سوره الأعراف (7) آیه 51

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 51

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 52
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 50

عربی

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ

بدون حرکات عربی

الّذين اتّخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرّتهم الحياة الدّنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا بآياتنا يجحدون

خوانش

Allatheena ittakhathoo deenahum lahwan walaAAiban wagharrat-humu alhayatu alddunya faalyawma nansahum kama nasoo liqaa yawmihim hatha wama kanoo bi-ayatina yajhadoona

آیتی

امروز آنان را که دين خويش لهو و بازيچه پنداشتند و زندگي دنيا فريبشان داده بود فراموش مي کنيم ، همچنان که آنها نيز رسيدن به اين روز را ازياد برده بودند و آيات ما را تکذيب مي کردند

خرمشاهی

[همان] كسانى كه دينشان را به سرگرمى و بازيچه گرفتند و زندگانى دنيا فريبشان داد; امروز آنان را فراموش مى كنيم چرا كه ديدار چنين روزشان را فراموش كردند و آيات ما را انكار مى كردند.

کاویانپور

آنان كه دين و ايمانشان را بازيچه خود قرار دادند (مال و ثروت) و زندگى دنيا آنها را مغرور ساخت و فريبشان داد. امروز ما هم آنها را فراموش ميكنيم، بدانسان كه آنها ديدار چنين روزى را از ياد بردند و آيات ما را دروغ انگاشتند.

انصاریان

آنان که دینشان را سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت، پس ما امروز از یاد می بریمشان، همان گونه که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند وهمواره آیات ما را انکار می کردند.

سراج

آنانكه گرفتند دين خود را بازيچه و بيفايده و فريبشان داد زندگانى دنيا پس امروز فرو گذاريم ايشان را در آتش همانگونه كه فراموش كردند ديدن اين روزشان را و چنان بودند كه نشانه‏هاى ما را انكار مى‏كردند

فولادوند

همانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند، و زندگى دنيا مغرورشان كرد. پس همان گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند، و آيات ما را انكار مى‏كردند، ما [هم‏] امروز آنان را از ياد مى‏بريم.

پورجوادی

ما نيز امروز آنان را كه آيين خود را بازيچه پنداشتند و زندگى دنيا فريبشان داد، فراموش مى‏كنيم همانطور كه آنها ديدار چنين روزى را از ياد بردند و آيات ما را منكر شدند.

حلبی

آن كسان كه دين خود را [مايه‏] بازى و سرگرمى گرفتند و زندگانى دنيا آنان را فريب داد، پس امروز ما آنان را فراموش مى‏كنيم چنان كه آنها ديدار اين روزشان را فراموش كردند، و به سبب آنكه آيات ما را انكار مى‏كردند.

اشرفی

آنان كه گرفتند دينشان را بهزل و بازيچه و فريفتشان زندگانى دنيا پس امروز فراموششان ميكنيم چنانكه فراموش كردند ملاقات امروزشانرا و بودنشان كه بآيت‏هاى ما انكار ميورزيدند

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه دينشان را به بازيچه و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، امروز فراموششان مى‏كنيم چنان كه ديدار اين روزشان را فراموش كردند و آنكه آيات ما را انكار مى‏كردند

مکارم

همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند؛ و زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آنها را فراموش می‌کنیم، همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند.

مجتبوی

آنان كه دين خود را به سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را بفريفت. پس امروز آنها را از ياد مى‏بريم- فرومى‏گذاريم- به سزاى آنكه آنها ديدار امروزشان را از ياد بردند و آيات ما را انكار مى‏كردند.

مصباح زاده

آنان كه گرفتند دينشان را بهزل و بازيچه و فريفتشان زندگانى دنيا پس امروز فراموششان ميكنيم چنانكه فراموش كردند ملاقات امروزشان را و بودنشان كه بآيت‏هاى ما انكار ميورزيدند

معزی

آنان كه گرفتند دين خود را هوسرانى و بازيچه و بفريفتشان زندگى دنيا پس امروز فراموششان كنيم بدانسان كه فراموش كردند رسيدنشان را بدين روز و آنكه بودند آيتهاى ما را انكار مى كردند

قمشه ای

آنهایی که دین خدا را فسوس و بازیچه گرفتند و (متاع) حیات دنیا آنها را مغرور و غافل کرد، امروز ما هم آنها را (به رحمت) در نظر نمی‌آوریم چنانکه آنان دیدار چنین روزشان را به خاطر نیاوردند و آیات ما را انکار می‌کردند.

رشاد خليفه

کساني که دين خود را جدي نمي گيرند و كاملاً سرگرم زندگي دنيوي شده اند، در آن روز ما آنها را فراموش مي کنيم، زيرا آنها آن روز را فراموش کردند و آيات ما را انکار نمودند.

Literal

Those who took their religion (as) an amusement/fun and playing/mockery and the life the present/worldly life has deceived/tempted them, so the day/today We forget them as/like they forgot this their day/time, and as long as (because of) what they were with Our verses/evidences disbelieving and denying .

Al-Hilali Khan

«Who took their religion as an amusement and play, and the life of the world deceived them.» So this Day We shall forget them as they forgot their meeting of this Day, and as they used to reject Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

Arthur John Arberry

who have taken their religion as a diversion and a sport, and whom the present life has deluded.› — Therefore today We forget them as they forgot the encounter of this their day, and that they denied Our signs.

Asad

those who, beguiled by the life of this world, have made play and passing delights their religion!» [And God will say:] «And so We shall be oblivious of them today as they were oblivious of the coming of this their Day [of Judgment], and as Our messages they did deny:

Dr. Salomo Keyzer

Die van den godsdienst hun spel en het onderwerp hunner spotternijen hebben gemaakt, terwijl het ondermaansche leven hen verblindde; daarom zullen wij dezen dag hen vergeten, gelijk zij de verzameling van dezen dag vergaten, en dewijl zij het loochenden, dat onze teekens die van God waren.

Free Minds

The ones who took their system as amusement and games, and were preoccupied with this worldly life. Today We forget them as they forgot their meeting on this Day, and they did not heed Our revelations.

Hamza Roberto Piccardo

che consideravano la loro religione gioco e passatempo ed erano ingannati dalla vita terrena». Ebbene, oggi Noi li dimenticheremo, come loro hanno dimenticato l’incontro di questo Giorno e hanno rigettato i Nostri segni.

Hilali Khan

"Who took their religion as an amusement and play, and the life of the world deceived them." So this Day We shall forget them as they forgot their meeting of this Day, and as they used to reject Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

Kuliev E.

которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью». Сегодня Мы предадим их забвению, подобно тому, как они предали забвению встречу в этот день и отвергли Наши знамения.

M.-N.O. Osmanov

которые приняли веру за потеху и забаву и прельстились земною жизнью». [А Аллах скажет]: «Мы же сегодня предали их забвению, подобно тому как они забыли, что предстанут [перед Нами] в Судный день и что они отрицали Наши знамения».

Mohammad Habib Shakir

Who take their religion for an idle sport and a play and this life’s world deceives them; so today We forsake them, as they neglected the meeting of this day of theirs and as they denied Our communications.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Who took their religion for a sport and pastime, and whom the life of the world beguiled. So this day We have forgotten them even as they forgot the meeting of this their Day and as they used to deny Our tokens.

Palmer

who took their religion for a sport and a play; whom the life of the world beguiled.› – Today do we forget them as they forgot the meeting of this day, and for that they did deny our signs!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler, iğreti hayat onları aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Ayetlerimize karşı direniyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz.

Qaribullah

who made their religion an amusement and play, and who were beguiled by their worldly life. ‹ On this Day We will forget them as they forgot the meeting of that Day; for they denied Our verses.

QXP

Those who took their religion as mere amusement and ritual partying, were deceived by immediate gains of the worldly life (6:70). We will forget them as they forgot the meeting of this Day, and rejected Our Revelations.

Reshad Khalifa

Those who do not take their religion seriously, and are totally preoccupied with this worldly life, we forget them on that day, because they forgot that day, and because they spurned our revelations.

Rodwell

Who made their religion a sport and pastime, and whom the life of the world hath deceived.» This day therefore will we forget them, as they forgot the meeting of this their day, and as they did deny our signs.

Sale

who made a laughing-stock and a sport of their religion, and whom the life of the world hath deceived: Therefore this day will we forget them, as they did forget the meeting of this day, and for that they denied our signs to be from God.

Sher Ali

Those who took their religion for a pastime and a sport, and whom the life of the world has beguiled.› This day, then, shall WE forget them as they forgot the meeting of this day of theirs, and as they persisted in denying OUR Signs.

Unknown German

Die ihren Glauben als einen Zeitvertreib und ein Spiel nahmen und die das irdische Leben betörte.» An diesem Tage nun werden Wir sie vergessen, wie sie die Begegnung an diesem ihren Tage vergaßen und wie sie Unsere Zeichen zu leugnen pflegten.

V. Porokhova

Тех, кто религию свою ■ Как тщЕту и забаву принимали ■ И обольстились (благами) земного бытия». ■ Сегодня Мы забудем их, ■ Как встречу с этим Днем они забыли ■ И отрицали Истину знамений Наших.

Yakub Ibn Nugman

Алар хак динне җиңелгә вә уенга санадылар һәм аларны дөнья байлыгы алдады, бүген без дә аларны җәһәннәмгә салып онытырбыз, бу көннәренә юлыгачакларын онытканнары һәм аятьләребезне инкяр иткәннәре өчен.

جالندہری

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے۔ اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے

طاہرالقادری

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ (ہم سے) اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.