سوره الأعراف (7) آیه 126

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 126

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 127
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 125

عربی

وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ

بدون حرکات عربی

و ما تنقم منّا إلاّ أن آمنّا بآيات ربّنا لمّا جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صبرا و توفّنا مسلمين

خوانش

Wama tanqimu minna illa an amanna bi-ayati rabbina lamma jaatna rabbana afrigh AAalayna sabran watawaffana muslimeena

آیتی

خشم بر ما نمي گيري ، جز آنکه چون نشانه هاي پروردگارمان بر ما آشکار، شد به آنها ايمان آورديم اي پروردگار ما ، بر ما شکيبايي ببار و ما را مسلمان بميران

خرمشاهی

و فقط از آن روى با ما كينه مىورزى كه به آيات پروردگارمان، به هنگامى كه بر ما ظاهر شد، ايمان آورده ايم; پروردگارا بر ما [باران] صبر فرو ريز و ما را مسلمان بميران.

کاویانپور

و تو اى فرعون، تنها ايرادى كه از ما مى‏گيرى اينست كه ما به آيات پروردگارمان هنگامى كه براى ما آمده، ايمان آورديم. پروردگارا، صبر و طاقت بر ما عنايت فرما (تا شكنجه و آزار فرعونيان را تحمل كنيم) و ما را مسلمان و فرمانبردار بميران.

انصاریان

و تو ما را جز به این سبب به کیفر نمی رسانی که ما به آیات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد، ایمان آوردیم. [آن گاه به دعا روی آوردند و گفتند:] پروردگارا! صبر و شکیبایی بر ما فرو ریز و ما را در حالی که تسلیم [فرمان ها و احکامت] باشیم، بمیران.

سراج

و تو (كه فرعونى) خشم و كراهت ندارى از ما مگر آنكه گرويديم به معجزات پروردگار خود آن دم كه آمد بما پروردگارا بريز بر ما شكيبائى را (تا جزع نكنيم) و بميران ما را در حاليكه مسلمان باشيم

فولادوند

و تو جز براى اين ما را به كيفر نمى‏رسانى كه ما به معجزات پروردگارمان -وقتى براى ما آمد- ايمان آورديم. پروردگارا، بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان بميران.»

پورجوادی

تنها اعتراض تو نسبت به ما اين است كه چون آيات پروردگارمان بر ما آشكار شد ايمان آورده‏ايم. بار خدايا ما را شكيبايى ده و مسلمان بميران.»

حلبی

و تو اى فرعون! از ما چيز ناپسند نمى‏يابى جز اينكه ما به آيات پروردگارمان ايمان آورديم كه براى ما آمد. پروردگار ما! بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را فرمانبردار بميران.

اشرفی

و بد نمى‏دارى از ما مگر آنكه گرويديم بآيت‏هاى پروردگارمان چون آمد ما را پروردگار ما بريز بر ما شكيبائى و بميران ما را مسلمانان

خوشابر مسعود انصاري

و به ما كيفر نمى‏دهى جز [براى آنكه‏] به نشانه‏هاى پروردگارمان چون به سوى ما آمد، ايمان آورديم. پروردگارا، بر ما [باران‏] بردبارى فرو ريز و در حالى كه مسلمان باشيم روحمان را بگير

مکارم

انتقام تو از ما، تنها بخاطر این است که ما به آیات پروردگار خویش -هنگامی که به سراغ ما آمد- ایمان آوردیم. بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! (و آخرین درجه شکیبائی را به ما مرحمت فرما!) و ما را مسلمان بمیران!»

مجتبوی

و تو هيچ خشم و كينه‏اى از ما به دل ندارى مگر اينكه به نشانه‏هاى پروردگارمان آنگاه كه ما را بيامد ايمان آورديم. پروردگارا، بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان- گردن نهاده و فرمانبردار- بميران.

مصباح زاده

و بد نميدارى از ما مگر آنكه گرويديم بآيت‏هاى پروردگارمان چون آمد ما را پروردگار ما بريز بر ما شكيبائى و بميران ما را مسلمانان

معزی

و كين نورزى با ما جز بدانكه ايمان آورديم به آيتهاى پروردگار ما گاهى كه بيامدند ما را پروردگارا بريز بر ما شكيبائى را و درياب ما را مسلمانان

قمشه ای

و کینه و انتقام تو از ما تنها به جرم آن است که ما به آیات خدا چون برای (هدایت) ما آمد ایمان آوردیم، بار خدایا، به ما صبر و شکیبایی ده و ما را به آیین اسلام (یعنی با تسلیم و رضای به حکم خدا) بمیران.

رشاد خليفه

تو فقط به اين دليل ما را شکنجه مي دهي که ما به مدرک پروردگارمان هنگامي که بر ما آمد، ايمان آورديم. پروردگار ما، ما را ثابت قدم بدار و بگذار تسليم شده بميريم.

Literal

And you do not revenge/hate/criticize from us except that we believed with our Lord’s evidences/verses/signs, when (it) came to us, our Lord pour on us patience, and make us die (as) Moslems/submitters/surrenderers.104

Al-Hilali Khan

«And you take vengeance on us only because we believed in the Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) of our Lord when they reached us! Our Lord! pour out on us patience, and cause us to die as Muslims.»

Arthur John Arberry

Thou takest vengeance upon us only because we have believed in the signs of our Lord when they came to us. Our Lord, pour out upon us patience, and gather us unto Thee surrendering.›

Asad

for thou takest vengeance on us only because we have come to believe in our Sustainer’s messages as soon as they came to us. O our Sustainer! Shower us with patience in adversity, and make us die as men who have surrendered themselves unto Thee!»

Dr. Salomo Keyzer

Want gij wreekt u alleen op ons, omdat wij in de teekenen van onzen Heer gelooven, toen zij ons werden geopenbaard. O Heer! schenk ons geduld, en doe ons als Muzelmannen sterven.

Free Minds

"And you are only seeking revenge on us because we believed in our Lord’s signs when they came to us. Our Lord, provide us with patience and let us die having surrendered."

Hamza Roberto Piccardo

ti vendichi su di noi solo perché abbiamo creduto ai segni del nostro Signore quando essi ci sono giunti. O Signore, concedici la sopportazione e facci morire [a Te] sottomessi».

Hilali Khan

"And you take vengeance on us only because we believed in the Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) of our Lord when they reached us! Our Lord! pour out on us patience, and cause us to die as Muslims."

Kuliev E.

Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами».

M.-N.O. Osmanov

Ты караешь нас только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшимися [Тебе] «.

Mohammad Habib Shakir

And you do not take revenge on us except because we have believed in the communications of our Lord when they came to us! Our Lord: Pour out upon us patience and cause us to die in submission.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thou takest vengeance on us only forasmuch as we believed the tokens of our Lord when they came unto us. Our Lord! Vouchsafe unto us steadfastness and make us die as men who have surrendered (unto Thee).

Palmer

nor dost thou take vengeance on us, save for that we believe in the signs of our Lord, when they come to us. ‹O our Lord! pour out upon us patience, and take us to Thyself resigned.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı müslümanlar olarak al.»

Qaribullah

You would take revenge on us only because we believed in the signs of our Lord when they came to us. Lord, pour patience upon us and let us die as submitters (Muslims). ‹

QXP

«Will you persecute us simply because we believed in the Revelations of our Lord when they came to us? Our Lord! Strengthen our resolve and make us die as those who have surrendered to You.»

Reshad Khalifa

«You persecute us simply because we believed in the proofs of our Lord when they came to us.» «Our Lord, grant us steadfastness, and let us die as submitters.»

Rodwell

And thou takest vengeance on us only because we have believed on the signs of our Lord when they came to us. Lord! pour out constancy upon us, and cause us to die Muslims.»

Sale

for thou takest vengeance on us only because we have believed in the signs of our Lord, when they have come unto us. O Lord, pour on us patience; and cause us to die Moslems.

Sher Ali

`And thou does not wreck vengeance on us but because we have believed in the Signs of our Lord, when they came to us. Our Lord, pour forth upon us steadfastness and cause us to die resigned unto Thee.›

Unknown German

Du nimmst nur darum Rache an uns, weil wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie zu uns gekommen. Unser Herr, gieße Standhaftigkeit in uns und laß uns sterben als Gottergebene.»

V. Porokhova

И ты нам мстишь всего лишь потому, ■ Что мы уверовали (всей душой) ■ В знаменья нашего Владыки, ■ Когда они явились нам. ■ Владыка наш! Пролей на нас терпение и стойкость ■ И дай нам умереть, Тебе предавшись!»

Yakub Ibn Nugman

Ий Фиргаун! Син безне шелтә кылмыйсың, башка нәрсә өчен мәгәр шелтә кылсаң Раббыбыздан килгән аятьләргә иман китергәнебез өчен генә. Ий Раббыбыз! Фиргаун кылган ґәзабка чыдарга безгә сабырлык бир һәм безне мөселман булган хәлебездә үтер! (Фиргаун, иман китергән сихерчеләрне әйткәнчә ґәзаблап үтерде. Карагыз! Иманнары нинди көчле булган Фиргаунның ґәзаблап үтерүеннән һич курыкмаганнар, иманнарыннан кире дүнмәгәннәр).

جالندہری

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبرواستقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں (ماریو تو) مسلمان ہی ماریو

طاہرالقادری

اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی (سچی) نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ اے ہمارے رب! تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو (ثابت قدمی سے) مسلمان رہتے ہوئے (دنیا سے) اٹھالے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.