سوره يوسف (12) آیه 32

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 32

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 33
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 31

عربی

قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ

بدون حرکات عربی

قالت فذلكنّ الّذي لمتنّني فيه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم يفعل ما آمره ليسجننّ و ليكونا من الصّاغرين

خوانش

Qalat fathalikunna allathee lumtunnanee feehi walaqad rawadtuhu AAan nafsihi faistAAsama wala-in lam yafAAal ma amuruhu layusjananna walayakoonan mina alssaghireena

آیتی

گفت : اين همان است که مرا در باب او ملامت مي کرديد من در پي کامجويي ، از او بودم و او خويشتن را نگه داشت اگر آنچه فرمانش مي دهم نکند، به زندان خواهد افتاد و خوار خواهد شد

خرمشاهی

[زليخ] گفت اين همان كسى است كه شما به خاطر او مرا سرزنش مى كرديد; و من از او كام خواسته بودم، ولى او خويشتندارى ورزيد، و اگر آنچه به او دستور مى دهم نكند، به زندان خواهد افتاد و خوار و زبون خواهد شد.

کاویانپور

(زليخا) گفت: اين همان كسى است كه شما بخاطر او مرا سرزنش ميكرديد. در واقع من از او كام دل خواستم و او خود را كنار كشيد و اگر خواسته مرا عمل نكند، بطور قطع به زندان خواهد رفت و خوار و ذليل خواهد شد.

انصاریان

بانوی کاخ گفت: این همان کسی است که مرا درباره عشق او سرزنش کردید. به راستی من از او خواستار کام جویی شدم، ولی او در برابر خواست من به شدت خودداری کرد، و اگر فرمانم را اجرا نکند یقیناً خوار و حقیر به زندان خواهد رفت.

سراج

زليخا گفت اين غلام آن كسى است كه سرزنش مى‏كرديد مرا در باره (دوستى) او و بخدا سوگند كه من كام خواستم از وى و او خويشتن را نگهداشت و سوگند ياد مى‏كنم اگر نكند آنچه بفرمايم او را قطعا زندانى مى‏شود و البته باشد از خوارشدگان

فولادوند

[زليخا] گفت: «اين همان است كه در باره او سرزنشم مى‏كرديد. آرى، من از او كام خواستم و[لى‏] او خود را نگاه داشت، و اگر آنچه را به او دستور مى‏دهم نكند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گرديد.»

پورجوادی

گفت: «اين است همان كسى كه به خاطر او مرا سرزنش كرديد، آرى براى كامجويى به خود خواندمش و او خوددارى كرد، اگر به دلخواه من رفتار نكند بايد زندانى شود و تن به خوارى و ذلّت بدهد.»

حلبی

گفت اين است آن كس كه در [حبّ‏] او مرا سرزنش مى‏كرديد. و بيقين من از نفس او كام خواستم و [ليكن‏] او عصمت جست. و اگر آنچه او را فرمايم نكند، البته زندانى گردد و از خوار شدگان باشد.

اشرفی

زليخا گفت پس غلامست آنكه ملامت ميكرديد مرا در عشق او و هر آينه بتحقيق مگر كردم او را بجهت تحصيل كامم از تن او پس خود را نگاهداشت و هر آينه اگر نكند آنچه فرمايم او را هر آينه محبوس شود البته و هر آينه خواهد شد از خوارشدگان

خوشابر مسعود انصاري

[آن زن‏] گفت: اين است آن كسى كه مرا در [باره‏] او سرزنش كرده بوديد، و به راستى مكّارانه از او خواستم كه از [پاكدامنى‏] خويش در گذرد. ولى او خويشتن دارى كرد. و اگر آنچه را كه به او فرمان مى‏دهم، انجام ندهد، قطعا زندانى مى‏شود و البته خوار و زبون خواهد بود

مکارم

(همسر عزیز) گفت: «این همان کسی است که بخاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید! (آری،) من او را به خویشتن دعوت کردم؛ و او خودداری کرد! و اگر آنچه را دستور می‌دهم انجام ندهد، به زندان خواهد افتاد؛ و مسلّماً خوار و ذلیل خواهد شد!»

مجتبوی

گفت: اين همان است كه مرا در باره او سرزنش مى‏كرديد، و همانا من از او كام خواستم، پس او خويشتن نگاه داشت و اگر آنچه مى‏فرمايمش نكند بى‏گمان زندانى مى‏شود و هر آينه از خوارشدگان باشد.

مصباح زاده

زليخا گفت پس اين غلامست آنكه ملامت مى‏كرديد مرا در عشق او و هر آينه بتحقيق مكر كردم او را بجهت تحصيل كامم از تن او پس خود را نگاهداشت و هر آينه اگر نكند آنچه فرمايم او را هر آينه محبوس شود البته و هر آينه خواهد شد از خوارشدگان

معزی

گفت اين است آنكه مرا بدو نكوهش مى كرديد و همانا كام از او خواستم ولى خوددارى كرد و اگر نكند آنچه بفرمايمش همانا زندانى شود و هر آينه بگردد از زبونان

قمشه ای

گفت: این است غلامی که مرا در محبتش ملامت کردید!آری من خود از وی تقاضای مراوده کردم و او عفت ورزید و اگر از این پس هم خواهش مرا رد کند البته زندانی شود و از خوارشدگان گردد.

رشاد خليفه

زن گفت: اين همان کسي است که شما مرا به خاطر عشق به او سرزنش مي کرديد. درواقع، من سعي کردم او را اغوا كنم، ولي او نپذيرفت. اگر آنچه را كه من به او فرمان مي ‌دهم، انجام ندهد، به طور حتم به زندان خواهد افتاد و خوار خواهد شد.

Literal

She said: «So that (is) what you blamed/reprimanded me in him, and I had seduced/enticed him from himself so he held fast/protected himself from evil , and if (E) he does not make/do what I order/command him, he will be imprisoned (E) and (he) will be (E) from the lowly/humiliated .»

Al-Hilali Khan

She said: «This is he (the young man) about whom you did blame me (for his love), and I did seek to seduce him, but he refused. And now if he refuses to obey my order, he shall certainly be cast into prison, and will be one of those who are disgraced.»

Arthur John Arberry

‹So now you see, she said. ‹This is he you blamed me for. Yes, I solicited him, but he abstained. Yet if he will not do what I command him, he shall be imprisoned, and be one of the humbled.›

Asad

Said she: «This, then, is he about whom you have been blaming me! And, indeed, I did try to make him yield himself unto me, but he remained chaste. Now, however, if he does not do what I bid him, he shall most certainly be imprisoned, and shall most certainly find himself among the despised!»

Dr. Salomo Keyzer

En zijne meesteren zeide: Hij is het die mij uwen blaam heeft berokkend. Ik verzocht hem met mij te liggen; maar hij weigerde aanhoudend. Maar indien hij niet volbrengt wat ik hem gebied, zal hij zekerlijk in de gevangenis worden geworpen, en zal tot de ellendigsten behooren.

Free Minds

She said: "This is the one whom you blamed me for, and I have seduced him from himself but he refused. And if he does not do as I command him, he will be imprisoned, and he will be one of those disgraced."

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «Questi è colui per il quale mi avete biasimato. Ho cercato di sedurlo ma lui vuole mantenersi casto. Ebbene, se rifiuta di fare ciò che gli comando, sarà gettato in prigione e sarà tra i miserabili».

Hilali Khan

She said: "This is he (the young man) about whom you did blame me (for his love), and I did seek to seduce him, but he refused. And now if he refuses to obey my order, he shall certainly be cast into prison, and will be one of those who are disgraced."

Kuliev E.

Она сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных».

M.-N.O. Osmanov

[Жена того сановника] сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Правда, я пыталась его соблазнить, но он устоял. Однако если он не повинуется моему желанию, то будет заточен в темницу и окажется в числе ничтожных».

Mohammad Habib Shakir

She said: This is he with respect to whom you blamed me, and certainly I sought his yielding himself (to me), but he abstained, and if he does not do what I bid him, he shall certainly be imprisoned, and he shall certainly be of those who are in a state of ignominy.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

She said: This is he on whose account ye blamed me. I asked of him an evil act, but he proved continent, but if he do not my behest he verily shall be imprisoned, and verily shall be of those brought low.

Palmer

Said she, ‹This is he concerning whom ye blamed me. I did desire him for his person, but he was too continent. But if he do not what I bid him he shall surely be imprisoned and shall surely be among the small!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kadın dedi ki: «İşte budur o, hakkında beni kınadığınız. Vallahi, ben onunla gönlümü eğlendirmek istedim de o masum bir tavırla bundan çekindi. Ama, eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa yemin ediyorum hapse tıkılacak ve horlananlardan olacaktır.»

Qaribullah

Whereupon she said: ‹Now you see, this is he on whose account you blamed me. Yes, I sought to seduce him, but he was unyielding. If he declines to do what I command, he shall be imprisoned and be one of the humiliated. ‹

QXP

The lady of the house said, «This is he about whom you blamed me. I tried to seduce him but he preserved himself. Since he thinks he is an angel, and remains adamant against my command, he shall be imprisoned and brought low. (And, now we have the evidence against him with marks on your hands. We will humiliate him).

Reshad Khalifa

She said, «This is the one you blamed me for falling in love with. I did indeed try to seduce him, and he refused. Unless he does what I command him to do, he will surely go to prison, and will be debased.»

Rodwell

She said, «This is he about whom ye blamed me. I wished him to yield to my desires, but he stood firm. But if he obey not my command, he shall surely be cast into prison, and become one of the despised.»

Sale

And his mistress said, this is he, for whose sake ye blamed me: I asked him to lie with me, but he hath constantly refused. But if he do not perform that which I command him, he shall surely be cast into prison, and he shall be made one of the contemptible.

Sher Ali

She said, `And this is he whom you blamed me. I did seek to seduce him against his will, but he preserved himself from sin. And now if he do not what I bid him, he shall certainly be imprisoned and become one of the humbled.›

Unknown German

Sie sprach: «Und dieser ist’s, um dessentwillen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen gegen seinen Willen, doch er bewährte sich. Wenn er nun nicht tut, was ich ihn heiße, so soll er fürwahr ins Gefängnis geworfen werden und der Gedemütigten einer sein.»

V. Porokhova

Она сказала: ■ «Вот пред вами тот, из-за кого меня вы порицали. ■ Я обольстить его пыталась, ■ Но (в благочестии своем) ■ Он оставался твердо (непорочен). ■ Но если он не сделает того, ■ Что я ему повелеваю, ■ Он будет заключен в темницу ■ И будет из числа ничтожных».

Yakub Ibn Nugman

Зөләйхә әйтте: «Мине шуның хакында ґәеп вә шелтә кылган кол, шул колдыр, дөрес мин аның белән якынлык кылырга өстәдем, ләкин ул теләмәде, сакланды». Соңра Зөләйхә хатынлардан үтенде: «Миңа якынлык кылырга өндәгез», – дип, ләкин хатынлар бар да Зөләйхә теләгәнне теләделәр. Зөләйхә әйтте: «Әгәр мин әмер кылганны эшләмәсә, ягъни якынлык кылмаса, әлбәттә, зинданга салдырырмын, хурлыкка төшкән кешеләрдән булыр».

جالندہری

تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں۔ اور بےشک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔ اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کردیا جائے گا اور ذلیل ہوگا

طاہرالقادری

(زلیخا کی تدبیر کامیاب ہوگئی تب) وہ بولی: یہی وہ (پیکرِ نور) ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور بیشک میں نے ہی (اپنی خواہش کی شدت میں) اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر (اب بھی) اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقینًا بے آبرو کیا جائے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.