سوره الأعراف (7) آیه 127

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 127

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 128
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 126

عربی

وَ قالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ

بدون حرکات عربی

و قال الملأ من قوم فرعون أ تذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك و آلهتك قال سنقتّل أبناءهم و نستحيي نساءهم و إنّا فوقهم قاهرون

خوانش

Waqala almalao min qawmi firAAawna atatharu moosa waqawmahu liyufsidoo fee al-ardi wayatharaka waalihataka qala sanuqattilu abnaahum wanastahyee nisaahum wa-inna fawqahum qahiroona

آیتی

مهتران قوم فرعون گفتند : آيا موسي و قومش را مي گذاري تا در زمين فسادکنند و تو و خدايانت را ترک گويد ؟ گفت : پسرانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده خواهم گذاشت ما بالاتر از ايشانيم و بر آنها غلبه مي يابيم

خرمشاهی

بزرگان قوم فرعون گفتند آيا موسى و قومش را رها مى كنى كه در اين سرزمين فساد برپا كنند، و تو و خدايانت را رها كند؟ گفت به زودى پسرانشان را خواهيم كشت و زنان [و دختران]شان را [براى كنيزى] زنده خواهيم گذاشت و ما بر آنان چيره ايم.

کاویانپور

بزرگان قوم فرعون به وى گفتند آيا موسى و قومش را آزاد مى‏گذارى تا در زمين فساد برپا كنند؟ و تو و معبودان تو را ترك نمايند؟ فرعون گفت پسران آنها را بقتل خواهم رساند و دخترانشان را زنده خواهم گذاشت و ما به آنها كاملا مسلط هستيم.

انصاریان

اشراف و سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در این سرزمین فساد و تباهی کنند و تو و معبودهایت را واگذارند؟ گفت: به زودی پسرانشان را به صورتی وسیع و گسترده به قتل می رسانیم و زنانشان را زنده می گذاریم و ما بر آنان چیره و مُسلّطیم.

سراج

و گفتند بزرگان از قوم فرعون (بفرعون) آيا مى‏گذارى بموسى و گروه او را تا تباهى كنند در سرزمين (مصر) و تا بگذارد ترا و خدايانت را فرعون گفت بزودى خواهيم كشت پسران بنى اسرائيل را و زنده بگذاريم دخترانشان را و البته ما فوق ايشان نيرومنديم

فولادوند

و سران قوم فرعون گفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى‏كنى تا در اين سرزمين فساد كنند و [موسى‏] تو و خدايانت را رها كند؟» [فرعون‏] گفت: «بزودى پسرانشان را مى‏كُشيم و زنانشان را زنده نگاه مى‏داريم، و ما بر آنان مسلطيم.»

پورجوادی

اشراف قوم فرعون گفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى‏كنى كه در زمين فساد كنند؟ تو و معبودهايت را به حال خود گذارند؟» گفت: «در آينده‏اى نزديك پسرانشان را مى‏كشيم و زنانشان را زنده نگهميداريم ما بر آنها چيره‏ايم.»

حلبی

و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قوم وى را رها مى‏كنى تا در زمين فساد كنند و تو و معبودان تو را فرو گذارد؟ گفت: بزودى پسران آنها را مى‏كشيم و زنان آنها را زنده مى‏گذاريم و ما بر آنها چيره‏ايم.

اشرفی

و گفتند آن جمع از قوم فرعون آيا واميگذارى موسى و قوم او را تا فساد كنند در زمين و واگذارد ترا و الاهان ترا گفت بزودى ميكشيم پسران ايشانرا و باقى ميگذاريم زنانشان را و بدرستيكه ما فوق ايشانيم غالبان

خوشابر مسعود انصاري

و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قومش را وا مى‏گذارى تا در اين سرزمين فساد كنند و تو و معبودانت را رها كند؟ گفت: پسرانشان را خواهيم كشت و دخترانشان را زنده خواهيم گذاشت. و ما بر آنان چيره‏ايم

مکارم

و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسی و قومش را رها می‌کنی که در زمین فساد کنند، و تو و خدایانت را رها سازد؟!» گفت: «بزودی پسرانشان را می‌کشیم، و دخترانشان را زنده نگه می‌داریم (تا به ما خدمت کنند)؛ و ما بر آنها کاملاً مسلّطیم!»

مجتبوی

و مهتران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قوم او را وا مى‏گذارى تا در اين سرزمين تباهى كنند و تو و خدايانت را فروگذارند؟ گفت: هر آينه پسرانشان را خواهيم كشت و زنانشان را زنده نگه خواهيم داشت و ما بر آنها چيره‏ايم.

مصباح زاده

و گفتند آن جمع از قوم فرعون آيا واميگذارى موسى و قوم او را تا فساد كنند در زمين و وا گذارد ترا و الهان ترا گفت بزودى ميكشيم پسران ايشان را و باقى ميگذاريم زنانشان را و بدرستى كه ما فوق ايشانيم غالبان

معزی

و گفتند توده اى از قوم فرعون آيا مى گذارى موسى و قومش را تا فساد كنند در زمين و بگذاردت تو و خدايانت را گفت بزودى زار بكشيم فرزندان ايشان را و بگذاريم زنانشان را و همانا مائيم بر فراز ايشان نيرومندان

قمشه ای

و سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را واگذاری تا در این سرزمین فساد کنند و تو و خدایان تو را رها سازند؟فرعون گفت: به زودی پسرانشان را کشته و زنانشان را زنده گذاریم (و در رنج و عذاب خدمت و اسارت نگاه داریم) و ما بر آنها غالب و مقتدریم.

رشاد خليفه

پيشوايان در ميان قوم فرعون گفتند: آيا به موسى و قومش اجازه مى دهى كه در زمين فساد كنند و تو و خدايان تو را ترك نمايند؟ او گفت: ما پسرانشان را مى كشيم و دخترانشان را زنده مى گذاريم. ما از آنها بسيار قدرتمندتر هستيم.

Literal

And the nobles/assembly from Pharaoh’s nation said: «Do you leave Moses and his nation to corrupt/disorder in the earth/Planet Earth, and he leaves you and your gods?» He said: «We will kill their sons and shame/keep alive their women, and we are above/over them defeating/conquering.»

Al-Hilali Khan

The chiefs of Firauns (Pharaoh) people said: «Will you leave Moosa (Moses) and his people to spread mischief in the land, and to abandon you and your gods?» He said: «We will kill their sons, and let live their women, and we have indeed irresistible power over them.»

Arthur John Arberry

Then said the Council of the people of Pharaoh, ‹Wilt thou leave Moses and his people to work corruption in the land, and leave thee and thy gods?› Said he, ‹We shall slaughter their sons and spare their women; surely we are triumphant over them!›

Asad

And the great ones among Pharaoh’s people said: «Wilt thou allow Moses and his people to spread corruption on earth, and to [cause thy people to] forsake thee and thy gods?» [Pharaoh] replied: «We shall slay their sons in great numbers and shall spare [only] their women: for, verily, we hold sway over them!»

Dr. Salomo Keyzer

En de opperhoofden van Pharao’s volk zeiden: Wilt gij Mozes en zijn volk laten vertrekken, opdat zij op de aarde zouden zondigen en u en uwe goden verlaten? Pharao antwoordde: wij zullen hunne mannelijke kinderen doen dooden, en wij zullen hunne vrouwelijke kinderen sparen, en zoo zullen wij de zege over hen behalen.

Free Minds

And the commanders from among the people of Pharaoh said: "Will you let Moses and his people corrupt the land, and abandon you and your gods?" He said: "We will kill their children and rape their women; we will be supreme over them."

Hamza Roberto Piccardo

I notabili del popolo di Faraone dissero: «Lascerai che Mosè e il suo popolo spargano corruzione sulla terra, abbandonando te e i tuoi dèi?». Disse: «Poiché abbiamo il dominio su di loro, uccideremo immediatamente i loro figli maschi e risparmieremo le loro femmine».

Hilali Khan

The chiefs of Firauns (Pharaoh) people said: "Will you leave Moosa (Moses) and his people to spread mischief in the land, and to abandon you and your gods?" He said: "We will kill their sons, and let live their women, and we have indeed irresistible power over them."

Kuliev E.

Знатные люди из народа Фараона сказали: «Неужели ты позволишь Мусе (Моисею) и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними».

M.-N.O. Osmanov

Предводители народа Фир’ауна спросили [его]: «Неужели ты позволишь Мусе и его народу творить на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» [Фир’аун] ответил: «Мы будем убивать их сынов и оставлять в живых женщин. И, воистину, мы одолеем их».

Mohammad Habib Shakir

And the chiefs of Firon’s people said: Do you leave Musa and his people to make mischief in the land and to forsake you and your gods? He said: We will slay their sons and spare their women, and surely we are masters over them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The chiefs of Pharaoh’s people said: (O King), wilt thou suffer Moses and his people to make mischief in the land, and flout thee and thy gods? He said: We will slay their sons and spare their women, for lo! we are in power over them.

Palmer

And the chiefs of Pharaoh’s people said, ‹Will ye leave Moses and his people, to do evil in the land, and to leave thee and thy gods?› Said he, ‹We will have their sons slain and their women we will let live, for, verily, we are triumphant over them.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Firavun kavminin kodamanları dediler ki: «Mûsa’yı ve toplumunu, yeryüzünü fesada verip seni ve ilahlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun?» Dedi ki Firavun: «Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını diri bırakacağız/kadınlarının rahimlerini yoklayıp çocuk alacağız/kadınlarına utanç duyulacak şeyler yapacağız. Üstlerine sürekli kahır yağdıracağız.»

Qaribullah

The assembly of Pharaoh’s nation said: ‹Will you allow Moses and his nation to corrupt in the land and to forsake you and your gods? ‹ He replied: ‹We will put their sons to death and spare their women, indeed we are conquerors over them. ‹

QXP

The chiefs among Pharaoh’s people said, «Will you allow Moses and his people to create disorder in the land, and forsake your rule and your gods?» He said, «We will slay their sons and spare their women. We are in power over them.»

Reshad Khalifa

The leaders among Pharaoh’s people said, «Will you allow Moses and his people to corrupt the earth, and forsake you and your gods?» He said, «We will kill their sons, and spare their daughters. We are much more powerful than they are.»

Rodwell

Then said the chiefs of Pharaoh’s people – «Wilt thou let Moses and his people go to spread disorders in our land, and desert thee and thy gods?» He said, «We will cause their male children to be slain and preserve their females alive: and verily we shall be masters over them.»

Sale

And the chiefs of Pharaoh’s people said, wilt thou let Moses and his people go, that they may act corruptly in the earth, and leave thee and thy gods? Pharaoh answered, we will cause their male children to be slain, and we will suffer their females to live; and by that means we shall prevail over them.

Sher Ali

And the chiefs of pharaoh’s people said, `Wilt thou leave Moses and his people to create disorder in the land and forsake thee and thy gods ?› He answered, `We will ruthlessly slay their sons and let their women live. And surely we are dominant over them.›

Unknown German

Die Häupter von Pharaos Volk sprachen: «Willst du zulassen, daß Moses und sein Volk Unfrieden stiften im Land und dich und deine Götter verlassen?» Er antwortete: «Wir wollen ihre Söhne hinmorden und ihre Frauen am Leben lassen, denn wir haben über sie Gewalt.»

V. Porokhova

И молвили вельможи Фараона: ■ «Ужель допустишь, чтобы Муса и его народ ■ Распространяли нечесть на земле, ■ Тебя покинув и твоих богов?» ■ И Фараон ответил (им): ■ «Мы перебьем всех мальчиков у них ■ И только девочек в живых оставим. ■ Тогда мы одолеем их».

Yakub Ibn Nugman

Фиргаун кауменнән олылары әйттеләр: «Ий Фиргаун! Мусаны вә аның каумен җир өстендә бозыклык кылсыннар һәм сиңа вә сынымнарыңа гыйбадәт кылуны куйсыннар өчен аларны калдырасыңмы? Ягъни үтерергә кирәк», – диделәр. Фиргаун әйтте: тиздән кыз балаларын калдырып, ир балаларын үтерербез без, әлбәттә, алардан өстенбез, көчлебез», – дип.

جالندہری

اور قومِ فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست کش ہوجائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بےشک ہم ان پر غالب ہیں

طاہرالقادری

اور قومِ فرعون کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا: کیا تو موسٰی اور اس کی (اِنقلاب پسند) قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور (پھر کیا) وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا: (نہیں) اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کردیں گے (تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہوجائے) اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے (تاکہ ان سے زیادتی کی جاسکے)، اور بیشک ہم ان پر غالب ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.