده بود بر ایشان پدیدار کند و گفت: خدایتان شما را از این درخت نهی نکرد جز برای اینکه مبادا (در بهشت) دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابید.

رشاد خليفه

شيطان آنها را وسوسه کرد، تا بدن هايشان را که بر آنها پوشيده بود، نمايان کند و گفت: پروردگارتان فقط به اين دليل شما را از اين درخت منع كرد، که شما را از فرشته شدن و دست يافتن به حيات جاودان بازدارد.

Literal

So the devil talked to/gave evil suggestions and temptations to them (B) to show to them (B) what was hidden/concealed from them (B) from their (B)’s shameful genital private parts, and he said: «Your (B)’s Lord did not prevent you (B) from that/this tree except that you (B) become/be two angels or you (B) become/be from the immortal/eternal .»

Al-Hilali Khan

Then Shaitan (Satan) whispered suggestions to them both in order to uncover that which was hidden from them of their private parts (before); he said: «Your Lord did not forbid you this tree save you should become angels or become of the immortals.»

Arthur John Arberry

Then Satan whispered to them, to reveal to them that which was hidden from them of their shameful parts. He said, ‹Your Lord has only prohibited you from this tree lest you become angels, or lest you become immortals.›

Asad

Thereupon Satan whispered unto the two with a view to making them conscious of their nakedness, of which [hitherto] they had been unaware;» and he said: «Your Sustainer has but forbidden you this tree lest you two become .[as] angels, or lest you live forever.»

Dr. Salomo Keyzer

En satan gaf hun beiden in, dat hij hun hunne naaktheid zou ontdekken, die hun tot hiertoe verborgen was; en hij zeide: Uw Heer heeft u dezen boom slechts verboden, opdat gij geene engelen worden noch onsterfelijk zijn zoudt.

Free Minds

But the devil whispered to them, to reveal their wickedness to them which was kept from them; and he said: "Your Lord did not forbid you from this tree except that you would become Angels, or you would be immortal."

Hamza Roberto Piccardo

Satana li tentò per rendere palese [la nudità] che era loro nascosta. Disse: «Il vostro Signore vi ha proibito questo albero, affinché non diventiate angeli o esseri immortali».

Hilali Khan

Then Shaitan (Satan) whispered suggestions to them both in order to uncover that which was hidden from them of their private parts (before); he said: "Your Lord did not forbid you this tree save you should become angels or become of the immortals."

Kuliev E.

Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными».

M.-N.O. Osmanov

И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть им глаза на их срамные части, на которые они [до того] не обращали внимания. И он сказал им: «Ваш Господь запретил вам [плоды] этого дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали ангелами или не обрели бы вечной жизни».

Mohammad Habib Shakir

But the Shaitan made an evil suggestion to them that he might make manifest to them what had been hidden from them of their evil inclinations, and he said: Your Lord has not forbidden you this tree except that you may not both become two angels or that you may (not) become of the immortals.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then Satan whispered to them that he might manifest unto them that which was hidden from them of their shame, and he said: Your Lord forbade you from this tree only lest ye should become angels or become of the immortals.

Palmer

But Satan whispered to them to display to them what was kept back from them of their shame, and he said, ‹Your Lord has only forbidden you this tree lest ye should be twain angels, or should become of the immortals;›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: «Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir.»

Qaribullah

But satan whispered to them, so that he might reveal to them their shameful parts which had been hidden from them, he said: ‹Your Lord has prohibited you from this tree lest you both become angels or become among the immortal. ‹

QXP

Then Satan deceived them in order to reveal their imperfections and fallibility to them. He said, «Your Lord forbade this tree lest you become angels or become immortals.» (The selfish desire of humans prompted them to think about their own children rather than the collective good. That would, in a way, give them power and immortality).

Reshad Khalifa

The devil whispered to them, in order to reveal their bodies, which were invisible to them. He said, «Your Lord did not forbid you from this tree, except to prevent you from becoming angels, and from attaining eternal existence.»

Rodwell

Then Satan whispered them to shew them their nakedness, which had been hidden from them both. And he said, «This tree hath your Lord forbidden you, only lest ye should become angels, or lest ye should become immortals.»

Sale

And Satan suggested to them both, that he would discover unto them their nakedness, which was hidden from them; and he said, your Lord hath not forbidden you this tree, for any other reason but lest ye should become angels, or lest ye become immortal.

Sher Ali

But satan made evil suggestions to them so that he might make known to them what was hidden from them of their shame and said, `Your Lord has only forbidden you this tree, lest you become angels or lest you become of the immortals.›

Unknown German

Doch Satan flüsterte ihnen Böses ein, daß er ihnen kundtun möchte, was ihnen verborgen war von ihrer Scham. Er sprach: «Euer Herr hat euch diesen Baum nur deshalb verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder Ewiglebende.»

V. Porokhova

Но стал им Сатана заманчиво шептать, ■ Чтоб им открыть срамную (суть) их наготы, ■ Что ранее для них была сокрыта. ■ Он им сказал: «Господь вам это древо запретил, ■ Чтобы не стали ангелами вы ■ Иль чтоб не сделались бессмертны».

Yakub Ibn Nugman

Аларга шайтан вәсвәсә кылды аларның ябык гаурәтләрен ачмак өчен һәм әйтте: «Аллаһ сезнең фәрештә булуыгызны теләмәгәне яки җәннәттә мәңге калуыгызны теләмәгәне өчен сезне ошбу агачтан тыйды», – дип.

جالندہری

تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو

طاہرالقادری

پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان (کی نظروں) سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے اور کہنے لگا: (اے آدم و حوا!) تمہارے رب نے تمہیں اس درخت (کا پھل کھانے) سے نہیں روکا مگر (صرف اس لئے کہ اسے کھانے سے) تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے (یعنی علائقِ بشری سے پاک ہو جاؤ گے) یا تم دونوں (اس میں) ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے (یعنی اس مقامِ قرب سے کبھی محروم نہیں کئے جاؤ گے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.