سوره الأعراف (7) آیه 168

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 168

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 169
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 167

عربی

وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الأَْرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

بدون حرکات عربی

و قطّعناهم في الأرض أمما منهم الصّالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و السّيّئات لعلّهم يرجعون

خوانش

WaqattaAAnahum fee al-ardi omaman minhumu alssalihoona waminhum doona thalika wabalawnahum bialhasanati waalssayyi-ati laAAallahum yarjiAAoona

آیتی

آنان را گروه گروه در زمين تقسيم کرديم ، بعضي نيکوکار و بعضي جز آن وبه نيکيها و بديها آزموديم ، شايد بازگردند

خرمشاهی

و ايشان را به صورت امتهايى در آن سرزمين تقسيم كرديم; بعضى از ايشان صالح اند و بعضى جز آن; و آنان را به خوشيها و ناخوشيها آزموديم باشد كه [به راه حق] باز گردند.

کاویانپور

و آنها را در روى زمين بصورت گروهكهايى پراكنده ساختيم و عده‏اى از آنها نيكوكار و عده‏اى ديگر مغاير با آن بودند و آنها را با نيكيها و ناكاميها مورد آزمايش قرار داديم شايد (بسوى خدا) بازگردند.

انصاریان

و آنان را در زمین [به صورت] گروه گروه پراکنده کردیم، گروهی از آنان مردمی شایسته و گروهی از آنان غیر شایسته اند، و آنان را با خوشی ها و سختی ها آزمودیم، باشد که [غیر شایسته ها به صلاح، درستی، صواب و راستی] بازگردند.

سراج

و پراكنده كرديم بنى اسرائيل را در زمين برخى از ايشان شايستگانند و برخى ديگر (از نظر مرتبه) پست تر از شايستگانند و آزموديم ايشان را به نيكوئى‏ها و بديها تا آنكه ايشان (بخدا) بازگردند

فولادوند

و آنان را در زمين به صورت گروه‏هايى پراكنده ساختيم: برخى از آنان درستكارند و برخى از آنان جز اينند. و آنها را به خوشيها و ناخوشيها آزموديم، باشد كه ايشان بازگردند.

پورجوادی

آنها را در زمين به صورت گروه‏هايى بپراكنديم، گروهى صالح و گروهى ناصالحند و آنها را به نيكيها و بديها آزموديم شايد بازگردند.

حلبی

و آنها را گروه گروه در زمين پراگنديم. از ايشان [گروهى‏] نيكانند. و گروهى جز اين هستند، و ايشان را به نعمتها و بلاها بيازموديم، باشد كه ايشان باز گردند.

اشرفی

و جدا جدا كرديم ايشانرا در زمين امت‏ها بعضيشان باشند شايستگان و بعضى از ايشان غير از آن و آزموديم ايشانرا براحت‏ها و رنجها باشد كه ايشان بازگردند

خوشابر مسعود انصاري

و آنان را گروه گروه در آن سرزمين پراكنديم. [گروهى‏] از آنان درستكار و [گروهى‏] از آنان جز اينند، و آنان را با نيكيها و سختيها آزموديم تا [به راه راست‏] بازگردند

مکارم

و آنها را در زمین بصورت گروه‌هایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی از آنها صالح، و گروهی ناصالحند. و آنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!

مجتبوی

و آنها را در زمين گروه گروه پراكنده كرديم، از آنان برخى شايستگانند و برخى فروتر از آن- كه عوام يهودند-. و آنها را به نيكيها و بديها- خوشيها و ناخوشيها- بيازموديم شايد باز گردند.

مصباح زاده

و جدا جدا كرديم ايشان را در زمين امت‏ها بعضيشان باشند شايستگان و بعضى از ايشان غير از آن و آزموديم ايشان را براحتها و رنجها باشد كه ايشان باز گردند

معزی

و بخش كرديمشان در زمين ملّتهائى از ايشانند شايستگان و از ايشانند جز آن و آزموديمشان به خوبيها و بديها شايد بازگردند

قمشه ای

و بنی اسرائیل را در روی زمین به شعبی متفرق ساختیم، بعضی از آنها صالح و درستکارند و برخی فروتر از آنان (در درجه و منزلت) ، و آنها را به خوشی‌ها و ناخوشی‌ها بیازمودیم، باشد که (به حکم حق) بازگردند.

رشاد خليفه

ما آنها را در ميان جوامع بسيارى در سراسر زمين پراكنده كرديم. برخى از آنها پرهيزكار بودند و برخى كمتر پرهيزكار بودند، ما آنها را با موفقيت و سختى امتحان كرديم، شايد كه بازگردند.

Literal

And We separated/divided them in the earth/Planet Earth (into) nations, from them the correct/righteous people, and from them other than that, and We tested them with the goodnesses and the sins/crimes, maybe/perhaps they return.

Al-Hilali Khan

And We have broken them (i.e. the Jews) up into various separate groups on the earth, some of them are righteous and some are away from that. And We tried them with good (blessings) and evil (calamities) in order that they might turn (to Allahs Obedience).

Arthur John Arberry

And We cut them up into nations in the earth, some of them righteous, and some of them otherwise; and We tried them with good things and evil, that haply they should return.

Asad

And We dispersed them as [separate] communities all over the earth; some of them were righteous, and some of them less than that: and the latter We tried with blessings as well as with afflictions, so that they might mend their ways. «

Dr. Salomo Keyzer

En wij verstrooiden hen onder de volkeren der aarde. Sommigen van hen zijn deugdzame personen, en sommigen van hen zijn anders. En wij beproefden hen door voor- en tegenspoed, opdat zij van hunne ongehoorzaamheid mochten terugkeeren.

Free Minds

And We divided them through the land as nations. From them are the upright, and from them are other than that. And We tested them with good things and bad, perhaps they will return.

Hamza Roberto Piccardo

Li dividemmo sulla terra in comunità diverse. Tra loro ci sono genti del bene e altre [che non lo sono]. Li mettemmo alla prova con prosperità e avversità, affinché ritornassero [sulla retta via].

Hilali Khan

And We have broken them (i.e. the Jews) up into various separate groups on the earth, some of them are righteous and some are away from that. And We tried them with good (blessings) and evil (calamities) in order that they might turn (to Allahs Obedience).

Kuliev E.

Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть праведные и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом, – быть может, они вернутся на прямой путь.

M.-N.O. Osmanov

Мы рассеяли их по земле [различными] общинами. Среди них есть и праведные и неправедные. Мы подвергли их испытанию и добром и злом в надежде, что они вернутся [на путь истины].

Mohammad Habib Shakir

And We cut them up on the earth into parties, (some) of them being righteous and (others) of them falling short of that, and We tried them with blessings and misfortunes that they might turn.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We have sundered them in the earth as (separate) nations. Some of them are righteous, and some far from that. And We have tried them with good things and evil things that haply they might return.

Palmer

We cut them up in the earth into nations. Of them are the righteous, and of them are the reverse of that; we have tried them with good things and with bad things; haply they may return.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve onları yeryüzünde birçok ümmetlere böldük. İçlerinde barışsever iyiler vardı ama böyle olmayan aşağılıklar da vardı. Belki dönerler ümidiyle onları güzeliklerle de kötülüklerle de imtihana çektik.

Qaribullah

We dispersed them through the earth in nations some were righteous, others were not, and tested them with good and evil in order that they return.

QXP

Our Law caused them to scatter in the earth as sections. Among them some are righteous, and some are opposite. Through the turns of history We have caused them to experience easy and difficult times, in order that they might return to Our Laws.

Reshad Khalifa

We scattered them among many communities throughout the land. Some of them were righteous, and some were less than righteous. We tested them with prosperity and hardship, that they may return.

Rodwell

And we have divided them upon the Earth as peoples: some of them are upright and some are otherwise; and by good things and by evil things have we proved them, to the intent that they might return to us.

Sale

And We dispersed them among the nations in the earth. Some of them are upright persons, and some of them are otherwise. And We proved them with prosperity and with adversity, that they might return from their disobedience;

Sher Ali

And WE broke them up into separate peoples in the earth. Among them are those that are righteous and among them are those that are otherwise. And WE tried them with good things and bad things that they might return to good.

Unknown German

Und Wir haben sie auf Erden verteilt in Volksstämme. Unter ihnen sind Rechtschaffene, und unter ihnen sind andere. Und Wir prüften sie durch Gutes und durch Böses, auf daß sie sich bekehren möchten.

V. Porokhova

Мы их рассеяли по всей земле в различные народы. ■ Средь них иные обладают благочестьем, ■ Другие – лишены его. ■ И Мы испытывали их ■ (Известной долей) благоденствия и зла, ■ Чтоб, (видя в этом назначение Господне), ■ Они могли к Нам обратиться.

Yakub Ibn Nugman

Без аларны күп фиркаләргә бүлдек, алар арасында изгеләре бар, ягъни ислам динен кабул итүчеләре һәм башкачалары да бар, ягъни залимнәре. Без аларга күп нигъмәтләр, күп яхшылыклар вә күп яманлыклар, ґәзаблар бирдек, шаять кәфердән иманга кайтырлар дип.

جالندہری

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کرکے ملک میں منتشر کر دیا۔ بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے (یعنی بدکار) اور ہم آسائشوں، تکلیفوں (دونوں) سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ (ہماری طرف) رجوع کریں

طاہرالقادری

اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم (اور منتشر) کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور ان (ہی) میں سے بعض اس کے سوا (بدکار) بھی اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات (دونوں طریقوں) سے کی تاکہ وہ (اللہ کی طرف) رجوع کریں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.