نظر شجریان در مورد دشمنی اسلامگرایان با موسیقی

اشاره استاد شجریان به ۱۴۰۰ ساله بودن دشمنی اسلامگرایی و موسیقی

نمایش