سوره الأعراف (7) آیه 171

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 171

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 172
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 170

عربی

وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

بدون حرکات عربی

و إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلّة و ظنّوا أنّه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة و اذكروا ما فيه لعلّكم تتّقون

خوانش

Wa-ith nataqna aljabala fawqahum kaannahu thullatun wathannoo annahu waqiAAun bihim khuthoo ma ataynakum biquwwatin waothkuroo ma feehi laAAallakum tattaqoona

آیتی

و کوه را برفراز سرشان چون سايباني نگه داشتيم و مي پنداشتند که اکنون ، بر سرشان خواهد افتاد کتابي را که به شما داده ايم با نيرومندي بگيريد وهر چه را که در آن آمده است به ياد داريد ، باشد که پرهيزگار شويد

خرمشاهی

و چنين بود كه كوه [طور] را بر سر آنان برافراشتيم، گويى سايبانى بود; و گمان بردند كه آن بر آنان فرو خواهد افتاد [و گفتيم] آنچه به شما داده ايم به جد و جهد بگيريد و آنچه در آن هست به خاطر بسپاريد باشد كه پروا پيشه كنيد.

کاویانپور

و هنگامى كه كوه را بر فراز آنها همچون سايبانى بلند برافراشتيم و گمان ميكردند كه بر روى آنها فرود خواهد آمد. (گفتيم) آنچه را بشما داده‏ايم محكم نگهدارى كنيد و هر چه (احكام و دستورات) در آنست بياد داشته باشيد (و عمل كنيد) تا خداترس و پرهيزكار شويد.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی [را] که کوه [طور] را برکندیم، [و] چنان که گویی سایبانی است بالای سرشان قرار دادیم و [به خاطرضعف ایمان] پنداشتند که بر سرشان سقوط می کند. [به آنان گفتیم:] آنچه [از کتاب، شریعت و احکام] به شما داده ایم با قدرت [ی تمام و عزمی استوار] بگیرید، و آنچه [از معارف و حقایق] در آن است متذکّر شوید [و فرا گیرید و همواره به خاطر داشته باشید] تا [با عمل به آن] پرهیزکار شوید.

سراج

آنگه كه بكنديم از جاى خود و نگهداشتيم كوه طور را بر بالاى سر بنى اسرائيل گوئيا آن سايبانى بود و يقين كردند كه آن كوه فرود آينده است بر سرشان (و گفتيم) بگيريد آنچه داديم به شما به قوت (تمام) و ياد كنيد آنچه در آنست تا آنكه پرهيزكارى كنيد

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه كوه [طور] را بر فرازشان سايبان‏آسا، برافراشتيم، و چنان پنداشتند كه [كوه‏] بر سرشان فرو خواهد افتاد. [و گفتيم:] آنچه را كه به شما داده‏ايم به جدّ و جهد بگيريد، و آنچه را در آن است به ياد داشته باشيد. شايد كه پرهيزگار شويد.

پورجوادی

كوه را همچون سايبانى بر فرازشان بداشتيم كه پنداشتند بر آنها فرو خواهد آمد: آنچه را به شما داده‏ايم به جدّ بگيريد و تعاليمش را به ياد داشته باشيد تا پرهيزگار شويد.

حلبی

و چون كوه را بر زبر ايشان بلند كرديم گويى كه آن سايبانى بود و گمان بردند كه بر سر ايشان خواهد افتاد. [گفتيم:] آنچه را به شما داده‏ايم، به جدّ بگيريد و آنچه در آن است بخاطر بسپاريد، باشد كه شما پرهيزگار شويد.

اشرفی

و هنگاميكه بلند كرديم كوه را بالاى ايشان گويا كه آن سايبانى بود و گمان بردند كه آن فرود آينده است بآنها بگيريد آنچه داديم شما را بقوت و ياد كنيد آنچه در آنست باشد كه شما بپرهيزيد

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه كوه را چنان كه گويى سايبانى است، بر فرازشان برافراشتيم و گمان بردند كه آن بر آنان فرو خواهد افتاد. آنچه را كه به شما داديم به جدّ [و جهد] بگيريد و آنچه را كه در آن است ياد كنيد، باشد كه شما پروا پيشه كنيد

مکارم

و (نیز به خاطر بیاور) هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود می‌آمد؛ (و در همین حال، از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم:) آنچه را (از احکام و دستورها) به شما داده‌ایم، با قوّت (و جدیت) بگیرید! و آنچه در آن است، به یاد داشته باشید، (و عمل کنید،) تا پرهیزگار شوید!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه كوه را بركنديم و بالاى سرشان برديم كه گويى سايبانى است و پنداشتند كه بر سرشان افتادنى است [گفتيم:] آنچه را به شما داديم- يعنى كتاب- با همه نيرو بگيريد و آنچه را در آن است به ياد آريد شايد پرهيزگار شويد.

مصباح زاده

و هنگامى كه بلند كرديم كوه را بالاى ايشان گويا كه آن سايبانى بود و گمان بردند كه آن فرود آينده است بانها بگيريد آنچه داديم شما را بقوت و ياد كنيد آنچه در آنست باشد كه شما بپرهيزيد

معزی

و هنگامى كه بالا برديم كوه را فراز ايشان مانند سايبانى و پنداشتندش فرودآينده بر خويش بگيريد آنچه را به شما داديم به قوّت و ياد آريد آنچه را در آن است شايد پرهيزكارى كنيد

قمشه ای

و آن‌گاه که کوه طور را از جای برکندیم و مانند قطعه ابری بر فراز سر آنها برآوردیم که پنداشتند بر آنها فرو خواهد افتاد (و امر کردیم) دستور توراتی که به شما آمد با قوت (ایمان و عقیده محکم) اخذ کنید و آنچه در آن مذکور است متذکر شوید، باشد که پرهیزکار شوید.

رشاد خليفه

ما كوه را همچون چترى بالاى سرشان بلند كرديم و آنها فكر كردند كه مى خواهد روى سرشان بيفتد: شما بايد از آنچه به شما داده ايم به شدت پيروى كنيد و محتواى آن را به خاطر بسپاريد، باشد كه نجات يابيد.

Literal

And if We shook off/rose/spread the mountain above them as if/though it (is) shade and they assumed/suspected that it (is) falling/landing with (on) them, take/receive what We gave/brought you with power/strength and mention/remember what (is) in it, maybe/perhaps you fear and obey.

Al-Hilali Khan

And (remember) when We raised the mountain over them as if it had been a canopy, and they thought that it was going to fall on them. (We said): «Hold firmly to what We have given you (i.e. the Taurat (Torah)), and remember that which is therein (act on its commandments), so that you may fear Allah and obey Him.»

Arthur John Arberry

And when We shook the mountain above them as if it were a canopy, and they supposed it was about to fall on them: ‹Take forcefully what We have given you, and remember what is in it; haply you will be godfearing.›

Asad

And [did We not say,] when We caused Mount Sinai to quake above the children of Israel as though it were a [mere] shadow, and they thought that it would fall upon them, «Hold fast with [all your] strength unto what We have vouchsafed you, and bear in mind all that is therein, so that you might remain conscious of God»

Dr. Salomo Keyzer

En toen wij den berg Sina over hen oprichtten, als ware het een deksel, en zij zich verbeeldden, dat die op hen viel, zeiden wij: ontvang de wet die wij u hebben gebracht met eerbied; en gedenk wat daarin is bevat, opdat gij u in acht moogt nemen.

Free Minds

And We raised the mountain above them as if it were a cloud, and they thought it would fall on them: "Take what We have given you with strength and remember what is in it that you may be righteous."

Hamza Roberto Piccardo

E quando elevammo il Monte sopra di loro, come fosse un baldacchino, e temevano che sarebbe rovinato loro addosso, [dicemmo]: «Afferrate con forza ciò che vi abbiamo dato e ricordatevi di quel che contiene. Forse sarete timorati».

Hilali Khan

And (remember) when We raised the mountain over them as if it had been a canopy, and they thought that it was going to fall on them. (We said): "Hold firmly to what We have given you (i.e. the Taurat (Torah)), and remember that which is therein (act on its commandments), so that you may fear Allah and obey Him."

Kuliev E.

Вот Мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь того, что Мы даровали вам, и помните то, что содержится в нем, – быть может, вы устрашитесь.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как Мы вознесли гору Синай над [головами] сынов Исраила словно тучу. Они было подумали, что она рухнет на них, [и Мы сказали]: «Твердо стойте на том, что Мы даровали Вам, помните, что там содержится: быть может, вы станете богобоязненными».

Mohammad Habib Shakir

And when We shook the mountain over them as if it were a covering overhead, and they thought that it was going to fall down upon them: Take hold of what We have given you with firmness, and be mindful of what is in it, so that you may guard (against evil).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when We shook the Mount above them as it were a covering, and they supposed that it was going to fall upon them (and We said): Hold fast that which We have given you, and remember that which is therein, that ye may ward off (evil).

Palmer

And when we shook the mountain over them, as though it were a shadow, and they thought it would fall upon them (saying), ‹Take ye what we have given you with firmness, and remember what is therein; haply ye may fear.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir zaman, dağı tepelerine bir gölgelik gibi çekmiştik de onu üstlerine düşüyor sanmışlardı. «Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın ki korunabilesiniz.»

Qaribullah

When We suspended the mountain over them as though it were a shadow and they feared that it was falling down on them: (We said): ‹Take forcefully that which We have given you and remember what it contains, in order that you keep from evil. ‹

QXP

They must recall that the Mount Sinai stands over them as a telling Witness. The mountain could shake with a quake and fall to be level with them but the Divine Guidance is the unwavering Truth (13:31), (59:61). We said, «Hold fast the Scripture We have given you and work the teachings in it, so that you may live upright.»

Reshad Khalifa

We raised the mountain above them like an umbrella, and they thought it was going to fall on them: «You shall uphold what we have given you, strongly, and remember the contents thereof, that you may be saved.»

Rodwell

And when we shook the mount over them as if it had been a shadow, and they thought it falling upon them, . . . «Receive, said we, with steadfastness what we have brought you, and remember what is therein to the end that ye may fear God.»

Sale

And when We shook the mountain of Sinai over them, as though it had been a covering, and they imagined that it was falling upon them; and We said, receive the law which We have brought you, with reverence; and remember that which is contained therein, that ye may take heed.

Sher Ali

And when WE shook the mountain over them as though it were a covering and they thought it was going to fall on them, WE said, `Hold fast that which WE have given you and remember what is therein that you may guard against evil.›

Unknown German

Und da Wir den Berg über ihnen schüttelten, als wäre er ein Zelt, und sie dachten, er würde auf sie stürzen (da sprachen Wir): «Haltet fest, was Wir euch gegeben haben, und seid eingedenk dessen, was darin steht, auf daß ihr gerettet werdet.»

V. Porokhova

Когда Мы сотрясли над ними гору ■ И она стала словно кров, ■ Они подумали – падет она на них. ■ (И Мы сказали им): ■ «Вы стойко следуйте тому, ■ Что Мы вам ниспослали, ■ И помните, что там (открыто вам), ■ Чтоб, (гнева) Господа страшась, ■ Вы стали бы Ему послушны.

Yakub Ibn Nugman

Шуны да хәтерләгез! Без тауны урыныннан сөреп яһүдләр өстенә күтәрдек, гүя алар өстендә болыт булып торды, әгәр Тәүрат белән гамәл кылырга ризалык белдермәсәләр, тауның өсләренә төшәчәген белделәр. Тәүратны куәт белән тотыгыз вә аның белән ныклап гамәл кылыгыз һәм Тәүратта булган Аллаһ хөкемнәрен кешеләргә ирештерегез кәфердән вә гөнаһлардан сакланмаклыгыгыз өчен!

جالندہری

اور جب ہم نے ان (کے سروں) پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو (ہم نے کہا کہ) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو۔ اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ

طاہرالقادری

اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو (یوں) بلند کر دیا جیسا کہ وہ (ایک) سائبان ہو اور وہ (یہ) گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے۔ (سو ہم نے ان سے فرمایا: ڈرو نہیں بلکہ) تم وہ (کتاب) مضبوطی سے (عملاً) تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ان (احکام) کو (خوب) یاد رکھو جو اس میں (مذکور) ہیں تاکہ تم (عذاب سے) بچ جاؤ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.