سوره الأعراف (7) آیه 40

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 40

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 41
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 39

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كذّبوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السّماء و لا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط و كذلك نجزي المجرمين

خوانش

Inna allatheena kaththaboo bi-ayatina waistakbaroo AAanha la tufattahu lahum abwabu alssama-i wala yadkhuloona aljannata hatta yalija aljamalu fee sammi alkhiyati wakathalika najzee almujrimeena

آیتی

درهاي آسمان بر روي کساني که آيات ما را تکذيب کرده اند و از آنها سربر تافته اند ، گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد ومجرمان را اينچنين کيفر مي دهيم

خرمشاهی

كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و در برابر آن تكبر ورزيدند، درهاى آسمان بر آنان گشوده نگردد و وارد بهشت نشوند مگر آنكه شتر وارد سوراخ سوزن شود; و بدينسان گناهكاران را كيفر مى دهيم.

کاویانپور

مسلما كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و در برابر آن تكبر ورزيدند، درهاى آسمان برويشان باز نميشود و هيچگاه داخل بهشت نخواهند شد، حتى اگر شتر از سوراخ سوزن خياطى عبور كند و بدينسان مجرمين و گنهكاران را كيفر ميدهيم.

انصاریان

قطعاً کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، و از پذیرفتن آنها تکبّر ورزیدند، درهای آسمان [برای نزول رحمت] بر آنان گشوده نخواهد شد، و در بهشت هم وارد نمی شوند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآید!! [پس هم چنانکه ورود شتر به سوراخ سوزن محال است، ورود آنان هم به بهشت محال است؛] این گونه گنهکاران را کیفر می دهیم.

سراج

البته آنان كه دروغ پنداشتند حجتهاى ما را و سركشى كردند از گرويدن به آن گشوده نشود براى ايشان درهاى آسمان و در نيايند در بهشت تا وقتى كه درآيد شتر در سوراخ سوزن و مانند كيفر اين گروه كيفر خواهيم داد گنهكاران را

فولادوند

در حقيقت، كسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و از [پذيرفتن‏] آنها تكبّر ورزيدند، درهاى آسمان را برايشان نمى‏گشايند و در بهشت درنمى‏آيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدينسان بزهكاران را كيفر مى‏دهيم.

پورجوادی

درهاى آسمان به روى تكذيب كنندگان آيات ما و كبرورزان گشوده نمى‏شود و به بهشت در نمى‏آيند مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن درآيد، اين چنين گناهكاران را كيفر مى‏دهيم.

حلبی

بى‏گمان كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و از [قبول‏] آن گردنكشى كردند، درهاى آسمان بر آنها گشوده نشود و به بهشت در نيايند تا شتر در سوراخ سوزن در آيد! و بدينسان گنهكاران را كيفر مى‏دهيم.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و سركشى كردند از آن گشوده نشود براى ايشان درهاى آسمان و داخل نمى‏شوند بهشت را تا وقتى كه درآيد طناب كشتى يا شتر نر در سوراخ سوزن و همچنين سزا دهيم گناهكاران را

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و از [پذيرش‏] آن سركشى كردند، درهاى آسمان، هرگز براى آنان گشوده نمى‏شود. و به بهشت درنيايند مگر آنكه شتر به سوراخ سوزن در آيد، و بدينسان به گناهكاران كيفر مى‏دهيم

مکارم

کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، و در برابر آن تکبّر ورزیدند، (هرگز) درهای آسمان به رویشان گشوده نمی‌شود؛ و (هیچ گاه) داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این گونه، گنهکاران را جزا می‌دهیم!

مجتبوی

همانا كسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و از آنها به گردنكشى روى برتافتند درهاى آسمان- عالم ملكوت- را براى آنان نگشايند و به بهشت در نشوند تا شتر در سوراخ سوزن در آيد- كه اين هم ناشدنى است-، و گناهكاران را چنين كيفر مى‏دهيم.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و سركشى كردند از آن گشوده نشود براى ايشان درهاى آسمان و داخل نمى‏شوند بهشت را تا وقتى كه در آيد طناب كشتى يا شتر نر در سوراخ سوزن و همچنين سزا دهيم گناهكاران را

معزی

همانا آنان كه تكذيب كردند آيتهاى ما را و سرپيچيدند از آنها گشوده نشود براى ايشان درهاى آسمان و درنيايند به بهشت تا برود اشتر در سوراخ سوزن بدينسان كيفر دهيم به گنهكاران

قمشه ای

همانا آنان که آیات ما را تکذیب کردند و از کبر و نخوت سر بر آن فرود نیاوردند هرگز درهای آسمان به روی آنان باز نشود و به بهشت در نیایند تا آنکه شتر در چشمه سوزن در آید (یعنی داخل شدنشان به بهشت بدان ماند که شتر به چشمه سوزن رود و این در عادت محال باشد) . و این گونه گنهکاران (متکبّر) را مجازات سخت خواهیم کرد.

رشاد خليفه

مسلماً، کساني که آيات ما را انکار مي کنند و متکبرتر از آنند که آن را بپذيرند، دروازه هاي آسمان هرگز به رويشان گشوده نخواهد شد و هرگز به بهشت راه نخواهند يافت، مگر آنكه شتر از سوراخ سوزن عبور کند. ما گنهکاران را اين چنين مجازات مي کنيم.

Literal

That those who lied/denied/falsified with Our verses/evidences and became arrogant from/about it, the sky’s/space’s doors/entrances do not be (get) opened for them, and nor they enter the Paradise, until the camel enters/penetrates in the needle’s/sewing needle’s eye/threading hole, and as/like that We reward/reimburse the criminals/sinners.

Al-Hilali Khan

Verily, those who belie Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and treat them with arrogance, for them the gates of heaven will not be opened, and they will not enter Paradise until the camel goes through the eye of the needle (which is impossible). Thus do We recompense the Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.).

Arthur John Arberry

Those that cry lies to Our signs and wax proud against them the gates of heaven shall not be opened to them, nor shall they enter Paradise until the camel passes through the eye of the needle. Even so We recompense the sinners;

Asad

VERILY, unto those who give the lie to Our messages and scorn them in their pride, the gates of heaven shall not be opened;» and they shall not enter paradise any more than a twisted rope can pass through a needle’s eye: ‹z for thus do We requite such as are lost in sin.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, hun die onze teekens van valschheid zullen beschuldigen, en deze trotsch verwerpen, hun zullen de deuren des hemels niet geopend worden; nimmer zullen zij het paradijs binnentreden, tot een kemel door het oog van eene naald gaat, en z zullen wij de boosdoeners beloonen.

Free Minds

Those who have denied Our revelations, and became arrogant towards them, the gates of the sky will not open for them, nor will they enter Paradise until the camel passes through the eye of a needle. It is such that We recompense the criminals.

Hamza Roberto Piccardo

In verità le porte del cielo non si apriranno mai per coloro che smentiscono i Nostri segni allontanandosene orgogliosamente: non entreranno in Paradiso sino a quando un cammello non passi per la cruna di un ago. Così Noi compensiamo i peccatori.

Hilali Khan

Verily, those who belie Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and treat them with arrogance, for them the gates of heaven will not be opened, and they will not enter Paradise until the camel goes through the eye of the needle (which is impossible). Thus do We recompense the Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.).

Kuliev E.

Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, не откроются врата небесные перед теми, которые опровергали наши знамения и относились к ним с высокомерием. И не войдут они в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так воздаем мы грешникам.

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those who reject Our communications and turn away from them haughtily, the doors of heaven shall not be opened for them, nor shall they enter the garden until the camel pass through the eye of the needle; and thus do We reward the guilty.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! they who deny Our revelations and scorn them, for them the gates of heaven will nor be opened not will they enter the Garden until the camel goeth through the needle’s eye. Thus do We requite the guilty.

Palmer

Verily, those who say our signs are lies and are too big with pride for them; for these the doors of heaven shall not be opened, and they shall not enter into Paradise until a camel shall pass into a needle’s eye.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karşısında büyüklük taslayanlar var ya, gök kapıları açılamayacaktır onlar için ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçluları böyle cezalandırırız biz.

Qaribullah

The gates of heaven shall not be opened for those who have belied and grew proud against Our verses; nor shall they enter Paradise until a camel shall pass through the eye of a needle. As such We shall recompense the sinners.

QXP

Those who deny Our Messages, and scorn them, the gates of Heaven will not be opened for them. And they will not enter the Garden until the camel goes through the eye of a needle. This is how We recompense the guilty. (Likewise nations that ignore the Divine Laws will utterly fail to establish a paradise on earth).

Reshad Khalifa

Surely, those who reject our revelations and are too arrogant to uphold them, the gates of the sky will never open for them, nor will they enter Paradise until the camel passes through the needle’s eye. We thus requite the guilty.

Rodwell

Verily, they who have charged our signs with falsehood and have turned away from them in their pride, Heaven’s gates shall not be opened to them, nor shall they enter Paradise, until the camel passeth through the eye of the needle. After this sort will we recompense the transgressors.

Sale

Verily they who shall charge our signs with falsehood, and shall proudly reject them, the gates of heaven shall not be opened unto them, neither shall they enter into paradise, until a camel pass trough the eye of a needle; and thus will we reward the wicked doers.

Sher Ali

Those who reject OUR Signs and turn away from them with disdain, the gates of spiritual firmament will not be opened for them, nor will they enter Heaven until a camel goes through the eye of a needle. And thus do WE requite the offenders.

Unknown German

Die Unsere Zeichen verwerfen und sich mit Verachtung von ihnen abwenden, denen werden die Pforten des Himmels nicht aufgemacht, noch werden sie in den Garten eingehen, ehe denn ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Also belohnen Wir die Missetäter.

V. Porokhova

Пред теми, кто знаменья Наши ложными считает ■ И величается над ними, ■ Врата небесные не отворятся, ■ И в Рай им не войти, ■ Пока верблюд через игольное ушко не протеснится: ■ Так воздаем Мы нечестивым.

Yakub Ibn Nugman

Бәгъзе кешеләр аятьләребезне ялган диделәр вә аятьләребез белән гамәл кылудан тәкәбберләнделәр, аларга Күк ишекләре ачылмас, ягъни азрак изгелекләре булса, ул да кабул булмас һәм җәннәткә кермәсләр, хәтта дөя энә күзеннән чыкканчы, ягъни дөянең энә күзеннән чыгуы мөмкин булмаса, аларның да җәннәткә керүе мөмкин түгел. Залимнәрне әнә шулай җәза кылырбыз.

جالندہری

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی۔ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی ان کے لئے آسمانِ (رحمت و قبولیت) کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے (یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے)، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.