سوره هود (11) آیه 61

قرآن، سوره هود (11) آیه 61

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 62
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 60

عربی

وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

بدون حرکات عربی

و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها فاستغفروه ثمّ توبوا إليه إنّ ربّي قريب مجيب

خوانش

Wa-ila thamooda akhahum salihan qala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa anshaakum mina al-ardi waistaAAmarakum feeha faistaghfiroohu thumma tooboo ilayhi inna rabbee qareebun mujeebun

آیتی

و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم گفت : اي قوم من ، خداي يکتا را بپرستيد شما را جز او خدايي نيست اوست که شما را از زمين پديدآورده است و خواست که آبادانش داريد پس آمرزش خواهيد و به درگاهش توبه کنيد هر آينه پروردگار من نزديک است و دعاها را اجابت مي کند

خرمشاهی

و به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم] گفت اى قوم من خداوند را كه خدايى جز او نداريد بپرستيد; او شما را از زمين پديد آورد و شما را به آبادگرى در آن وا داشت، پس از او آمرزش بخواهيد و به درگاه او توبه كنيد، كه بيگمان پروردگار من نزديك و اجابتگر است.

کاویانپور

و ما براى هدايت قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم. صالح گفت: اى جماعت، تنها خدا را بپرستيد كه جز او هيچ معبودى براى شما نيست. او شما را از خاك آفريد و شما را در زمين استقرار بخشيد. پس آمرزش از او بخواهيد و بسوى او توبه و بازگشت كنيد. در حقيقت پروردگار من به همه (مخلوقات) نزديك است و اجابت كننده دعا و درخواستها است.

انصاریان

و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید؛ شما را جز او هیچ معبودی نیست، و او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید؛ بنابراین از او آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید؛ زیرا پروردگارم [به بندگانش] نزدیک و اجابت کنندهدعای آنان است.

سراج

و بسوى قبيله ثمود برادرشان صالح را (فرستاديم) وى گفت اى گروه من بپرستيد خدا را نيست شما را هيچ معبود بسزائى جز او او بيافريد شما را از زمين و زندگانى بخشيد شما را در زمين پس آمرزش بخواهيد از او و باز گرديد به سوى او زيرا پروردگار من نزديك و اجابت كننده است

فولادوند

و به سوى [قوم‏] ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستيد. براى شما هيچ معبودى جز او نيست. او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش بخواهيد، آنگاه به درگاه او توبه كنيد، كه پروردگارم نزديك [و] اجابت‏كننده است.»

پورجوادی

براى ثموديان برادرشان صالح را فرستاديم. گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستيد كه جز او معبودى نيست، او شما را از زمين آفريد و آبادانيش را به شما واگذاشت. از او طلب آمرزش كنيد و به درگاهش توبه آوريد كه پروردگار من نزديك و اجابت‏گر است.»

حلبی

و به سوى [فرزندان‏] ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد شما را جز او معبودى نيست. او شما را از زمين آفريد و در آن شما را زندگانى داد. پس از او آمرزش بخواهيد سپس به سوى او بازگرديد براستى پروردگار من، نزديك [و] اجابت كننده [دعا] است.

اشرفی

و فرستاديم بسوى ثمود برادرشان صالح را گفت اى قوم بپرستيد خدا نيست شما را هيچ خدائى غير از او او آفريد شما را از زمين و عمر داد شما را در آن پس آمرزش خواهيد از او پس بازگشت كنيد بسوى او بدرستيكه پروردگار من نزديك و اجابت كننده است

خوشابر مسعود انصاري

و به سوى ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: اى قوم من، خدا را پرستش كنيد. معبود [راستينى‏] جز او نداريد. او شما را از زمين پديد آورد و شما را در آن به آباد كردن گمارد، پس از او آمرزش بخواهيد، آن گاه به درگاه او توبه كنيد. كه پروردگارم نزديك [و] اجابت كننده است

مکارم

و بسوی قوم «ثمود»، برادرشان «صالح» را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادی آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید، که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک، و اجابت‌کننده (خواسته‌های آنها) است!»

مجتبوی

و به قوم ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: اى قوم من، خداى يكتا را بپرستيد، شما را جز او خدايى نيست او شما را از زمين آفريد و شما را در آن زندگانى داد- يا شما را به آبادانى آن واداشت- پس، از او آمرزش بخواهيد و آنگاه به سوى او بازگرديد، كه پروردگار من نزديك است و پاسخ‏دهنده.

مصباح زاده

و فرستاديم بسوى ثمود برادرشان صالح را گفت اى قوم بپرستيد خدا را نيست شما را هيچ خدائى غير از او او آفريد شما را از زمين و عمر داد شما را در آن پس آمرزش خواهيد از او پس بازگشت كنيد بسوى او بدرستى كه پروردگار من نزديك و اجابت كننده است

معزی

و بسوى ثمود برادر ايشان صالح را گفت اى قوم من پرستش كنيد خدا را نيست شما را خدائى جز او پديد آورده است شما را از زمين و استعمار كرده است شما را در آن پس استغفار كنيد او را سپس بازگشت كنيد بسوى او كه پروردگار من نزديك است و پذيرنده

قمشه ای

و باز ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم، صالح به قوم خود گفت: ای قوم، خدای یگانه را که شما را جز او خدایی نیست پرستش کنید، او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت، پس شما از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنید که البته خدای من (به همه) نزدیک است و شنونده و اجابت کننده است.

رشاد خليفه

به نزد ثمود برادرشان صالح را فرستاديم. او گفت: اي قوم من، خدا را پرستش کنيد؛ خداي ديگري جز او نداريد. او شما را از زمين آغاز كرد، سپس شما را در آن مستقر كرد. از او طلب بخشش نماييد، سپس به درگاه او توبه کنيد. پروردگار من هميشه نزديک است، پاسخ دهنده.

Literal

And to Thamud their brother Saleh, He said: «You (my) nation worship God, (there is) not for you from a God other than Him, He created you in the Earth , and He made you inhabit/populate in it, so ask Him for forgiveness, then repent to Him, that my Lord (is) near/close answering/replying.»

Al-Hilali Khan

And to Thamood (people, We sent) their brother Salih (Saleh). He said: «O my people! Worship Allah, you have no other Ilah (God) but Him. He brought you forth from the earth and settled you therein, then ask forgiveness of Him and turn to Him in repentance. Certainly, my Lord is Near (to all by His Knowledge), Responsive.»

Arthur John Arberry

And to Thamood their brother Salih; he said, ‹O my people, serve God! You have no god other than He. It is He who produced you from the earth and has given you to live therein; so ask forgiveness of Him, then repent to Him; surely my Lord is nigh, and answers prayer.

Asad

AND UNTO [the tribe of] Thamud [We sent] their brother Salih.e› He said: «O my people! Worship God [alone]: you have no deity other than Him. He brought you into being out of the earth,» and made you thrive thereon.» Ask Him, therefore, to forgive you your sins, and then turn towards Him in repentance-for, verily, my Sustainer is ever-near, responding [to the call of whoever calls unto Him]!»

Dr. Salomo Keyzer

En tot den stam van Thamoed zonden wij hunnen broeder Saleh. Hij zeide tot hen: O mijn volk! aanbid God, gij hebt geen God buiten hem. Hij is het, die u uit de aarde voortbracht en u eene woning daarop heeft geschonken. Vraag hem dus vergiffenis en wend u tot hem; want mijn Heer is nabij, en gereed te antwoorden.

Free Minds

And to Thamud was sent their brother Saleh. He said: "My people, serve God, you have no god besides Him. He established you in the land and gave you control over it, so seek His forgiveness, then repent to Him. My Lord is Near, Responsive."

Hamza Roberto Piccardo

E [mandammo] ai Thamûd il loro fratello Sâlih. Disse loro: «O popol mio, adorate Allah. Non c’è dio all’infuori di Lui. Vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzaste. Implorate il Suo perdono e tornate a Lui. Il mio Signore è vicino e pronto a rispondere».

Hilali Khan

And to Thamood (people, We sent) their brother Salih (Saleh). He said: "O my people! Worship Allah, you have no other Ilah (God) but Him. He brought you forth from the earth and settled you therein, then ask forgiveness of Him and turn to Him in repentance. Certainly, my Lord is Near (to all by His Knowledge), Responsive."

Kuliev E.

Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Близкий, Отзывчивый».

M.-N.O. Osmanov

[Мы послали] к самудянам Салиха – брата их. Он сказал:»О мой народ! Поклоняйтесь [только] Аллаху: у вас нет иного бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища. Просите же прощения у Него, затем покайтесь пред Ним. Воистину, мой Господь близок [к людям], Он удовлетворяет просьбы».

Mohammad Habib Shakir

And to Samood (We sent) their brother Salih. He said: O my people! serve Allah, you have no god other than He; He brought you into being from the earth, and made you dwell in it, therefore ask forgiveness of Him, then turn to Him; surely my Lord is Nigh, Answering.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And unto (the tribe of) Thamud (We sent) their brother Salih. He said: O my people! Serve Allah, Ye have no other Allah save Him. He brought you forth from the earth and hath made you husband it. So ask forgiveness of Him and turn unto Him repentant. Lo! my Lord is Nigh, Responsive.

Palmer

And unto Thamud (we sent) their brother Zalih; said he, ‹O my people! worship God; ye have no god but Him. He it is that produced you from the earth, and made you live therein! Then ask pardon of Him; then turn again to Him: verily, my Lord is nigh and answers!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Dedi ki: «Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yok. Sizi topraktan oluşturan ve size orada ömür geçirten O’dur. Artık O’ndan af dileyin, O’na dönün. Rabbim Karîb’dir, bize çok yakındır; Mucîb’dir, bize cevap verir.»

Qaribullah

And to Thamood, (We sent) their brother Salih. He said: ‹My nation, worship Allah; you have no god except He. It is He who made you from the earth and let you live upon it. Ask His forgiveness then repent to Him. Indeed, my Lord is near and answers (prayers). ‹

QXP

And to the nation of Thamud, We sent their brother Saleh. He said, «O My people! Serve Allah. You have no one worthy of obedience but He. He initiated you from the earth and made you thrive thereon. Come to His forgiveness, then turn to Him in repentance mending your ways. My Lord is ever-Near, Responsive.»

Reshad Khalifa

To Thamoud we sent their brother Saaleh. He said, «O my people, worship GOD; you have no other god beside Him. He initiated you from the earth, then settled you in it. You shall seek His forgiveness, then repent to Him. My Lord is always near, responsive.»

Rodwell

Followed therefore were they in this world by a curse; and in the day of the Resurrection it shall be said to them, «What! Did not Ad disbelieve their Lord?» Was not Ad, the people of Houd, cast far away?

Sale

And unto the tribe of Thamud we sent their brother Saleh. He said unto them, O my people, worship God; ye have no God besides Him. It is He who hath produced you out of the earth, and hath given you an habitation therein. Ask pardon of Him therefore, and be turned unto Him; for my Lord is near, and ready to answer.

Sher Ali

And to the tribe of Thamud, WE sent their brother Salih. He said, `O my people, worship ALLAH; you have no god other than HIM. HE raised you up from the earth and settled you therein. So ask forgiveness of HIM, then turn to HIM wholly. Verily, my Lord is nigh, and answers prayers.›

Unknown German

Und zu den Thamüd (entsandten Wir) ihren Bruder Sáleh. Er sprach: «O mein Volk, dienet Allah; ihr habt keinen andern Gott als Ihn. Er hat euch aus der Erde hervorgebracht und euch darauf eine Stätte gegeben. So erflehet Vergebung von Ihm, dann bekehrt euch zu Ihm. Wahrlich, mein Herr ist nahe (und) erhört die Gebete.»

V. Porokhova

И к самудянам Салиха, их брата, (Мы послали), ■ И он сказал: ■ «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь! ■ Кроме Него, у вас иного Бога нет. ■ Он – Тот, Кто произвел вас из земли ■ И вас обосновал на ней, ■ А потому просите о прощенье вашего Владыку, ■ Потом к Нему с раскаянием обратитесь, – ■ Поистине, Господь мой близок и отзывчив!»

Yakub Ibn Nugman

Вә Сәмуд халкына кардәшләре Салихны пәйгамбәр итеп җибәрдек. Ул әйтте: «Ий каумем Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз, Аңардан башка сезгә Илаһә юк, Ул сезне җирдән яратты вә җирдә торырга гомер бирде, Аңардан ярлыкау өстәгез, соңра тәүбә итеп, Аңа кайтыгыз! Тәхкыйк Раббымның рәхмәте дога кылучыларга, әлбәттә, якын».

جالندہری

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا) تو انہوں نے کہا کہ قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بےشک میرا پروردگار نزدیک (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا (بھی) ہے

طاہرالقادری

اور (ہم نے قومِ) ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو (بھیجا)۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! اﷲ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا سو تم اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بیشک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.