سفسطه‌ها

از آشنا ترین بخشهای زندیق که به بررسی باورهای رایج اما اشتباه می‌پردازد.