سوره الزمر (39) آیه 73

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 73

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 74
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 72

عربی

وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ

بدون حرکات عربی

و سيق الّذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمرا حتّى إذا جاؤها و فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

خوانش

Waseeqa allatheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta itha jaooha wafutihat abwabuha waqala lahum khazanatuha salamun AAalaykum tibtum faodkhulooha khalideena

آیتی

و آنان را که از پروردگارشان ترسيده اند گروه گروه به بهشت مي برند چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود و خازنان بهشت گويندشان : سلام برشما ، بهشتتان خوش باد ، به درون بياييد ، همواره در اينجا خواهيد بود

خرمشاهی

و كسانى را كه از پروردگارشان پروا كرده اند، گروه گروه به سوى بهشت برانند، تا به نزديك آن رسند، در حالى كه درهايش گشوده است، و نگهبانان آن به ايشان گويند سلام بر شما خوش آمديد، به آن وارد شويد و جاودانه بمانيد.

کاویانپور

و كسانى كه از پروردگارشان ميترسند و پرهيزكارند دسته، دسته بسوى بهشت راهنمايى ميشوند و چون نزديك بهشت رسيدند، درهاى بهشت بروى آنان باز ميشود و مأموران بهشت بآنان ميگويند: سلام بر شما، صفا آورديد، داخل بهشت شويد و جاودانه در آن خواهيد ماند.

انصاریان

و کسانی که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه به بهشت رانده می شوند، چون به آن رسند در حالی که درهایش از پیش گشوده شده است، نگهبانانش به آنان گویند: سلام بر شما، پاکیزه و نیکو شدید، پس وارد آن شوید که [در آن] جاودانه اید.

سراج

و رانده شوند آنانكه ترسيدند از پروردگار خويش بسوى بهشت در حاليكه گروه گروه باشند تا آندم كه بيايند ببهشت و گشوده شود درهاى آن و گويند بديشان نگهبانان بهشت تحيت (و سلامتى) بر شما باد پاك بوديد (در دنيا) پس درآييد ببهشت در حاليكه جاويد باشيد در آن

فولادوند

و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته‏اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رويشان‏] گشوده گردد و نگهبانان آن به ايشان گويند: «سلام بر شما، خوش آمديد، در آن درآييد [و] جاودانه [بمانيد].»

پورجوادی

آنان كه از پروردگارشان ترسيده‏اند گروه گروه به بهشت برده شوند و چون بدانجا رسند درهايش گشوده شود و نگهبانان بهشت به آنها گويند: «سلام بر شما، خوش باشيد. به بهشت جاودانه داخل شويد.»

حلبی

و كسانى كه از [عذاب‏] پروردگارشان پرهيز كردند گروه گروه به سوى بهشت كشانده شوند تا چون بدانجا آيند درهاى آن گشاده گردد. و خازنان بهشت ايشان را گويند: درود بر شما كه پاك بوديد، پس به بهشت در آييد و [در آن‏] جاودانه بمانيد.

اشرفی

و رانده شوند آنان كه ترسيدند از پروردگارشان بسوى بهشت فوج فوج تا چون آيند آنرا و باز شود درهاى آن و گويند ايشانرا خازنانش سلام بر شما پاك شديد پس داخل شويد در آن جاودانيان

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند. گروه گروه به سوى بهشت سوق داده مى‏شوند تا هنگامى كه به [كنار] آن رسند در حالى كه درهايش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گويند: سلام بر شما باد. پاك بوده‏ايد [و خوش باشيد]. جاودانه به آن درآييد

مکارم

و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می‌شوند؛ هنگامی که به آن می‌رسند درهای بهشت گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند:«سلام بر شما! گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید!»

مجتبوی

و آنان كه از پروردگار خويش پروا كرده‏اند گروه گروه به بهشت برده شوند تا آنگاه كه بدانجا (بهشت) رسند، و درهايش گشوده باشد، و نگهبانان آن ايشان را گويند: سلام بر شما، خوش باشيد- يا پاك شديد- پس به بهشت در آييد [و در آن‏] جاودانه باشيد.

مصباح زاده

و رانده شوند آنان كه ترسيدند از پروردگارشان بسوى بهشت فوج فوج تا چون آيند آنرا و باز شود درهاى آن و گويند ايشان را خازنانش سلام بر شما پاك شديد پس داخل شويد در آن جاودانيان

معزی

و رانده شدند آنان كه پرهيزكارى كردند بسوى بهشت گروه هايى تا گاهى كه آمدندش و گشوده شد درهايش و گفتند بديشان نگهبانانش سلام بر شما خوش آمديد (پاك شديد) پس درآييد در آن جاودانان

قمشه ای

و متقیان خدا ترس را فوج فوج به سوی بهشت برند تا چون بدانجا رسند و همه درهای بهشت (به رویشان به احترام) بگشایند و خازنان بهشتی (به تهنیت) گویند: سلام بر شما باد (خوشا به حال شما) که چه خوش عیش ابدی نصیب شما گردید حالی در این بهشت ابد در آیید و جاودان متنعّم باشید.

رشاد خليفه

كساني كه هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج نهادند، فوج فوج به بهشت راهنمايي خواهند شد. هنگامي كه به آن برسند و دروازه هاي آن باز شود، نگهبانان آنجا خواهند گفت: صلح بر شما؛ شما برنده شده ايد. بنابراين، در اينجا جاودان بمانيد.

Literal

And those who feared and obeyed their Lord are driven to the Paradise (in) groups/companies until if they came to it, and its doors opened and its safe keepers said to them: «Peace/security/greeting on (to) you, you became good/beautiful/pure, so enter it immortally/eternally.»338

Al-Hilali Khan

And those who kept their duty to their Lord will be led to Paradise in groups, till, when they reach it, and its gates will be opened (before their arrival for their reception) and its keepers will say: Salamun Alaikum (peace be upon you)! You have done well, so enter here to abide therein.»

Arthur John Arberry

Then those that feared their Lord shall be driven in companies into Paradise, till, when they have come thither, and its gates are opened, and its keepers will say to them, ‹Peace be upon you! Well you have fared; enter in, to dwell forever.›

Asad

But those who were conscious of their Sustainer will be urged on in throngs towards paradise till, when they reach it, they shall find its gates wide- open; and its keepers will say unto them, «Peace be upon you! Well have you done: enter, then, this [paradise], herein to abide!» [Lit., «and its gates have [or «will have»] been opened», i.e., before their arrival, as indicated by the particle wa (lit., «and»), which in this case denotes precedence in time (Zamakhshari). Cf. in this connection 38:50 – «gardens of perpetual bliss, with gates wide-open to them».]

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij, die hunnen Heer hebben gevreesd, zullen bij scharen naar het paradijs worden geleid, tot zij daar zullen aankomen; en de poorten daarvan zullen dadelijk worden opengezet, en de wachten daarvan zullen tot hen zeggen: Vrede zij op u! gij waart goed: treedt dus het paradijs binnen, ten einde daar voor eeuwig te verblijven.

Free Minds

And those who reverenced their Lord will be driven to Paradise in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Peace be upon you. You have done well, so enter to abide herein."

Hamza Roberto Piccardo

E coloro che avranno temuto il loro Signore saranno condotti in gruppi al Paradiso. Quando vi giungeranno, saranno aperte le sue porte e i suoi guardiani diranno [loro]: «Pace su di voi! Siete stati buoni; entrate qui per rimanervi in perpetuo».

Hilali Khan

And those who kept their duty to their Lord will be led to Paradise in groups, till, when they reach it, and its gates will be opened (before their arrival for their reception) and its keepers will say: Salamun Alaikum (peace be upon you)! You have done well, so enter here to abide therein."

Kuliev E.

А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся, и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!»

M.-N.O. Osmanov

А тех, которые боялись Господа своего, толпой препроводят в рай Когда они приблизятся и отворятся врата, скажут им стражи: «Мир вам! Благоденствуйте! Входите же на веки вечные!»

Mohammad Habib Shakir

And those who are careful of (their duty to) their Lord shall be conveyed to the garden in companies; until when they come to it, and its doors shall be opened, and the keepers of it shall say to them: Peace be on you, you shall be happy; therefore enter it to abide.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who keep their duty to their Lord are driven unto the Garden in troops till, when they reach it, and the gates thereof are opened, and the warders thereof say unto them: Peace be unto you! Ye are good, so enter ye (the Garden of delight), to dwell therein;

Palmer

But those who fear their Lord shall be driven to Paradise in troops; until they come there, its doors shall be opened, and its keepers shall say to them, ‹Peace be upon you, ye have done well! so enter in to dwell for aye!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler: «Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!»

Qaribullah

Then, those that feared their Lord shall be driven in companies into Paradise. When they draw near its gates will be opened, and its keepers will say to them: ‹Peace be upon you, you have done well. Enter and live in it for ever. ‹

QXP

And those who are mindful of their Lord will be escorted into the Garden as communities till they reach it and its gates are opened. The keepers of the Garden will say to them, «Peace be upon you! You have done well! Enter, then, herein to abide.»

Reshad Khalifa

Those who reverenced their Lord will be led to Paradise in throngs. When they get to it, and its gates are opened, its guards will say, «Peace be upon you; you have won. Therefore, you abide herein forever.»

Rodwell

But those who feared their Lord shall be driven on by troops to Paradise, until when they reach it, its gates shall be opened, and its keepers shall say to them, «All hail! virtuous have ye been: enter then in, to abide herein for ever.»

Sale

But those who shall have feared their Lord, shall be conducted by troops towards paradise, until they shall arrive at the same: And the gates thereof shall be ready set open; and the guards thereof shall say unto them, peace be on you! Ye have been good: Wherefore enter ye into paradise, to remain therein forever.

Sher Ali

And those, who feared their Lord, will be conducted to Heaven in groups until when they arrive there, its gates will be opened and its Keepers will say to them, `Peace be upon you ! be ye happy, and enter it, abiding therein.›

Unknown German

Und jene, die ihren Herrn fürchteten, werden in Scharen in den Himmel geführt werden, bis daß, wenn sie ihn erreichen, und seine Pforten sich öffnen, und seine Wächter zu ihnen sprechen: «Friede sei auf euch! seiet glücklich und gehet dort ein, ewig zu weilen.»

V. Porokhova

А тех, кто был благочестив, (страшася гнева Своего Владыки), ■ Толпою к Раю поведут. ■ Когда они придут туда, ■ Откроются врата его, и стражи его скажут: ■ «Мир вам! Вы делали добро, ■ Вступите же сюда и оставайтесь здесь навеки».

Yakub Ibn Nugman

Раббиларына тәкъвалык кылган мөэминнәрне җәмәгать булганнары хәлдә җәннәткә куарлар, хәтта алар барган төшкә җәннәт ишекләре ачылып торыр, җәннәт сакчылары аларга әйтерләр: «Сезгә сәлам булсын, ягъни тыныч имин хәлдә җәннәткә мәңгегә керегез, чөнки сез дөньяда явызлыктан пакь булдыгыз».

جالندہری

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں کہ تم پر سلام تم بہت اچھے رہے۔ اب اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ

طاہرالقادری

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں (بھی) جنّت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس (جنّت) کے پاس پہنچیں گے اور اُس کے دروازے (پہلے ہی) کھولے جا چکے ہوں گے تو اُن سے وہاں کے نگران (خوش آمدید کرتے ہوئے) کہیں گے: تم پر سلام ہو، تم خوش و خرّم رہو سو ہمیشہ رہنے کے لئے اس میں داخل ہو جاؤ،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.