سوره الأعراف (7) آیه 50

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 50

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 51
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 49

عربی

وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

و نادى أصحاب النّار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم اللّه قالوا إنّ اللّه حرّمهما على الكافرين

خوانش

Wanada ashabu alnari ashaba aljannati an afeedoo AAalayna mina alma-i aw mimma razaqakumu Allahu qaloo inna Allaha harramahuma AAala alkafireena

آیتی

دوزخيان بهشتيان را آواز دهند که اندکي آب يا از چيزهايي که خدا به شماارزاني کرده است بر ما فرو ريزيد گويند : خدا آنها را بر کافران حرام کرده است

خرمشاهی

و دوزخيان بهشتيان را ندا دهند كه چيزى از آب يا از آنچه خداوند بهره مندتان ساخته است به ما ببخشيد; گويند خداوند اينها را بر كافران حرام گردانده است.

کاویانپور

اهل دوزخ بهشتيان را صدا ميزنند كه (محبت كنيد) قدرى آب خنك يا از آنچه خدا براى شما روزى داده، به ما احسان كنيد. اهل بهشت مى‏گويند: خدا آنها را بر كافران حرام كرده است.

انصاریان

و دوزخیان بهشتیان را آواز می دهند که از آب [خوشگوار] یا از آنچه خدا روزی شما فرموده بر ما فرو ریزید. [بهشتیان] گویند: خدا آب و نعمت های بهشتی را بر کافران حرام کرده است.

سراج

آواز دهند دوزخيان بهشتيان را كه بريزيد ما از آب بهشت (بدان مقدار كه تشنگى ما را ببرد) يا از طعامهائى كه روزى شما كرده خدا بهشتيان گويند البته خدا حرام كرده است طعام و شراب بهشت را بر كافران

فولادوند

و دوزخيان، بهشتيان را آواز مى‏دهند كه: «از آن آب يا از آنچه خدا روزىِ شما كرده، بر ما فرو ريزيد.» مى‏گويند: «خدا آنها را بر كافران حرام كرده است.»

پورجوادی

دوزخيان به بهشتيان ندا دهند كه اندكى آب يا از آنچه خدا به شما روزى داده ما را بهره‏مند كنيد. گويند: «خداوند اينها را بر كافران حرام كرده است.»

حلبی

و اهل آتش بهشتيان را آواز دهند كه از آب، يا از آنچه خداوند بر شما روزى داده است، بر ما فرو ريزيد، گويند: بى‏گمان خدا آن دو را بر كافران حرام كرد،

اشرفی

و ندا خواهند كرد اهل آتش اهل بهشت را كه بريزيد بر ما از آب يا از آنچه روزى كرد شما را خدا گويند بدرستيكه خدا حرام گردانيد آندو را بر كافران

خوشابر مسعود انصاري

و دوزخيان بهشتيان را ندا دهند كه [چيزى‏] از آب يا از آنچه خداوند به شما روزى داده است بر ما فرو ريزيد. گويند: خداوند هر دوى آنها را بر كافران حرام نموده است

مکارم

و دوزخیان، بهشتیان را صدا می‌زنند که: «(محبّت کنید) و مقداری آب، یا از آنچه خدا به شما روزی داده، به ما ببخشید!» آنها (در پاسخ) می‌گویند: «خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است!»

مجتبوی

و دوزخيان بهشتيان را آواز دهند كه از آب يا از آنچه خداوند روزيتان كرده بر ما فرو ريزيد. گويند: خداوند اين دو را بر كافران حرام كرده است

مصباح زاده

و ندا خواهند كرد اهل آتش اهل بهشت را كه بريزيد بر ما از آب يا از آنچه روزى كرد شما را خدا گويند بدرستى كه خدا حرام گردانيد آن دو را بر كافران

معزی

و خواندند ياران آتش ياران بهشت را كه بريزيد بر ما از آب يا از آنچه روزيتان داده است خدا گويند همانا حرام كرده است خدا آنها را بر كافران

قمشه ای

و اهل دوزخ بهشتیان را آواز کنند که ما را از آبهای گوارا یا از نعم بهشتی که خدا روزی شما کرده بهره‌مند کنید. آنها پاسخ دهند که خدا این آب و طعام را بر کافران حرام گردانیده است.

رشاد خليفه

دوزخيان بهشتيان را ندا خواهند داد: بگذاريد مقداري از آب شما، يا مقداري از روزي هايى كه خدا براى شما فراهم كرده است، به سوي ما سرازير شود. آنها خواهند گفت: خدا آن را بر كافران حرام کرده است.

Literal

And the fire’s company/friends called/cried (to) the Paradises› company/friends : «That spread/flow on us from the water or from what God provided for you.» They said: «That God forbade/prohibited them (B) on the disbelievers.»

Al-Hilali Khan

And the dwellers of the Fire will call to the dwellers of Paradise: «Pour on us some water or anything that Allah has provided you with.» They will say: «Both (water and provision) Allah has forbidden to the disbelievers.»

Arthur John Arberry

The inhabitants of the Fire shall call to the inhabitants of Paradise: ‹Pour on us water, or of that God has provided you!› They will say: ‹God has forbidden them to the unbelievers

Asad

And the inmates of the fire will call out unto the inmates of paradise: «Pour some water upon us, or some of the sustenance [of paradise] which God has provided for you!» [The inmates of paradise] will reply: «Verily, God has denied both to those who have denied the truth –

Dr. Salomo Keyzer

En de bewoners van het hellevuur zullen de bewoners van het paradijs aanroepen; zeggende: Giet een weinig water op ons af, van de ververschingen, die God u heeft geschonken. Zij zullen antwoorden: God heeft die voor de ongeloovigen verboden.

Free Minds

And the dwellers of the Fire called on the dwellers of Paradise: "Give us some water, or what God has provided for you?" They said: "God has forbidden it for the rejecters."

Hamza Roberto Piccardo

E i compagni del Fuoco grideranno ai compagni del Giardino: «Versate acqua su di noi e parte del cibo che Allah vi ha concesso». Risponderanno: «In verità Allah ha proibito l’una e l’altro ai miscredenti

Hilali Khan

And the dwellers of the Fire will call to the dwellers of Paradise: "Pour on us some water or anything that Allah has provided you with." They will say: "Both (water and provision) Allah has forbidden to the disbelievers."

Kuliev E.

Обитатели Огня воззовут к обитателям Рая: «Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут: «Аллах запретил это для неверующих,

M.-N.O. Osmanov

Обитатели ада воззовут к обитателям рая: «Поделитесь с нами водой или дайте нам [немного] из того, что даровал вам Аллах». Они ответят: «Аллах запретил [давать] и то и другое неверным,

Mohammad Habib Shakir

And the inmates of the fire shall call out to the dwellers of the garden, saying: Pour on us some water or of that which Allah has given you. They shall say: Surely Allah has prohibited them both to the unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the dwellers of the Fire cry out unto the dwellers of the Garden: Pour on us some water or some wherewith Allah hath provided you. They say: Lo! Allah hath forbidden both to disbelievers (in His guidance),

Palmer

But the fellows of the Fire shall cry out to the fellows of Paradise, ‹Pour out upon us water, or something of what God has provided you with.› They will say, ‹God has prohibited them both to those who misbelieve;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ateş halkı, cennet halkına seslenir: «Şu sudan yahut Allah’ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın.» Şu cevabı verirler: «Allah, o ikisini de, küfre sapanlara haram kılmıştır.»

Qaribullah

The companions of the Fire will call out to the companions of Paradise: ‹Pour upon us some water, or some of that which Allah has provided you. ‹ But they shall reply: ‹Allah has forbidden both to the unbelievers,

QXP

The dwellers of Hell will say to the dwellers of Paradise, «Give us something of the life-giving resources and the provisions bestowed on you by Allah.» They will reply, «Allah has made these things forbidden to the rejecters of His Laws.» (The hellish societies will expect Allah’s provisions to be granted to them as free-bees. They will be told that Allah’s Bounties can only be achieved by establishing the Right System, and His Law forbids these Bounties to the rejecters.

Reshad Khalifa

The dwellers of Hell will call on the dwellers of Paradise: «Let some of your water, or some of GOD’s provisions to you flow towards us.» They will say, «GOD has forbidden them for the disbelievers.»

Rodwell

And the inmates of the fire shall cry to the inmates of Paradise: «Pour upon us some water, or of the refreshments God hath given you?» They shall say, «Truly God hath forbidden both to unbelievers,

Sale

And the inhabitants of hell fire shall call unto the inhabitants of paradise, saying, pour upon us some water, or of those refreshments which God hath bestowed on you. They shall answer, verily God hath forbidden them unto the unbelievers;

Sher Ali

And the inmates of the Fire will call out to the inmates of Heaven. `Pour out on us some water or some of that which ALLAH has provided for you.› They will say, `Verily, ALLAH has forbidden them both to disbelievers,

Unknown German

Und die Bewohner des Feuers werden den Bewohnern des Himmels zurufen: «Schüttet etwas Wasser auf uns aus oder etwas von dem, was Allah euch gegeben hat.» Sie werden sprechen: «Fürwahr, Allah hat beides verwehrt für die Ungläubigen,

V. Porokhova

А обитатели Огня взовут (с мольбой) ■ К тем, кто, (блажен), находится в Раю: ■ «Излейте нам воды иль что-то из того, ■ Чем вас Аллах (так щедро) одарил». ■ «Аллах, – ответят те, – запрет Свой наложил ■ На то и на другое для неверных –

Yakub Ibn Nugman

Тәмуг әһеле, җәннәт әһелләренә нида кылыр: «Ий җәннәт әһелләре! Безгә җәннәттән су коеп бирегез, яки Аллаһ сезне ризыкландырган җимешләрдән бирегез», – дип. Җәннәт әһелләре сез сораган нәрсәләрне Аллаһ сезгә хәрам кылды диярләр.

جالندہری

اور وہ دوزخی بہشتیوں سے (گڑگڑا کر) کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے (کچھ ہمیں بھی دو) وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے

طاہرالقادری

اور دوزخ والے اہلِ جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں (جنّتی) پانی سے کچھ فیض یاب کر دو یا اس (رزق) میں سے جو اﷲ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے: بیشک اﷲ نے یہ دونوں (نعمتیں) کافروں پر حرام کر دی ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.