سوره الأعراف (7) آیه 26

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 26

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 27
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 25

عربی

يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و ريشا و لباس التّقوى ذلك خير ذلك من آيات اللّه لعلّهم يذّكّرون

خوانش

Ya banee adama qad anzalna AAalaykum libasan yuwaree saw-atikum wareeshan walibasu alttaqwa thalika khayrun thalika min ayati Allahi laAAallahum yaththakkaroona

آیتی

اي فرزندان آدم ، براي شما جامه اي فرستاديم تا شرمگاهتان را بپوشد و، نيز جامه زينت و جامه پرهيزگاري از هر جامه اي بهتر است و اين يکي ازآيات خداست ، باشد که پند گيرند

خرمشاهی

اى فرزندان آدم، به راستى كه براى شما لباسى پديد آورديم كه هم عورت شما را مى پوشاند و هم مايه تجمل است; ولى لباس تقوا بهتر است، اين از آيات الهى است باشد كه آنان پند گيرند.

کاویانپور

اى فرزندان آدم، ما براى شما لباس تعيين كرديم كه اندام شما را مى‏پوشاند و مايه زينت اندام شماست و نيز لباس تقوى و پرهيزكارى براى شما فرستاديم كه (از لباس عادى) بهتر و نيكوتر است، اين حقايق از آيات خداست، باشد كه آنان متذكر شوند.

انصاریان

ای فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند، و لباسی فاخر و گران که مایه زینت و جمال است، برای شما نازل کردیم؛ و لباس تقوا [که انسان را از آلودگی های ظاهر و باطن بازمی دارد] بهتر است، و این [لباس که با استفاده از آن انسان به سعادت ابدی می رسد] از نشانه های خداست، باشد که متذکّر [این حقیقت] شوند.

سراج

اى فرزندان آدم البته آفريديم براى شما پوششى كه بپوشاند عورتهاى شما را و نيز جامه‏اى كه به آن آرايش كنيد و لباس پرهيزكارى آن بهتر است اين (بخشش لباس) از نشانه‏هاى خداست تا اينكه پند گيرند

فولادوند

اى فرزندان آدم، در حقيقت، ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورتهاى شما را پوشيده مى‏دارد و [براى شما] زينتى است، و[لى‏] بهترين جامه، [لباس‏] تقوا است. اين از نشانه‏هاى [قدرت‏] خداست، باشد كه متذكّر شوند.

پورجوادی

اى فرزندان آدم لباسى براى شما فرو فرستادم كه برايتان زينت است و شرمگاهتان را مى‏پوشاند و لباس تقوا بهتر است. اين از آيات خداست شايد به خود آيند.

حلبی

اى فرزندان آدم! بى‏گمان برايتان لباسى فرو فرستاديم تا شرمگاه‏هايتان را بپوشاند و زيورى باشد و [ليكن‏] جامه پرهيزگارى، آن بهتر است. اين از آيات خداست. باشد كه آنها پند گيرند.

اشرفی

اى فرزندان آدم بحقيقت فرو فرستاديم بر شما پوششى كه بپوشد عورت‏هاى شما را و اساس تجملى و لباس پرهيزگارى آن بهتر است آن از آيت‏هاى خداست باشد كه ايشان پند گيرند

خوشابر مسعود انصاري

اى فرزندان آدم، به راستى لباسى را كه شرمگاه‏هايتان را بپوشاند و [مايه‏] زينت شما باشد نازل كرديم، و لباس پرهيزگارى [از همه‏] بهتر است. اين از نشانه‏هاى خداست، باشد كه آنان پند پذيرند

مکارم

ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است! اینها (همه) از آیات خداست، تا متذکّر (نعمتهای او) شوند!

مجتبوی

اى فرزندان آدم، همانا بر شما جامه‏اى فروفرستاديم كه شرمگاه شما را بپوشاند و هم زيبايى و زيور باشد و جامه پرهيزگارى، اين بهتر است. اين از نشانه‏هاى خداست، باشد كه ياد كنند و پند گيرند.

مصباح زاده

اى فرزندان آدم بحقيقت فرو فرستاديم بر شما پوششى كه بپوشد عورت‏هاى شما را و اساس تجملى و لباس پرهيزگارى آن بهتر است آن از آيت‏هاى خداست باشد كه ايشان پند گيرند

معزی

اى فرزندان آدم همانا فرستاديم بر شما جامه كه بپوشد عورتهاى شما را و ساز و برگى و لباس پرهيزكارى بهتر است اين است از آيتهاى خدا شايد يادآور شوند

قمشه ای

ای فرزندان آدم، محققا ما لباسی که ستر عورات شما کند و جامه‌هایی که به آن تن را بیارایید برای شما فرستادیم، و لباس تقوا نیکوترین جامه است. این سخنان همه از آیات خداست (که به بندگان فرستادیم) شاید خدا را یاد آرند.

رشاد خليفه

اى فرزندان آدم، ما براى شما لباس هايى فراهم كرده ايم كه بدن هايتان را بپوشانيد و نيز مايه تجمل شماست. اما بهترين لباس، لباس پرهيزكارى است. اينها برخى از نشانه‌هاى خداست، باشد كه توجه كنند.

Literal

You Adam’s sons and daughters, We had descended on you a cover/dress (that) hides/conceals your shameful genital private parts, and feathers/riches/possessions, and the fear and obedience (of God’s) cover/dress, that (is) better , and that (is) from God’s signs/verses/evidences, maybe/perhaps they remember/glorify .

Al-Hilali Khan

O Children of Adam! We have bestowed raiment upon you to cover yourselves (screen your private parts, etc.) and as an adornment, and the raiment of righteousness, that is better. Such are among the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, that they may remember (i.e. leave falsehood and follow truth).

Arthur John Arberry

Children of Adam! We have sent down on you a garment to cover your shameful parts, and feathers; and the garment of godfearing — that is better; that is one of God’s signs; haply they will remember.

Asad

O CHILDREN of Adam! Indeed, We have bestowed upon you from on high [the knowledge of making] garments to cover your nakedness, and as a thing of beauty:» but the garment of God-consciousness is the best of all. Herein lies a message from God, so that man'» might take it to heart.

Dr. Salomo Keyzer

O kinderen van Adam! wij hebben u kleederen gezonden, om uwe naaktheid te bedekken, en kostbare versierselen; doch het kleed der vroomheid is beter. Dit is een van Gods teekenen, welke gij misschien zult overwegen.

Free Minds

O Children of Adam, We have sent down for you garments to cover your wickedness, as well as feathers; and the garment of righteousness is the best. That is from God’s signs, perhaps they will remember.

Hamza Roberto Piccardo

O figli di Adamo, facemmo scendere su di voi un abito che nascondesse la vostra vergogna e per ornarvi, ma l’abito del timor di Allah è il migliore. Questo è uno dei segni di Allah, affinché se ne ricordino!

Hilali Khan

O Children of Adam! We have bestowed raiment upon you to cover yourselves (screen your private parts, etc.) and as an adornment, and the raiment of righteousness, that is better. Such are among the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, that they may remember (i.e. leave falsehood and follow truth).

Kuliev E.

О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность – лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание.

M.-N.O. Osmanov

О сыны Адама! Мы ниспослали вам одежды для прикрытия ваших срамных частей и украшения [для одежд]. Однако одеяние благочестия лучше». Это – одно из знамений Аллаха, может быть, оно послужит наставлением им.

Mohammad Habib Shakir

O children of Adam! We have indeed sent down to you clothing to cover your shame, and (clothing) for beauty and clothing that guards (against evil), that is the best. This is of the communications of Allah that they may be mindful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O Children of Adam! We have revealed unto you raiment to conceal your shame, and splendid vesture, but the raiment of restraint from evil, that is best. This is of the revelations of Allah, that they may remember.

Palmer

O sons of Adam! we have sent down to you garments wherewith to cover your shame, and plumage; but the garment of piety, that is better. That is one of the signs of God, haply ye may remember.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik, süs ve gösterişe yarayacak giysi de… Ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.

Qaribullah

Children of Adam! We have sent down to you clothing that covers your nakedness, and feathers. But the clothing of piety that is better. That is one of the signs of Allah, in order that they remember.

QXP

O Children of Adam! We have provided you with garments to cover your bodies as well as to adorn you. The best garment for you to wear, in addition, is good conduct. Your character decorates you inside out. These are the verses of Allah that they must take to heart.

Reshad Khalifa

O children of Adam, we have provided you with garments to cover your bodies, as well as for luxury. But the best garment is the garment of righteousness. These are some of GOD’s signs, that they may take heed.

Rodwell

O children of Adam! now have we sent down to you raiment to hide your nakedness, and splendid garments; but the raiment of piety – this is best. This is one of the signs of God, that man haply may reflect.

Sale

O children of Adam, we have sent down unto you apparel, to conceal your nakedness, and fair garments; but the cloathing of piety is better. This is one of the signs of God; that peradventure ye may consider.

Sher Ali

O children of Adam, WE have indeed send down to you raiment to cover you nakedness and to be a means of adornment; but the raiment of righteousness – that is the best. That is of the commandments of ALLAH, that they may remember.

Unknown German

O Kinder Adams, Wir gaben euch Kleidung, eure Scham zu bedecken, und zum Schmuck; doch das Kleid der Frömmigkeit – das ist das beste. Dies ist eins der Zeichen Allahs, auf daß sie (dessen) eingedenk sein mögen.

V. Porokhova

О дети Адама! Мы ниспослали вам одежды, ■ Чтоб ими вы свою срамную наготу прикрыли, ■ И (Мы послали вам) прекрасные наряды. ■ Но благочестие есть лучшая из всех одежд. ■ Сие (исходит) из знамений Бога, ■ Чтоб вы упомнили об этом.

Yakub Ibn Nugman

Ий Адәм балалары! Без сезгә киемнәр яраттык, ул киемнәр гаурәтләрегезне каплар, янә мал яраттык һәм дә тәкъвалык киемен бирдек, ул тәкъвалык – саклану киеме хәерледер, ошбу зекер ителгән нәрсәләр Аллаһу тәгаләнең галәмәтләре, шаять кешеләр вәгазьләнерләр.

جالندہری

اے نبی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصحیت پکڑ یں

طاہرالقادری

اے اولادِ آدم! بیشک ہم نے تمہارے لئے (ایسا) لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور (تمہیں) زینت بخشے اور (اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے اور وہی) تقوٰی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ (ظاہر و باطن کے لباس سب) اﷲ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.