هرگز چنین نگفت

چندیست گروهی از مدافعان دین باطل اسلام و مذهب ضاله تشیع ادعا میکنند آلبرت انیشتن پیش از مرگ خود نه تنها مسلمان بلکه شیعه شده است.

آنان همچنین به نامه ای دروغین و بی سندی اشاره میکنند که میان آیت الله بروجردی یکی از جهلای بزرگ شیعه و مرجع تقلید رد و بدل شده است که در آن انیشتن به شیعه بودن خود اشاره میکند.

همین دروغ مضحک الهام بخش تصاویر و جملات زیر شده است: