خدا بزرگ نیست

چگونه دین هر چیزی را زهرآگین می‌سازد

کریستوفر هیچنز

برگردان بهمنیار