سوره فصلت (41) آیه 6

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 6

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 7
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 5

عربی

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

بدون حرکات عربی

قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه و استغفروه و ويل للمشركين

خوانش

Qul innama ana basharun mithlukum yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faistaqeemoo ilayhi waistaghfiroohu wawaylun lilmushrikeena

آیتی

بگو : من انساني هستم همانند شما به من وحي شده که خدايتان خدايي است يکتا پس بدو روي آوريد و از او آمرزش بخواهيد و واي بر مشرکان :

خرمشاهی

بگو من بشرى همانند شما هستم [با اين تفاوت] كه به من وحى مى شود كه خداى شما خداى يگانه است، در كار او راست و درست باشيد و از او آمرزش بخواهيد، و واى بر مشركان.

کاویانپور

بگو، من هم انسانى مثل شما هستم جز آنكه بمن وحى ميرسد كه خداى شما يكيست. در پرستش او ثابت و پايدار باشيد و از او آمرزش بخواهيد و عذاب شديد بر كسانى است كه شرك آورند.

انصاریان

بگو: من بشری مانند شما هستم، [نه از جنسی دیگر که سخنم را نفهمید] به من وحی می شود که معبود شما فقط معبود یکتاست، پس [با دوری از افراط و تفریط] به سوی او رو کنید، و از او آمرزش بخواهید، و وای بر مشرکان؛

سراج

بگو فقط من آدمى همانند شمايم كه وحى مى‏شود به من كه معبود شما خداى يكتاست پس استقامت ورزيد در حاليكه توجه كنيد بسوى او و آمرزش خواهيد از وى و سختى عذاب براى مشركان است

فولادوند

بگو: «من، بشرى چون شمايم، جز اينكه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است. پس مستقيماً به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد. و واى بر مشركان.»

پورجوادی

بگو: «من فقط يك انسانم، درست مانند شما، به من وحى شده است كه معبود شما يگانه است، به او روى آوريد و از او طلب آمرزش كنيد، واى بر مشركان:

حلبی

بگو: بيگمان من بشرى هستم مانند شما [كه‏] به من وحى مى‏شود. معبود شما، معبودى يگانه است، [بر پرستش او] پايدار باشيد و از او آمرزش بخواهيد.- و واى بر مشركان.

اشرفی

بگو جز اين نيست كه من انسانى هستم مانند شما كه وحى مى‏شود بمن كه خداى شما خدائيست يگانه پس رو آوريد بسوى او و آمرزش طلبيد از او و واى بر مشركان

خوشابر مسعود انصاري

بگو: جز اين نيست كه من بشرى مانند شما هستم. به من وحى مى‏شود كه خدايتان معبود يگانه است. پس به راستى و درستى رو به سوى او نهيد و از او آمرزش بخواهيد. و واى به حال مشركان

مکارم

بگو: من فقط انسانی مثل شما هستم؛ این حقیقت بر من وحی می‌شود که معبود شما معبودی یگانه است؛ پس تمام توجّه خویش را به او کنید و از وی آمرزش طلبید؛ وای بر مشرکان!

مجتبوی

بگو: جز اين نيست كه من آدمى‏ام مانند شما، به من وحى مى‏شود كه همانا خداى شما خدايى است يگانه، پس به سوى او روى آريد و راست باشيد- به يكتا پرستى و طاعت و پايدارى بر آن- و از او آمرزش بخواهيد، و واى بر مشركان،

مصباح زاده

بگو جز اين نيست كه من انسانى هستم مانند شما كه وحى مى‏شود بمن كه خداى شما خدائيست يگانه پس رو آوريد بسوى او و آمرزش طلبيد از او و واى بر مشركان

معزی

بگو همانا منم بشرى مانند شما وحى مى شود بسويم كه خداى شما خداى يكتا است پس استقامت كنيد بسويش و آمرزش از او خواهيد و واى بر مشركان

قمشه ای

بگو که من هم مانند شما بشری هستم جز آنکه مرا وحی می‌رسد که پروردگار شما خدای یکتای بی‌همتاست، پس همه مستقیم به راه دین او شتابید و از او آمرزش طلبید. و وای به حال مشرکان.

رشاد خليفه

بگو: من جز بشري مانند شما نيستم كه به من وحي شده است كه خداي شما خداي يكتاست. بايد خود را به او اختصاص دهيد و از او طلب بخشش نماييد. واي بر مشركان.

Literal

Say: «But/truly I am a human equal/alike to you (it) is being transmitted/revealed to me that your Lord (is) one God, so be straight/direct to Him, and ask Him for forgiveness, and calamity/Hell to the sharers/takers of partners (with God) .»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «I am only a human being like you. It is inspired in me that your Ilah (God) is One Ilah (God – Allah), therefore take Straight Path to Him (with true Faith Islamic Monotheism) and obedience to Him, and seek forgiveness of Him. And woe to Al-Mushrikoon (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc. – see V.:).

Arthur John Arberry

Say: ‹I am only a mortal, like you are. To me it has been revealed that your God is One God; so go straight with Him, and ask for His forgiveness; and woe to the idolaters

Asad

Say thou, [O Prophet:] «I am but a mortal like you. [Cf. 6:50 and the corresponding note.] It has been revealed to me that your God is the One God: go, then, straight towards Him and seek His forgiveness!» And woe unto those who ascribe divinity to aught beside Him,

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Waarlijk, ik ben slechts een mensch zooals gij. Mij is het geopenbaard, dat uw God n God is; richt dus uwen weg naar hem, en vraagt vergiffenis voor hetgeen voorbij is. En wee over de ongeloovigen.

Free Minds

Say: "I am no more than a human being like you. It is inspired to me that your god is One god, therefore you shall be upright towards Him and seek His forgiveness. And woe to those who set up partners."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Io non sono che un uomo come voi: mi è solo stato rivelato che il vostro Dio è un Dio unico. Rivolgetevi a Lui e implorate il Suo perdono». Guai agli associatori,

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "I am only a human being like you. It is inspired in me that your Ilah (God) is One Ilah (God – Allah), therefore take Straight Path to Him (with true Faith Islamic Monotheism) and obedience to Him, and seek forgiveness of Him. And woe to Al-Mushrikoon (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc. – see V.2:105).

Kuliev E.

Скажи: «Я – такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог – Бог Единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам,

M.-N.O. Osmanov

Отвечай [, Мухаммад]: «Я – всего лишь такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог – Бог единый. Идите же к Нему прямым путем, просите у Него прощения. Горе многобожникам,

Mohammad Habib Shakir

Say: I am only a mortal like you
; it is revealed to me that your Allah is one Allah, therefore follow the right way to Him and ask His forgiveness; and woe to the polytheists;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (unto them O Muhammad): I am only a mortal like you. It is inspired in me that your Allah is One Allah, therefor take the straight path unto Him and seek forgiveness of Him. And woe unto the idolaters,

Palmer

Say, ‹I am but a mortal like yourselves, I am inspired that your God is one God; then go straight to Him, and ask forgiveness of Him; and woe to the idolaters,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Ben sadece sizin gibi bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendelemeden O’na yönelin ve O’ndan af dileyin. Vay haline ortak koşanların!

Qaribullah

Say (Prophet Muhammad): ‹I am only a human like you, to whom it is revealed that your God is One God. Therefore be straight with Him and ask Him to forgive you. Woe to the idolaters,

QXP

(O Prophet) say to them, «I am only a human being like you. It has been revealed to me that your God is One God. Therefore, march along the Straight Road to Him and seek the protection of His forgiveness. And (know that) there is nothing in store but loss for them who associate ‹partners› with Him.» (‹Wayl› = Woe = Ultimate loss).

Reshad Khalifa

Say, «I am no more than a human being like you, who has been inspired that your god is one god. You shall be devoted to Him, and ask His forgiveness. Woe to the idol worshipers.

Rodwell

SAY: I am only a man like you. It is revealed to me that your God is one God: go straight then to Him, and implore his pardon. And woe to those who join gods with God;

Sale

Say, verily I am only a man like you. It is revealed unto me that your God is one God: Wherefore direct your way strait unto Him; and ask pardon of Him for what is past. And woe be to the idolaters;

Sher Ali

Say, `I am only a mortal like you. It is revealed to me that your god is One God; so go ye straight to HIM without deviating, and ask forgiveness of HIM.› And woe to the idolaters,

Unknown German

Sprich: «Ich bin nur ein Mensch wie ihr. Mir ward offenbart, daß euer Gott ein Einiger Gott ist; so seiet aufrichtig gegen Ihn und bittet Ihn um Verzeihung.» Und wehe den Götzendienern,

V. Porokhova

Скажи: «Всего лишь человек я, вам подобный. ■ Открыто мне внушением, ■ Что наш Господь – Единый Бог (для всех). ■ Так будьте же Ему верны ■ И вопросите для себя прощенья». ■ И горе тем, кто измышляет в поклонение Ему ■ Другие божества;

Yakub Ibn Nugman

Син аларга әйт: «Мин дә сезнең кеби үк бер адәм баласымын, ләкин миңа Аллаһудан вәхий киләдер, сезнең Илаһәгезнең ялгыз бер генә Аллаһ икәнлеге белән, Аңа чын иман китереп туры итагать итүче булыгыз, һәм тәүбә итеп Аңардан гафу сорагыз! Мөшрикләргә һәлак булудыр.

جالندہری

کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم۔ (ہاں) مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے تو سیدھے اسی کی طرف (متوجہ) رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر افسوس ہے

طاہرالقادری

(اِن کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمادہ کرنے کے لئے) فرما دیجئے: (اے کافرو!) بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں (پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو) میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبودِ یکتا ہے، پس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لئے ہلاکت ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.