پایان

به شما شادباش میگوییم،

تمام گامهایی که برای آشنایی با بیخدایی برای شما آماده شده بود را پشت سر گذاشتید. درک سیستماتیک و دقیق آنچه در این مراحل گذشت میتواند شما را به یک بیخدا تبدیل کند یا دستکم شما را تا مقدار زیادی با بیخدایی آشنا کند.

هم اکنون میتوانید برای دریافت اطلاعات کلی در مورد بیخدایی به نوشتارهای زیر مراجعه کنید.