صحیح بخاری

ار معتبر ترین کتابهای حدیث در نزد اهل تسنن و مورد توجه اسلامشناسان و محققان:

ترجمه فارسی برای صحیح بخاری وجود ندارد.

sahih-bokhari

از صحیح بخاری در یاوه‌نامه: