سوره الأعراف (7) آیه 195

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 195

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 196
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 194

عربی

أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ

بدون حرکات عربی

أ لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثمّ كيدون فلا تنظرون

خوانش

Alahum arjulun yamshoona biha am lahum aydin yabtishoona biha am lahum aAAyunun yubsiroona biha am lahum athanun yasmaAAoona biha quli odAAoo shurakaakum thumma keedooni fala tunthirooni

آیتی

آيا آنها را پاهايي هست که با آن راه بروند يا آنها را دستهايي هست که با آن حمله کنند يا چشمهايي هست که با آن ببينند يا گوشهايي هست که باآن بشنوند ؟ بگو : شريکانتان را بخوانيد و بر ضد من تدبير کنيد و مرا مهلت مدهيد

خرمشاهی

آيا پاهايى دارند كه با آن راه روند؟ يا دستانى دارند كه با آن كارى انجام دهند; يا چشمانى دارند كه با آن ببينند؟ يا گوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو شريكانى را كه قائليد بخوانيد، سپس در حق من هر چه خواهيد بسگاليد و مهلتم ندهيد.

کاویانپور

آيا آنها پا دارند كه با آن راه بروند؟ يا دست دارند كه با آن بردارند (يا كارى انجام دهند؟) يا چشم دارند كه با آن ببينند؟ يا گوش دارند كه با آن بشنوند؟ به آنان بگو، پس اين بتها را كه شريكان خدا قرار داده‏ايد، بر عليه من بخوانيد و درباره من مكر و حيله بكار بريد و مهلتم ندهيد

انصاریان

آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه روند، یا دست هایی دارند که با آن بگیرند، یا چشم هایی دارند که با آن ببینند، یا گوش هایی دارند که با آن بشنوند؟! بگو: شریکان خود را [به کمک خویش] بخوانید، سپس [بر ضدِّ من هر توطئه و] نیرنگی [دارید] به کار گیرید و [برای نابودی من لحظه ای مرا [مهلت ندهید] تا برای شما ثابت شود که هیچ کاری در هیچ زمینه ای از غیر خدا بر نمی آید.]

سراج

آيا بتان را پاهائى است كه بروند با آن يا آنها را دستهائيست كه بگيرند با آن (چيزها را) آيا آنها را ديدگانى است كه به بينند با آن آيا آنها را گوشهائى است كه بشنوند بدان بگو بخوانيد شريكان (در عبادت) خود را و حيله كنيد در باره من و مهلت مدهيد مرا

فولادوند

آيا آنها پاهايى دارند كه با آن راه بروند، يا دستهايى دارند كه با آن كارى انجام دهند، يا چشمهايى دارند كه با آن بنگرند، يا گوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: «شريكان خود را بخوانيد؛ سپس در باره من حيله به كار بريد و مرا مهلت مدهيد.»

پورجوادی

آيا پا دارند كه با آن راه بروند يا دستهايى كه با آن چيزى را بگيرند، يا چشمانى كه با آن ببينند، يا گوشهايى كه با آن بشنوند؟ بگو: «شريكانتان را بخوانيد، چاره‏انديشى كنيد و مرا مهلت ندهيد.»

حلبی

آيا آنها را پاهايى است كه بدان راه بروند يا آنها را دستهايى هست كه با آن بنيرو بگيرند يا آنها را ديدگانى است كه به آن ببينند يا آنها را گوشهايى است كه بدان بشنوند؟ بگو با من مكر كنيد و مهلتم مدهيد.

اشرفی

آيا ايشانرا پاهائيست كه راه ميروند بآن يا ايشانرا دستهائيست كه بگيرند بآنها يا ايشانرا چشمهائى است كه به بينند بآنها يا ايشانرا گوشهائى است كه بشنوند بآنها بگو بخوانيد انبازانتان را سپس مكر كنيد با من پس مهلت ندهيد بمن

خوشابر مسعود انصاري

آيا پاهايى دارند كه با آن [پاها] راه مى‏روند؟ آيا دستانى دارند كه با آن [دستان‏] مى‏گيرند؟ آيا چشمهايى دارند كه با آن [چشمها] مى‏بينند؟ آيا گوشهايى دارند كه با آن [گوشها] مى‏شنوند؟ بگو: شريكانتان را [به فرياد] خوانيد. آن گاه در [باره‏] من تدبير [ناروا] كنيد. و به من مهلت ندهيد

مکارم

آیا (آنها حداقل همانند خود شما) پاهایی دارند که با آن راه بروند؟! یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند (و کاری انجام دهند)؟! یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟! یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟! (نه، هرگز، هیچ‌کدام،) بگو: «(اکنون که چنین است،) بتهای خویش را که شریک خدا قرار داده‌اید (بر ضد من) بخوانید، و برای من نقشه بکشید، و لحظه‌ای مهلت ندهید، (تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست)!

مجتبوی

آيا آنها را پاهايى هست كه با آن بروند، يا آنها را دستهايى هست كه با آن بگيرند- داد و ستد و حمله و دفاع كنند-، يا آنها را چشمهايى هست كه با آن ببينند، يا آنها را گوشهايى هست كه با آن بشنوند. بگو: انبازان خود را- كه براى خدا ساخته‏ايد- بخوانيد آنگاه در باره من هر ترفند و نيرنگى كه توانيد به كار بريد و مرا مهلت مدهيد

مصباح زاده

آيا ايشان را پاهائيست كه راه ميروند بان يا ايشان را دستهائيست كه بگيرند بآنها يا ايشان را چشمهائى است كه ببينند بانها يا ايشان را گوشهائى است كه بشنوند بانها بگو بخوانيد انبازانتان را سپس مكر كنيد با من پس مهلت ندهيد بمن

معزی

آيا آنان را است پاهائى كه روان گردند بدانها يا آنان را است دستهائى كه آهنگ كنند بدانها يا آنان را است ديدگانى كه بينند بدانها يا آنان را است گوشهائى كه بشنوند بدانها بگو بخوانيد شريكان خويش را پس نيرنگ با من كنيد و مهلتم ندهيد

قمشه ای

آیا آن بتان را پایی است که راهی پیمایند یا دستی که از آستین قدرت بیرون آرند، یا چشم و گوشی که به آن ببینند و بشنوند؟بگو: شریکان (باطل) خود را بخوانید و هر حیلت که با من می‌توانید به کار برید بی‌آنکه هیچ مرا مهلت بدهید.

رشاد خليفه

آيا آنها پا دارند كه با آن راه بروند؟ آيا آنها دست دارند كه با آن از خود دفاع كنند؟ آيا آنها چشم دارند كه با آن ببينند؟ آيا آنها گوش دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: معبودهاى خود را صدا كنيد و از آنها بخواهيد تا بى درنگ مرا شكست دهند.

Literal

Are for them feet (legs) they walk with it, or (are) for them hands they destroy/attack violently with it, or (are) for them eyes/sights they see/understand with it, or (are) for them ears, they hear/listen with it? Say: «Call your partners (with God) then plot/conspire against me , so you (will) not delay me/give me time .»110

Al-Hilali Khan

Have they feet wherewith they walk? Or have they hands wherewith they hold? Or have they eyes wherewith they see? Or have they ears wherewith they hear? Say (O Muhammad SAW): «Call your (so-called) partners (of Allah) and then plot against me, and give me no respite!

Arthur John Arberry

What, have they feet wherewith they walk, or have they hands wherewith they lay hold, or have they eyes wherewith they see, or have they ears wherewith they give ear? Say: ‹Call you then to your associates; then try your guile on me, and give me no respite.

Asad

Have these [images], perchance, feet on which they could walk? Or have they hands with which they could grasp? Or have they eyes with which they could see? Or have they ears with which they could hear? Say [O Prophet]: «Summon to your aid all those to whom you ascribe a share in God’s divinity,» and thereupon contrive [anything you may wish] against me, and give me no respite!

Dr. Salomo Keyzer

Hebben zij voeten, om er mede te loopen? Of hebben zij handen, om iets aan te vatten? Of hebben zij oogen, om er mede te zien? Of hebben zij ooren, om er mede te hooren? Zeg: Roept uwe makkers; denkt eene list tegen mij uit en geeft mij geen uitstel. Ik vrees niets.

Free Minds

Do they have feet with which to walk?, or do they have hands with which to strike?, or do they have eyes with which to see?, or do they have ears with which to hear? Say: "Call on your partners, then scheme against me. You will not be given respite."

Hamza Roberto Piccardo

Hanno piedi per camminare, hanno mani per afferrare, hanno occhi per vedere, hanno orecchie per sentire? Di›: «Chiamate questi associati, tramate pure contro di me e non datemi tregua:

Hilali Khan

Have they feet wherewith they walk? Or have they hands wherewith they hold? Or have they eyes wherewith they see? Or have they ears wherewith they hear? Say (O Muhammad SAW): "Call your (so-called) partners (of Allah) and then plot against me, and give me no respite!

Kuliev E.

Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи: «Призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки.

M.-N.O. Osmanov

Есть ли у них ноги, при помощи которых они передвигаются? Или у них есть руки, чтобы брать ими [что-либо] ? Или у них есть глаза, чтобы видеть? Или у них есть уши, чтобы слышать? Скажи [, Мухаммад]: «Призовите тех, кому вы поклоняетесь [помимо Аллаха], а уж потом стройте против меня козни и не давайте мне отсрочки.

Mohammad Habib Shakir

Have they feet with which they walk, or have they hands with which they hold, or have they eyes with which they see, or have they ears with which they hear? Say: Call your associates, then make a struggle (to prevail) against me and give me no respite.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Have they feet wherewith they walk, or have they hands wherewith they hold, or have they eyes wherewith they see, or have they ears wherewith they hear? Say: Call upon your (so-called) partners (of Allah), and then contrive against me, spare me not!

Palmer

Have they feet to walk with? or have they hands to hold with? or have they eyes to see with? or have they ears to hear with? Call upon your partners; then plot against me, and do not wait.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ayakları mı var onların ki, onlarla yürüsünler; ellerimi mi var onların ki onlarla tutsunlar; gözleri mi var onların ki, onlarla görsünler; kulaklarımı var onların ki, onlarla işitsinler!? De ki: «Ortaklarınızı çağırıp bana tuzak kurun. Hadi, göz açtırmayın bana!»

Qaribullah

Have they feet to walk with? Have they hands to punish with? Have they eyes to see with? Have they ears to hear with? Say: ‹Call on your partners and then try to scheme against me. Give me no respite.

QXP

Do the idols have feet to walk, hands to hold, eyes to see and ears to hear? (Likewise, these human demigods have no foundation of Truth to stand on, nor the power to avert Requital, nor the faculties of confronting Reason). Tell the opponents of the Message, «Call upon your idols and your so-called partners of Allah, contrive what you can, and give me no respite.

Reshad Khalifa

Do they have legs on which they walk? Do they have hands with which they defend themselves? Do they have eyes with which they see? Do they have ears with which they hear? Say, «Call upon your idols, and ask them to smite me without delay.

Rodwell

Have they feet to walk with? Have they hands to hold with? Have they eyes to see with? Have they ears to hear with? SAY: Call on these joint gods of yours; then make your plot against me, and delay it not.

Sale

Have they feet, to walk with? Or have they hands, to lay hold with? Or have they eyes, to see with? Or have they ears, to hear with? Say, call upon your companions, and then lay a snare for me, and defer it not;

Sher Ali

Have they feet wherewith they walk, or have they hands wherewith they hold, or have they eyes wherewith they see, or have they ears wherewith they hear ? Say, `Call upon the partners you associate with ALLAH, then contrive you all against me and give me no respite.

Unknown German

Haben sie etwa Füße, damit zu gehen, oder haben sie Hände, damit zu greifen, oder haben sie Augen, damit zu sehen, oder haben sie Ohren, damit zu hören? Sprich: «Rufet eure Götter an; dann schmiedet Listen wider mich und lasset mir keine Zeit.

V. Porokhova

Неужто у них ноги есть, которыми ходить, ■ Иль руки есть, которыми хватать? ■ Иль есть у них глаза, чтоб видеть, ■ Иль уши есть, чтоб слышать ими? ■ Скажи: «Вы созовите ваших соучастников (Аллаху) ■ И (с ними) стройте козни мне, ■ (При этом) не давая мне отсрочки.

Yakub Ibn Nugman

Әйә ул сынымнарның йөрергә аяклары бармы? Тотарга куллары бармы? Күрергә күзләре бармы? Һәм ишетергә колаклары бармы? Әлбәттә, берсе дә юк. Әйт: «Үзегезнең Аллаһуга тиңләштергән сынымнарыгызны чакырыгыз, аннары миңа һич миһләт – вакыт бирмичә хәйлә-мәкерләрегезне кылыгыз».

جالندہری

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو اور میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی ہو) کرلو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو (پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کرسکتے ہیں)

طاہرالقادری

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں: (اے کافرو!) تم اپنے (باطل) شریکوں کو (میری ہلاکت کے لئے) بلا لو پھر مجھ پر (اپنا) داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.