سوره الأعراف (7) آیه 33

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 33

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 34
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 32

عربی

قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الإِْثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحقّ و أن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون

خوانش

Qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma thahara minha wama batana waal-ithma waalbaghya bighayri alhaqqi waan tushrikoo biAllahi ma lam yunazzil bihi sultanan waan taqooloo AAala Allahi ma la taAAlamoona

آیتی

بگو : پروردگار من زشتکاريها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نيز، گناهان و افزوني جستن به ناحق را ، حرام کرده است ، و نيز حرام است چيزي را شريک خدا سازيد که هيچ دليلي بر وجود آن نازل نشده است ، يا در باره خداچيزهايي بگوييد که نمي دانيد

خرمشاهی

بگو همانا پروردگارم ناشايستيها را، چه آشكار باشد چه پنهان، حرام كرده است، و نيز گناه و سركشى ناحق را و اينكه براى خداوند شريك بينگاريد -كه در اين باره هيچ گونه برهانى بر آن نفرستاده است- و نيز اينكه آنچه نمى دانيد به دروغ به خداوند نسبت دهيد.

کاویانپور

بگو، پروردگار من تنها اعمال قبيح را، چه آشكار باشد و چه پنهان حرام كرده است و نيز گناه و تعدى و تجاوز ناروا و اينكه چيزى را كه خدا دليل و حجتى براى آن نفرستاده، شريك او قرار دهند و مطالبى را بخدا نسبت دهند كه اطلاعى از آن ندارند.

انصاریان

بگو: پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهانش، و گناه و ستم ناحق را، و اینکه چیزی را که خدا بر حقّانیّت آن دلیلی نازل نکرده شریک او قرار دهید، و اینکه اموری را از روی نادانی و جهالت به خدا نسبت دهید، حرام کرده است.

سراج

بگو حرام كرده است پروردگار من ناشايسته‏ها را آنچه آشكار است از آن و آنچه نهانست و گناه (نوشابه الكلى) و ستمكارى را بناحق و آنكه شريك سازيد به پرستش خدا آنچه را كه خدا نفرستاده است به پرستش آن برهانى و آنكه بگوئيد بر خدا چيزهائى را كه نمى‏دانيد

فولادوند

بگو: «پروردگار من فقط زشتكاريها را -چه آشكارش [باشد] و چه پنهان- و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است؛ و [نيز] اينكه چيزى را شريك خدا سازيد كه دليلى بر [حقّانيّت‏] آن نازل نكرده؛ و اينكه چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت دهيد.

پورجوادی

بگو: «خداوند كارهاى زشت را حرام كرده است چه آشكار باشد چه پنهان و گناه و سركشى بناحق و اين كه چيزى را كه دليلى برايش نيامده است شريك او قرار دهيد و چيزى را به خدا نسبت دهيد كه نمى‏دانيد.

حلبی

بگو: جز اين نيست كه پروردگار من زشتيها را حرام كرد- آنچه پيداست از آن، و آنچه نهان است. و گناه و ستم ناروا را، و اينكه براى خدا انباز بگيريد، چيزى را كه حجتى بر آن نازل نكرده است. و اينكه بر خدا چيزى بگوييد كه نمى‏دانيد.

اشرفی

بگو جز اين نيست كه حرام گردانيد پروردگارم زشتيها را آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد و بدى را و ستم نا حق را و اينكه شرك آوريد بخدا مادام كه فرو نفرستاده باشد بر آن حجتى و آنكه بگوئيد بر خدا آنچه را كه نميدانيد

خوشابر مسعود انصاري

بگو: پروردگارم فقط [كارهاى‏] ناشايست- پيدا و پنهانش- و گناه و تعدّى ناحقّ را و آنكه با خداوند چيزى را كه به [حقّانيت‏] آن دليلى نفرستاده است، شريك مقرّر كنيد و آنچه را كه نمى‏دانيد، [به دروغ‏] بر خداوند ببنديد، حرام نموده است.

مکارم

بگو: «خداوند، تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است؛ و (همچنین) گناه و ستم بناحق را؛ و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده، شریک او قرار دهید؛ و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی‌دانید.»

مجتبوی

بگو: همانا پروردگارم زشتكاريها را، چه آشكار آنها و چه پنهان، و گناهكارى و ستم و سركشى به ناحق را حرام كرده، و اين كه چيزى را با خدا انباز گيريد كه بدان دليل و حجتى فرو نفرستاده، و اين كه بر خدا آنچه نمى‏دانيد بگوييد.

مصباح زاده

بگو جز اين نيست كه حرام گردانيد پروردگارم زشتيها را آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد و بدى را و ستم ناحق را و اينكه شرك آوريد بخدا ما دام كه فرو نفرستاده باشد بر آن حجتى و آنكه بگوئيد بر خدا آنچه را كه نمى‏دانيد

معزی

بگو جز اين نيست كه حرام كرده است پروردگار من فواحش را آنچه آشكار است از آنها و آنچه نهان و گناه و ستمگرى را به ناحق و آنكه شريك براى خدا گردانيد آنرا كه نفرستاده است بدان فرمانروايى و آنكه گوئيد بر خدا آنچه را نمى دانيد

قمشه ای

بگو که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در نهان و گناهکاری و ظلم به ناحق و شرک به خدا را که بر آن شرک هیچ دلیلی نفرستاده است و این که چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید، همه را حرام کرده است.

رشاد خليفه

بگو: پروردگار من فقط اعمال پليد را حرام مي کند، خواه آشکار باشد، خواه پنهان و نيز گناهان و تعرض ناروا و قرار دادن معبودان بى قدرت در کنار خدا و اينکه درباره خدا چيزي بگوييد که نمي دانيد.

Literal

Say: «But my Lord forbade the enormous/atrocious deeds what is/became visible from it, and what is/was hidden, and the sin/crime, and the oppression/transgression/corruption without the right , and that you share/make partners (with God) what He did not descend with it a proof/evidence , and that you say on (about) God what you do not know.

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «(But) the things that my Lord has indeed forbidden are AlFawahish (great evil sins, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.) whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allah for which He has given no authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge.»

Arthur John Arberry

Say: ‹My Lord has only forbidden indecencies, the inward and the outward, and sin, and unjust insolence, and that you associate with God that for which He sent down never authority, and that you say concerning God such as you know not.

Asad

Say: «Verily, my Sustainer has forbidden only shameful deeds, be they open or secret, and [every kind of] sinning, and unjustified envy, and the ascribing of divinity to aught beside Him – since He has never bestowed any warrant therefor from on highand the attributing unto God of aught of which you have no knowledge.»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Waarlijk, mijn Heer heeft alle slechte zaken verboden, zoowel die verborgen als openlijk zijn, en oneerlijkheid en onrechtvaardig geweld; en hij heeft u verboden, datgene met God te vereenigen, waartoe hij u geene macht heeft nedergezonden, of om nopens God te zeggen, wat gij niet kent.

Free Minds

Say: "My Lord has forbidden all lewd action, what is obvious from them and what is subtle, and sin, and aggression without cause, and that you set up partners with God that which He has never authorized, and that you say about God what you do not know."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Il mio Signore ha vietato solo le turpitudini palesi o nascoste, il peccato e la ribellione ingiusta, l’attribuire ad Allah consimili a proposito dei quali [Egli] non ha concesso autorità alcuna e il dire contro Allah cose di cui non conoscete nulla».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "(But) the things that my Lord has indeed forbidden are AlFawahish (great evil sins, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.) whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allah for which He has given no authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge."

Kuliev E.

Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете.

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Воистину, Господь мой запретил недостойные поступки», как явные, так и скрытые, а также греховные поступки, несправедливое притеснение, признание других богов наряду с Аллахом, хотя Он не ниспосылал об этом никакого предписания. [Запретил Он] и возводить на Аллаха то, чего вы не знаете.

Mohammad Habib Shakir

Say: My Lord has only prohibited indecencies, those of them that are apparent as well as those that are concealed, and sin and rebellion without justice, and that you associate with Allah that for which He has not sent down any authority, and that you say against Allah what you do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: My Lord forbiddeth only indecencies, such of them as are apparent and such as are within, and sin and wrongful oppression, and that ye associate with Allah that for which no warrant hath been revealed, and that ye tell concerning Allah that which ye know not.

Palmer

Say, ‹My Lord has rely prohibited abominable deeds, the apparent thereof and the concealed thereof, and sin, and greed for that which is not right, and associating with God what He has sent down no power for, and saying against God that which ye do not know.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Rabbim, ancak şunları haram kıldı: «İğrençlikleri-görünenini, gizli olanını-günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi.»

Qaribullah

Say: ‹My Lord has forbidden all indecent acts whether apparent or disguised and sin, and unjust insolence, and that you associate with Allah that for which He has never sent down an authority, or to say about Allah what you do not know. ‹

QXP

Say, «My Lord forbids only: Indecent shameful deeds, open or secret. Actions that hurt the «Self» and drag down the individual and collective human potential. Unjust aggression. Idol worship in any form. It has been completely unauthorized by Allah. And that you say things about Allah that you know not.»

Reshad Khalifa

Say, «My Lord prohibits only evil deeds, be they obvious or hidden, and sins, and unjustifiable aggression, and to set up beside GOD powerless idols, and to say about GOD what you do not know.»

Rodwell

SAY: Truly my Lord hath forbidden filthy actions whether open or secret, and iniquity, and unjust violence, and to associate with God that for which He hath sent down no warranty, and to speak of God that ye know not.

Sale

Say, verily my Lord hath forbidden filthy actions, both that which is discovered thereof, and that which is concealed, and also iniquity, and unjust violence; and hath forbidden you to associate with God that concerning which he hath sent you down no authority, or to speak of God that which ye know not.

Sher Ali

Say, `My Lord has only forbidden indecencies, open or secret and sin and wrongful transgression and that you associate with ALLAH that for which HE has sent down no authority, and that you say of ALLAH what you know not.›

Unknown German

Sprich: «Mein Herr hat nur Schändlichkeiten verboten, seien sie offen oder verborgen, dazu Sünde und ungerechte Gewalttat, und daß ihr Allah das zur Seite setzet, wozu Er keine Vollmacht herabsandte, und daß ihr von Allah aussaget, was ihr nicht wisset.»

V. Porokhova

Скажи: «Господь мой наложил запрет ■ На все постыдное, чем (тешитесь вы) явно или тайно; ■ На грех и злодеяние без права; ■ Признание с Аллахом наравне того, ■ О чем Он не давал вам указаний свыше; ■ И толкованье об Аллахе тех вещей, ■ О коих нет у вас познанья никакого».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Раббым фәхеш эшләрне күрсәтеп эшли торганын да, яшерен эшли торганын да хәрам кылды, күрсәтеп эшли торганы: су буенда ирләр вә хатыннар бергә су керү, кояшта кызыну кеби эшләр, яшерен булганы – зина кылу эшләредер. Янә гөнаһлы эшләрне, хаксыз золым итү, тәкәбберләнүне, мәхлукны Аллаһуга тиңдәш кылырга ярый дип, Аллаһудан аять иңмәгән көйгә һәм Аллаһ хакында белмәгәнне сөйләүне хәрам кылды», – дип.

جالندہری

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بےحیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں

طاہرالقادری

فرما دیجئے کہ میرے ربّ نے (تو) صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں (سب کو) اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اﷲ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور (مزید) یہ کہ تم اﷲ (کی ذات) پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.