کمربسته حضرت ابوالفضل

اين عکسها از يک معرکه گيری در جنوب تهران هست. مرد سنگدلی که ميکروفون دستش است داد ميزد که کودکی که ميخواهد دستش را زير ماشين بگذارد پسرش هست، اما واقعيت اين بود که پسرک مظلوم در مقابل پول ناچيزی از يک خانواده نگونبخت اجاره شده بود، اگرچه اين مسئله در اساس کار غير انسانی وی تغيير بوجود نميآورد. مردک ميکروفون بدست داد و قال راه انداخته بود که پسرش کمر بسته حضرت ابوالفضل ميباشد. آری لحظاتی بعد ماشين از روی دستان ضريف و شکننده کودک خرد سال رد شد و همانطور که در انتهای عکسها مشاهده ميکنيد گريه و فرياد وی که ناشی از درد اين عمل وحشيانه بود برخاست. اين معرکه گيری ها در شهرهای مختلف خيلی رواج پيدا کرده است . مردمِ بيکار و خسته از يکنواختی درد آور زندگی ته جيب خود را دستی ميزنند تا اگر پول خردی داشته باشند به اين کودگ «کمر بسته ابولفضل » صدقه ای بدهند.

kar_kodak_1kar_kodak_2kar_kodak_3kar_kodak_4kar_kodak_5kar_kodak_6kar_kodak_7kar_kodak_8