سوره فصلت (41) آیه 21

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 21

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 22
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 20

عربی

وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

بدون حرکات عربی

و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللّه الّذي أنطق كلّ شي‏ء و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون

خوانش

Waqaloo lijuloodihim lima shahidtum AAalayna qaloo antaqana Allahu allathee antaqa kulla shay-in wahuwa khalaqakum awwala marratin wa-ilayhi turjaAAoona

آیتی

به پوستهاي خود گويند : چرا بر ضد ما شهادت داديد ؟ گويند : آن خدايي ، که هر چيزي را به سخن مي آورد و شما را نخستين بار بيافريد و به او بازگشت مي يابيد ، ما را به سخن آورده است

خرمشاهی

به پوستهايشان گويند چرا بر ما گواهى داديد؟ گويند ما را خداوندى كه هر چيز را به سخن درآورد، به سخن درآورده است، و او شما را نخست بار [كه چيزى نبوديد] آفريد، و به سوى او بازگردانده مى شويد.

کاویانپور

كافران به اعضاى بدن خود ميگويند: چرا بر عليه ما گواهى داديد؟ آنها پاسخ ميدهند: خدايى كه تمام موجودات را گويا ميسازد، ما را نيز گويا كرد و اوست كه شما را در آغاز آفريد و بسوى او باز ميگرديد.

انصاریان

و آنان به پوستشان می گویند: چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ می گویند: همان خدایی که هر موجودی را به سخن آورد، ما را گویا ساخت، و او شما را نخستین بار آفرید و به سوی او بازگردانده می شوید.

سراج

و گويند دوزخيان بپوست اندامشان (جوارحشان) چرا گواهى داديد بزيان ما گويند به سخن در آورد ما را خدائى كه به سخن در آورده هر چيزى را و حال آنكه او آفريد شما را نخستين بار و به سوى او باز گردانيده خواهيد شد

فولادوند

و به پوست [بدن‏] خود مى‏گويند: «چرا بر ضدّ ما شهادت داديد؟» مى‏گويند: «همان خدايى كه هر چيزى را به زبان درآورده ما را گويا گردانيده است، و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او برگردانيده مى‏شويد.»

پورجوادی

آنها به پوستهاى خود گويند: «چرا عليه ما گواهى داديد؟» پاسخ دهند: «خدايى كه هر موجودى را به سخن درآورده و نخستين بار شما را آفريد ما را گويا ساخته است و بازگشتتان به سوى اوست.»

حلبی

و [آنها خطاب‏] به پوست‏هاى تن خود گويند: چرا بر [ضد] ما شهادت داديد؟ [پاسخ‏] گويند: خداى ما را به سخن آورد آنكه هر چيز را گويا كند، و اوست كه نخستين بار شما را آفريد، و بسوى او باز مى‏گرديد.

اشرفی

و گويند پوستهاشان را چرا گواهى داديد بر ما گويند بسخن آورد ما را خدائى كه بسخن آورد هر چيز را و او آفريد شما را نخستين بار و بسوى او برميگرديد

خوشابر مسعود انصاري

و به پوستهايشان گويند: چرا به زيان ما گواهى داديد. [در پاسخ‏] گويند: خدايى كه همه چيز را به سخن آورده است، ما را گويا ساخت. و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او باز گردانده مى‏شويد

مکارم

آنها به پوستهای تنشان می‌گویند: «چرا بر ضدّ ما گواهی دادید؟!» آنها جواب می‌دهند: «همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته ؛ و او شما را نخستین بار آفرید، و بازگشتتان بسوی اوست!

مجتبوی

و به پوستهاى خويش گويند: چرا بر ما گواهى داديد؟ گويند: خدايى كه هر چيزى را گويا كرده است ما را به سخن آورد. و اوست كه شما را نخستين بار بيافريد و به سوى او بازگردانده مى‏شويد.

مصباح زاده

و گويند پوستهاشان را چرا گواهى داديد بر ما گويند بسخن آورد ما را خدائى كه بسخن آورد هر چيز را و او آفريد شما را نخستين بار و بسوى او بر ميگرديد

معزی

و گفتند به پوستهاى خويش چرا گواهى داديد بر ما گفتند به سخن آورد ما را خدائى كه به سخن آورد همه چيز را و او آفريد شما را نخستين بار و بسويش بازگردانيده شويد

قمشه ای

و آنها به اعضاء بدن گویند: چرا بر اعمال ما شهادت دادید؟آن اعضاء جواب گویند: خدایی که همه موجودات را به نطق آورد ما را نیز گویا گردانید و او شما را نخستین بار بیافرید و باز به سوی او بازگردانیده می‌شوید.

رشاد خليفه

آنها به پوست خود خواهند گفت: چرا عليه ما شهادت داديد؟ آنها پاسخ خواهند داد: خدا ما را به سخن واداشت؛ او يکتايي است که همه چيز را به سخن آورد. اوست يکتايي که نخستين بار شما را آفريد و اکنون نزد او بازگشته ايد.

Literal

And they said to their skins: «Why (did) you witness/testify on us?» They said: «God who made every thing speak, made us speak, and He created you (the) first/beginning time , and to Him you are being returned.»

Al-Hilali Khan

And they will say to their skins, «Why do you testify against us?» They will say: «Allah has caused us to speak, as He causes all things to speak, and He created you the first time, and to Him you are made to return.»

Arthur John Arberry

and they will say to their skins, ‹Why bore you witness against us?› They shall say, ‹God gave us speech, as He gave everything speech. He created you the first time, and unto Him you shall be returned.

Asad

And they will ask their skins, «Why did you bear witness against us?» – [and] these will reply: «God, who gives speech to all things, has given speech to us [as well]: for He [it is who] has created you in the first instance – and unto Him you are [now] brought back.

Dr. Salomo Keyzer

En zij zullen tot hunne huiden zeggen: Waarom legt gij getuigenis tegen ons af? Deze zullen antwoorden: God heeft ons doen spreken; hij die de spraak schenkt aan alle wezens, hij schiep u eens, en tot hem zijt gij teruggekeerd.

Free Minds

And they will say to their skins: "Why did you bear witness against us?" They will reply: "God made us speak; He is the One who causes everything to speak. He is the One who created you the first time, and to Him you return."

Hamza Roberto Piccardo

E diranno alle loro pelli: «Perché avete testimoniato contro di noi?». Risponderanno: «E› stato Allah a farci parlare, [Egli è] Colui che fa parlare tutte le cose. Egli è Colui che ci ha creati la prima volta e a Lui sarete ricondotti».

Hilali Khan

And they will say to their skins, "Why do you testify against us?" They will say: "Allah has caused us to speak, as He causes all things to speak, and He created you the first time, and to Him you are made to return."

Kuliev E.

Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь». Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены.

M.-N.O. Osmanov

И они спросят свою кожу [и прочее]: «Почему вы свидетельствовали против нас?» Те ответят: «Нас застави
говорить Аллах, который дарует речь всему сущему». Он сотворил вас изначально, и к Нему вы будете возвращены.

Mohammad Habib Shakir

And they shall say to their skins: Why have you borne witness against us? They shall say: Allah Who makes everything speak has made us speak, and He created you at first, and to Him you shall be brought back.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they say unto their skins: Why testify ye against us? They say: Allah hath given us speech Who giveth speech to all things, and Who created you at the first, and unto Whom ye are returned.

Palmer

And they shall say to their skins, ‹Why have ye borne witness against us?› they shall say, ‹God gave us speech who has given speech to everything; He created you at first, and unto Him shall ye be returned;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Derilerine: «Aleyhimizde neden tanıklık ettiniz?» derler. Derileri derler ki: «O her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O yaratmıştı ya! Ve siz O’na döndürüleceksiniz.»

Qaribullah

‹Why did you bear witness against us, ‹ they will ask their skins, and they will reply: ‹Allah has given us speech, as He has given speech to everything. It was He who created you the first time, and to Him you shall return.

QXP

And they will ask their skins, «Why did you testify against us?» They will say, «Allah has given us the power to speak as He has given speech to all things. For, He created you for the first time and unto Him you are brought back. (17:13), (75:14).

Reshad Khalifa

They will say to their skins, «Why did you bear witness against us?» They will reply, «GOD made us speak up; He is the One who causes everything to speak. He is the One who created you the first time, and now you have been returned to Him.»

Rodwell

And they shall say to their skins, «Why witness ye against us?» They shall say, «God, who giveth a voice to all things, hath given us a voice: He created you at first, and to Him are ye brought back.

Sale

And they shall say unto their skins, wherefore do ye bear witness against us? They shall answer, God hath caused us to speak, who giveth speech unto all things: He created you the first time; and unto Him are ye returned.

Sher Ali

And they will say to their skins, `Why have you borne witness against us ?› They will say, `ALLAH has made us speak as HE has made everything else speak. And HE it is Who created you the first time, and unto HIM have you been brought back.

Unknown German

Und sie werden zu ihrer Haut sprechen: «Warum zeugst du wider uns?» Sie wird sprechen: «Allah hat mir Rede verliehen – Er, Der einem jeden Ding Rede verleiht. Und Er ist es, Der euch erstmals erschuf, und zu Ihm seid ihr zurückgebracht.

V. Porokhova

И своей коже они скажут: ■ «Что ж против нас свидетельствуешь ты?» ■ На что она ответит: ■ «Аллах мне речь внушил, ■ Он – Тот, Кто все (земное) речью одарил. ■ Он создал вас первоначально, ■ К Нему же – ваше возвращенье».

Yakub Ibn Nugman

Алар үзләренең тиреләренә әйтерләр: «Ник сез безнең зарарыбызга шәһадәт бирәсез», – дип. Тиреләре әйтер: «Без сөйләгән сүзләрне Аллаһу тәгалә сөйләтте, вә Ул – Аллаһ әүвәл мәртәбәдә сезне халык кылды, каберләрегездән кубарылгач та шул Аллаһуга кайтырсыз», – дип.

جالندہری

اور وہ اپنے چمڑوں (یعنی اعضا) سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے

طاہرالقادری

پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، وہ کہیں گی: ہمیں اُس اﷲ نے گویائی عطا کی جو ہر چیز کو قوتِ گویائی دیتا ہے اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.