سوره الأعراف (7) آیه 22

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 22

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 23
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 21

عربی

فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ

بدون حرکات عربی

فدلاّهما بغرور فلمّا ذاقا الشّجرة بدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة و ناداهما ربّهما أ لم أنهكما عن تلكما الشّجرة و أقل لكما إنّ الشّيطان لكما عدوّ مبين

خوانش

Fadallahuma bighuroorin falamma thaqa alshshajarata badat lahuma saw-atuhuma watafiqa yakhsifani AAalayhima min waraqi aljannati wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma AAan tilkuma alshshajarati waaqul lakuma inna alshshaytana lakuma AAaduwwun mubeenun

آیتی

و آن دو را بفريفت و به پستي افکند چون از آن درخت خوردند شرمگاههايشان آشکار شد و به پوشيدن خويش از برگهاي بهشت پرداختند پروردگارشان ندا داد : آيا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شيطان به آشکارا دشمن شماست ؟

خرمشاهی

آنگاه آنان را فريبكارانه به طمع انداخت پس چون از [ميوه] آن درخت خوردند، عورتشان بر آنان آشكار شد و بر خود از برگ [درختان] بهشتى مى چسباندند [تا پوشيده شود] و پروردگارشان به آنان ندا درداد كه مگر شما را از اين درخت نهى نكرده بودم و به شما نگفته بودم كه شيط

کاویانپور

و بدينسان آن دو را با نيرنگ و فريب (از مقامشان) فرود آورد و هنگامى كه از (ميوه) آن درخت خوردند، اندام پوشيده آنان آشكار گرديد و آن گاه برگهاى درختان باغ را روى يكديگر نهادند تا آن را بپوشانند. پروردگارشان آنها را ندا كرد و گفت: آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟ و بشما نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست؟

انصاریان

پس آن دو را با مکر و فریب از مقام و منزلتشان فرود آورد [و به خوردن درخت ممنوعه نزدیک کرد] ، هنگامی که از آن درخت چشیدند، شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمایان شد و هر دو دست به کار چسبانیدن برگ [درختان] بهشت به خود شدند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ زد: آیا من شما را از آن درخت نهی نکردم، وبه شما نگفتم: بی تردید شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟!

سراج

و ابليس فرو آوردشان بفريب (از آن مقام بلند) و آندم كه چشيدند از آن درخت پديدار شد براى ايشان عورتشان و آغاز كردند كه بچسبانند بر عورتشان از برگ درخت بهشت و بانگ زد آدم و حوا را پروردگارشان آيا باز نداشته بودم شما را از اين درخت (اين نهى تنزيهى است نه تحريمى) و نگفته بودم به شما كه بى‏ترديد شيطان شما را دشمنى آشكار است

فولادوند

پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد؛ پس چون آن دو از [ميوه‏] آن درختِ [ممنوع‏] چشيدند، برهنگى‏هايشان بر آنان آشكار شد، و به چسبانيدن برگ‏[هاى درختانِ‏] بهشت بر خود آغاز كردند، و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: «مگر شما را از اين درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براى شما دشمنى آشكار است.»

پورجوادی

بدين ترتيب آنها را فريب داد. وقتى از آن درخت تناول كردند شرمگاهشان آشكار شد و بر آن شدند كه از برگهاى بهشت بر خود بپوشانند، پروردگار ندا داد: «مگر شما را از آن درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست؟»

حلبی

پس، آن دو را به فريب [براى خوردن از ميوه آن درخت‏] فرود آورد و چون آن دو، [ميوه‏] آن درخت را چشيدند، شرمگاههاى آن دو بر ايشان پديد آمد و شروع كردند از برگهاى بهشت بر آن دو بپوشانند، و پروردگارشان آن دو را آواز داد كه آيا شما را از اين درخت نهى نكردم، و به شما نگفتم كه شيطان براى شما دشمنى آشكار است؟

اشرفی

پس فرود آورد ايشانرا بفريب پس چون چشيدند از آندرخت ظاهر گشت مر ايشانرا عورت هاشان و در ايستادند كه مى چسبانيدند بر آن دو از برگ بهشت و ندا كرد ايشانرا پروردگارشان كه آيا نهى نكردم شما را از اين درخت و نگفتم مر شما را بدرستيكه شيطان مر شما را دشمنى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

پس با فريب آنان را به خوارى كشاند، آن گاه چون [از ميوه‏هاى‏] آن درخت چشيدند، شرمگاه‏هايشان بر آنان پيدا شد و شروع كردند [به آنكه‏] از برگ [درختان‏] بهشت بر روى هم بر خودشان مى‏چسباندند و پروردگارشان آنان را ندا داد: آيا شما را از اين درخت منع نكرده بودم و به شما نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار شماست؟

مکارم

و به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان [= عورتشان‌] بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟!»

مجتبوی

پس آن دو را به فريبى [از آن پايه بلند] فرود آورد و چون از آن درخت بچشيدند ايشان را شرمگاهشان پديدار شد و شروع كردند از برگهاى بهشت بر [شرمگاه‏] خويش چسبانيدن و خداوندشان آن دو را ندا كرد كه مگر شما را از آن درخت باز نداشتم و به شما نگفتم كه شيطان شما را دشمنى هويداست؟

مصباح زاده

پس فرود آورد ايشان را بفريب پس چون چشيدند از آن درخت ظاهر گشت مر ايشان را عورت‏هاشان و در ايستادند كه مى‏چسبانيدند بر آن دو از برگ بهشت و ندا كرد ايشان را پروردگارشان كه آيا نهى نكردم شما را از اين درخت و نگفتم مر شما را بدرستى كه شيطان مر شما راست دشمنى آشكار

معزی

پس سرنگونشان ساخت به فريب تا گاهى كه چشيدند از آن درخت پديدار شد براى ايشان عورتهاشان و آغاز كردند گرد مى آوردند بر خود از برگهاى بهشت و بانگ زد بديشان پروردگارشان كه آيا نهى نكردم شما را از اين درخت و نگفتم به شما كه شيطان براى شما دشمنى است آشكار

قمشه ای

پس آنان را به فریب و دروغی (از آن مقام بلند) فرود آورد، پس چون از آن درخت تناول کردند زشتیهایشان (مانند عورات و سایر زشتیهای پنهان) بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند، و پروردگارشان آنها را ندا کرد که آیا من شما را از این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟

رشاد خليفه

او اين چنين با دروغ ها آنها را فريب داد. به محض آنكه از آن درخت چشيدند، بدن هايشان برايشان نمايان شد وآنها سعى كردند تا خودشان را با برگ هاى بهشتى بپوشانند. پروردگارشان آنها را ندا داد: آيا من شما را از آن درخت منع نكردم و به شما هشدار ندادم كه شيطان سرسخت ترين دشمن شماست؟

Literal

So he lured/attracted and lowered them (B) , with deceit/temptation so when they (B) tasted/experienced the tree, their (B)’s shameful genital private parts appeared to them (B), and they (B) started and continued (to) stick/tried hard to make do with what they do not have on them (B) from the Paradise’s leaves , and their (B)’s Lord called them (B): «Did I not forbid/prevent you (B) from that the tree, and I said to you (B) that the devil (is) for you (B) an evident enemy?»

Al-Hilali Khan

So he misled them with deception. Then when they tasted of the tree, that which was hidden from them of their shame (private parts) became manifest to them and they began to stick together the leaves of Paradise over themselves (in order to cover their shame). And their Lord called out to them (saying): «Did I not forbid you that tree and tell you: Verily, Shaitan (Satan) is an open enemy unto you?»

Arthur John Arberry

So he led them on by delusion; and when they tasted the tree, their shameful parts revealed to them, so they took to stitching upon themselves leaves of the Garden. And their Lord called to them, ‹Did not I prohibit you from this tree, and say to you, «Verily Satan is for you a manifest foe»?›

Asad

-and thus he led them on with deluding thoughts. But as soon as the two had tasted [the fruit] of the tree, they became conscious of their nakedness; and they began to cover themselves with pieced-together leaves from the garden. And their Sustainer called unto them: «Did I not forbid that tree unto you and tell you, `Verily, Satan is your open foe›?»

Dr. Salomo Keyzer

En hij deed hen vallen, door hen te verblinden. En toen zij van den boom hadden geproefd, ontdekten zij hunne naaktheid, en zij vlochten bladeren uit het paradijs aaneen, om zich te bedekken. En hun Heer riep hen, zeggende: Heb ik u dezen boom niet verboden, en zeide ik niet tot u: waarlijk satan is uw verklaarde vijand.

Free Minds

So he misled them with deception; and when they tasted the tree, their wickedness became apparent to them, and they rushed to cover themselves with the leaves of the paradise; and their Lord called to them: "Did I not forbid you from that tree, and tell you that the devil is your clear enemy?"

Hamza Roberto Piccardo

Con l’inganno li fece cadere entrambi. Quando ebbero mangiato [dei frutti] dell’albero, si accorsero della loro nudità e cercarono di coprirsi con le foglie del Giardino. Li richiamò il loro Signore: «Non vi avevo vietato quell’albero, non vi avevo detto che Satana è il vostro dichiarato nemico?».

Hilali Khan

So he misled them with deception. Then when they tasted of the tree, that which was hidden from them of their shame (private parts) became manifest to them and they began to stick together the leaves of Paradise over themselves (in order to cover their shame). And their Lord called out to them (saying): "Did I not forbid you that tree and tell you: Verily, Shaitan (Satan) is an open enemy unto you?"

Kuliev E.

Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: «Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас – явный враг?»

M.-N.O. Osmanov

[Таким образом] он обольстил их и низвел [из рая на землю]. Когда же они вкусили [плоды] того дерева, перед ними [воочию] предстали их срамные части, и они стали склеивать листья райских [деревьев, чтобы прикрыть наготу]. Тогда Господь воззвал к ним: «Разве не запрещал Я вам [есть плоды] этого дерева и не говорил вам, что шайтан – ваш явный враг?»

Mohammad Habib Shakir

Then he caused them to fall by deceit; so when they tasted of the tree, their evil inclinations became manifest to them, and they both began to cover themselves with the leaves of the garden; and their Lord called out to them: Did I not forbid you both from that tree and say to you that the Shaitan is your open enemy?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thus did he lead them on with guile. And when they tasted of the tree their shame was manifest to them and they began to hide (by heaping) on themselves some of the leaves of the Garden. And their Lord called them, (saying): Did I not forbid you from that tree and tell you: Lo! Satan is an open enemy to you?

Palmer

and he beguiled them by deceit, and when they twain tasted of the tree, their shame was shown them, and they began to stitch upon themselves the leaves of the garden. And their Lord called unto them, ‹Did I not forbid you from that tree there, and say to you, Verily, Satan is to you an open foe?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: «Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size, şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi?»

Qaribullah

So he cheated both by delusion. And when they had tasted the tree, their shameful parts became apparent to them, and they both covered themselves with the leaves of Paradise. (Then) their Lord called to them, saying: ‹Did I not prohibit you to approach that tree, and did I not warn you that satan was your clear enemy? ‹

QXP

So by deceit Satan brought about their downfall. They tasted of the tree of discord and started to divide into branches. (Personal interest dominated their minds rather than the collective good of all. Humanity began to fall into mutual contention). Soon their imperfections became obvious and they tried to conceal them in vain with superficial courtesy. Then came a reminder from their Lord, «Did I not forbid you that tree and tell you that Satan is your open enemy?»

Reshad Khalifa

He thus duped them with lies. As soon as they tasted the tree, their bodies became visible to them, and they tried to cover themselves with the leaves of Paradise. Their Lord called upon them: «Did I not enjoin you from that tree, and warn you that the devil is your most ardent enemy?»

Rodwell

So he beguiled them by deceits: and when they had tasted of the tree, their nakedness appeared to them, and they began to sew together upon themselves the leaves of the garden. And their Lord called to them, «Did I not forbid you this tree, and did I not say to you, ‹Verily, Satan is your declared enemy.› »

Sale

And he caused them to fall through deceit. And when they had tasted of the tree, their nakedness appeared unto them; and they began to join together the leaves of paradise, to cover themselves. And their Lord called to them, saying, did I not forbid you this tree; and did I not say unto you, verily Satan is your declared enemy?

Sher Ali

So he caused them to fall into disobedience by deceit. And when they tasted of the tree, their shame became manifest to them and they both began to cover themselves with the leaves of the Gardens. And their Lord called them, saying, `Did I not forbid you that tree and tell you, verily Satan is to you an open enemy ?›

Unknown German

So verführte er sie durch Trug. Und als sie von dem Baume kosteten, da ward ihre Scham ihnen offenbar und sie begannen, sich in die Blätter des Gartens zu hüllen. Und ihr Herr rief sie: «Habe Ich euch nicht diesen Baum verwehrt und euch gesagt: «Wahrlich, Satan ist euch ein offenkundiger Feind»?»

V. Porokhova

И, обольстив их, он их совратил. ■ Когда они от древа (плод) вкусили, ■ Открылась им срамная (суть) их наготы, ■ (И, чтоб прикрыть ее), они из листьев Сада ■ Стали плести себе (одежды). ■ И вот тогда воззвал Господь к ним: ■ «Не Я ли запретил вам это древо? ■ Не Я ли вас предупреждал, ■ Что Сатана – вам враг заклятый?»

Yakub Ibn Nugman

Алдап аларны агачка якын китерде. Алар агачтан ашадылар, гаурәтләре ачылды вә җәннәт яфраклары белән гаурәтләрен капларга ашыктылар, аларга Раббылары кычкырды: «Әйә! Мин сезне ошбу агачтан тыймадыммы? Вә тәхкыйк шайтан сезгә ачык дошман, сакланыгыз, дип әйтмәдемме?» – дип.

جالندہری

غرض (مردود نے) دھوکہ دے کر ان کو (معصیت کی طرف) کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت (کے پھل) کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے (درختوں کے) پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور (ستر چھپانے لگے) تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت (کے پاس جانے) سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے

طاہرالقادری

پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو (درخت کا پھل کھانے تک) اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت (کے پھل) کو چکھ لیا تو دونوں کی شرم گاہیں ان کے لئے ظاہر ہوگئیں اور دونوں اپنے (بدن کے) اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت (کے قریب جانے) سے روکا نہ تھا اور تم سے یہ (نہ) فرمایا تھا کہ بیشک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.