بایگانی برچسب‌ها: کتاب-دینی

انجیل، کتاب مقدس مسیحیان

انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، عهد جدید.

injil_01

خوشخبری های خداوند ما عيسی مسيح

 • متی
 • مرقص
 • لوقا
 • یوحنی

بتدآ و تاريخ کليسيا و کارنامه های شاگردان خداوند

 • اعمال رسولان

رساله های که روح القدس از طريق پولوس رسول الهام فرمود

 • رومیان
 • اول قرنتیان
 • دوم قرنتیان
 • غلاطیان
 • افسسیان
 • فیلیپیان
 • کولوسیان
 • اول تسالونیکیان
 • دوم تسالونیکیان
 • اول تیموتیوس
 • دوم تیموتیوس
 • تایتوس
 • فیلمان

رساله های عمومی که الهام شد

 • عبرانیان
 • یعقوب
 • اول پترس
 • دوم پترس
 • اول یوحنا
 • دوم یوحنا
 • سوم یوحنا
 • یهودا

آخرين نبوت تاريخ توسط خود خداوند ما عيسی مسيح که به يوحنا الهام شد

 • مکاشفه

 

دریافت

منبع +